Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Ewa Latoszek, PhD – publications

 
I. Books
 1. Podmiotowość prawna Wspólnoty Europejskiej i jej kompetencje w dziedzinie zewnętrznych stosunków umownych [Legal Entity Status of the European Community, and its Competencies in the Area of External Contractual Relations], Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 1999, s. 80 – author
 2. Unia Europejska – pogłębianie procesów integracyjnych, wyzwania dla Polski [European Union – Deepening the Integration Processes, Challenges for Poland], Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2000, s. 180 – editor and the author, contribution 40%.
 3. Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich państw nieczłonkowskich [Treaty Policies of the European Community towards Other Non-member European Countries], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, s. 271
 4. Wspólnota Europejska – podręcznik dla studentów [European Community – handbook for students], Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1994, s. 312, co-author, other authors: L. Ciamaga, L. Oręziak
 5. Unia Europejska [The European Union], Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997 r., co-author, other authors: L. Ciamaga, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann
 6. Wykorzystanie środków pomocowych z funduszy strukturalnych a konkurencyjność gospodarek (na przykładzie Irlandii) [The Use of Financial Aids from Structural Funds and their Influence on Economic Competitiveness (the Irish Experience)], [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red. nauk.), Poland’s Economic Competitiveness in the Context of Integration with the European Union and Globalization, t. I, IGŚ SGH, Warszawa 2000, s. 327, 313-327
 7. Social attitude in Poland towards Integration with the EU in: Europe’s New Destiny, Official Publications of the European Commission, Luxembourg 2001, s. 158, 99-115
 8. 8. Organizacje międzynarodowe – założenia, cele, działalność [International Organizations – Concepts, Goals, Activity], Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2001, s. 595, editor and co-author, contribution 80% 
 9. Influence of FDI in Polish economy – chapter author in [w:] K. Żukrowska, D. Sobczak (ed.), Eastward Enlargement of the Eurozone, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003, s. 223, 103-131
 10. Integracja europejska w perspektywie XXI wieku. Wyzwania dla Polski [European Integration in the 21st Century. The Challenges for Poland], Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2003, editor and co-author, contribution 40%
 11. Wspólna polityka handlowa Wspólnot Europejskich. Skutki dla Polski [Common Trade Policy of the European Community and Their Effects for Poland] – chapter (pp. 225-249) in [w:] Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po roku 2004 [Poland in the European Union. Conditions and Possibilities after 2004], SGH, Warszawa 2004, s. 388 
 12. J. Mikułowski-Pomorski (red. nauk.), Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości [Nations and Europe: Negotiating one’s Identity], chapter: Suwerenność a współzależność i globalizacja – aspekt teoretyczny [Sovereignty versus Interdependence and Globalization – Theoretical Aspects], Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 342, 77-86
 13. J. Brdulak, Ł. Wódkowski (red. nauk.), Infrastruktura rozwoju społeczno-gospodarczego [Infrastructure of Socio-economic Development], chapter author: Rola państwa w tworzeniu infrastruktury społeczno-gospodarczej [The Role of the State in Creating Socio-economic Infrastructure], Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2004, s. 533, 11-31
 14. J. Kitowski (red. nauk.), Central and Eastern Europe at the Threshold of European Union – an Opening Balance, chapter : Role of State in Creation of European Socio-Economic Infrastructure, IGiPZ PAN, Warszawa 2004, s. 538, 29-51
 15. Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie [International Organizations in the Modern World], Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2006, pp. 672, co-authors: M. Proczek, J. Dylejko, E. Latoszek: editor and co-author with contribution 74%
 16. K. Zuba (red. nauk.), Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych [Bureaucracy. The Phenomenon of Political Power in Administrative Structures], chapter: Specyfika biurokracji Unii Europejskiej [The Specifics of EU’s Bureaucracy], Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, s. 282, 151-167
 17. Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania [European Integration. Mechanisms and Challenges], Książka i Wiedza, Warszawa 2007, s. 622, author
 18. Finansowanie MSP w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw [Financing the Sector of Small and Medium Enterprises from European Union Funds as a Factor Influencing the Companies’ Competitiveness], Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 223, editor and co-author, contribution 50%
 19. Europejska integracja walutowa od A do Z [European Monetary Integration], praca zespołowa pod red. nauk. W. Pacho (ed), NBP, Warszawa 2009, s. 390, the author of a chapter, contribution 15%
 20. Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego [Social Sciences and the Economic Crisis], praca zbiorowa pod red. nauk. J. Osińskiego, autor rozdziału pt. The IMF’s actions for Stabilizing International Finance, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 120, contribution as the author of a chapter: 20% 
 21. Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku [Development Aid for Developing Countries at the Turn of the 21st Century], Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 185, editor and co-author, contribution 60%
 22. Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych [A Compendium of International Organizations], praca zespołowa pod red. nauk. E. Łaźniewskiej, P. Deszczyńskiego, author of a chapter: Europejski Bank Inwestycyjny [European Investment Bank], Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011, s. 397, the, contribution: 15%
 23. Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej [Theoretical Concepts for Regional Integration and the Effects of Actions of Integrating Organizations in Latin America], Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2012, s. 197, co-editor, co-author, contribution: 35%
 24. European Integration Process in the New Regional and Global Settings, praca zespołowa pod red. E. Latoszek oraz E. Kotowskiej, A. Nowaka, A. Stępniaka, wyd. SGH, UW, Komisja Europejska, Warszawa 2012, s. 422, main editor, contribution: 40%.
II. Articles
 1. Konwencje z Lome jako nowa forma współpracy instytucjonalnej EWG z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku [The Lome Convention as a New Form of Institutional Cooperation between the European Economic Community and Countries in Africa, the Caribbean and the Pacific], conference in the Erasmus University, Rotterdam, sierpień 1983 r.
 2. System Preferencji EWG [System of Preferences of the European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 56/1988
 3. Ubezpieczenia kredytów eksportowych na Zachodzie [Export Credit Insurance in the West], „Rynki Zagraniczne”, nr 85/1988
 4. Reklama telewizyjna w wybranych krajach wysoko rozwiniętych [TV Advertisement in Selected High Developed Countries], „Rynki Zagraniczne”, nr 9/1989
 5. Trudna droga do sukcesu – strategia firm Trzeciego Świata [A Difficult Road to Success – Strategies of Enterprises from Third World Countries], „Rynki Zagraniczne”, nr 4/1989
 6. UNIDO: ogrom zadań przed małą instytucją [UNIDO: Small Institution, Big Tasks], „Rynki Zagraniczne”, nr 5/1989
 7. UNDP: pomoc dla technicznie zacofanych [UNDP: Aid for the Technologically Underdeveloped], „Rynki Zagraniczne”, nr 6/1989
 8. Transakcje leasingowe [Leasing Transactions], „Rynki Zagraniczne”, nr 15/1989
 9. Europejska Wspólnota Gospodarcza a EFTA – założenia współpracy i ich realizacja [European Economic Community and EFTA – Concepts for Cooperation and their Implementation], „Rynki Zagraniczne”, nr 31/1989
 10. Umowy licencyjne [Licence Agreements], „Rynki Zagraniczne”, nr 36/1989
 11. Program dostosowawczy z zakresu weterynarii [Program for Veterinary Services], „Rynki Zagraniczne”, nr 41/1989, wkładka: Wspólny Rynek ‘92
 12. Biała Księga – kierunki zmian w EWG [The White Book – Directions of Change in European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 81/1989, wkładka: Wspólny Rynek ‘92
 13. Harmonizacja norm – kolejny krok w kierunku integracji [Harmonization of Standards – One More Step towards Integration], „Rynki Zagraniczne”, nr 81/1989, wkładka: Wspólny Rynek ‘92
 14. Umowa handlowo-gospodarcza Polski z EWG [Trade and Economic Agreement between Poland and the European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 85/1989
 15. Polityka handlowa EWG [Trade Policy of the European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 81/1989, wkładka: Wspólny Rynek ‘92
 16. Porozumienie z Polską w sprawach zasadniczych – przebieg negocjacji [Agreements in Key Issues – the Ongoings of Poland’s Negotiation Process], „Rynki Zagraniczne”, nr 46/1989
 17. Spółka europejska – założenia i perspektywy [Societas Europaea – Concepts and Perspectives], „Rynki Zagraniczne”, nr 28/1990
 18. Polityka śródziemnomorska EWG [Mediterranean Policy of the European Economic Community] (artykuł napisany wspólnie z prof. dr hab. W. Morawieckim, udział własny 60%), „Rynki Zagraniczne”, nr 41/1990 
 19. Wspólne programy badań naukowych w EWG [Joint Research Programs in the European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 44-45/1990, wkładka: Wspólny Rynek ‘92
 20. Nowa koncepcja współpracy Polski z EWG [A New Concept of Cooperation between Poland and the European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 67/1990
 21. Polska droga do stowarzyszenia [Poland’s Road to Association], „Rynki Zagraniczne”, nr 84/1990
 22. Polityka rolna EWG [Agricultural Policy of the European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 95/1990
 23. Europa socjalna – polityka socjalna Wspólnot Europejskich [A Social Europe – Social Policies of the European Communities], wkładka do „Rynków Zagranicznych” nr 123-124/1990
 24. Warunki stowarzyszenia Polski z WE [Conditions for Poland’s Association with the European Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 102/1990
 25. Węgry bliżej EWG [Hungary closer to the European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 27/1991
 26. Portugalska droga do EWG [Portugal’s Way to the European Economic Community], „Rynki Zagraniczne”, nr 73/1991
 27. Way towards Association, „Common Europe”, No 3/1991
 28. Program PHARE w Polsce – założenia i realizacja [The PHARE Program in Poland – Concepts and Implementation], „Rynki Zagraniczne”, nr 88/1994
 29. Polityka traktatowa Wspólnot Europejskich wobec krajów trzecich [Treaty Policy of the European Communities towards Third Parties], „Zeszyty Naukowe Kol. Gospodarki Światowej AGH”, nr 3, Warszawa 1997
 30. System ochrony praw człowieka w wymiarze międzynarodowym [The System of Human Rights Protection in a Global Outlook], „Zeszyty Naukowe Kol. Gospodarki Światowej AGH”, nr 6, Warszawa 1999
 31. Fundusze strukturalne w UE. Założenia i kierunki reform [Structural Funds in the European Union. Underlying Concepts and the Directions of Change], „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 26/214, czerwiec 1999
 32. Pomoc strukturalna UE dla kandydatów [European Union’s Structural Aid for Candidate Countries], „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 28/216, lipiec 1999
 33. Zasady finansowania rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i przewidywane skutki włączenia Polski do polityki regionalnej Unii [European Union’s Rules for Financing Regional Development and Predicted Implications of Poland’s Incorporation to the Union’s Regional Policy], „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4(LII)/1999
 34. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej i jej skutki dla polskiego handlu zagranicznego [Common Trade Policy of the European Union and its Implications for Polish Foreign Trade], „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3(LII)/1999
 35. Dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej – ocena Komisji Europejskiej [Poland’s Adjustments to Membership in the UE – An Assessment by the European Commission], „Gospodarka Narodowa”, nr 11-12/1999
 36. The EU’s Common Commercial Policy and its Post-Entry Implications for Poland’s Trade, „The Polish Quaterly of International Affairs”, Vol. 8, No. 3/1999
 37. Financing Regional Development in the European Union, „The Polish Quaterly of International Affairs”, Vol. 8, No. 4/1999
 38. Konsekwencje przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej [Implications of adopting EU’s Common Trade Policy for Poland], „Ekonomista”, nr 2/2000
 39. Współpraca Polski z WE – założenia traktatowe i ich realizacja [Poland’s Cooperation with the EC – Treaty Agreements and their Implementation], Materiały na konferencję międzynarodową „Preparing for EU Enlargement”, UACES, Londyn 1996
 40. The Implications of Adaptation of Polish Commercial Policy to EU Rules, „International Political Science Abstract”, Paris, August 2000
 41. Polityka socjalna w Unii Europejskiej [Social Policy in the European Union], „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2/2002
 42. Social Policy in the European Union, „The Polish Quaterly of International Affairs”, Vol. 11, No 2/2002
 43. Procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do wymogów Wspólnot Europejskich [Adjustment Processes in Polish Agriculture to EC Regulations], „Zeszyty Naukowe KGŚ SGH”, nr 13/2002
 44. Social Policy in European Union, „International Political Science Abstracts Documentation”, Paris, Spring 2003
 45. The role of Nongovernmental Organizations in the Development Aid for the Developing Countries, „A Year in Review”, „Research Alliance for Development Annual Review”, Paris 2004
 46.  FDI in Polish Market and their Influence in Polish Economy, „Galileu”, „Revista de Economia e Direito”, Lisbon, styczeń 2004
 47. Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej [Stages of Monetary Integration in the European Union], „Bank i Kredyt”, nr 3/2008, s. 3-41
 48. Instrumenty UE wspierające innowacyjność polskich MSP na przykładzie PO Innowacyjna Gospodarka [EU Instruments for supporting Innovation in the Polish Small and Medium Enterprises: the Innovative Economy Programme], „Problemy Zarządzania”, nr 1/2010, UW (publikacja wyróżniona w „Journal Citation Reports”)
 49. E. Latoszek, A. Masłoń-Oracz, European Integration Process in the New Regional and Global Settings, report on outcomes of the conference, „ACTA Oeconomica”, Vol. 62(1), pp. 93-98 (2012), Budapest.