Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Professor Elżbieta Czarny

 
​​
Elzbieta Czarny.jpg
Professor Elżbieta Czarny
Academic courses:
 • 110611-0078 - International Economics 
 • 110510-0078 - Mikroekonomia II 
 • 222091-0078 - Managerial Economics 
 • 222101-0078 - Advanced International Economics 
 • 221340-0078 - Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych 
Research projects:
 • Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000-2014 – chair of the project, years: 2016-2019   
 • Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska - Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski. – chair of the project, years: 2014-2016 
 • Trzy jubileusze: zjednoczenia Niemiec, utworzenia strefy euro i przekształcenia UE-15 w UE-25 - polska perspektywa – chair of the project, years: 2014-2017

Publications:
 
 • From the Plan to the Market. Polish experiences,  co-author -  B.Czarny (contribution E.Czarny – 50%), ed. Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie
 • From the Plan to the Market. Polish  experiences  1990-1991, co-author - B.Czarny (contribution E.Czarny – 50%), Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie,
 • Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Umbaus  auf  den  Lebensstandard  in Polen (1990-1991) (co-author - B. Czarny; contribution E.Czarny – 50%), in: "Osteuropa - Wirtschaft" nr 3/1992. 
 • Mikroekonomia (co-authors: E.Nojszewska,  E.M.Syczewska; contribution E.Czarny – 40%), SGH Warszawa, 
 • Mikroekonomia (co-author: E.Nojszewska; contribution E.Czarny – 60%), PWE, Warszawa; book awarded in 1998 with the Award of Ministry of Education 
 • Translation and editing of the book R.E.Caves, J.A.Frankel i R.W. Jones, Handel i finanse międzynarodowe (World Trade and Payments.  An Introduction), PWE Warszawa,
 • Translation of the book J.Eatwell et al. „Not ‘Just another accesion’ - the Political Economy of an Enlargement to the East”  (“Więcej niż kolejne rozszerzenie. Unia Europejska a państwa Europy Środkowo-Wschodniej).
 • Mikroekonomia (co-author: E.Nojszewska), 2 edition, PWE Warszawa (contribution E.Czarny – 60%),
 • Mikroekonomia. Zbiór zadań, (co-author - E.Nojszewska), contribution E.Czarny – 60%, PWE Warszawa,
 • Międzynarodowy handel wewnątrzgałęziowy jako przedmiot badań ekonomistów, „Bank i Kredyt”, nr 1-2/2000, s. 18-29.
 • Handel wewnątrzgałęziowy a oligopol Cournota (co-author – A.Rusinowska; contribution E.Czarny – 50%), „Bank i Kredyt” nr 3/2001, s. 70-79
 • Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, seria: Monografie i opracowania 496, SGH, Warszawa, s. 1-242,
 • Problemy empirycznej weryfikacji hipotez teoretycznych na przykładzie tzw. modelu Chamberlina-Heckschera-Ohlina  (co-author – I.Schab; contribution E.Czarny – 50%), Working Paper 231,  Instytut Gospodarki Światowej SGH Warszawa,
 • Poland’s Accession to the European Union. Some Lessons from Theory of International Trade (co-author – G.Lang; contribution E.Czarny – 50%), „Bank i Kredyt” nr 2.
 • Problem agregacji w teorii ekonomii oraz w badaniach empirycznych na przykładzie analizy handlu wewnątrzgałęziowego, w: I Konferencja Modelowanie procesów ekonomicznych,  Kielce.
 • Doktorat honoris causa dla profesora Ronalda W.Jonesa, w: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, SGH Warszawa, nr 12, s. 6-7.
 • Problem agregacji w teorii handlu wewnątrzgałęziowego oraz w badaniach empirycznych, w: „Bank i Kredyt”, 3/2003, s. 32-41
 • Dlaczego kraje handlują ze sobą? wkładka edukacyjna pt. Globalizacja od A do Z (dodatek do miesięcznika „Bank i Kredyt”, kwiecień 2003, s. 1-23
 • Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej (współautor – J.Kleinert), wkładka edukacyjna pt. Globalizacja od A do Z (dodatek do miesięcznika „Bank i Kredyt”, październik 2003, nr 10/2003),
 • koordynacja naukowa książki Globalizacja od A do Z będącej zbiorem dodatków edukacyjnych do miesięcznika „Bank i Kredyt” opublikowanych w 2003 r.,
 • Wprowadzenie w: Globalizacja od A do Z (zbiór dodatków edukacyjnych do miesięcznika „Bank i Kredyt” opublikowanych w 2003 r.; koordynacja naukowa E.Czarny),  
 • Dlaczego kraje handlują ze sobą? w: Globalizacja od A do Z (zbiór dodatków edukacyjnych do miesięcznika „Bank i Kredyt” opublikowanych w 2003 r.; koordynacja naukowa E.Czarny), rozdział 6,   
 • Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej (co-author – J.Kleinert) w: Globalizacja od A do Z (zbiór dodatków edukacyjnych do miesięcznika „Bank i Kredyt” opublikowanych w 2003 r.; koordynacja naukowa E.Czarny), rozdział 9,   
 • Otwieranie gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej, co-author: E.Chilimoniuk (contribution E.Czarny 50%), wkładka edukacyjna pt. Gospodarka polska na przełomie wieków (dodatek edukacyjny do miesięcznika „Bank i Kredyt”, październik 2004, nr 10/2004),
 • Zamiłowanie konsumentów do różnorodności a niedoskonała konkurencja, współautor:  A. Sabak, „Bank i Kredyt”, 2/2005 
 • Alternatywne wizje przedsiębiorstwa w teorii mikroekonomii i nauce o zarządzaniu, współautor: Jacek Miroński (contribution E.Czarny – 50%), „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, nr 17.
 • Mikroekonomia, 26 ark. wyd., PWE Warszawa.
 • Ronald W. Jones, w: Poczet Doktorów Honoris Causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, SGH Warszawa, s. 197 – 205.
 • Zmiany charakteru rynków Unii Europejskiej i intensywności rywalizacji firm a dobrobyt mieszkańców obszaru zintegrowanego (ujęcie teoretyczne) – co-author: A. Rusinowska; contribution E.Czarny (65 %) pt. Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys (red. nauk. K. Żukrowska), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2006, s. 349-363.
 • Unregistered international trade – economic phenomenon under different statistic approaches, obj. 14 str., authors: E.Chilimoniuk (35%), E.Czarny (20%), B.Kowalczyk (35%), A.Kuźnar (10%) – Bank i Kredyt  nr ??/2007.
 • Zmiany w światowym handlu w latach 1950 – 2004, obj. 33 str., authors: E.Czarny (50%), K.Śledziewska (50%) – Bank i Kredyt nr 4/2007, s. 67 – 83
 • Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union At the Beginning of the 21st Century  (co-author: K. Śledziewska; contribution E.Czarny – 50%), w: POLAND. Competitiveness Report 2008. Focus on Services, ed. Marzenna A. Weresa, SGH Warszawa, 2008, s. 84-108.
 • Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską na początku XXI w. (co-author: K. Śledziewska; contribution E.Czarny – 50%), w: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług, wyd. Marzenna A. Weresa, SGH Warszawa, 2008, s. 85-109.
 • Napływ kapitału bezpośredniego a system polityczno – gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych (co-author: J. Menkes, contribution E. Czarny: 50 %), „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 2 (21), 2008.
 • Polski handel z zagranicą w latach 1994 – 2006,  (co-author: K. Śledziewska; contribution E.Czarny – 50%), Bank i Kredyt 8/2008, s. 42-61.  
 • Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union in 2000-2007 (co-author K. Śledziewska; contribution E.Czarny – 50 %), w: Poland. Competitiveness Report 2009. Fokus on Human Resources, ed. M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, s. 88-111.
 • Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską w latach 2000-2007 (co-author K. Śledziewska; contribution E.Czarny – 50 %), w: Polska. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, red. nauk.  M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, s. 92-116.
 • Polska w handlu światowym (co-author K. Śledziewska; contribution E.Czarny – 50 %), PWE
 • Gravity Model and OECD in Territorial Division of the World, co-authors: J. Menkes, K. Śledziewska (contribution E. Czarny – 33,3%), Argumenta Oeconomica, 2010, Nr 2(25), s. 79-94. 
 • Umowy o preferencjach handlowych - bariera czy uzupełnienie globalnej liberalizacji handlu międzynarodowego, co-authors: J.Menkes, K. Śledziewska (contribution E.Czarny – 35 %),  w: Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 28, s.28-51
 • "Handel wewnątrzgałęziowy Polski z wybranymi państwami". (co-author: ‘ E.Czarny –), w: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2010 Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne., wyd. Marzenna A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 2010, str. 89-109
 • "Poland’s Intra-Industry Trade with Selected Countries" (co-author E.Czarny), w: Poland. Competitiveness Report 2010. Fokus on Clusters, ed. M. A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, str. 85-105.
 • Global versus Regional Economic Cooperation  (co-authors: J. Menkes, K. Śledziewska; contribution E. Czarny 33 %), Swetownata kriza i ekonomiczeskoto razwitje. Sbornik dokładi ot jubilejna meżdunarodnaja nauczna konferencja, t. 1, wyd. Nauka i Ikonomika, Warna s. 185-201; całość 1-691.  
 • Gravity Model and Regulation of Trade between Continents, (co-author: K. Śledziewska; contribution E. Czarny 50 %), w: Westnik Powołżskoj Gosudarstvennoj Socjalno – Gumanitarnoj Akademii, Fakultet Upravlenija, tom 5, Samara 2010, 132-142.  
 • Strefa euro i jej państwa członkowskie w światowej gospodarce i handlu, (co-author: K. Śledziewska; contribution E. Czarny 50 %), w: Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 30, 2011, s. 7 – 30
 • Tłumaczenie fragmentów i redakcja naukowa przekładu książki L. M. Froeba i B.T. McCanna, Ekonomia menedżerska. Jak rozwiązywać problemy w biznesie (tłum. Przedmowy, zakończenia, rozdziałów: 1, 7-8, 10-12, 16-17, PWE 2011
 • Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego, co-author: Katarzyna Śledziewska, contribution E.Czarny: 50 %, PWE Warszawa
 • Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej”, PWE, Warszawa
 • Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, red, nauk. E.Czarny, M.Słok-Wódkowska, PWE, Warszawa, ISBN 978-83-208-2243-4, ss. 1-235, w tym:
 • Czarny E., M. Słok-Wódkowska, Wstęp, s. 9-13
 • Czarny E., J. Menkes, Globalne znaczenie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), s. 17-30
 • Czarny E., P. Folfas, 2016, Unia Europejska i Stany Zjednoczone w globalnej produkcji i międzynarodowej współpracy gospodarczej a TTIP, w: Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa, s. 31-46
 • Czarny E., J. Menkes, M. Słok-Wódkowska, Udział Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w dyskryminacyjnej liberalizacji współpracy międzynarodowej, s. 47-61
 • Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Katarzyna Śledziewska, Czy TTIP oznacza wyparcie polskich towarów z rynku Unii Europejskiej?, s. 181-190
 • Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska, Handel wewnątrzgałęziowy Polski z USA przed dyskryminacyjną liberalizacją w ramach  Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, s. 205-222
 • Elżbieta Czarny, Magdalena Słok-Wódkowska, Zakończenie, s. 223-231 
 • The Impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation (eds. E.Czarny, A.Kuźnar, J.Menkes), Peter Lang, Frankfurt a. M. i in., ISBN 978-3-631-67855-8; DOI: 10.3726/978-3-653-06972-3, s. 1-268 - Introduction (E.Czarny, A.Kuźnar, J.Menkes), s. 7-14;  Ch. 1. The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and International Security System (Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes), s.15-31; Ch. 6. Will Polish Export Be Affected by Trade Diversion Resulting from Transatlantic Trade and Investment Partnership? (Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Katarzyna Śledziewska), s. 89-99;  Instead of conclusions (E.Czarny, A.Kuźnar, J.Menkes), s. 267-268
 • European Union: Three Anniversaries. The Polish Perspective, monografia;  red. nauk. Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Oficyna Wydawnicza SGH - Introduction, Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, (mon. 9) s. 7-11; Poland’s Foreign Trade After Ten Years of the EU-Membership, Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska (mon. 14) s. 113-136; Polish intra-industry trade with its main partners, Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska (mon. 15) s. 137-160; Determinants of Intra-Industry Trade of the New Member States, Katarzyna Śledziewska, Elżbieta Czarny (mon. 16) s. 160-172; How Polish is Export from Poland?, Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska (mon. 18) s. 189-213; Final Remarks, Elżbieta Czarny, Paweł Folfas  (mon. 19) s. 215-218
 • Czarny, E., & Żmuda, M. (2017). Nowe państwa członkowskie UE w procesie doganiania Niemiec. W: M. Maciejewski,  K. Wach (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-59.
 • Czarny E., Żmuda M., Competitiveness of a Catching-up Economy as Ability to Close Technological Gap: Evolution of the EU–10 Exports Specialization toward the German Pattern, Development Studies and Management, WP 2017, Nr 04, ISSN 2195-6618
 • Czarny E., Żmuda M., Competitiveness as the Ability to Adjust: the EU–10 Exports Structure and Its Convergence to the German Pattern, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2018, Vol. 21(1), p. 119-133
 • Nationality of Poland’s Exports, (współautor: Katarzyna Śledziewska, udział E.Czarny: 50 %), Warsaw Forum of Economic Sociology, 8:1(15), spring 2017; ukazał się w 2018 r. s. 87-107
 • Czarny E., Żmuda M., Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?, Roczniki Administracji i Prawa - zeszyt nr 2, 2017 r., s. 49-64
 • E. Czarny, M. Żmuda, EU Membership and exports competitiveness - benchmarking exports structures of Poland and Slovakia versus Bulgaria and Romania, and their convergence to the German pattern in years 2000-2014, International Business and Global Economy, Vol. 37, s. 479-492, ISSN 2300-6102