Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Edytor zawartości

 
​​Contact

e-mail: ewael@sgh.waw.pl, Ewa.Lisowska@sgh.waw.pl
Adress: Warsaw School of Economics
Madalińskiego Street 6/8, 02-513 Warszawa
Phone: 22 564 86 84Research fields

• Motivations and barriers for women and men entrepreneurs
• Entrepreneurship and women
• Gender pay gap
• Discrimination against women in a workplace
• Equality and diversity in management Chosen publication
Monographs
 

Polityka różnorodności w administracji centralnej [Diversity policy in central administration], ed. E. Lisowska, SGH [Warsaw School of Economics], Warsaw 2012

Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy [Gender Index. Monitoring equality of women and men at the workplace], ed. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warsaw 2007

E. Lisowska, E. Bendyk, The Future of Work. Poland, the Czech Republic and Slovakia faced with challenges of a globalized world, Fundacja im. Heinricha Bella, Warszawa December 2006

E. Lisowska, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej [Women’s entrepreneurship in Poland on the background of the Central and Eastern European countries], „Monografie i Opracowania” nr 494, SGH, Warszawa 2001


Manuals


Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie [Equality of women and men in a society], SGH [Warsaw School of Economics], Warsaw 2010

Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety [Management of micro-enterprise. Manual for an entrepreneurial woman], eds. E. Lisowska and R. Kasprzak, SGH [Warsaw School of Economics], Warsaw 2008


Book chapters​

E. Lisowska, Self-employment and motherhood: the case of Poland, in: K.V. Lewis, C. Henry, E.J. Gatewood, J. Watson (eds.), Women's Entrepreneurship in the 21st Century. An International Multi-Level Research Analysis, Edward Elgar, Cheltenham UK, Northampton USA, 2014, pp. 297-309

E. Lisowska, Prawa kobiet w aksjologii ONZ: najważniejsze dokumenty równościowe [Women’s rights in the UN axiology: the most important equality related documents], in: Kobieta i płeć w dyskursie aksjonormatywnym [A woman and gender in axiomatic-normative discourse – interdisciplinary narrations], ed. J. Wojnowska-Radzińska, UAM, Poznań-Kalisz 2014, pp. 51-65

E. Lisowska, Kobiety na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w administracji rządowej – analiza sytuacji [Women on the top managerial positions in central administration], in: Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu [Women and men in management – numbers, competence, co-operation, necessary changes], ed. T. Kupczyk, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2013

E. Lisowska, Wynagrodzenia a płeć [Renumeration and gender], in: Polityka różnorodności w administracji centralnej [Diversity policy in central administration], ed. E. Lisowska, SGH [warsaw School of Economics], Warszawa 2012​​

E. Lisowska, Przedsiębiorczość kobiet i ich wkład w rozwój gospodarczy [Women’s entrepreneurship and their contribution in economic growth], in: Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji [A century after Maria Skłodowska-Curie. Emancipation of women in Poland and France], eds. K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin, IBL PAN [Institute of Literature Research Polish Academy of Sciences], Warsaw 2012

E. Lisowska, Kobiety na rynku pracy: dyskryminacja czy równość [Women in the labour market: discrimination or equality], in: Kobiety we współczesnej Europie [Women in contemporary Europe], ed. M. Musiał-Karg, Publ. by Adam Marszałek, Toruń 2009

E. Lisowska, Kobiety w biznesie – menedżerki i właścicielki firm [Women in business – female managers and business owners], in: Kobiety-feminizm-demokracja. Wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 [Women-feminism-democracy. Selected issues of the Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences seminaries 2001-2009], ed. B. Budrowska, IFiS PAN [Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences], Warsaw 2009

E. Lisowska, Analiza położenia kobiet na rynku pracy [Analysis of the situation of women on the labour market], in: Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem. Podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety [Management of micro-enterprise. Manual for an entrepreneurial woman], eds. E. Lisowska and R. Kasprzak, SGH [Warsaw School of Economics], Warsaw 2008

E. Lisowska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście respektowania praw człowieka i marketingu etycznego (przykład wizerunków kobiet w reklamie) [CSR in the context of human rights and ethical marketing (images of women in advertising)], in: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje [International marketing. Conditions, instruments, trends], ed. E. Duliniec, SGH [Warsaw School of Economics], Warszawa 2007

E. Lisowska, Równe szanse kobiet na rynku pracy w polityce Unii Europejskiej [Equal chances of women on the labour market in the European Union policy], in: Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej [Internationalization processes in contemporary world economy], ed. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach [University of Economics in Katowice], Katowice 2004

E. Lisowska, Business Initiative of Polish Women, in: Gender and Economic Opportunities in Poland: Has Transition left Women Behind?, The World Bank, Warsaw 2004

R.T. Bliss, L. Polutnik, E. Lisowska, Women Business Owners and Managers in Poland, in: New Perspective on Women Entrepreneurs, ed. J.E. Butler, Information Age Publishing, Greenwich 2003

E. Lisowska, Women’s Entrepreneurship: trends, motivation and barriers, in: Women’s Entrepreneurship in Eastern Europe and CIS Countries, Series: Entrepreneurship and SMEs, UN/ECE, New York, Geneva 2003

E. Lisowska, Women Entrepreneurs in Poland, in: Women's Entrepreneurship. East-West Co-operation, Proceedings of the Conference held on Brijuni, Croatia, October 21-22, 1999, Institute for International Relations and Center for Small and Medium Enterprises, Zagreb, Croatia, May 2000

Articles

E. Lisowska, Remunerations and Gender: The Case of the Polish Government Administration, Universal Journal of Management” 3(3) 2015: pp. 131-141 (http://www.hrpub.org)

E. Lisowska, Zasada parytetu płci na stanowiskach kierowniczych [Gender balance in management positions], „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXV, vol. 4, 2013, pp. 147-161

E. Lisowska, Gender diversity in the workplace, “SMEE Review” (Small and Medium-Sized Enterprise & Entrepreneurship Review), February 2013, pp. 19-23

E. Lisowska, Women on corporate boards: diversity vs. patriarchal order, “Women and Business” 2012, No. 1-4, pp. 38-47

E. Lisowska, The future of work and women, „Prague Economic Papers” 2007, No. 2, pp. 143-164

E. Lisowska, R. Bliss, L. Polutnik, J. Lavelle, Polish women managers 2000 and their American counterparts,

“Women and Business” 2000, No 1-2, pp. 20-35

Research Projects​


2012-2013: project „Analysis of the limitations of human capital development opportunities in forestry” (survey was conducted in 17 regional directorates of the enterprise State Forestry)

2011-2012: project „Equal treatment as the standard for good governance” – the empirical research was covered 17 government’s institutions and all employed persons; it was financed by the European Social Fund.

2006–2008: project „New qualification, work and entrepreneurship for unemployed women”, financed by the European Social Fund; six thousand women were involved in the training program and research.

2004-2007: project „Gender Index” – its goal was to develop a novel indicator of equal treatment for men and women in the workplace; financed by the European Social Fund within the EQUAL