Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Agnieszka Kłos – publications

 
Books: 
 • „10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy”, pod red. Ewy Latoszek, Andrzeja Stępniaka, Agnieszki Kłos i Macieja Krzemińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
Articles: 
 • A. Kłos „Program aktywizacji obszarów wiejskich jako przygotowanie do absorpcji funduszy strukturalnych w Polsce”, [w:] „Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa”, Politechnika Radomska 2006.
 •  
 • A. Kłos „Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności Polski Wschodniej”, [w:] „Współpraca gospodarcza Polski z wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołdową”, Politechnika Radomska 2008. 
 •  
 • A. Kłos „Structural funds in the light of the Act on Public Finance”, [w:] „Structural fonds for the socio-economics development of the Łódź Region in the perspective of experiences of polish regions”, Politechnika Łódzka 2008.
 •  
 • A. Kłos„The system of funding operational programmes in Poland: implications for public finance”,[w:] „Warsaw Forum of Economic Sociology”, Volume 2 Number 2 (4) Autumn 2011 pod red. n. prof.  Juliusza Gardawskiego , SGH, Warszawa 2012.
 •  
 •  A. Kłos „System finansowania programów operacyjnych w Polsce – implikacje dla stanu finansów publicznych”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 4 (12)/2012, SGH, Warszawa 2012.
 •  
 • A. Kłos “Zaostrzenia makroekonomiczne w Unii Europejskiej a realizacja polityki regionalnej w Polsce”, [w:] „Studia Europejskie” Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 •  
 • A. Kłos “Euro - wspólna waluta” [w:] „Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej”, red. nauk. E. Latoszek, A. Stępniaka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014.
 •  
 • A. Kłos, E. Latoszek „Polityka konkurencji Unii Europejskiej a jej realizacja na poziomie państwa - przykład Polski” [w:] „Polityka publiczna we współczesnym państwie”, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 •  
 • A. Kłos, E. Latoszek „Partnerstwo Wschodnie, jako nowa forma współpracy Unii Europejskiej z państwami trzecimi” [w:] „10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 •  
 • A. Kłos, E. Latoszek “Eastern Partnership as a new form of the European Union’s cooperation with third countries” [w:] „EU Eastern Partnership- from Capacities to Excellence”, Tatyana Murawska red. nauk., University of Latvia, Ryga 2014, International Scientific E-Book
 •  
 • .A. Kłos, E. Latoszek „Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, jako nowe ramy instytucjonalne współpracy gospodarczej między UE a USA” [w:] Studia Europejskie, Numer 3/2014, Warszawa 2014