Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Publications : Publications – Department of Treasury | SGH Warsaw School of Economics
 

 Publications

 

  • Financial System, ed. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2017

 
  • Performance-based budgeting as a method of expenditure rationalization, ed M. Postuła,B. Woźniak, CeDeWu, Warszawa, 2012

 
  • Public finance sector in the context of the global financial crisis, ed. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa, 2011

 
  • Public finance and the economic crisis, ed. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa, 2011  • Essays on Financial Stability. 45 years of Professor Pietrzak research work – the Jubilee Book, CeDeWu, Warszawa, 2012

 
  • The stability of the financial system - institutions, instruments, determinants, ed. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa, 2012

table of concents

   • Mechanisms of financial system stability, ed. A. Alińska, K. Wasiak, CHBeck, Warszawa 2017

table of concents

 


  • Public finance in Poland, ed. A. Alińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2017

table of contents

 

 

  • Modern public finance, ed.. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa, 2015

table of concents

 

 


Other publications:

Prof. dr hab. Bogusław PIETRZAK
· Systemy zarządzania a efektywność gospodarowania i równowaga rynkowa, Warszawa: Ministerstwo Finansów, 1989, s. 92.
· Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej, Warszawa NBP, 1990, s. 61, (Materiały i Studia NBP 7).
· System pieniężno-kredytowy w gospodarce rynkowej, w: Mikroekonomia, Warszawa.: SGPiS, 1990, s. 149-209.
· Inflacja, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 176-190.
· Internacjonalizacja procesów wytwórczych i integracja gospodarcza, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 386-408.
· Polityka monetarna, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 141-154.
· Sektor bankowy w procesie transformacji systemowej, Bank i Kredyt, 1991 nr 7/8, s. 8-10.
· Bariery i warunki dostosowania polskiego systemu bankowego do wymogów Wspólnoty Europejskiej, współaut.: J.Solarz, Bank i Kredyt, 1992, nr 10-12, s. 31-38.
· Monetary and credit policy, w: Monetary reforms and Policies in Poland, red. W.Fuhrmann, Gries: Institut für Wirtschaftstudien, 1992, s. 7-16, (Reihe II. Empirische Stud.; 5).
· Finansowanie deficytu budżetowego, w: Państwo, społeczeństwo i gospodarka: proces przekształceń systemowych, współaut.: A. Sławinski, Warszawa SGH, 1993, s. 22-34.
· Internacjonalizacja procesów wytwórczych i międzynarodowa integracja ekonomiczna, w: Makroekonomia: wybrane problemy, red. nauk.: E. Golachowski, Warszawa SGH, 1993, s. 141-151.
· Pieniądz, jego funkcje i formy, w: Pieniądz, rynek i bank kapitałowy, współaut., Bydgoszcz PTE, 1993, s. 11-39.
· Polityka monetarna a wzrost ekonomiczny i zmiany strukturalne w gospodarce polskiej (podstawowe problemy, wnioski i postulaty prezentowane na konf. nauk. w Starej Wsi 27-28 maja 1993r. ), Warszawa NBP, 1993, s. 30, (Materiały i Studia, NBP 37).
· Ewolucja form i funkcji pieniądza, Bank i Kredyt, nr 6 (dodatek), 1994, s.1-16.
· Leksykon prywatyzacji, współaut.: A.Cenkier, A.Chordecki, A.Noga, A.Nowak, L.Szyszko, W.Włodarczyk i in., Warszawa PWE, 1996, s. 169.
· System bankowy, w: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, redakcja naukowa B. Pietrzak, Z. Polański, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 39-78.
· Prywatyzacja w polskim systemie bankowym na tle podstawowych kierunków jego rozwoju, w: Sektor publiczny w Europie. Doświadczenia francuskie i polskie. Warszawa SGH, 1997, s. 183-197.
· Przekształcenia systemowe w polskim systemie bankowym, w: Finanse i bankowość – przekształcenia systemowe, Cz. I, Łódź - Uniwersytet Łódzki, 1997, s. 279-292.
· Pieniądz – ewolucja form i funkcji, w: ABC Bankowości, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. K.Opolskiego, Warszawa, OLYMPUS – Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, 1997, s. 9-18.
· Bankowość na świecie i w Polsce, praca zbiorowa pod red. L. Oręziak, B. Pietrzak, OLYMPUS, Warszawa 2001.
· Leksykon finansów, PWE, koordynacja naukowa haseł w dziale Bankowości i polityki pieniężnej oraz autorstwo haseł.
· Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej, Ekonomia 2001, nr 1.
· Sektor bankowości komercyjnej i perspektywy rozwoju, w: Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, pod red. J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2002.
· Sektor bankowości komercyjnej w Polsce, Bank 2002, nr 9.
· Narodowy Bank Polski –hasło do Wielkiej Encyklopedii PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, tom 18.
· System finansowy w Polsce, w tym: System bankowy, redakcja naukowa B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 2004.
· Bank centralny i polityka pieniężna w Polsce wobec wyzwań wspólnoeuropejskich, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem a przyszłością, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2004, s. 137–153.
· Celi, funkcji, zadaczi Centralnowo Banka Polszi, w: Bankowskoje dzieło w Polsze, red. M. Żukowski, Lublin: UMCS, 2005, s. 69–88.
· Finanse, Warszawa: SGH, 2005, 621 s.
· Nacjonalnyj Bank Polszi – ewolucja, strategija i perspiektiwy rozwitija, w: Bankowskaja sistiema Polszi, red. A. Gospodarowicz, Sankt-Pietersburg: Izdatielstwo Sankt-Pietersburskowo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta Ekonomiki i Finansow, 2005, s. 55–84.
· Wycena i zarządzanie wartością fi rmy, Warszawa: Poltext, 2004, (recenzja), „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów 2005, z. 59, s. 196–200.
· W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa WN PWN, 2005, (recenzja), „Bank i Kredyt” 2006, nr 1.
· Narodowy Bank Polski, w: Ekonomia. Od A do Z, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 286.
· Rada Polityki Pieniężnej, w: Ekonomia. Od A do Z, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 397.
· System bankowy w: System finansowy w Polsce, PWN Warszawa 2008.


Prof. dr hab. Andrzej SŁAWIŃSKI
· Deficyt bilansu płatniczego, współaut.: M.Rubel, Handel Zagraniczny 1989, nr 6, s. 3.
· Dlaczego tylko przetargi, Gazeta Bankowa, 1989, nr 1, s. 10.
· Księga długów państwa, współaut.: G.Wójtowicz, Gazeta Bankowa, 1989, nr 9, s. 12.
· Przełom w sprawie zadłużenia, współaut.: G.Wójtowicz, Gazeta Bankowa, 1989, nr 29, s. 13.
· Trzy uwagi o finansach państwa, współaut.: G.Wójtowicz, Gazeta Bankowa, 1989, nr 20, s. 1.
· Dwie koncepcje, współaut., Gazeta Bankowa, 1989, nr 8, s. 1, 13.
· The Polish Banking System, w: Banking in Comecon, ed. A. Hendrie, Financial Times Business Information, London 1989, s. 92-95.
· Inny sposób wpadania w długi, współaut.: G.Wójtowicz, Gazeta Bankowa, 1990, nr 22, s. 5.
· Nie ma gotowej recepty, współaut.: G.Wójtowicz, Gazeta Bankowa, 1990, nr 18, s. 12.
· Niesmaczny łyk arytmetyki, współaut.: G.Wójtowicz, Gazeta Bankowa, 1990, nr 38, s. 3.
· Ostra kuracja, współaut., Gazeta Bankowa, 1990, nr 12, s. 1,3.
· Bank i budżet a podaż pieniądza, współaut., Bank i Kredyt, 1990, s. 4-5, 17-20.
· Leksykon finansowo-bankowy, współaut. haseł, Warszawa PWE, 1991, s. 558.
· Monetaryzm stosoway, Życie Gospodarcze, 1991, nr 14, s. 12.
· Stabilizacja w Meksyku, Życie Gospodarcze, 1991, nr 19, s. 1,12.
· Stracona szansa: stabilizacja po brazylijsku, Życie Gospodarcze, 1991, nr 9, s. 12.
· Widzialna ręka państwa, Życie Gospodarcze, 1991, nr 24, s. 1,12.
· Budget deficit, exchange rate volatility and Canada's competitiveness, Working Papers Carleton University, 1992 May.
· Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy, Warszawa PWN, 1992, s. 151.
· Rynek papierów skarbowych a polityka monetarna, Warszawa NBP, 1992, s. 33.
· The case for a new debt-burden ratio. Dimentions of Intern. Business, 1992, nr 7, s. 19-41.
· Ceny papierów skarbowych a wysokość stopy procentowej, Bank i Kredyt, 1993 z. 4, s. 2-10.
· Czynniki kształtujące strukturę stóp dochodowości papierów wartościowych, Bank i Kredyt, 1993, nr 2, s. 5-8.
· Finansowanie deficytu budżetowego, w: Państwo, społeczeństwo i gospodarka: proces przekształceń systemowych, współaut.: B. Pietrzak, Warszawa SGH, 1993, s. 22-34.
· Funkcjonowanie giełd futures, Bank 1993, nr 11, s. 8-10, 36-39.
· Giełdy futures a rynek papierów skarbowych, współaut.: J. Osiński, Warszawa NBP, 1993, s. 40. (Materiały i Studia, NBP 38)
· Kapitał wraca do Ameryki Południowej, Handel Zagraniczny, 1993, nr 1, s. 15-16.
· Konsekwencje powstania i rozwoju rynku papierów skarbowych, Bank i Kredyt, 1993, nr 1, s. 8-11.
· Metody zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, Warszawa NBP, 1993, s. 37.
· Metody zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, uzup. do: H.S. Czubek, J.Pera: Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem, Handel Zagraniczny, 1993, nr 2, s. 5-9, nr 3, s. 7-14.
· Operacje futures na bonach skarbowych, współaut.: J. Osiński, Bank, 1993, nr 10, s. 38-43.
· Capital city, [Krajowy rynek walutowy], Życie Gospodarcze, 1994, nr 38, s. 56.
· Czynniki wpływające na wysokość kursów walutowych na rynku terminowym, współaut.: W. Małecki, Handel Zagraniczny, 1994, nr 7/8, s. 21-27.
· Dematerializacja bonów skarbowych, Życie Gospodarcze, 1994, nr 23, s. 59.
· Międzybankowy rynek pieniężny: Bankowe ABC, Bank i Kredyt, 1994, nr 7, [dod.] s. 1-12.
· Międzybankowy rynek pieniężny '93, Warszawa NBP, 1994, s. 25. (Materiały i Studia, NBP 42).
· National Bank of Poland open market operations, współaut.: J.Osiński, Warsaw NBP, 1994, s. 44. (Paper/ NBP: 11)
· Operacje otwartego rynku NBP - doświadczenia pierwszych dwóch lat. Analizy [Fundacja Edukacjin i Badań Bankowych], 1994, nr 12, s. 33-40.
· Rynek z przyszłością, Życie Gospodarcze, 1994, nr 24, s. 68-69.
· Ucieczka w bony. Międzybankowy rynek pieniężny ’93, Życie Gospodarcze, 1994, nr 13, s. 26-27.
· Operacje otwartego rynku banku centralnego, współaut.: J. Osiński, Warszawa, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1995, s. 134.
· Operacje otwartego rynku - II kwartał 1995, Analizy. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1995, nr 7, s. 42-49.
· Operacje otwartego rynku NBP - I kwartał 1995, Analizy. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1995, nr 4, s. 42-49.
· Operacje otwartego rynku w III kwartale 1995, Analizy. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1995, nr 11, s. 30-42
· Rola rynku pieniężnego w zarządzaniu płynnością, współaut.: J. Pietrewicz, Bank i Kredyt, 1995, nr 6, s. 49-60.
· Rozwój rynków finansowych a instrumenty polityki pieniężnej NBP - wykład inauguracyjny, Gazeta SGH, 1995, nr 36, s. 4-6.
· Bariery podaży i popytu, Gazeta Bankowa, 1996, z 9.VI.1996, nr 23, s. 1,7.
· Krzywa dochodowości, Warszawa NBP, 1996, s. 26. (Materiały i Studia, NBP 62).
· Krzywa dochodowości, Bank i Kredyt, 1996, nr 11, s. 25-36.
· Krzywa dochodowości jako wskaźnik koniunktury, w: Cykl koniunkturalny w Polsce - poszukiwanie teorii, redakcja naukowa: M. Lubiąski, Warszawa Fund. Promocji Rozwoju im. E. Lipieńskiego, 1996, s. 44-67.
· Money market, w: Poland International Economic Report 1995/1996/red. M.Lubiński, Warsaw WSE, 1996, s. 2l7-223.
· Money market, w: Poland International Economic Report, Warsaw SGH, 1996, s. 11-114.
· Operacje otwartego rynku w I kwartale 1996r. Analizy, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1996, nr 4, s. 51-54.
· Operacje otwartego rynku w II kwartale 1996r. Analizy, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1996, nr 8, s. 63-66.
· Operacje otwartego rynku w III kwartale. Analizy, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1996, nr 11, s. 27-29.
· Operacje otwartego rynku w IV kwartale 1996r. Analizy, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, 1996, nr 2, s. 22-26.
· Polski rynek pieniężny, współaot.: J.Osiński, Bank i Kredyt, 1996, nr 7-8, s. 4-15.
· Rynek pieniężny '95, współaut.: J.Osiński, Warszawa NBP, 1996, s. 34. (Materiały i Studia, NBP 58).
· The role of the money market in managing liquidity, współaut.: J. Pietrewicz, Bank i Kredyt 1996, Wyd. Spec., s. 43-53.
· External Liberalisation through Stabilisation, rozdział w książce Economic Lessons for Eastern Europe from Latin America, Macmillan, London 1996, s. 181-222.
· Rynek pieniężny, rozdział w książce pod redakcją prof. dr. hab. B.Pietrzaka i prof. dr. hab. Z.Polańskiego, System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 1997.
· National Bank of Poland Open Market Operations and the Money Market, Warszawa NBP, 1997, s. 28.
· Międzybankowy rynek pieniężny, w: Rynek pieniężny w Polsce: stan i perspektywy, współaut., Instytu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1997, s. 57-78.
· Pod topniejącą górą, Gazeta Bankowa, 2.III.1997, s. 12-13.
· Zawężone pole manewru, Gazeta Bankowa, 8.VI.1997, s. 12.
· Ceny instrumentów terminowych jako źródło informacji o oczekiwaniach rynku, Bank i Kredyt, 7-8/1997, s. 50-56.
· Money market, w: Poland International Economic Report, Warszawa SGH, 1997, s. 217-223.
· Rozwój rynków instrumentów pochodnych a polityka pieniężna banku centralnego, Bank i Kredyt, 1997, nr 9, s. 77-83.
· Policy instruments and financial markets, współaut., CEFTA Workshop, Stara Wieś 1997 (maszynopis powielony)
· Czynniki wpływające na wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, rozdział w podręczniku Studium Bankowości, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1997, s. 117-148.
· Stąd do kryzysu, Gazeta Bankowa, nr 9/1999, s. 38-40.
· Finansowanie deficytu bilansu płatniczego, Ekonomista, 1-2/1999, s. 119-134.
· Żądni zysku zarządzają ryzykiem, Gazeta Bankowa, nr. 22/1999, s. 37-38,40.
· Rynek pieniężno-walutowy i dziesięć lat transformacji w Polsce, redakcja naukowa: A.Noga, SGH, Warszawa 1999, s. 141-158.
· National Bank of Poland Monetary Policy and Capital Flows, NBP Resarch Department, Paper no. 15, May 1999.
· Ewolucja mechanizmu kursowego w Polsce, Gospodarka Narodowa, 7-8/1999, s. 15-25.
· Capital inflows and current account deficit: the case of Poland, The Vienna Institute for International Economic Studies, Monthly Report, 8-9/1999, p. 2-10.
· Wybory stojące przed polityką kursową w Polsce, referat na konferencję: Bałtyckie Forum Finansowe, Materiały konferencyjne, Gdańsk, 12-13.X.1999, s. 53-59.
· Rozwój sektora finansowego a wzrost gospodarczy, referat na konferencję PTE: Warunki zapewnienia wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w średnim okresie, Warszawa, 16.05.2000, s. 165-184.
· Rosyjski bąbel spekulacyjny, Gazeta Bankowa, nr 3/2000, s. 28-29.
· Po cienkim lodzie, Gazeta Bankowa, nr 10/2000, s. 26-27.
· Znaczenie rozwoju rynku obligacji dla polityki pieniężnej banku centralnego, Monitor Rachunkowości i Finansów, 4/2000, s. 17-19.
· Kryzysy walutowe a kierunki reformy międzynarodowego systemu finansowego, Bank i Kredyt, 7-8/2000, s. 90-102.
· Międzybankowy rynek pieniężny w roku 1999, w: Perspektywy rozwoju rynku pieniężnego do roku 2004, redakcja naukowa, IBnGR, Gdańsk, 2000, s. 5-12.
· Balance of Payments and Foreign Debt, w: Poland. International Economic Report 1999/2000, ed. Marek Lubiński, Warsaw School of Economics, Warsaw 2000, s. 136-144.
· The zloty on the float, The Vienna Institute for International Economic Studies, Monthly Report, 9/2000, s. 9-14.
· Kierunki ewolucji międzynarodowego systemu walutowego, Gospodarka Narodowa, nr. 5-6/2000, s. 16-28.
· Poland’s vulnerability to turbulence in financial markets, w: Managing Foreign Debt and Liquidity Risk, współaut., BIS Policy Papers, No 9 - September 2000, s. 138-147.
· Doświadczenia Argentyny ze stosowaniem izby walutowej, Bank i Kredyt, nr. 12/2000.
· Balance of Payments and the Exchange Rate, w opracowaniu Poland. International Economic Report 2000/2001, ed. Marek Lubiński, Warsaw School of Economics, Warsaw 2001, s. 122-130.
· Ryzyko kryzysu walutowego a polityka kursowa NBP, współaut., Gospodarka Narodowa, 1-2/2001, s. 52-61.
· Wschodnie sztuki walki, Gazeta Bankowa, nr. 15/2001, s. 33-34.
· Dlaczego złoty jest cieniem Euro, Gazeta Bankowa, nr. 18/2001, s. 33-34.
· Dmuchanie na zimne, Gazeta Bankowa, nr 21/2001, s. 25-26.
· Dorabianie w kasynie, Gazeta Bankowa, nr. 33/2001, s. 15-16.
· Czynniki wpływające na kurs złotego, Rynek Terminowy, 3/2001, s. 8-13.
· Kryzysy walutowe (w-autor), PWN, 2001, s. 226
· Rozwój krajowego rynku finansowego: bilans niejednoznaczny, Rynek Terminowy, 3/2001, s. 58-61.
· Rozwój sektora finansowego a wzrost gospodarczy, w: Wzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa.(red. J. Lipiński, W. M. Orłowski), PTE, Bellona, Warszawa 2001, s. 112-126.
· A jednak spekulacja, Rzeczpospolita, 4-5 sierpnia 2001.
· Czynniki wpływając na wielkość renty menniczej w Polsce, współaut., Bank i Kredyt, 8/2001, s. 4-11.
· Co widać w lusterku?, Rzeczpospolita, 17 września 2001.
· Wpływ czynników krajowych i zagranicznych na sytuację na rynkach finansowych, współaut., Prace Naukowe, nr. 899, AE im. Oskara Lange we Wrocławiu, (referaty na konferencję Finanse, bankowość i ubezpieczenia), s. 35-45.
· Agresywne syntetyki, Gazeta Bankowa, 47/2001, s. 34-35.
· Złoty i dealerzy, Rzeczpospolita, 24.01.2002.
· Exchange rate and bond prices reactions to changing fundamentals: the case of Poland, Monthly Report, The Vienna Institute for International Economic Studies, 2/2002, s. 2-8.
· Balance of Payments and the Exchange Rate, w opracowaniu Poland. International Economic Report 2001/2002, ed. Marek Lubiński, Warsaw School of Economics, Warsaw 2002, s. 125-132.
· Rynek pieniężny w 2000 roku, w: Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pieniężnego do roku 2005, redakcja naukowa B. Pietrzak, A. Sławiński), CeDeWu, Warszawa 2002, s. 143-149.
· Polowanie na dobry moment, Rzeczpospolita, 25-26.05.2002
· Zastosowania transakcji fx swap na polskim rynku finansowym, Rynek Terminowy, 2/2002, s. 50-53.
· Rekiny i lody waniliowe, Rzeczpospolita, 12-13.10.2002
· Rynek finansowy w Polsce. 1998-2001, redakcja naukowa: A.Trzecińska, J.Osiński, A.Sławiński, NBP, Warszawa 2002.
· Oczekiwania i nastrój rynku, Rzeczpospolita, 5.11.2002
· Za dużo szczęścia naraz, Rzeczpospolita, 23-24.11.2002
· Potencjalne ryzyko odpływu kapitału, Studia Finansowe, nr. 62, Instytut Finansów, s. 47-60
· Czynniki wpływające na ceny obligacji, współaut., Bank i Kredyt, 11.12/2002, s. 245-260.
· Banki centralne boją się deflacji, Rzeczpospolita, 12-13.07.2003.
· Krótkowzroczny wąż w tunelu, Rzeczpospolita, 14-15.06.2003.
· Rozwój rynków finansowych a stabilność systemu finansowego gospodarki, Studia Ekonomiczne, INE PAN, Warszawa 2003, nr. 1-2, s. 67-80.
· W cieniu korekty, Rzeczpospolita, 9.02.2003.
· Factors affecting T-bond yields in Poland, Monthly Report, The Vienna Institute for International Economic Studies, no. 2, 2003, s. 15-23.
· Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynków FRA i obligacji), współaut., Bank i Kredyt, 8/2003, s. 4-12.
· Kruchy świat finansów, Rzeczpospolita, 8-9.11.2003.
· To była spekulacja, a nie ucieczka kapitału, Gazeta Bankowa, nr. 45/2003, s. 8-9.
· Konsekwencje liberalizacji dewizowej, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, redakcja naukowa: J. Lipiński, A. Sławiński PWE, Warszawa 2003 r, s. 213-228.
· Ryzyko unikania ryzyka, Rzeczpospolita, 3-4. 01. 2004.
· Ucho igielne, Rzeczpospolita, 21-22. 02. 2004.
· Złoty w europejskim mechanizmie kursowym, Ekonomista, 2/2004, s. 173-186.
· Ewolucja jastrzębia, „Rzeczpospolita” z 4–5.06.2005, s. B4.
· Monetarna alchemia, „Rzeczpospolita” z 15.01.2005, s. B4.
· Nieobliczalny przeciwnik, „Rzeczpospolita” z 5.02.2005, s. B4.
· Pani Gospodarka, „Rzeczpospolita” z 13.09.2005, s. B4.
· Poland’s Road to the Eurozone: The Risks Related to the Necessity of Passing the ERM2 Stability Test, w: Europe and Complex Security Issues, red. K. Żukrowska, Warszawa: Instytut Wiedzy, 2005, s. 209–220.
· Prywatyzacja ryzyka, „Rzeczpospolita” z 3–4.09.2005, s. B4.
· Reorganizacja w kasynie, „Rzeczpospolita” z 26.03.2005, s. B4.
· Sojusz z Tatarami, „Rzeczpospolita” z 31.12.2005, s. B4.
· Złotyj w jewropiejskom miechanizmie waliutnych kursow, w: Bankowskoje delo w Polsze, red. M. Żukowski, Lublin: UMCS, 2005, s. 447–463.
· Edmund Phelps a polityka pieniężna, „Nowe Życie Gospodarcze” z 22.10.2006, s. 16–17.
· Floating exchange rate: a troublesome ally of the Polish central bank, “Monthly Report” The Vienna Institute for International Economic Studies 2006, nr 7, s. 1–6.
· Hydra inflacji na coraz chudszej diecie, „Rzeczpospolita” z 5.05.2006, s. B4.
· Licho nie śpi, „Rzeczpospolita” z 24.03.2006, , s. B4.
· Milczenie rad nadzorczych, „Rzeczpospolita” z 10.02.2006, s. B4.
· Rycerze Alfy, „Rzeczpospolita” z 11.08.2006, s. B4.
· Rynki finansowe, Warszawa: PWE, 2006, 214 s.
· The Foreign Exchange Rate and the Market Microstructure of the Polish Zloty, (ze S. Kluzą), w: Financial Markets. Principles of Modeling Forecasting and Decision–Making, (red. W. Milo, P. Wdowiński), Lodz: Lodz University Press, 2006, s. 15–26.
· Wybir kursowogo miechanizmu napieriedodni bchożdenia go zony jewro, w: Ewolucija bankowskoj sistiemi Polszi, red. M. Żukowski, Lublin: UMCS, 2005, s. 43–54.
· A brief history of Poland’s nominal convergence, (z L. Podkaminerem), “Monthly Report” The ViennaInstitute for International Economic Studies 2007, nr 8–9, s. 7–10.
· Banki centralne a globalizacja, w: Globalizacja rynków finansowych – implikacje dla Polski, red. W. Małecki, Warszawa: Press & IT, 2007, s. 65–84.
· Czy NINJA z USA są groźni?, „Gazeta Wyborcza” z 28 września 2007, s. 28.
· Fundusze arbitrażowe: Dzieci globalizacji, „Gazeta Prawna” z 04.04.2007, s. 8.
· Infl acja: pełzający przeciwnik, „Gazeta Prawna” z 13.06.2007, s. 8.
· Nie należy trzymać się doktryn, jeśli chce się być skutecznym, „Gazeta Prawna” z 23.11. 2007, s. 10.
· Ptasie swary, „Rzeczpospolita” z 04.04.2007, s. B12.
· Rola czynników ryzyka towarzyszących wejściu Polski do strefy euro, Referat na Kongres Ekonomistów
· Polskich, Warszawa 29–30 listopad 2007 r. – będzie publikowany w nr 4 „Ekonomisty” z 2007.
· Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, „Zeszyty Naukowe” Kolegium Gospodarki Światowej 2007, nr 21, s. 42–57.
· Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w systemie izby walutowej, „Ekonomista” 2007, nr 2, s. 147–159.
· Ryzykowny skrót do euro, „Gazeta Prawna” z 19.02.2007, s. 8.
 

Dr Agnieszka ALIŃSKA
 
· Rola banków spółdzielczych w systemie kredytowym USA, „Bank Spółdzielczy”, Nr 11/1994. · Poland’s Farm and Agriprocessing Banks Face Restructuring, w: Agricultural Income and Finance, współaut.: G. Gajewski, J. Kulawik, USDA - ERS, September 1994.
· Wybrane aspekty działalności kredytowej banków spółdzielczych, współaut.: J. Kulawik, Bank Spółdzielczy, Nr 5/1994.
· Wybrane problemy z zakresu dostosowywania się banków spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej, współaut.: J. Kulawik, Bank i Kredyt, Nr 8/1995.
· Procesy dostosowawcze banków spółdzielczych banków spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej, część I i II, współaut.: J. Kulawik, IERiGŻ, Warszawa 1995.
· Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczego sektora bankowego, Bank i Kredyt, Nr 11/1997.
·Kierunki i cele reorganizacji ubezpieczeń rolniczych w Polsce, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, IERiGŻ Warszawa, Nr 436 /1999.
·Polska bankowość spółdzielcza wobec wyzwań europejskich, współaut.: B. Pietrzak, referat na konferencję „Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej,” Pułtusk 1999.
· Uwarunkowania skuteczności procesu restrukturyzacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, współaut.: B. Pietrzak, Zeszyt Nr 11, 1999, SGH Warszawa.
· Perspektywy i możliwości rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, współaut.: B. Pietrzak, SGH Warszawa, Zeszyt Nr 12, 1999.
· Propozycje docelowego modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej w Polsce, Wieś i Rolnictwo, Nr 1/2000.
· Procesy dostosowawcze banków spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 1/2000.
· Zewnętrzne źródła zasilania finansowego budżetów terenowych, w: Reforma administracji publicznej w Polsce – uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, Kolegium Ekonomiczno–Społecznego SGH, 2000.
· Banki spółdzielcze jako partner samorządu lokalnego, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy Opole, 2000.
· Przemiany w polskiej bankowości spółdzielczej – efekty i dalsze kierunki działań, w: System bankowy – dekada przemian, Białystok 2001.
· Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania, w: Przemiany we wsiach objętych badaniem IERiGŻ w latach 1996 – 2000, redakcja naukowa: A. Sikorska, IERiGŻ Warszawa 2001.
· Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych kredytem bankowym, w: Źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu, 2001.
· Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, IERiGŻ, Nr 4/2001, seria raporty rynkowe. · Inwestycje i kredyty w gospodarstwach chłopskich w latach 1996-2000, IERiGŻ, Warszawa, 2001.
· Działalność inwestycyjna gospodarstw chłopskich, Bank i Rolnictwo, 11/2001.
· Wykorzystywanie środków kredytowych w gospodarstwach chłopskich, Bank i Rolnictwo, 12/2001.
· Źródła i skala finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze działalności państwowej i samorządowej, w: Zintegrowana polityka finansowa państwa na drodze do Unii Europejskiej, SGH 2001.
· Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2002,
· Banki spółdzielcze w systemie obsługi i zarządzania finansami Unii Europejskiej na obszarach wiejskich, Bank i Rolnictwo, Nr 2/2003.
· Przedsięwzięcia publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, w: Reforma sektora finansów publicznych – wybrane problemy, redakcja naukowa: A. Pomorska, M. Pypecia, WSFiB, Radom 2003.
· Rola banków w finansowej obsłudze funduszy unijnych, w: Bankowość wobec procesów globalizacyjnych, Gdańsk- Jurata 2003.
· Rola samorządu terytorialnego w procesie wzrostu gospodarczego, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, redakcja naukowa: J Osiński, Warszawa,
· Działalność inwestycyjna jednostek samorządowych i źródła jej finansowania, Ekonomia, nr 10, Wydział Nauk Ekonomicznych , Uniwersytet Warszawski,.
· Organizacja bankowości spółdzielczej w krajach Unii Europejskiej, Bank Spółdzielczy, nr 12/2003.
· Podmioty i instrumenty finansowego stymulowania rozwoju lokalnego, w: Samorząd terytorialny w integrującej się Europie, Szczecin: Uniwersytet Szczecinski, 2005.
· Szanse rozwoju lokalnych instytucji finansowych w Polsce, w: Finanse, red. B. Pietrzak, Warszawa: SGH, 2005.
· The financial montage of EU projects, “Optimum. Studia Ekonomiczne” 2005, nr 3.
· Działalność funduszy poręczeniowych i pożyczkowych na rzecz finansowania sektora MSP, w: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P. Szczepankowski, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006.
· Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego – skala i źródła finansowania, w: Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych po wejściu Polski do UE, red. B. Samojlik, Warszawa : SGH, 2006.
· Finanse sektora samorządowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w: Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska, Warszawa: SGH, 2006.
· Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Białystok: UwB, 2005, (recenzja), „Bank i Kredyt” 2006, nr 10.
· Rok 2005 – rokiem mikrofinansów, w: Bankowość, red. J. Węcławskiego, Lublin: UMCS 2006.
· Rola funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. I, „Zeszyty Naukowe” Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, nr 426, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 1.
· Samodzielność finansowa samorządów polskich na tle krajów UE, w: Finanse publiczne w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, „Prace Naukowe” AE im. Oskara Langego we Wrocławiu 2006, nr 1148.
· Samorządowe wydatki inwestycyjne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, „Prace i Materiały ISM” 2006, nr 34.
· Finanse sektora samorządowego na tle finansów publicznych krajów Unii Europejskiej, „Współczesna Ekonomia” 2007, nr 1.
· Rola lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w kreowaniu rozwoju społeczno– ekonomicznego regionów, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa” 2007, nr 1.
· Some aspects of operation of cooperative banks in Poland, “Optimum. Studia Ekonomiczne” 2007, nr 1.
· Niebankowe instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych w Polsce, w: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, pod red. A. Bogus i M. Wypych, Difin, Warszawa 2007.
· Finanse sektora samorządowego na tle finansów publicznych krajów Unii Europejskiej w: Współczesna Ekonomia, nr 1/2007, Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007.
· Cooperative Banks and Credit Societies – Comparative Analysis of Regulations and Effects of Their Activities w: Studies and Works of the Collegium of Management and Finance, vol. 83, Warsaw School of Economics 2007.
· Klastry na tle koncepcji rozwoju regionalnego a doświadczenia polskiej gospodarki [w:] Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach UE, pod red. Z. Strzeleckiego, SGH Warszawa.
· Wyzwania rynkowe i oczekiwania klientów wobec sektora banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, pod red. L. Dziawgo, Uniw, M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
· Finansowanie działalności sektora MSP przez banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw pod red. E.Latoszek, Warszawa, SGH 2008, rozdz. IV.
· Rola sektora publicznego w kształtowaniu architektury systemu finansowego w Polsce w: Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
· Stymulowanie rozwoju lokalnego i regionalnego przez lokalne instytucje finansowe w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 21, pod red. B. Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
· Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce w dobie kryzysu na światowych rynkach finansowych, w: Wymiary kryzysu - między praktyczna teorią a wirtualną praktyką, Kolegium Ekonomiczno–Społeczne SGH, Warszawa 2009.
· Nowe regulacje prawne w sektorze finansów publicznych, Serwis Finansowo-Księgowy nr 3/2009, Infor, Warszawa 2009.
· Instytucje mikrofinansowe jako nowa kategoria podmiotów finansowych w: Problemy polityki fiskalnej, pod red. J.Szczepańskiego, Zeszyty Naukowe nr 27 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.
·
Dr Joanna MARCZAKOWSKA-PROCZKA
 
 
· Rodzaje ryzyka walutowego, Bank i Kredyt, nr 11/ 1994, s. 18.
· System budżetowy we Francji, w Niemczech i w Polsce - wybrane zagadnienia, Warszawa: Kancelaria Sejmu-Biuro Studiów i Ekspertyz, 1996, s. 25. (Raport; 91)
· System budżetowy we Francji, w Niemczech i w Polsce - wybrane zagadnienia, Warszawa: Kancelaria Sejmu-Biuro Studiów i Ekspertyz, 1996, s. 25, (Raport; 91)
· System budżetowy we Francji, w Niemczech i w Polsce - wybrane zagadnienia, Kancelaria Sejmu, Raport nr 91 BSE, 1996.
· Metody finansowania deficytu budżetowego państwa – materiał konferencyjny, Finanse i bankowość – przekształcenia systemowe, część I – Finanse publiczne, System bankowy, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997, s. 70.
· Metody finansowania deficytu budżetowego państwa - materiał konferencyjny, Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe, część I - Finanse publiczne, System bankowy, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997, s. 70.
· Budżet państwa, rozdz. 9. Praca zbiorowa, redakcja naukowa:B. Pietrzak i Z. Polański System finansowy w Polsce - lata dziewięćdziesiąte, PWN , Warszawa,1997. Wyd. II 1999 i wyd. III 2000.
· Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe, cz. I, art. pt. Metody finansowania deficytu budżetowego państwa , Absolwent, Łódź 1997.
· Finanse i Bankowość - Dźwignie Wzrostu Gospodarczego, cz. I, art. pt. Zarządzanie długiem publicznym w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Szczecin 1998r.
· Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, Cz. II art. pt. Polski dług publiczny w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej. Wydawnictwo NBP Warszawa – Pułtusk 1999.
· Sterowanie kosztami banku komercyjnego w świetle obciążeń podatkiem dochodowym, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom II Wydawnictwo, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
· Dochody i przychody jednostek samorządu terytorialnego, w: Reforma administracji publicznej w Polsce uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2000.
· Skarb Państwa w publicznym systemie finansowym Polski, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, tom I .Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
· System budżetowy państwa, rozdz.13, w: System finansowy w Polsce, redakcja naukowa: B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2003, s. 495-540.
· Dochody i wydatki budżetu państwa w okresie transformacji, w: Reforma dochodów publicznych w Polsce.pod red. A.Pomorska. M.Pypeć. Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości, Radom 2003, s. 19-34.
· Dług publiczny a przebieg procesów gospodarczych, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, redakcja naukowa: J. Osiński, Wydawnictwo SGH ,Warszawa, 2003, s. 403-413.
· Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki, w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, redakcja naukowa: L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia bankowa, Gdańsk-Jurata 2003, s. 252-263.
· Budżety jako narzędzie zarządzania operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie, w: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką, redakcja naukowa: V. Korporowicz, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004, s. 79-85.
· Koszty obsługi długu publicznego w Polsce w okresie transformacji, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych–uwarunkowania i instrumenty red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno–Koguc, Lublin: UMCS, 2005, s. 55–67.
· Metody wyliczania wielkości deficytów budżetowych, w: Finanse, red. B. Pietrzak. Warszawa: SGH, 2005, s. 135–143.
· Budżety jako narzędzie zarządzania operacyjnego i fi nansowego w przedsiębiorstwie, w: Zdrowie i jego ochrona, między teorią a praktyką, red. V. Korporowicz., wyd. II zmienione, Warszawa: SGH, 2006, s. 109–117.
· Rola budżetu państwa w Polsce z początkiem XXI w., w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Lublin: UMCS, 2006 s. 95–102.
· Stan finansów publicznych – perspektywy polityki budżetowej, w: Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska, Warszawa: SGH, 2006, s. 315–325.
· Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, Warszawa: SGH, 2005, (recenzja), „Bank i Kredyt” 2006, nr 1, s. 68–69.
· Wpływ członkostwa Polski w UE na zarządzanie długiem publicznym, w: Przemiany w fi nansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, red. B. Mikołajczyk, Łódź: UŁ, 2006, s. 121–129.
· Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce, w: Kierunki zmian w sektorze fi nansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. B. Samojlik, Warszawa: SGH, 2006, s. 30–46.
· Budżet UE, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 4, s. 25–30.
· Podatki samorządowe i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych gmin w Polsce w latach 2000–2005, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Warszawa: SGH, 2007, s. 501–509.
· Rola budżetu państwa w Polsce u progu XXI w., „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2007, nr 4, s. 30–32.
· System budżetowy państwa, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak. Z. Polański. B. Woźniak, PWN Warszawa 2008.
· Wybrane problemy reformy systemu podatkowego w Polsce, w: Nauka finansów publicznych - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, red. A. Pomorska, Wyd. UMCS Lublin 2008.
· Przepływy finansowe między budżetem Polski a budżetem ogólnym Unii Europejskiej w latach 2004-2007, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.


Dr Krzysztof KLUZA
· Wstęp do badań koniunktury w sektorze bankowości, (z S. Kluzą), w: Z badań koniunktury gospodarki polskiej. Wybrane problemy teoretyczne i metodologiczne, „Prace i Materiały IRG” 1998, nr 59, s. 71–93.
· Wybrane aspekty tworzenia krótkookresowych prognoz w oparciu o konstrukcję trendu i analizę techniczną, w: Z badań koniunktury gospodarczej przemysłu. Metody i techniki, „Prace i Materiały IRG” 1998, nr 56, s. 51–66.
· Koniunktura w bankowości (z M. Dędys), „Biuletyn IRG” 1999, nr 1, s. 1–38.
· Wstęp do badań koniunktury w sektorze bankowości (z S. Kluzą), „Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej” IRG 1999, nr 13, s. 30–47.
· Metody szacowania wartości Powszechnych Świadectw Udziałowych oraz cen akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, w: „Emerging Capital Markets. Wschodzące rynki kapitałowe”, red. S. R. Domański, D. Winek, Warszawa: WSHiFM, 1999, s. 69–85.
· Challenges of Financial System Development in Transition Economies, (z S. Kawalcem), w: Financial Transition in Europe and Central Asia, ed. L. Bokros, A. Fleming, C. Votava, Washington D.C: The World Bank, 2001, s. 29–44.
· Koniunktura w bankowości, (z B. Kluzą), „Biuletyn IRG” 2002, nr 13, s. 1– 40.
· Koniunktura w bankowości, (z B. Kluzą), „Biuletyn IRG” 2002, nr 14, s. 1– 41.
· Koniunktura w bankowości, (z B. Kluzą), „Biuletyn IRG” 2002, nr 15, s. 1– 41.
· Koniunktura w sektorze bankowym, (z B. Kluzą), „Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej” IRG 2002, r. 18, s. 85–91.
· Koniunktura w sektorze bankowym, (z B. Kluzą), „Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej” IRG 2002, nr 19, s. 37–40.
· Wpływ wprowadzenia podatku od odsetek na podaż pieniądza i realną gospodarkę, (z S. Kluzą), „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2002, nr 10, s. 33–53.
· DźwiGnia finansowa przedsiębiorstw a rozwój gospodarczy, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2003, s. 497–518.
· Inwestycje zagraniczne w systemie obowiązkowych oszczędności emerytalnych, (z S. Kawalcem) w: Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańsk–Jurata: Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa 2003, s. 96–105.
· Koniunktura w bankowości, (z B . Kluzą), „Biuletyn IRG” 2003, nr 19, s. 1– 40.
· Koniunktura w bankowości, (z B. Kluzą), ”Biuletyn IRG” 2003, nr 16, s. 1– 41.
· Koniunktura w bankowości, (z B. Kluzą), ”Biuletyn IRG” 2003, nr 18, s. 1– 40.
· Koniunktura w bankowości, (z B. Kluzą), „Biuletyn IRG” 2003, nr 17, s. 1– 41.
· The impact of speculation on the allocation effi ciency of the stock market, (z S. Kluzą), “Statistics in Transition” 2003, vol. 6, no 1, s. 97–118.
· Jaki jest obszar konfl iktu między interesem rozwoju ekonomicznego kraju a interesem przyszłych emerytów (z S. Kawalcem), „Zeszyty BRE Bank – CASE” 2004, nr 74, s. 7 – 21.
· Stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez rozwój sektora fi nansowego, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2004, s. 77–102.
· Koniunktura w sektorze bankowym w III kwartale 2003 roku i perspektywy rozwoju rynku, w: System bankowy w Polsce, red. J. Sikorski, K. Plotzke, Warszawa: WSDG, 2005, s. 139-148.

Dr Piotr Mielus

· Uśmiechnij się – wyznaczasz płaszczyznę zmienności, Rynek Terminowy, 05/1999.
· Poland, the increasing option, RISK Emerging Markets (special issue), May 1999.
· Elementy analizy portfelowej na rynku walutowym, Bank i Kredyt, 05/2000.
· Model zmienności implikowanej na rynku polskim, Bank i Kredyt, 10/2000.
· Sviluppo del sistema bancario e financiario in Polonia, w: Finanza, imprese, sviluppo locale: casi di paesi europei in transizione, redakcja naukowa: M. Visconti, D. Grbac, Fondazione Giordano Dell’Amore, Milano 2001 (s. 79-91, podrozdział).
· Rynek opcji walutowych w Polsce, KE Liber 2002 (podręcznik), 170 stron.
· The Application of Error Correction Model in Forecasting Market Volatility on Emerging Currency Options Markets, w: Forecasting Financial Markets, red. W. Milo, P. Wdowiński, Łódź: UŁ, 2005, s. 43–55.


Dr Katarzyna Wasiak
· Poczucie tożsamości europejskiej jako czynnik rozwoju procesów integracyjnych, w: „Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Miedzy dziedzictwem i przyszłością”,
red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2004, s. 359-374.
· Wybrane problemy niemieckiej polityki fiskalnej i monetarnej, w: „Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej”, Tom I – Finanse publiczne,
red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 79-89.
· Kierunki ewolucji systemu bankowego Stanów Zjednoczonych, „Bank i Kredyt” Nr 10/2004, s. 16-24.
· Tendencje i kierunki zmian w polskiej polityce fiskalnej na drodze do Unii Europejskiej i strefy euro, w: „Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej”, red. B. Samojlik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 99-121.
· Polska polityka fiskalna a deficyt budżetowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
w: „Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?" red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 325-338.
· Polityka fiskalna i monetarna w obliczu współczesnego kryzysu gospodarczego, "Studia i Prace" Nr 1/2010, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 107-131.
· Relacje banków z przedsiębiorstwami we współczesnym systemie finansowym, w: "Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości", red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 447-464.
 
 
 
Dr Barbara WOŹNIAK
· Polityka ekonomiczna (współautorzy Z. Bosiakowski, A. Sławiński). PWN, Warszawa 1988.
· Prognozowanie potrzeb sektora publicznego, w: Finanse i bankowość. Przekształcenia systemowe, cz. I, red. K. Piotrowska-Marczak, M. Wypych. Absolwent, Łódź 1997, s. 43-53.
· Finanse publiczne, rozdz. 8, w: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański. WN PWN, Warszawa 1997, oraz kolejne wydania 1998, 1999, 2000, 2001, s. 235-262.
· Pomoc publiczna w Polsce wobec standardów Unii Europejskiej (współautor D. Jastrzębska), w: Finanse i bankowość. Dźwignie wzrostu, cz. I, redakcja naukowa: S. Flejterski, A. Szewczyk. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 163-179.
· Jaka pomoc publiczna i dla kogo? (współautor D. Jastrzębska), w: Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku. Wyd. SGH, Warszawa 1998, s. 273-289.
· Wspieranie przedsiębiorstw ze środków publicznych w Polsce w latach 1995 – 1997 (współautor D. Jastrzębska). "Bank i Kredyt", nr 3/1999, s. 4-14.
· Pomoc publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej (współautor D. Jastrzębska), w: Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, cz. II. SGH, NBP, Warszawa - Pułtusk 1999, s. 159-167.
· Monitorowanie pomocy publicznej, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. 1. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 105-114.
· Ocena sytuacji finansowej gminy na potrzeby banku komercyjnego, w: Reforma administracji publicznej w Polsce, uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2000 , s. 179-200.
· Jedenaście haseł w dziale: Bankowość i polityka pieniężna, w: Leksykon finansów, red. J. Głuchowski i in. PWE, Warszawa 2001.
· Kredytowe instrumenty finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych gmin, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. 1, red. K. Jajuga, M. Łyszczak. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 209-218.
· Pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2003, s. 337-348.
· Miejsce państwowych funduszy celowych w publicznym systemie finansowym, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2003, s. 413-429.
· Dochody i wydatki sektora finansów publicznych, w: Reforma dochodów publicznych w Polsce, red. A. Pomorska, M. Pypeć. WSFiB w Radomiu, Radom 2003, s. 41-50.
· System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. WN PWN, Warszawa 2003, 2004.
· Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego, rozdz. 12, Fundusze celowe, rozdział 15, Pomoc publiczna, rozdział 16 w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. WN PWN, Warszawa 2003, 2004, s. 425-494, 580-617, 618-651.
· Państwowe fundusze celowe a racjonalność wydawania środków publicznych, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 1 Finanse publiczne, red. S. Owsiak. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 101–110.
· Pomoc publiczna w Polsce w latach 2000 – 2003, w: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, t. 2 Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 325–335.
· Pomoc publiczna w okresie negocjacji akcesyjnych. “Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI w Warszawie”, nr 4, 2005, s. 41–63.
· Zasady udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej, w: Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, t. 2, red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2005, s. 169–191.
· Pomoc publiczna w nowych krajach Unii Europejskiej, w: Finanse, red. B. Pietrzak. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 189–197.
· Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w Polsce oraz w krajach sąsiadujących, w: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, red. J. Osiński. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 55–66.
· Kierunki zmian form i instrumentów pomocy publicznej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 197. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 407–416.
· Zmiany zakresu sektora finansów publicznych w Polsce, w: Integracja europejska nowe bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 301–313.
· Pomoc publiczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska. Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 286–292.
· Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej, w: Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. B. Samojlik. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 123–151.
· Kierunki zmian w zarządzaniu środkami publicznymipomoc państwa dla przedsiębiorców, w: Prace i Materiały ISM SGH nr 34. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 91–101.
· Kierunki ewolucji sektora finansów publicznych w Polsceuwarunkowania europejskie, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 51–61.
· System finansowy w Polsce, t.1 i 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. WN PWN, Warszawa 2008.
· Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego, rozdz. 13, Fundusze celowe, rozdział 16, Pomoc publiczna, rozdział 17 w: System finansowy w Polsce, t.2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. WN PWN, Warszawa 2008, s. 13-93, 183-246, 247-288.
· Ewolucja polityki udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski. Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 615–623.
· Uprzywilejowane obszary pomocy publicznej a rozwój gospodarczy, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 127–141.
· Recenzja: Andrzej Wernik, Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2007. “Bank i Kredyt”, nr 3/2008, s. 66–70.
 
Mgr Dorota Jastrzębska
 
· Jaka pomoc publiczna i dla kogo?, ( z B. Woźniak), w: Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce – wyzwania XXI w., Warszawa: SGH, 1998, s. 273–289.
· Pomoc publiczna w Polsce wobec standardów UE, ( z B. Woźniak), w: Finanse i bankowość. Dźwignie wzrostu, red. S. Flejterski, A. Szewczyk, t. 1, Szczecin: U. Sz, 1998, s. 163–179.
· Pomoc publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej, ( z B. Woźniak), w: Finanse i bankowość a wejście Polski do UE, Warszawa: SGH, 1999, s. 159–167.
· Wspieranie przedsiębiorstw ze środków publicznych w Polsce w latach 1995–1997, (z B. Woźniak), „Bank i Kredyt” 1999, nr 3, s. 4–14.
· Finansowe wsparcie rolnictwa ze środków publicznych, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. 1, red. E. Czerwińska, Poznań: AE, 2000, s. 29–38.
· Zakres i sposoby fi nansowego wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. 2, red. K. Znaniecka, Katowice: AE, 2002, s. 501–513.
· Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jako priorytet polityki rolnej, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2003, s. 477–496.
· Poziom krajowego wsparcia rolnictwa w Polsce w latach 2004–2013, w: Finanse publiczne: instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, red. A. Pomorska, Lublin: UMCS, 2006, s. 279–285.
· Integracja europejska a reforma Wspólnej Polityki Rolnej, w: Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska, Warszawa: SGH, 2006, s. 155–165.