Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Staff

 
dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH

IMG_20140929_115959.jpg
dr hab. Marcin Krawczyk – profesor SGH na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku ekonomia.
 
Od 2015 roku Kierownik Katedry i Prodziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w kadencji 2016-2020.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z teoretyczną analizą skuteczności polityki budżetowej oraz pieniężnej.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2005 na podstawie rozprawy pt. „Jamesa Tobina koncepcja deficytu budżetowego oraz długu publicznego a ricardiański teoremat ekwiwalentności” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2014 na podstawie monografii pt. „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”.
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1 oraz 2, makroekonomia 1 oraz 2, współczesne teorie ekonomii, ekspansywna polityka fiskalna i monetarna – kwestie teoretyczne.

 

 

dr hab. Danuta Drabińska, prof. SGH

dd.jpg

dr hab. Danuta Drabińska – profesor SGH na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwentka SGPiS na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym kierunku teoria ekonomii.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu historii myśli ekonomicznej i makroekonomii.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę Naukową KE-S w roku 1993 na podstawie rozprawy pt. „SGPiS w latach forsownych przeobrażeń społeczno-gospodarczych Polski 1949-1956”” (promotor: prof. dr hab. Janusz Kaliński). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2005 na podstawie monografii pt. „Odczytać Langego: problem stopy procentowej, prawo rynków, giętkości cen i zatrudnienia”.
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 2, historia myśli ekonomicznej.

 

 

dr Dariusz Malinowski, adiunkt

dm.jpg

dr Dariusz Malinowski – adiunkt na stanowisku dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunków ekonomia oraz finanse i bankowość.
 
Od 2011 roku egzaminator, autor i recenzent pytań egzaminacyjnych z ekonomii w ramach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów; doradca w Gabinecie Ministra Finansów w latach 1998-1999
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: analiza stanu budżetu państwa (sektora finansów publicznych), wpływ polityki budżetowej na tempo wzrostu gospodarczego; cele, strategie, instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego; wpływ polityki pieniężnej na tempo wzrostu gospodarczego; polityka stabilizacji makroekonomicznej; determinanty wzrostu gospodarczego; współczesne nurty teorii makroekonomii; transformacja systemu gospodarczego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej; system ekonomiczny a system polityczny.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S SGH w 2007 roku na podstawie rozprawy pt. „Deficyty budżetu państwa i bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 2001-2005 (analiza źródeł, skali i skutków zjawisk)” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska)
 

Oferta dydaktyczna: makroekonomii 1, makroekonomia 2, makroekonomia zaawansowana, mikroekonomia, finanse publiczne, polityka gospodarcza

 

 

dr Ewa Kosycarz, adiunkt

KosycarzEwa.jpg

dr Ewa Kosycarz –  adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwentka Politechniki Warszawskiej kierunku Automatyka i Robotyka w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program PW, HEC Paris Graduate Business School, London Business School, Norwegian School of Economics and Business Administration).
 
W 2002 r. ukończyła kurs na doradcę inwestycyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Maklerów i Doradców Inwestycyjnych; w latach 2016-2019 koordynator „Szkoły Giełdowej”, kursów prowadzonych we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia, wpływu polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy, systemu podatkowego i jego wpływu na wzrost gospodarczy, racjonalności wydatków publicznych, budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KZiF w roku 2009 na podstawie rozprawy pt. Wpływ polityki fiskalnej na relacje makroekonomiczne. Analiza porównawcza Polski na tle innych państw europejskich w latach 1995-2006” (promotor: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski).
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 1, finanse publiczne, finansowanie i organizacja systemu ochrony zdrowia, finansowanie świadczeniodawców w ochronie zdrowia, matematyka.

 

 

dr Marcin Kotlarz, adiunkt
Image01116.jpgz.jpg

dr Marcin Kotlarzadiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym;  absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Ekonomii i kierunku ekonomia.
 
Problematyka badawcza obejmuje związki prawa z ekonomią w obszarze rynków finansowych oraz w sferze organizacji i zarządzania podmiotami rynkowymi, funkcjonowanie sektora publicznego oraz wybrane aspekty ekonomii rozwoju, dotyczące tworzenia formalnych i nieformalnych instytucji rynkowych.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2011 na podstawie rozprawy pt. „Poszukiwanie renty w sektorze publicznym” (promotor: dr hab. Sławomir Sztaba, prof. nadzw. SGH).
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1, makroekonomia 1, ekonomia sektora publicznego, finanse publiczne.

 

 

mgr Piotr Czajka, starszy wykładowca

 

mgr Piotr Czajka – starszy wykładowca; absolwent SGPiS na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym i kierunku teoria ekonomii.
 
Zainteresowania naukowe obejmują makro i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy z położeniem akcentu na problematykę zatrudnienia w ramach popytowej teorii dochodu narodowego ze szczególnym uwzględnieniem teorii pełnego zatrudnienia Michała Kaleckiego.
Tytuł zawodowy magistra uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w roku 1983 na podstawie pracy magisterskiej pt. „Spór wokół „Reformy Przełomowej” Michała Kaleckiego” (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Domańska).
 
Oferta dydaktyczna: mikroekonomia 1 oraz 2, makroekonomia 1 oraz 2

 

 

 dr Adam Rogoda, adiunkt

20161023_120514.jpg

dr Adam Rogodaadiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym; absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku stosunki międzynarodowe.
 
Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: ekonomia rozwoju, polityka przemysłowa jako wariant polityki wzrostu, rola państwa w gospodarce, ekonomia heterodoksyjna w szczególności ekonomia polityczna, ekonomia ewolucyjna, post-keynesizm, problemy gospodarcze Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem Iranu, historia myśli ekonomicznej, metodologia ekonomii.
Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Radę KE-S w roku 2019 na podstawie rozprawy pt. „Państwo a gospodarka. Polityka rozwoju przed- i porewolucyjnego Iranu” (promotor: dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH).
 
Oferta dydaktyczna: makroekonomia 1, kierunki rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej, ekonomia rozwoju (w języku polskim i angielskim), strategie rozwoju w perspektywie historycznej (w języku polskim i angielskim), ekonomia surowców naturalnych (w języku polskim i angielskim).


dr hab. Edward Golachowski, prof. SGH - emerytowany pracownik Katedry
dd.jpg
 
 
 
 

 Ask question

 
 
Zadaj pytanie:
Telephone number:
E-mail:
First and last Name:
Name of the institution:
Write the code you see above
Your personal data will be processed by SGH Warsaw School of Economics for the purposes of replying to your inquiry. More information on processing of personal data is available here

Need more information?

Fill out the form available on-line. Click WRITE.