Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Publications :

Publications – World Economy Research Institute | Warsaw School of Economics

 

 Publications

 

Marzenna Anna Weresa (ed.), Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union, Warsaw 2018:
ebook.pdfebook.pdf


Marzenna Anna Weresa (ed.), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness. How are They Connected and Why Do They Matter?, Springer, Washington, D.C. 2014.
http://www.springer.com/economics/policy/book/978-3-319-02071-6Poland. Competitiveness Reports:
Poland. Competitiveness Report 2022: Towards a Sustainable Economy in a Pandemic Era 
Poland. Competitiveness Report 2021: Bilateral Economic Cooperation and Competitive Advantages
Poland. Competitiveness Report 2019​: International Competitiveness in the Context of Development of Industry 4.0
Poland. Competitiveness Report 2018.​​ Role of Cities in Creating Competitive Advantages
Poland. Competitiveness Report 2017. Internationalization and Poland's Competitive Position
Poland. Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland's Performance in 2007-2014
Poland. Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union
Poland. Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions
Poland. Competitiveness Report 2012. Focus on Education
 
 


Working Papers:
2013

321 EN Pietrasieński P.: Polish Silicon Valley Initiative as an example of building an innovative “bridge organization” to accelerate European technology companies on the U.S. and global markets

320 EN Rapacki R., Matkowski Z., Próchniak M.: Transition Countries: Economic Situation and the progress of Market Reforms

319 EN Inzelt A.: Innovation and internationalization in the world of the small

318 EN Z., Pisarczyk G., Sienko B.: Public Administration - a barrier or an opportunity for innovation-based development?

317 PL Czyżewska D.: Innovation Policy Instruments in Rhône-Alpes - Key Challenges and Future Orientations

316 DE Gorynia-Pfeffer N.: Vergleichsanalyse der institutionellen Rahmenbedingungen in Polen und Deutschland Kontext des nationalen Innovationssystems

 

2012

315 PL Faza K.: Niemiecki przemysł stoczniowy. Rola państwa i polityki przemysłowej UE

314 DE Gorynia-Pfeffer N.: Das Konzept des nationalen Innovationssystems  und seine Effektivität am Beispiel Deutschlands

313 PL Falkowski K.: Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjności Rosji w handlu międzynarodowym – przegląd badań empirycznych

312 PL Czajkowski Z.: Kapitał ludzki – pojęcie i miary

311 PL Weresa M.: Systemy innowacyjne a konkurencyjność w świetle wybranych koncepcji teoretycznych

310 EN Heiduk G.,  McCaleb A.: China’s competitiveness in international trade: The impact of innovation and human capital – Review of empirical literaturę

309 PL Misala J.: Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy
 

2011

308 EN Conle M., Taube M.: China’s Biotech Clusters – Characteristics and Development Dynamics

307 EN Salameh N., Rauch M., Ulrich J.: Business R&D in Poland – The role of the Economic Structure

306 EN Lubos B.: Designing innovation policy for the 21st century

305 EN Martin L.M., Turner P.: Innovative SMEs in the UK

304 EN Rapacki R., Matkowski Z., M., Próchniak.M.: Transition countries: economic situation and the progress of market reforms

 

2010

303 PL Chrabonszczewska E.:Europejski rynek finansowy, jako rynek międzynarodowy

302 PL Chrabonszcewska E, Waszkiewicz A.: Ryzyko na międzynarodowych rynkach finansowych

301 EN Wegrzyn-Bochenska I.: The role of the American Government in promoting competitiveness and its importance in the period of economic slowdown

300 EN Kawecka-Wyrzykowska E.; New Member States of the euro zone. First experiences and lessons for Poland

299 EN Matkowski Z., Rapacki R., Próchniak M.; Transition countries: economic situation in 2008 and the progress of market reforms

2010
300 EN Kawecka - Wyrzykowska E.; New Member States of the euro zone. First experiences and lessons for Poland
299 EN Matkowski Z., Rapacki R., Próchniak M.; Transition countries: economic situation in 2008 and the progress of market reforms.
2009
298 PL Falkowski K.; Współpraca gospodarcza Polski z Białorusią, Rosją i Ukrainą po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
297 EN Laaser C.F., Schrader K.; The global competition for jobs in the economic crisis
296 EN Bielig A.; The German Hightech-Strategy for Innovativeness Reviewed. Potentials and Restrictions.
295 PL Piklikiewicz M.; Integracja Regionalna w Ameryce Południowej i w Ameryce Północnej
294 PL Misala J.; Tendencje rozwojowe i perspektywy współpracy gospodarczej Polski z Rosją
293 PL Brocka - Palacz B.; Wspieranie rozwoju gospodarki wschodniej części Niemiec – zamierzenia, instrumenty, efekty
292 EN Rapacki R., Próchniak M.; The economic situation and the progress of market reforms in 28 transition economies by end-2007
2008
291 PL Gołębiowski J.; Global Governance. Koncepcje – doświadczenia – perspektywy.
290 DE Bielig A.; Der Schutz von geistigen Eigentumsrechten in Deutschland. Status quo 2008 und Problembereiche.
290 DE Bielig A.; Der Schutz von geistigen Eigentumsrechten in Deutschland. Status quo 2008 und Problembereiche.
289 DE Sum K.; Die Erweiterung des Euroraumes – Vergleichsanalyse der Mitgliedschaft Polens und Spaniens im Euro Währungsgebiet in Anbetracht des Theorems der optimalen Währungsräume.
289 DE Sum K.; Die Erweiterung des Euroraumes – Vergleichsanalyse der Mitgliedschaft Polens und Spaniens im Euro Währungsgebiet in Anbetracht des Theorems der optimalen Währungsräume.
288 EN Kawecka - Wyrzykowska E.; Regional Trade Agreement.: a stepping stone or stumbling block for further multilateral trade opening?
288 EN Kawecka - Wyrzykowska E.; Regional Trade Agreement.: a stepping stone or stumbling block for further multilateral trade opening?
287 PL Misala J.; Rozwój współpracy gospodarczej Polski z krajami Europy Wschodniej w okresie transformacji.
287 PL Misala J.; Rozwój współpracy gospodarczej Polski z krajami Europy Wschodniej w okresie transformacji.
286 EN Laaser C.F., Schrader K., Heid B.; Trade Integration in Enlarged EuropeanUnion – Poland’s Road to Success?
286 EN Laaser C.F., Schrader K., Heid B.; Trade Integration in Enlarged EuropeanUnion – Poland’s Road to Success?
285 PL Kowalski A.; Instytucjonalno – prawne aspekty polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym.
285 PL Kowalski A.; Instytucjonalno – prawne aspekty polityki innowacyjnej na poziomie regionalnym.
2007
283 PL Misala J.; Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych
283 PL Misala J.; Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych
282 EN Vadlamannati K.C.; Effects of international state conflicts on FDI presence, actual FDI inwards, volatility and intensity of volatility in FDI – evidence from Sri Lanka
281 PL Mokrysz - Olszyńska A.; Znaczenie soft law w regulowaniu działalności reklamowej
280 FR Chrabonszczewska E.; Stratégie des banques polonaises apres l’entrée dans l’Union Européenne dans le contexte de la globalisation
279 PL Szypulewska - Porczyńska A.; Rynek wewnętrzny usług w świetle dyrektywy usługowej
278 PL Kamiński F.; Kierunki i efekty polityki regionalnej w Niemczech na przykładzie wspólnego zadania Gemeinschaftsaufgabe „Poprawa struktury gospodarczej”
277 PL Weresa M.A.; Ewolucja polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej w Niemczech w kontekście integracji
276 PL Targański B.; Znaczenie norm soft law w regulowaniu handlu elektronicznego
275 EN Kawecka - Wyrzykowska E.; The EU’s antidumping policy towards China – is the lack of market economy status important or not?
274 PL Chrabonszczewska E.; Międzynarodowe strategie banków
273 PL Brocka - Palacz B.; Dług publiczny i polityka budżetowa Niemiec
272 PL Bil I.; Polityka energetyczna Niemiec i jej wpływ na pozycję konkurencyjną RFN w Unii Europejskiej
271 PL Sum K.; Stopień przygotowania Polski do przystąpienia do strefy euro
2006
270 PL Radło M.J.; Dostosowania efektywnościowo-kosztowe w UE i USA a ożywienie gospodarcze po roku 2000
269 EN Misala J.; Mechanisms and realities of economic integration between Poland and Germany during the transformation period
2005
268 PL Bieńkowski W.; Instytucje jako czynnik konkurencyjności krajów postkomunistycznych. Kilka uwag ogólnych dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej
267 PL Kleer J.; Globalne dobra publiczne a państwo narodowe
266 PL Próchniak M.; Źródła wzrostu gospodarczego krajów średnio rozwiniętych: implikacje dla państw postsocjalistycznych
265 PL Graca P.; Przegląd badań empirycznych na temat wpływu zróżnicowania dochodów na wzrost gospodarczy
264 EN Rapacki R.; The progress of structural reforms in transition countries – a tentative assessment
2004
263 PL Gołębiowski J.; Globalizacja i dylematy globalnego rządzenia
262 PL Chrabonszczewska E.; Centra finansowe offshore
261 PL Bujnowski M.; Znaczenie dostępności regionów dla ich konkurencyjności i spójności gospodarczej obszaru zintegrowanego
260 EN Yuhua Y.; Foreign Direct Investment in China: Its Evolution and General Trends
259 PL Runiewicz M.; Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako determinanty budowania przewag komparatywnych w eksporcie państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) na Jednolitym Rynku Europejskim w okresie 1992-2003
258 PL Proczek M.; Republika Federalna Niemiec a budowa Unii Gospodarczej i Walutowej
257 PL Bil I.; Gospodarka energetyczna Niemiec w dobie liberalizacji rynków energetycznych w Unii Europejskiej
256 EN Weresa M.A.; EU Accession and Foreign Direct Investment: Theory and Evidence of German FDI in Central and Eastern Europe
255 PL Zorska A.; Globalizacja a „nowa gospodarka”. Implikacje dla Polski
254 PL Misala J.; Powiązania gospodarcze Polski z Unią Europejską, Rosją i Ukrainą na przestrzeni wieków w świetle teorii
2003
253 EN Teichmann E.; Lithuania, Latvia and Estonia in the Second Decade of Transition: an Assessment of the Economies in the Contex of the Copenhagen Criteria
252 PL Rapacki R., Matkowska Z.; Sytuacja gospodarcza i postęp reform rynkowych w krajach post-socjalistycznych – próba oceny
251 PL Kachniewska M.; Zarządzanie procesem świadczenia usług jako element zarządzania jakością produktu turystycznego
250 PL Bieńkowski W.; Stany Zjednoczone we współczesnej gospodarce światowej – źródła dominacji
249 PL Misala J.; Konkurencyjność i pozycja konkurencyjna Polski na rynku Rosji w okresie transformacji
248 PL Gołębiowski J.; Polityczne uwarunkowania poszerzenia Unii Europejskiej na Wschód
247 PL Hryniewicka M.; Fundusze Unii Europejskiej dla Polski na przykładzie województwa podlaskiego
246 PL Bil I.; Polityka energetyczna Unii Europejskiej w latach 1980 – 2002
245 PL Cisz K., Kamiński F.; Finansowanie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w ramach INTERREG i Phare CBC
2002
244 PL Żukrowska K.; Wizja przyszłej Europy
243 PL Mokrysz - Olszyńska A.; Rozwój prawa o nieuczciwej konkurencji z perspektywy europejskiej
242 PL Falkowski K.; Wzajemna współpraca gospodarcza Litwy, Łotwy i Estonii oraz ich stosunki ekonomiczne z Rosją i Polską w latach 1998-2001
241 PL Falkowski K.; Miejsce Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w regionie południowo-wschodniego Bałtyku
240 PL Weresa M.A.; Inwestycje niemieckie w Polsce a handel bilateralny: substytucja czy komplementarność?
239 PL Gołębiowski J.; Konflikt Północ - Południe. Społeczno - polityczne implikacje
238 PL Brocka - Palacz B.; Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech w procesie zmian
237 PL Misala J.; Współpraca transgraniczna między Polską a Niemcami
236 PL Lutkowski K.; Nowe elementy i tendencje rozwojowe w międzynarodowym systemie finansowym
235 PL Teichmann E.; Transformacja systemowa i stosunki zewnętrzne państw nadbałtyckich (PNB). Ocena porównawcza
234 PL Majewski J.; Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Japonii
233 PL Olszyński J.; Determinanty pozycji Niemiec w gospodarce światowej
232 PL Piklikiewicz M.; Problemy integracji kontynentu amerykańskiego
231 PL Czarny E., Schab I.; Problemy empirycznej weryfikacji hipotez teoretycznych na przykładzie modelu Chamberlina-Heckschera-Ohlina
230 EN Rapacki R.; Public Expenditures in Poland: Major Trends, Challenges and Policy Concerns
2001
229 PL Żukrowska K.; Modele transformacji systemowej w krajach pokomunistycznych
228 PL Teichmann E.; Stosunki polityczne i gospodarcze niepodległej Litwy z Rosją
227 PL Oręziak L.; Dostosowanie Polski do uczestnictwa w Unii Gopsodarczej i Walutowej
226 PL Brocka - Palacz B.; Sektor usług w dobie globalizacji. Przykład Niemiec
225 EN Chrabonszczewska E.; The Financial Implications of the Introduction of the EURO in Poland
224 EN Bieńkowski W.; Completion of Systemic Transformation Processes in Post-Communist Countries as a Condition for Successful Economic Co-operation
223 EN Bieńkowski W.; Globalisation, Integration and Government’s Competitiveness Policy
222 EN Rapacki R.; Polish Economy into the New Millennium: A Tentative SWOT Analysis
221 DE Misala J.; Binnenmarkt und Osterweiterung aus der Sicht Polens
220 PL Mitroczuk I.; Uwarunkowania i bariery rozwoju polskiego eksportu
2000
219 PL Michałowska - Gorywoda K.; Miejsce grup nacisku w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej
218 PL Kawecka - Wyrzykowska E.; Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski w okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach członkostwa
217 PL Oręziak L.; Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej w latach 1999-2000 oraz kierunki jej rozwoju
216 EN Lutkowski K.; The Euro and its Impact upon the Monetary and Economic Strategy of a prospective EU-member country of Central Europe
215 PL Kleer J.; Globalizacja: 21 znaków zapytania
214 PL Czarny E.; Handel wewnątrzgałęziowy na rynkach monopolistycznie konkurencyjnych
213 EN Blazyca G.; Poland’s Place in the International Economy
212 PL Kleer J.; Gospodarka polska wobec wyzwań integracyjnych
211 PL Brocka - Palacz B.; Gospodarka wschodnioniemieckiej części Niemiec w dziesięć lat po zjednoczeniu
210 EN Weresa M.A.; Foreign Direct Investment and the Development of the Polish Economy
209 EN Bieńkowski W.; Competitiveness of the Polish Economy on the Eve of Integration with the European Union: Can the Government be More Active?
208 EN Dziedzic E., Rong K.; Tourism in China
207 EN Rapacki R.; Poland: Economic Performance 1989-99 and Prospects for the Future
206 EN Misala J.; European Security Policy and the Role of NATO
1999
205 PL Kleer J.; Koniunktura światowa i procesy globalne do 2020r. Wnioski dla Polski
204 PL Chrabonszczewska E. (red.), Generowicz J., Jakubowska J., Lassota A., Mizerska A., Popławska R., Krzysztofowicz M., Stryszowski P., Dajnowicz Ł., Kalinowski J., Podkańska M., Przybycz K., Rakowski P., Wojciechowska A., Ciesielska M., Marciniak A., Nēmeth P., Dwilewicz Ł., Maszkowski H.; Polska a międzynarodowe organizacje finansowe
203 PL Piklikiewicz M.; Polityka ekonomiczna Brazylii w latach osiemdziesiątych
202 PL Dugiel W.; Szanse i zagrożenia członkostwa w Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa
201 PL Szypulewska - Porczyńska A.; Dostosowanie polskiego sektora usług bankowych do zasad jednolitego rynku finansowego w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej
200 PL Ambroziak A.; Handlowe skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie artykułów przemysłowych
199 EN Jung B.; The Young Unemployed and Self-Employed in Poland
198 PL Michałowska - Gorywoda K.; Organy międzyrządowe w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
197 EN Weresa M.A.; Foreign Direct Investment and Poland’s Trade with the European Union
196 EN Mróz M.; Competitiveness an Objective of Monetary Policy: Case of Poland
195 EN Zawiślińska I.; The Policy of Direct Export Support in Polish Perspective
194 EN Rapacki R.; Privatization in Poland: Major Issues, Trends and Policy Concerns
193 PL Kleer J.; Europa XXI wieku. Między globalizacją a regionalizacją
192 PL Kawecka - Wyrzykowska E.; Wyzwania stojące przed Polską w drodze do Unii Europejskiej
1998
191 PL Kawecka - Wyrzykowska E.; Przebieg negocjacji w sprawie Układu Europejskiego i wnioski dla negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
190 PL Maszczyk P.; Węgierskie doświadczenia transformacji systemowej - próba oceny
189 PL Wójcik C.; Kryzysy walutowe w Meksyku w 1995r., Czechach w 1997r. i Azji w latach 1997/98 oraz wyniki z nich płynące
188 PL Sznajder A.; Zastosowanie Internetu w marketingu
187 EN Gołębiowski J.; Socio-Political and Economic Factors of Consolidation of the new Democracies in Central and Eastern Europe
186 PL Kawecka - Wyrzykowska E. (red.); Dostosowanie Polski do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia)
185 PL Chrabonszczewska E.; Rozwój i internacjonalizacja rynku finansowego w Polsce
184 PL Rapacki R., Skoczylas K., Kulesza P.; Program NFI w oczach pracowników. Wyniki badań ankietowych w spółkach NFI. Edycja 1996
183 PL Kleer J.; Rola państwa w transformacji: analiza porównawcza Niemiec Wschodnich, Polski i Rosji
182 EN Rapacki R.; Industrial Policy Concerns of Economies in Transition