Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Staff

 
dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH

IMG_20140929_115959.jpg
dr hab. Marcin Krawczyk – profesor SGH na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku ekonomia.
 
Od 2015 roku Kierownik Katedry i Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w kadencji 2016-2020.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z teoretyczną analizą skuteczności polityki budżetowej oraz pieniężnej.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2005 na podstawie rozprawy pt. „Jamesa Tobina koncepcja deficytu budżetowego oraz długu publicznego a ricardiański teoremat ekwiwalentności” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2014 na podstawie monografii pt. „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”.
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1 oraz 2, makroekonomia 1 oraz 2, współczesne teorie ekonomii, ekspansywna polityka fiskalna i monetarna – kwestie teoretyczne.

 

 

dr hab. Danuta Drabińska, prof. SGH

dd.jpg

dr hab. Danuta Drabińska – profesor SGH na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwentka SGPiS na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym kierunku teoria ekonomii.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu historii myśli ekonomicznej i makroekonomii.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę Naukową KE-S w roku 1993 na podstawie rozprawy pt. „SGPiS w latach forsownych przeobrażeń społeczno-gospodarczych Polski 1949-1956”” (promotor: prof. dr hab. Janusz Kaliński). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2005 na podstawie monografii pt. „Odczytać Langego: problem stopy procentowej, prawo rynków, giętkości cen i zatrudnienia”.
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 2, historia myśli ekonomicznej.

 

 

dr Dariusz Malinowski, adiunkt

dm.jpg

dr Dariusz Malinowski – adiunkt na stanowisku dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunków ekonomia oraz finanse i bankowość.
 
Od 2011 roku egzaminator, autor i recenzent pytań egzaminacyjnych z ekonomii w ramach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów; doradca w Gabinecie Ministra Finansów w latach 1998-1999
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: analiza stanu budżetu państwa (sektora finansów publicznych), wpływ polityki budżetowej na tempo wzrostu gospodarczego; cele, strategie, instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; wpływ polityki pieniężnej na tempo wzrostu gospodarczego; polityka stabilizacji makroekonomicznej; determinanty wzrostu gospodarczego; współczesne nurty teorii makroekonomii; transformacja systemu gospodarczego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; system ekonomiczny a system polityczny.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S SGH w 2007 roku na podstawie rozprawy pt. „Deficyty budżetu państwa i bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 2001-2005 (analiza źródeł, skali i skutków zjawisk)” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska)
 

Oferta dydaktyczna: makroekonomii 1, makroekonomia 2, makroekonomia zaawansowana, mikroekonomia, finanse publiczne, polityka gospodarcza

 

 

dr Ewa Kosycarz, adiunkt

KosycarzEwa.jpg

dr Ewa Kosycarz –  adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwentka Politechniki Warszawskiej kierunku Automatyka i Robotyka w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program PW, HEC Paris Graduate Business School, London Business School, Norwegian School of Economics and Business Administration).
 
W 2002 r. ukończyła kurs na doradcę inwestycyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Maklerów i Doradców Inwestycyjnych; w latach 2016-2019 koordynator „Szkoły Giełdowej”, kursów prowadzonych we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia, wpływu polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy, systemu podatkowego i jego wpływu na wzrost gospodarczy, racjonalności wydatków publicznych, budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KZiF w roku 2009 na podstawie rozprawy pt. Wpływ polityki fiskalnej na relacje makroekonomiczne. Analiza porównawcza Polski na tle innych państw europejskich w latach 1995-2006” (promotor: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski).
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 1, finanse publiczne, finansowanie i organizacja systemu ochrony zdrowia, finansowanie świadczeniodawców w ochronie zdrowia, matematyka.

 

 

dr Marcin Kotlarz, adiunkt
Image01116.jpgz.jpg

dr Marcin Kotlarzadiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym;  absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Ekonomii i kierunku ekonomia.
 
Problematyka badawcza obejmuje związki prawa z ekonomią w obszarze rynków finansowych oraz w sferze organizacji i zarządzania podmiotami rynkowymi, funkcjonowanie sektora publicznego oraz wybrane aspekty ekonomii rozwoju, dotyczące tworzenia formalnych i nieformalnych instytucji rynkowych.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2011 na podstawie rozprawy pt. „Poszukiwanie renty w sektorze publicznym” (promotor: dr hab. Sławomir Sztaba, prof. nadzw. SGH).
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1, makroekonomia 1, ekonomia sektora publicznego, finanse publiczne.

 

 

mgr Piotr Czajka, starszy wykładowca

 

mgr Piotr Czajka – starszy wykładowca; absolwent SGPiS na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i kierunku teoria ekonomii.
 
Zainteresowania naukowe obejmują makro i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy z położeniem akcentu na problematykę zatrudnienia w ramach popytowej teorii dochodu narodowego ze szczególnym uwzględnieniem teorii pełnego zatrudnienia Michała Kaleckiego.
Tytuł zawodowy magistra uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w roku 1983 na podstawie pracy magisterskiej pt. „Spór wokół „Reformy Przełomowej” Michała Kaleckiego” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska).
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1 oraz 2, makroekonomia 1 oraz 2

 

 

 dr Adam Rogoda, adiunkt

20161023_120514.jpg

dr Adam Rogodaadiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku stosunki międzynarodowe.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: ekonomia rozwoju, polityka przemysłowa jako wariant polityki wzrostu, rola państwa w gospodarce, ekonomia heterodoksyjna w szczególności ekonomia polityczna, ekonomia ewolucyjna, post-keynesizm, problemy gospodarcze Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem Iranu, historia myśli ekonomicznej, metodologia ekonomii.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2019 na podstawie rozprawy pt. „Państwo a gospodarka. Polityka rozwoju przed- i porewolucyjnego Iranu” (promotor: dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH).
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 1, kierunki rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej, ekonomia rozwoju (w języku polskim i angielskim), strategie rozwoju w perspektywie historycznej (w języku polskim i angielskim), ekonomia surowców naturalnych (w języku polskim i angielskim).


dr hab. Edward Golachowski, prof. SGH - emerytowany pracownik Katedry
dd.jpg