Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Wybrane publikacje pracowników Katedry

 

 dr hab. Edward Golachowski, prof. SGH

 

Elementarne modele makroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, wyd. 4 poprawione i uzupełnione, (współautor M. Garbicz)

 

Społeczna treść własności - aspekty praktyczne i metodologiczne, [w:] Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 75-84

 

Dylematy powszechnej prywatyzacji, [w:] Sektor publiczny w Europie, Doświadczenia francuskie i polskie, Oficyna WydawniczaSGH, Warszawa 1997, s. 233-242

 

Elementarne modele makroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, wyd. 2 poprawione i rozszerzone, (współautor M. Garbicz)

 

Elementarne modele makroekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, (współautor M. Garbicz)

 


 

dr hab. Danuta Drabińska, prof. SGH

Pomyłka historii czy nieuchronność dziejów? Hayek kontra Schumpeter - rozważania o gospodarce socjalistycznej w latach 40. XX wieku, Kwartalnik Historii Myśli ekonomicznej, 2014 nr 1(5) s. 27 - 43

 

Idea jakości życia społecznego w klasycznej i współczesnej myśli europejskiej - na marginesie książki "Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza", Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i prace. 2013 nr 4(16) s. 43 - 60

 

Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej. Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012

 
 
Miniwykłady o współczesnej myśli ekonomicznej. Od ordoliberalizmu do ekonomii ewolucyjnej, Warszawa: SGH, 2010, 104 s.
 
Miniwykłady z historii myśli ekonomicznej. Od merkantylizmu do monetaryzmu, Warszawa: SGH, 2007, 114 s
 
Brytyjski okres twórczości Michała Kaleckiego a publicystyka Joan Robinson i Nicholasa Kaldora z lat 1942-1944 na temat    powojennej rekonstrukcji gospodarki, w: Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii, red. Grażyna Musiał, Katowice: Wyd. AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006, s. 163-191
 

Okres amerykański w działalności Oskara Langego, w: Oskar Lange a współczesność, red. Zdzisław Sadowski, Warszawa: PTE,   2005, s.33-46

 

Oskar Ryszard Lange -- uczony i polityk. W stulecie urodzin polskiego ekonomisty, "Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej"  2005, nr 1, s. 7-10

 

Chicagowski okres twórczości Oskara Langego, w: Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, red.    Grażyna Musiał, Katowice: Wyd. AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2004, s. 153-166

 

Wkład Oskara Langego do światowej myśli ekonomicznej, w: Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego, red.    Andrzej Pawlik, Kielce: Dom Wydawniczy Strzelec, 2004, s. 75-80

 dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH

Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo, red. nauk. M. Krawczyk, OW SGH, Warszawa 2018, 376 s.
 
Czemu niska stopa procentowa nie zapewnia pełnego zatrudnienia. Wnioski ze zmodyfikowanej teorii funduszy pożyczkowych, Ekonomia: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 489, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 183-192.
 
Mikroekonomiczna teoria przedsiębiorstwa, Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii (rozdział 9); red. nauk. Izabela Zawiślińska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017, s. 253–280.
 
Efektywność rynku, Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii (rozdział 11); red. nauk. Izabela Zawiślińska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017, s. 341-358
 
Oddziaływanie ekspansji fiskalnej wspomaganej przez monetarną na produkcję – ujęcie teoretyczne i na przykładzie wybranych gospodarek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016 (współautor Dariusz Malinowski)

Oczekiwania i decyzje gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw a makroekonomiczne konsekwencje polityki gospodarczej, Kwartalnik KE-S. Studia i Prace Nr 2(26)/2016, s. 29-48

O problemie skuteczności polityki fiskalnej i pieniężnej, Kwartalnik KE-S. Studia i Prace, Nr 2(22)/2015, s. 11–28
 
O polityce fiskalnej i pieniężnej w warunkach pułapki płynności, "Ekonomista", nr 4 2013
 
Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 
Popyt na pieniądz w tobinowskiej teorii wyboru portfela - modyfikacja i propozycja wniosków dotyczących skuteczności ekspansji fiskalnej, w: Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, tom 1, red. Sławomir Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 651-659
 
Ekspansja fiskalna a keynesowskie mnożniki (wydatkowy i podatkowy), w: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja formacji, red. Joachim Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 
O fiskalnej ekspansji i jej monetarnej akomodacji w: Stabilność systemu finansowego — instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012
 
Popyt na pieniądz i związek między ekspansywną polityką fiskalną a ekspansywną polityką pieniężną, w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego, red. Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski, Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dn. 8 grudnia 2010, CDiEG SGH Sp. z o.o. , Warszawa 2011
 
Inflacyjne oczekiwania i oczekiwane decyzje banku centralnego, w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego, red. Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski, Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dn. 8 grudnia 2010, CDiEG SGH Sp. z o.o. , Warszawa 2011
 
Oczekiwany poziom stopy procentowej a popyt na pieniądz, "Ekonomista", nr 6 2011
 
Wybrane zagadnienia z teorii ekonomii. Aktywność gospodarcza, CDiEG SGH sp. z o.o., Warszawa 2010
 
Deficyt budżetu państwa i aktywność gospodarcza, "Ekonomista", nr 5 2009
 
O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności. R. Barro, J. Tobin i inni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007 (nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2008 roku oraz indywidualna I stopnia przyznana przez Rektora SGH w 2008 roku)
 
Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. Sławomir Sztaba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 (współautor)
 
Ekonomia w przykładach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004 (współautor)
 
Ricardiański Teoremat Ekwiwalentności, hasło w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, Warszawa 2003
 
Polityka redukcji deficytu budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych (OBRA'93), "Bank i Kredyt", nr 3 1998Czy deficyt budżetowy i dług publiczny moga być neutralne?, "Ekonomista", nr 6 2002
 

 
dr Dariusz Malinowski
 
Skala i determinanty efektu kuli śnieżnej oraz jego wpływ na przyrost długu publicznego w państwach Unii Europejskiej, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, OW SGH, Warszawa 2016, s. 173-196
 
Oddziaływanie ekspansji fiskalnej wspomaganej przez monetarną na produkcję - ujęcie teoretyczne  i na przykładzie wybranych gospodarek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016 (współautor: M. Krawczyk)
 
Barriers to expansive fiscal policy against the background of the macroeconomic situation of the Eurozone, w: Economics and Law, UMK, Toruń 2016
 
Bariery dla ekspansywnej polityki fiskalnej na tle sytuacji makroekonomicznej strefy euro, w: Współczesny matrix ? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, OW SGH, Warszawa 2015, s. 193-212
 
Skuteczność polityki pieniężnej państw strefy euro w warunkach niskich stóp procentowych, w: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, red. K. Opolski, WNE UW, Warszawa 2015, s. 49-66
 
Dług publiczny w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Zmienność długu publicznego w wybranych gospodarkach pozaeuropejskich po 2007 roku na tle państw Unii Europejskiej, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH Studia i prace, nr 2(22)/2015, s. 77-110
 
Wpływ polityki fiskalnej i pieniężnej państw strefy euro na tempo wzrostu gospodarczego w warunkach długu publicznego i niskich stóp procentowych, w: Studia z polityki pieniężnej. Public policy studies, nr 4(4)/2014, s. 51-68
 
Skutki wzrostu deficytu ekonomicznego budżetu państwa, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 17 - 30
 
Analiza porównawcza zmian deficytu ekonomicznego budżetu państwa i długu publicznego w państwach Unii Europejskiej w latach 2008 – 2012, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 115 - 140
 
Kryzys finansów publicznych w państwach Unii Europejskiej w latach 2008 – 2012 (analiza skali i przyczyn), w: Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju – dylematy, kierunki zmian, t. 2, red. T. Kamiński, Grupa Uczelni Vistula Publications, Warszawa 2013, s. 45 – 82
 
Stagflation in the United States of America during the period 1974 – 1975, w: From the great depression to the global financial crisis (1929 – 2009), red. J. Kaliński, M. Zalesko, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 146 – 156

Analiza porównawcza poziomu i zmiany deficytu ekonomicznego budżetu państwa i długu publicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2008 – 2010, w: Kryzys finansowy. Przebieg i skutki społeczno – gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 526 - 542

Polityka budżetowa i polityka pieniężna, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, red. I. Zawiślińska, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 67 – 80

Wielkość produkcji krajowej. Dochód narodowy. Wielkość popytu globalnego, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, red. I. Zawiślińska, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 51 – 66

Determinanty zmian deficytu budżetu państwa i długu publicznego w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno  - Społecznego Studia i Prace, nr 2 (10) / 2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 77 – 98

Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego lat 2008 – 2009 na poziom deficytu budżetowego i długu publicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na tle pozostałych krajów UE, w: Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej – aspekty gospodarcze i społeczne, red. A. Grynia, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 75 – 102

Polityka budżetowa i polityka pieniężna, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 103 – 122

Wielkość produkcji krajowej. Dochód narodowy. Wielkość popytu globalnego, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 79 – 102

Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego lat 2008 – 2009 na poziom deficytu budżetowego i długu publicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na tle pozostałych krajów UE, w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego, red. M. Krawczyk, D. Malinowski, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 9 – 36

Pakiet makrostabilizacyjny, w : Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 293 – 302

Stagflacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1974 – 1975, w: Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929 – 2009, red. J. Kaliński, M. Zalesko, Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 197 – 208

Ekonomia w przykładach, M.Krawczyk, D.Malinowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008


24 hasła z teorii ekonomii
(cena, ceny stałe, ceteris paribus, deflacja, deflator PKB, dochód narodowy, fiskalizm, fundusze celowe, inflacja, luka inflacyjna, oszczędności, pożyczki wewnętrzne państwa, produkt krajowy brutto, produkt krajowy netto, produkt narodowy brutto, produkt narodowy netto, rynek, skarbowe papiery wartościowe, denominacja, sektor publiczny, sektor prywatny, skarbowość, skarb państwa, Leszek Balcerowicz), w: Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Warszawa: WAiP, 2007
 
Wpływ wejścia do strefy euro na politykę makroekonomiczną Słowenii, w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, red. K. Żukrowska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2007
 
Analiza determinant wzrostu deficytu ekonomicznego budżetu państwa w Polsce w latach 2001-2004, opracowanie przygotowane w ramach badań własnych, Warszawa: 2006 (90 stron)
 
92 hasła przedstawiające stan budżetu państwa, stan bilansu obrotów bieżących, sektor bankowy oraz giełdy papierów wartościowych 92 państw, w: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa: WN PWN, 2001-2005, t.1-31
 
10 haseł z teorii ekonomii (dochód narodowy, dochody państwa, dochody ludności, emisja pieniądza, popyt, oszczędności, siła nabywcza pieniądza, siła nabywcza ludności, stabilizacyjna pożyczka, wydatki publiczne), w: Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa: WN PWN, 2001-2005, t. 1-31
 
Polska gospodarka w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, „Gazeta SGH” 2004, nr 191-192
 
Polska gospodarka w pół roku po wejściu do Unii Europejskiej, „Gazeta SGH” 2004, nr 200-201
 
System ekonomiczny – podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania, Portal Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, WWW.NBPortal.pl (150 stron)
 
Wykłady z mikroekonomii, (z M. Krawczykiem, J. Olesiejukiem, A. Zych), Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej, 2003
 
Deficyt bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 90-tych (analiza źródeł, skali, skutków zjawiska), opracowanie przygotowane w ramach badań własnych, Warszawa: 2000 (40 stron)
 
Analiza sytuacji budżetu państwa w Polsce, Niemczech i USA w latach 90-tych, (z M. Krawczykiem), opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych KTSE SGH, Warszawa: 1999 (60 stron)
 
Polityka stabilizacyjna w Rosji w latach 1992-1993, opracowanie przygotowane w ramach badań własnych, Warszawa: 1999 (105 stron)
 
Zmienność determinant inflacji w Polsce w latach 1990-1996, opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych KTSE SGH, Warszawa: 1997 (45 stron)
 
Analiza realizacji budżetu państwa w Polsce w latach 1990-1995, opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych (KTSE) SGH, Warszawa: 1996 (85 stron)
 
 
 

 dr Ewa Kosycarz

 

Potencjalne źródła nieefektywności w wydatkach na ochronę zdrowia, E.Kosycarz, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018,

Świadomość zdrowotna, jako kluczowy determinant stanu zdrowia społeczeństwa, E.Kosycarz, K.Wlendowicz, Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 165/2018, s. 79–94.

Rehabilitation in the Polish health system and its financing methods, E.Kosycarz, Finanse 2018,

Evaluating opportunities for successful public–private partnership in the healthcare sector in Poland, E. Kosycarz, M. Mikołajczyk, B. Nowakowska, Journal of Public Health, 2018; ISSN Print ISSN 2198-1833 Online ISSN 1613-2238; 1-9; DOI:10.1007/s10389-018-0920-x

Implementacja i przestrzeganie reguł fiskalnych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, A.Alińska, E.Kosycarz, Studia Prawno-Ekonomiczne, DOI: 10.26485/SPe/2017/103/10, 2017

Stabilność systemu finansowego w gospodarce – rozważania teoretyczne i praktyczne aspekty,A.Dobrzańska,E.Kosycarz, B.Pietrzak, [w:] Mechanizmy stabilności systemu finansowego, A.Alińska, K.Wasiak red., C.H.Beck, Warszawa, 2016

Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria Finanse, Finanse, Rynki finansowe i Ubezpieczenia (FRFiU) nr 6/2016 (84, cz II), ISSN 24507741, 2016, DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-11

Fiscal policy as an element of maintaining the stability of the public finance sector in Poland, E.Kosycarz, Chapter in: A. Alińska (red.), Public finance in Poland, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2016

The situation of the banking sector and public finance in the Polish economy in the context of the global crisis A.Alińska, E.Kosycarz, K.Wasiak [in:] Fiscal and monetary policy: between Scylla and Charybdis?, 2016

Elementy nowego zarzadzania publicznego w systemie ochrony zdrowia, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, nr 3, tom 4 (23)/2015

Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 881, Ekonomiczne Problemy Usług nr 118, Szczecin 2015

Polityka fiskalna, E.Kosycarz, [w:] Współczesne finanse publiczne, pod. red. A.Alińskiej, B.Woźniak, Difin 2015

Budżet zadaniowy – nowa koncepcja zarządzania finansami publicznymi w Polsce, E.Kosycarz, [rozdział w:] Finanse, pod red. J.Ostaszewski, Difin, Warszawa, 2013

Wpływ polityki fiskalnej na wybrane wskaźniki makroekonomiczne, [rozdział w:] Finanse, pod red. J.Ostaszewski, Difin, Warszawa, 2013

Miejsce budżetowania zadaniowego w finansach publicznych w Polsce, Słowacji, Francji, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech, E. Kosycarz, s. 149-196, [rozdział w:] Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, red. P.Albiński, co-author, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012

Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych, E.Kosycarz, J.Ostaszewski, Eseje o finansach publicznych, red. naukowa J.Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011

 dr Adam Rogoda
 
 A. Rogoda, „Nowa ekonomia strukturalna” - czy nowy paradygmat polskiej polityki rozwoju?, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 57 (1/2019), s. 219-229   
 
  A. Rogoda, Polska polityka gospodarcza po 2015 roku w świetle koncepcji państwa rozwojowego, [w:] Polska po 2015 roku: gospodarka, społeczeństwo, M. Krawczyk (red.), OW SGH, Warszawa 2018, s. 27-46.
 
  A. Rogoda, The Impact of Domestic Factors on Iran`s Oil Export Capabilities, “Hemispheres” 2014, T. 29, nr 4, s. 99-114
 
   A. Rogoda, Sektor bankowy w polityce rozwoju Mohammeda Rezy Pahlawiego, [w:] Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, J. Łazor, W. Morawski (red.), Gajt, Wrocław 2014, s. 341-356
 
   A. Rogoda, Strukturalne dostosowanie jako próba dekonstrukcji państwa rentierskiego – przypadek Muzułmańskiej Republiki Iranu, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, J. Osiński, J.Z. Popławska (red.), OF SGH, Warszawa 2014, s. 407-418
 
    A. Rogoda, Iran 2009, Egipt 2011 – złudne podobieństwa, [w:] Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Ibidem, Łódź 2012, s. 139-155.