Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Associate Professor ADAM A. AMBROZIAK, Ph.D.

 
w SIWZ w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:
 • Kierownik Katedry Integracji i Prawa Europy
 • 583 Rady Dziekańskiej Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej
 • Komisji Finansowej Kolegium Gospodarki Światowej
 • Zastępca Przewodniczącej Rady Programowej Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (dla pierwszego i drugiego stopnia)
 • Zastępca Przewodniczącej Rady Programowej Kierunku Międzynarodowa Gospodarka (dla pierwszego i drugiego stopnia)
 • 131 Rady Programowej Kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (dla pierwszego i drugiego stopnia)
 • 131 Rady Programowej Kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (dla pierwszego i drugiego stopnia)
 • <br>Rady Programowej Kierunku Ekonomiczna Analiza Prawa (dla drugiego stopnia)
 • 307 Rady do spraw projektu Erasmus+ „Uniwersytet Europejski”
 • Zespół Zespołu do spraw projektu Erasmus+ „Uniwersytet Europejski”

Oferta dydaktyczna:
Studia licencjackie
 • 121150-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
 • 121159-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning)
 • 121151-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
 • 121158-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning)
 • 131410-0006 – Polska w Unii Europejskiej
 • 131419-0006 – Polska w Unii Europejskiej (e-learning)
 • 131411-0006 – Polska w Unii Europejskiej
 • 131418-0006 – Polska w Unii Europejskiej (e-learning)
 • 1305170-0006 – Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt)
 • 1305171-0006 – Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt)
 • 130599-0006 – Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning)​
Studia magisterskie
 • 232191-0006 - Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (IB)
 • 235170-0006 – Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe)
 • 235171-0006 – Obraz (handlowe) integracji regionalnej
 • 234670-0006 - Unia Europejska jako podmiot w stosunkach międzynarodowych
 • 220360-0006 Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku europejskiego
 • 220350-0006 UE jako podmiot zawodowy kobiecych stosunków płciowych
Studia podyplomowe 

Podyplomowe studia  „Administracji i zarządzania” 
Podyplomowe studia  „Pomocy publiczne” 

Seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie:
 • Unia Europejska;
 • Polska w Unii Europejskiej;
 • handel międzynarodowy, w polityka handlowa UE i relacje handlowe UE handel tymi;
 • polityka konkurencji, w polityce publicznej UE;
 • polityka regionalna UE;
 • polityka przemysłowa UE;
 • Rynek wewnętrzny UE
Publikacje:

​2022

 • Ambroziak A.A. (2022) Poland’s State Aid Policy During the COVID-19 Outbreak [in:] A.A. Ambroziak, Poland in the European Union. Report 2022, SGH Publishing House, Warsaw.​​
 • Ambroziak AA & Stefaniak J. (2022) Stanowisko Chin w handlu usługami w Unii Europejskiej. Oeconomia Copernicana. Tom. 13(2), s. 335-34, DOI: 10.24136/ ok.2022.010
 • Ambroziak AA (2022) Formy pomocy publicznej na COVID-19 zgodnie z wielkością uzupełnienia w Polsce w 2020 r. Międzynarodowy Dziennik Zarządzania i Ekonomii. Tomek. 58 ust. 1, s. 44-63, DOI: 10.2478/ijme- 2022-0003
 • Ambroziak AA (2022) Pomoc publiczna w Unii Europejskiej. Podobieństwa i między Grupy Wyszehradzkiej, W Staníčkovej, M. i L. Melecký (red.). Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Integracji Europejskiej 2022. Ostrawa: VSB – Technical University of Ostrava, 2022, s. 29-38. ISBN 978-80-248-4604-0 (druk). ISBN 978-80-248-4605-7 (on-line). ISSN 2571-029X (druk). ISSN 2788-0958 (on-line). DOI 10.31490/9788024846057 .
 • ​Ambroziak AA (2022) Handel pozaunijny Polski po akcesji do UE, Siyasal: Journal of Political Sciences, Special Issue on Polish Foreign Policy in XXI Century, s. 2-16. 117-135, DOI: 10.26650/siyasal.2022.31.945806
 • Ambroziak AA (2022) Unijna perspekty- wa rozwiązania cyfrowe Platforma internetowa w gospodarce cyfrowej [w:] Ł.D. Dąborwski, M. Suska (red.) Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej, Routledge, s. 5-34, (ISBN: 978-1-032-20159-7)​

2021
 • Ambroziak AA, Stefaniak J. (2021) Czy eksport usług z Chin do UE stanowi wcześniejsze (wyzwanie) dla wewnątrzunijnego handlu usługami? [w:] AP Balcerzak, I.Pietryka (red.) XI Międzynarodowa Konferencja Ekonomii Stosowanej Współczesnej Zagadnienia w Gospodarce, Instytut Badań Gospodarczych, s. 26, (ISBN: 978-83-65605-41-2)​
 • Ambroziak AA (2021) Polska wobec nowej polityki do polityki pomocy państwa po wejściu do Unii Europejskiej [w:] AA Ambroziak (red.) Polska w Unii Europejskiej. Raport 2021, Wydawnictwo SGH, Warszawa (ISBN: 978-83-8030-468-0)​
 • Am broziak AA (2021) Środki finansowe przyjęte w Polsce w świetlej pomocy publicznej na COVID-19 [w:] J. Menkes, M. Suska (red.) Gospodarczy i prawny wpływ Covid-19, s. 1. 20. 91-110, Routledge (ISBN: 9780367700645)
 • A mbroziak AA, Stefani J. (2021) Handel usługami usługami na jednolitym rynku: technika Chin postępakm UE [w:] AP Balcerzak, I. Pietryka (red.) 11. Międzynarodowa Konferencja Ekonomii Stosowanej Zagadnienia w ekonomii, Instytut Badań Gospodarczychp, s. . 30, (ISBN: 978-83-65605-38-2)
 • Ambroziak AA (2021) Stanowiska Niemiec i Polski w Nowej Polityki Przemysłowej UE. Wspólne i sprzeczne interesy [w:] T. Napiórkowski (red.) Proces kontrola globalnych łańcuchów wartości. Przypadek polsko-niemieckiej wydanej wydanej, s. 133-154 (ISBN: 978-83-8030-423-9_20)​ 
 • Stefaniak J., Ambroziak AA (2021) Handel usługami ICT wewnątrz UE vs. poza UE, International Journal of Management and Economics 57(1), s. 34-43, DOI: 10.2478/ijme-2021-0001 (e-ISSN: 2543-5361_40)
 • Ambroziak AA (2021) Czy europejski jednolity rynek w dobie pandemii koronawirusa? Przypadek handlu wewnątrzunijnego i pozaunijnego układy z COVID-19, Studia Europejskie-Studia w Sprawach Europejskich 25(1), s. 63-83, DOI: 10.33067/SE.1.2021.3
 • Ambroziak AA (2021) Specjalne strefy ekonomiczne i strefy inwestycji [w:] Dziemianowicz W. (red.) Konkurencyjność gminy gospodarczej – koncepcje, instrumenty, praktyka, s. . 208-226​
 • Ambroziak AA, Dziemianowicz W. (2021) Wpływ Specyficznych Stref Ekonomicznych na rynki pracy w Polsce, Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, tom. 25, nr 2/2021, s. 1-6, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0032​
2020
 • Ambroziak AA (red.) (2020) Nowe opóźnione wyzwania dla polityki Unii Europejskiej: zmianye, serwityzacja, cyfryzacja, Wydawnictwo SGH, Warszawa (978-83-8030-376-8_20)
 • Ambroziak AA (2020) Przemysł 4.0. Wyzwania dla przemysłu europejskiego wynikające z serwicyzacji i cyfryzacji [w:] Nowe wyzwania dla polityki przemysłowej Unii Europejskiej: zmiany klimatu, serwityzacja, cyfryzacja , AA Ambroziak (red.), Nowe wyzwania dla polityki przemysłowej Unii Europejskiej: zmiany klimatu, serwityzacja, cyfryzacja , Wydawnictwo SGH, Warszawa (978-83-8030-376-8_20)
 • Ambroziak AA (2020) Pomoc publiczna w Polsce po wejściu do UE [w:] Polska na jednolitym rynku: polityka, ekonomia, euro, A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska (red.) Routledge (ISBN 9780367249823/75);
 • Ambroziak AA, Szypulewska-Porczyńska A. (red.) (2020) Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (978-83-8030-368-3_6)
 • Ambroziak AA (2020) Polityka UE w zakresie pomocy państwa: spojrzenie Polski na ewolucję [w:] Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia AA Ambroziak, A. Szypulewska-Porczyńska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (978-83-8030-368- 3_20)
 • Ambroziak AA, Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (red.) (2020) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i uzupełnia w Polsce, Wolters Kluwer Polska (978-83-8187-142-6_7/20). );
 • Ambroziak AA (2020) Pomoc publiczna w świetle zmian przepisów o jej udzielaniu w latach 2004-2016 (tytuł w języku angielskim: Pomoc państwa w świetle zmian prawa w latach 2004-2016) [w:] Ambroziak AA, Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (red.) (2020) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i uzupełnia w Polsce, Wolters Kluwer Polska (978-83-8187-142-6_20);
2019
 • Ambroziak AA (2019) Kapitał zagraniczny pochodzący z UE w działalności inwestycyjnej i handlowej regionów Polski, Studia Europejskie, (4): 109-124; (1428-149X/2
 • 0);
 • Dzie
 • mianowicz W, Łukomska J, Ambroziak AA (2019) Location factors in foreign direct investment at the local level: the case of Poland, Regional Studies 53:8, 1183-1192 (0034-3404/35);
2018
 • Ambroziak AA (2018) Russia’s embargo on the Polish apple exports, BRE Review - Baltic RIM Economies 3: 33; (1459-9759);
 • Ambroziak AA, Hartwell Ch A (2018) The impact of investments in special economic zones on regional development: the case of Poland, Regional Studies 52(10): 1322-1331; (0034-3404/35);
 • Ambroziak A.A., Grochowska R. (2018) Mechanisms of Non-Tariff Barriers in Agri-Food Trade Between Poland and the Czech Republic on the Intra-EU Market, Problems of Agricultural Economics, 3(356): 57-75; (p-ISSN 0044-1600, e-ISSN 2392-3458/15); DOI: 10.30858/zer/94475
 • Ambroziak A.A., Grochowska R. (2018) Mechanizm barier pozataryfowych w handlu rolno-spożywczym między Polskš a Czechami w ramach rynku wewnętrznego UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3(356): 57-75; (p-ISSN 0044-1600, e-ISSN 2392-3458/15); DOI: 10.30858/zer/94475
 • Grochowska R., Ambroziak A.A. (2018) Selected Aspects of Protectionism of EU Member States in the EU Agri-Food Market, Problems of World Agriculture, 18(XXXIII:2): 82-94; (2081-6960/13); DOI: 10.22630/PRS.2018.18.2.36
 • Ambroziak A.A. (2018) Single European Market After Brexit, Studia Europejskie, 85(1): 89-116; (1428-149X/12);
 • Ambroziak A.A (2018). Manufacturing vs Services: Changes in Intra-EU Trade. The Case of the Visegrád Countries [In:] Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvoroková (eds.). Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, pp. 59-66. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X/15.;
2017
 • Ambroziak AA (2017) Servitization or Reindustrialization of the EU in the Context of the Economic Crisis of 2008-2010, Yearbook of Polish European Studies, 20: 129-151; (1428-1503/10);
 • Stefaniak J., Ambroziak AA (2017) "Pakiet usługowy" Komisji Europejskiej - remedium na bariery na unijnym rynku usług? (title in English: European Commission's "Service Package" - A Remedy for Barriers in the EU Service Market?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 487: 306-317; (1899-3192/10: 306-317);
 • Ambroziak AA (2017) Nowe ukierunkowanie pomocy publicznej na B+R+I w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (title in English: New Targets in State Aid for R&D&I in the European Union in 2014-2020), Studia Europejskie, 82(2): 95-118; (1428-149X/12);
 • Ambroziak AA (2017) Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015 (title in English: The impact of Russian Federation's embargo on exports of apples from Poland in 2004-2015, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 104, z. 1, pp. 22-29 (ISSN: 2353-4362/14) DOI: 10.22630/RNR.2017.104.1.2
 • Ambroziak AA (ed) (2017) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland (ISBN 978-3-319-39070-3/(15+5)
 • Ambroziak AA (ed) (2017) Review of the Literature on the Theory of Industrial Policy [in:] AA Ambroziak (ed.) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland
 • Ambroziak AA (ed) (2017) State Aid Policy and Industrial Policy of the European Union [in:] AA Ambroziak (ed.) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland
 • Ambroziak AA (ed) (2017) The Relationship Between Public Support and the Industrial Sector in the European Union [in:] AA Ambroziak (ed.) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland
 • Ambroziak AA (ed) (2017) A Theoretical Concept of a Modern Industrial Policy [in:] AA Ambroziak (ed.) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland
 • Ambroziak AA (ed) (2017) Towards a Modern Industrial Policy of the European Union [in:] AA Ambroziak (ed.) New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland
2016
 • Ambroziak AA, Schwabe M (2016) Factors Influencing Immigration to Poland As an EU Member State, Yearbook of Polish European Studies, 19: 151-186; (1428-1503/10);
 • Ambroziak AA (2016) Recent Changes and Developments in State Aid for Research, Development and Innovation in the European Union, Studia Europejskie, 80(4): 73-94; (1428-149X/12);
 • Ambroziak AA (2016) Income Tax Exemption as a Regional State Aid in Special Economic Zones and Its Impact upon Development of Polish Districts, Oeconomia Copernicana, 7(2), pp. 245-267 (2083-1277/11);
 • Ambroziak AA (2016) Koncepcje terenów inwestycyjnych w świetle doświadczeń na świecie i w Polsce (in English: Concepts of investment areas in the light of experiences in the world and in Poland) [in:] Peszat K., Dziemianowicz W., Charkiewicz J., Ambroziak A.A., Dej M., Jarczewski W., Wiedermann K., Cybulska M., Dembiński P., Laskowska A., Marchewa W., Mucha A., Oleszkin K., Sykała Ł., Świgost A., Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, WROT, Geoprofit, IRM, Poznań (ISBN: 978-83-64765-14-8);
2015
 • Ambroziak AA (ed.) (2015) Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, Warsaw School of Economics Press, Warsaw (ISBN: 978-83-8030-021-7/(8+4);
 • Ambroziak AA (2015) Theoretical Aspects of Regional Intervention [in:] AA Ambroziak (ed.) Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, Warsaw School of Economics Press, Warsaw;
 • Ambroziak AA (2015) Regional Dimension of State Aid to Entrepreneurs After Poland's Accession to the European Union [in:] AA Ambroziak (ed.) Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, Warsaw School of Economics Press, Wa
 • rsaw;
 • Review of the book "Regional Dimension of the EU Economic Policies in Poland in 2007–2013, red. Adam A. Ambroziak, Warsaw School of Economics Press, Warsaw 2015, 165 ss., ISBN 978-83-8030-021-7" by prof. K. Gawlikowska-Hueckel;
 • Ambroziak AA (2015) Regional State Aid and Convergence of Regions in the Visegrad Group Countries after Accession to the European Union [in:] E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (eds.) Facing The Challenges In The European Union: Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), Polish European Community Studies Association, Warsaw, pp. 294-314;
 • Ambroziak AA (2015) The effects of granting state aid in special economic zones after Poland's accession to the European Union [in:] G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk (eds.) Selected aspects of functioning of Poland in the European Union. The Balance of Ten Years of Membership, Warsaw School of Economics Press, Warsaw;
 • Ambroziak AA (2015) The future of the European Union's Internal Market", conference proceeding paper for the Scientific Conference organized by the Warsaw School of Economics, Warsaw, 24 June 2015;
 • Ambroziak AA (2015) Reindustrialization or servitization: trade tendencies in the European Union internal market [in:] E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idziak (eds.) Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 225-240;
 • Ambroziak AA (2015) Prawne i ekonomiczne aspekty pomocy regionalnej w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (title in English: Legal and economic aspects of regional state aid in Poland after accession to the European Union) [in:] E. Pancer-Cybulska E., Szostak E (ed.) Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No 380: 177-188; (1899-3192/10);
 • Ambroziak AA (2015) Ewolucja zasad udzielania pomocy publicznej po rozszerzeniu UE w 2004 roku. Konsekwencje dla Polski [in:] E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska (ed.) Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 359-378;
 • Ambroziak AA (2015) Europeanization of Industrial Policy: Towards Re-Industrialisation? [in:] P. Stanek, K. Wach (eds.). Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies. Kraków: Cracow University of Economics, pp. 61-94;
2014
 • Ambroziak AA (2014) Efekty udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej [in:] G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk (eds.) Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Ambroziak AA (ed.) (2014) New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London (ISBN 978-3-319-05335-6/(8+4);
 • Ambroziak AA (2014) Review of the Literature on Determinants of the Locational Attractiveness of Regions [in:] Ambroziak AA (ed.) New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London;
 • Ambroziak AA (2014) The Legal Framework for Regional State Aid in the European Union in 2014–2020 and Its Impact on the Attractiveness of Poland’s Regions to Investors [in:] Ambroziak AA (ed.) New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London;
 • Ambroziak AA (2014) The European Union’s Trade with Turkey under the Customs Union [in:] A. Adamczyk, P. Dubel (eds.) Economic and political relations between the European Union and Turkey, Center of Europe, University of Warsaw, Warsaw;
 • Ambroziak AA (2014) The Track Record of the Polish Presidency of the Council of the European Union (Selected Economic and Financial Issues) [in:] M. A. Weresa (ed.) Poland. Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union, Warsaw School of Economics Press, Warsaw;
 • Ambroziak AA (2014) Osiągnięcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (wybrane kwestie gospodarcze i finansowe) (title in English: The Track Record of the Polish Presidency of the Council of the European Union (Selected Economic and Financial Issues) [in:] M. A. Weresa (ed.) Polska. Raport o Konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2014) Renaissance of the European Union's Industrial Policy, Yearbook of Polish European Studies, 17: 37-58; (1428-1503/6);
 • Ambroziak AA (2014) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a eksport polskich przedsiębiorców w okresie kryzysu gospodarczego (title in English: State Aid and Export of Polish Firms during the Crisis Period), Marketing i Rynek, CD, 7:1-16; (1231-7853/6)
2013
 • Ambroziak AA (2013) Wpływ wprowadzenia swobodnego przepływu kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego (title in English: The impact of free movement of capital on Foreign Direct Investments in the European Union. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie, 68(4): 133-147; (1428-149X/8);
 • Ambroziak AA (2013) Nowe zasady udzielania krajowej pomocy regionalnej UE (title in English: New rules concerning Regional State Aid), Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, opinie ekspertów;
 • Ambroziak AA (2013) Wpływ wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom w Polsce w latach 2014-2020 (title in English: The impact of Regional Aid guidelines on conditions of admissibility of state aid to entrepreneurs in Poland in the period 2014-2020), Unia Europejska.pl, (222) 5: 17:28 (1426-2568/6);
 • Ambroziak AA (2013) Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego (title in English: The impact of free movement of persons on migration within the European Union. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie (67) 3 : 115-136; (1428-149X/8);
 • Ambroziak AA (2013) Struktura handlu zagranicznego polskich województw (title in English: Foreign trade performance of Polish regions) [in:] M. Weresa (ed.) Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2013) Foreign trade performance of Polish regions [in:] M. Weresa (ed.) Poland. Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimension, Warsaw School of Economics, Warsaw;
 • Ambroziak AA (2013) New challenges for the free movement of goods within in the EU internal market [in:] D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (eds.) Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, Center of Europe, University of Warsaw, Warsaw;
 • Ambroziak AA (2013) Koncepcja mapy pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE w latach 2014-2020 (title in English: The Concept of Regional Aid Map in Member States of the EU for 2014-2020), Unia Europejska.pl, 221(4): 31-40, (1426-2568/6);
 • Ambroziak AA (2013) Koncepcja krajowej pomocy regionalnej w latach 2014-2020 (title in English: The Scope and Concept of Regional Aid for 2014-2020), Unia Europejska.pl, 220(3): 16-25; (1426-2568/6);
 • Ambroziak AA (2013) Handlowe skutki ewolucji prawa swobody świadczenia usług. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade effects of the evolution of EU law on freedom to provide services. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), Studia Europejskie (66) 2: 55-74; (1428-149X/8);
 • Ambroziak AA (2013) Handlowe skutki ewolucji prawa swobodnego przepływu towarów. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade effects of the evolution of EU law on free movement of goods. Consequences of the 20 years Internal market of the European Union), Studia Europejskie 65(1):75-100; (1428-149X/8);
2012
 • Ambroziak AA (2012) The Presidency of the Council of the European Union. Managing the Process or Creating the Policy?, Yearbook of Polish European Studies 15: 125-153; (1428-1503/7);
 • Ambroziak AA (2012) Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jako instrument wyjścia z kryzysu gospodarczego (title in English: Development strategy of the EU internal market as the instrument providing the way out of the economic crisis), Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 34: 30-52; (1428-1457/7);
 • Ambroziak AA (2012) Pomoc publiczna państw członkowskich UE w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010 (title in English: State Aid in the EU during the Economic Crisis, 2008-2010), Unia Europejska.pl 214(3):17-28; (1426-2568/6);
 • Ambroziak AA (2012) Działania polskiej prezydencji na rzecz budowy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (title in English: Actions of the Polish Presidency for the Development of the EU Internal Market), Studia Europejskie (61)1: 95-117; (1428-149X/8);
 • Ambroziak AA (2012) Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – aspekty wdrażania legislacji unijnej, (title in English: Consequences of the 20 years Internal market of the European Union. Issues concerning implementation of the EU legislation), Studia Europejskie 64(4): 51-78; (1428-149X/8);
2011
 • Ambroziak AA (2011) Strategy for the Re-launching of the EU Internal Market in Response to the Economic Crisis, 2008-2010, Yearbook of Polish European Studies 14: 27-54; (1428-1503/7);
 • Ambroziak AA (ed.) (2011) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej (title in English: Decision-making process in the European Union), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2011) Rada (title in English: Council) [in:] AA Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2011) Komisja Europejska (title in English: European Commission) [in:] AA Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2011) Grupy robocze i komitety Rady (title in English: Council Preparatory Bodies) [in:] AA Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2011) Zwykła procedura ustawodawcza (title in English: Ordinary Legislative Procedure) [in:] AA Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;
2009
 • Ambroziak AA (2009) Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w Unii Europejskiej (title in English: Accessibility of state aid granted to entrepreneurs in the European Union) [in:] H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (ed.) Gospodarka Polski w Unii Europejskiej, Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2009) Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na lokalny rynek pracy (title in English: The impact of special economic zones on the local labour market) [in:] G. Wrzeszcz-Kamińska (ed.) Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009;
 • Ambroziak AA (2009) Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski po akcesji (title in English: State aid in the EU law. Implications for Poland) [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.) Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2009) Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (title in English: Regional state aid in special economic zones in Poland), Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2009) Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (title in English: Effects of special economic zones in Poland), Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, No. 24: 111-141; (1428-1457/7);
2008
 • Ambroziak AA (2008) Wyłączenia ogólne spod obowiązku notyfikowania pomocy publicznej w Unii Europejskiej (title in English: Block exemptions from the obligation to notify state aid in the European Union), Wspólnoty Europejskie 193(6): 35-49;
 • Ambroziak AA (2008) Nowe zasady pomocy publicznej w dziedzinie ochrony środowiska (title in English: New rules on state aid for environmental protection), Wspólnoty Europejskie 190(3): 45-53;
2007
 • Ambroziak AA (2007) Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej (title in English: Special economic zones and the new guidelines on regional state aid) [in:] H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (ed.) Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;
2006
 • Ambroziak AA (2006) Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (title in English: Influence of the new guidelines on regional state aid in 2007-2013 on special economic zones in Poland), Wspólnoty Europejskie 172(3): 18-28;
 • Ambroziak AA (2006) Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach 2007-2013 (title in English: Conditions of admissibility of regional state aid in 2007-2013), Wspólnoty Europejskie 171(2): 11-25;
2005
 • Ambroziak AA, Mielecka M, Ostrzyniewska K, Woicka I (eds.) (2005) Proces decyzyjny w UE (title in English: Decision-making process in the European Union), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2005) Rada UE (title in English: Council of the EU) [in:] AA Ambroziak, M Mielecka, K Ostrzyniewska, I Woicka (eds.) Proces decyzyjny w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa;
 • Ambroziak AA, Mielecka M, Ostrzyniewska K, Pich B, Woicka I (2005) Grupy robocze i komitety Rady UE (title in English: Council) [in:] AA Ambroziak, M Mielecka, K Ostrzyniewska, I Woicka (eds.) Proces decyzyjny w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa;
 • Ambroziak AA, Mielecka M, Ostrzyniewska K, Rak M, Woicka I (2005) Parlament Europejski (title in English: European Parliament) [in:] AA Ambroziak, M Mielecka, K Ostrzyniewska, I Woicka (eds.) Proces decyzyjny w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa;
 • Ambroziak AA, Mielecka M, Ostrzyniewska K, Pich B, Woicka I (2005) Procedura współpracy (title in English: Cooperation Procedure) [in:] AA Ambroziak, M Mielecka, K Ostrzyniewska, I Woicka (eds.) Proces decyzyjny w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2005) State Aid as an Instrument for Reinforcing Competitiveness of Polish Undertakings. Necessity for Retargeting of the Granted Aid ? [in] Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market, Research project co-ordinated by CASE - Center for Social and Economic Research, funded by the 5th Framework Programme of the European Union, Brussels;
 • Ambroziak AA (2005) Działania Polski w zakresie wdrażania postanowień lizbońskich (title in English: Implementation of the Lizbon strategy golas In Poland) [in:] E. Wojnicka (ed.) Młodzi Podkarpacia wobec Strategii Lizbońskiej, Studia Europejskie, 1/2005, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów;
2004
 • Ambroziak AA, Kaliszuk E (2004) Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE (title in English: Conditions of admissibility of state aid in Poland after accession to the EU) [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.) Polska w Unii Europejskiej, Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa;
 • Ambroziak AA, Kaliszuk E (2004) Granting State Aid in Poland after Accession to the European Union [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.) Poland in the European Union, Foreign Trade Research Institute, Warsaw;
 • Ambroziak AA, Kawecka-Wyrzykowska E (2004) Traktatowe stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi (title in English: External trade relations of the European Communities with third countries) [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.) Unia Europejska, Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2004) Porozumienie z Cotonou - aspekty ekonomiczne i finansowe (title in English: Cotonou Agreement between the European Community and African Caribbean and Pacific Countries - economic and financial aspects) [in:] T. Kołodziej (ed.) Pomocy Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?, Materiały z Sympozjum PECSA w dn. 20 lutego 2003 r., Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2004) Instrumenty podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych - przykład pomocy publicznej wspierającej konkurencyjność polskich regionów (title in English: Taxes in the special economic zones as an exemple of the state aid improving competitiveness of the Polish regions),Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i materiały. Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyt No. 3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot;
 • Ambroziak AA (2004) Spór między USA a Unią Europejską o subsydiowanie produkcji dużych samolotów pasażerskich (title in English: US and EU about subsidising of the production of large civil aircraft), Wspólnoty Europejskie 157(12): 20-28;
 • Ambroziak AA (2004) Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (title in English: Special economic zones in Poland after accession to the EU), Wspólnoty Europejskie 150(4/5):43-51;
2003
 • Ambroziak AA (2003) Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce II (title in English: Special economic zones in Poland - negotiations and transition arrangements II), Wspólnoty Europejskie 138(3): 37-48;
 • Ambroziak AA (2003) Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce I (title in English: Special economic zones in Poland - negotiations and transition arrangements I), Wspólnoty Europejskie 137(2): 16-26;
 • Ambroziak AA (2003) Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej (title in English: Problem of state aid in special economic zones in the negotiations of Poland's accession to the EU) [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.) Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;
2002
 • Ambroziak AA (2002) Warunki dopuszczalności pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w świetle integracji Polski z Unią Europejską (title in English: Conditions of admissibility of state aid to small and medium-sized enterprises in the light of Poland’s integration with the EU) [in:] Z. Czachór (ed.) Standardy Europejskie. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, UNI-DRUK, Poznań;
 • Ambroziak AA (2002) Instytucje Wspólnot Europejskich po Traktacie z Nicei. Implikacje dla Polski (title in English: Institutions of the European Communities after the Treaty of Nice. Implications for Poland) [in] E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.) Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2002) Proces dostosowania oraz negocjacje Polski o członkostwo w Unii Europejskiej (title in English: Process of Poland's adjustment and accession negotiations to the European Union) [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.) Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa;
2001
 • Ambroziak AA, Kawecka-Wyrzykowska E (2001) Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi (title in English: External trade relations of the European Communities with third countries) [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.) Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2001) Zadania administracji centralnej w integracji Polski z Unią Europejską (title in English: Tasks of the central administration in the process of Poland's accession to the European Union), Samorząd Pomorza - Zeszyty Problemowe, Sejmik Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Kancelaria Sejmiku, No. 2: 35-47;
 • Ambroziak AA (2001) Standardy udzielania pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie Europejskiej (title in English: Legal framework of granting state aid for small and medium-sized enterprises in the European Community) [in:] Z. Czachór (ed.) Standardy Europejskie, Atla2, Wrocław;
 • Ambroziak AA (2001) Reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw (title in English: Antitrust policy) [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.) Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa;
2000
 • Ambroziak AA, Synowiec E (2000) Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej (title in English: Process of Poland's accession to the European Union) [in] U. Płowiec (ed.) Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Placet, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2000) Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (II) (title in English: Relations of the European Community with African Caribbean and Pacific countries (II)), Wspólnoty Europejskiej 110(10): 7-13;
 • Ambroziak AA (2000) Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowych Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostosowania Polski (title in English: Legal base of external relation of the European Union with the third countries - Poland's adjustment) [in:] U. Płowiec (ed.) Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Placet, Warszawa;
 • Ambroziak AA (2000) Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (I) (title in English: Relations of the European Community with African Caribbean and Pacific countries (I)) , Wspólnoty Europejskiej 109(9): 12-17;
 • Ambroziak AA (2000) Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej (title in English: Process of Poland's accession to the European Union), Wspólnoty Europejskie 107-108(7-8): 24-33;
1999
 • Ambroziak AA (1999) Handlowe skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie artykułów przemysłowych (title in English: Trade consequences of Poland's adjustment to the common commercial policy of the European Union in the field of trade in industrial goods) , Prace i Materiały, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa;
1998
 • Ambroziak AA (1998) Kraje AKP w obliczu unii gospodarczej i walutowej (title in English: ACP countries in the light of economic and monetary union) , Wspólnoty Europejskie 80(4): 44-45;
 • Ambroziak AA, Synowiec E (1998) W przededniu unii gospodarczej i walutowej (title in English: In the day before the economic and monetary union), Wspólnoty Europejskie 79(3): 48-55;
 • Ambroziak AA, Synowiec E (1998) Europejski System Walutowy, jako przygotowanie do unii gospodarczej i walutowej (title in English: European Monetary System as s preparation for the economic and monetary union) , Wspólnoty Europejskie 79(3): 46-48;
 • Ambroziak AA (1998) Przygotowanie państw Europy Środkowej i Wschodniej do członkostwa w UE (title in English: Preparation of the Central and Eastern European Countries for a membership in the European Union), Wspólnoty Europejskie 78(2): 14-19;
1997
 • Ambroziak AA, Kawecka-Wyrzykowska E (1997) Traktatowe stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi (title in English: External relation in trade between the European Union and third countries) [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.)Unia Europejska. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa;
 • Ambroziak AA (1997) Stosowanie reguł konkurencji przez państwa stowarzyszone w świetle "avis" Komisji Europejskiej (title in English: Application of the competition rules by associated countries in the light of European Commission's "avis"), Wspólnoty Europejskie 73(9): 15-22;
 • Ambroziak AA (1997) Europejski System Walutowy - integracja monetarna lat 80. (title in English: European Monetary System - monetary integration of 80's), Wspólnoty Europejskie 68(4): 41-44;
 • Ambroziak AA (1997) Europejska integracja walutowa do końca lat 70. (title in English: European monetary integration up to the end of 70s), Wspólnoty Europejskie 67(3) :33-36;
 • Ambroziak AA (1997) Strefa wolnego handlu wyrobami stalowymi i węglowymi między Turcją a WE (title in English: Free trade area in steel and coal goods between Turkey and EC), Wspólnoty Europejskie (65)1: 19-21;
 • Ambroziak AA, Dziewulska A (1997) Instytucje koordynujące integrację z Unią Europejską w Czechach, na Węgrzech i w Polsce (title in English: Co-ordination Institutions in the integration process in the Czech Republic, Hungary and Poland), Wspólnoty Europejskie 65(1): 13:18;
1996
 • Ambroziak AA, Kaliszuk E. (1996) Przyjęcie zasad stosowania reguł konkurencji. Zasady stosowania przepisów o pomocy państwa (title in English: Acceptance of implementing rules on competition. Implementing rules on state aid), Wspólnoty Europejskie 63(11): 25-26;
 • Ambroziak AA (1996) Obywatele Europy o prawie wspólnej Europie (title in English: Citizens of Europe on common Europe), Wspólnoty Europejskie 64(12):12-14;
 • Ambroziak AA (1996) Opinie obywateli krajów transformujących się o zachodzących zmianach (title in English: Opinions of the citizens of transforming countries on on-going changes), Wspólnoty Europejskie 63(11): 14-17;
 • Ambroziak AA (1996) Konferencja międzyrządowa. Wzmocnienie działań na arenie międzynarodowej (title in English: Intergovernmental conference. Strengthening of activities in the world), Wspólnoty Europejskie 58(6): 16:21;
 • Ambroziak AA (1996) Konferencja Międzyrządowa efektywność funkcjonowania Unii Europejskiej (title in English: Intergovernmental conference. European Union closer to its citizens), Wspólnoty Europejskie 56(4): 5-10;
 • Ambroziak AA (1996) Konferencja Międzyrządowa: Unia bliżej swoich obywateli (title in English: Intergovernmental Conference: Union closer to its citizens), Wspólnoty Europejskie 55(3): 4-8;
 • Ambroziak AA, Synowiec E (1996) Zasady unii celnej między Unią Europejską a Turcją (title in English: Rules of the customs union between European Union and Turkey), Rynki Zagraniczne 63;
 • Ambroziak AA, Synowiec E (1996) Nowe wyzwania dla Turcji i Unii Europejskiej w ramach unii celnej (II) (title in English: New challenges for Turkey and the European Union within the framework of the customs union (II)), Wspólnoty Europejskie 54(2): 7-11;
 • Ambroziak AA (1996) Nowe wyzwania dla Turcji i Unii Europejskiej w ramach unii celnej (I) (title in English: New challenges for Turkey and the European Union within the framework of the customs union (I)), Wspólnoty Europejskie 53(1): 13-17;
 • Ambroziak AA (1996) Unia u progu Konferencji Międzyrządowej (title in English: European Union at the beginning of Intergovernmental conference), Wspólnoty Europejskie 54(2): 4-7;
1995
 • Ambroziak AA (1995) Konferencja w Barcelonie wyznacza nowy etap w polityce śródziemnomorskiej Unii Europejskiej (title in English: Conference in Barcelona marks a new stage in the Mediterranean policy of the European Union), Wspólnoty Europejskie 52(12): 8-15;
 • Ambroziak AA (1995) Ewolucja skarpety WE do końca lat 80. (tytuł w języku angielskim: Ewolucja połączona z działalnością Wspólnoty do końca lat 80.) Wspólnoty Europejskie 51(11):12-15;
 • Ambroziak AA (1995) Aspiracje integracyjne państw państwowych – Malta (tytułowe państwowe: Aspiracje integracyjne krajów państwowych – Malta), Europejskie Wspólnoty 45(5): 15–18;
 • Ambroziak AA (1995) Aspiracje integracyjne państw cypryjskich (tytuł państwowy: Aspiracje integracyjne krajów – Cypr), Europejskie 44 (4): 8-12;
 • Ambroziak AA (1995) Aspiracje integracyjne państwowe kraje – Turcja (Aspiracje integracyjne krajów – Turcja), Europejskie 43(3): 6–9;
 
 


 

 CONTACT

 
 

 social media

 
 

 data bases