Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Edytor zawartości

 
Historia Katedry Turystyki
 
Katedra Turystyki wywodzi się z pierwszego po II wojnie Światowej w Polsce akademickiego ośrodka naukowo – badawczego, zajmującego się problematyką związaną z ruchem turystycznym – Zakładu Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki. Zakład został utworzony w 1956 r. w ramach Katedry Prawa Międzynarodowego na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS. Pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Libery, rozpoczął prowadzenie działalności naukowo - badawczej, dydaktycznej i wydawniczej z zakresu nowego przedmiotu - turystyki.
 
Swoją działalność wydawniczą Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki  zainicjował powołaniem czasopism naukowych poświęconych problemom turystyki - „Ruch Turystyczny”. Była to seria zeszytów naukowych, która umożliwiała publikowanie wyników prac badawczych, zwiększenie zainteresowania turyzmem wśród naukowców, dla których turystyka jako zjawisko przestrzenne mogło być przedmiotem badań naukowych, stworzenie warunków  do wymiany poglądów na problemy gospodarce turystycznej, oraz stanowiła pomoc dydaktyczną dla studentów. Od 1957 do 1982 roku w serii ukazały się 52 zeszyty. Odmienny charakter miała druga seria wydawana od 1967 roku - „Ruch Turystyczny - Monografie”.  Zawierała ona głównie rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Seria wydawana była do 1990 roku.
 
Niezależnie od działalności Zakładu Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki na Wydziale Handlu Zagranicznego w 1969 r. utworzono Zakład Turystyki przy Katedrze Planowania Regionalnego na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym. Działał on do 1972 r.
 
W 1972 r. Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki został przekształcony w Zakład Społeczno - Gospodarczych Zagadnień Turystyki, jako zakład międzywydziałowy, w ramach uczelnianego Instytutu Gospodarstwa Społecznego.
 
W 1981 r. powołano Katedrę Turystyki, która działa obecnie przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH.