Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 
Publications : Publications – Department of Economic Geography | Warsaw School of Economics
 

 Publication

 
NAJNOWSZE PUBLIKACJE ZBIOROWE KATEDRY GEOGRAFII EKONOMICZNEJ


 

1. Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Difin, Warszawa 2010, s. 240 (spis treści)

2. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Difin, Warszawa 2010, s. 262 (spis treści

3. Geografia ekonomiczna, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Oficyna Wolters Kulwer Polska, Warszawa 2009, s. 487 (spis treści)

4. Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. (spis treści)

5. Geografia - kompendium w zarysie i zadaniach, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, DIFIN, Warszawa 2007. 
 KAZIMIERZ KUCIŃSKI, prof. dr hab.

Zainteresowania zawodowe: geografia ludności, geografia przemysłu, geografia turystyki, rozwój regionalny, teoria geografii ekonomicznej, gospodarka przestrzenna.

Specjalizacja badawcza: konkurencyjność regionów, regionalne uwarunkowanie działalności przedsiębiorstw, gospodarka światowa.

Publikacje:

1. K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

2. K. Kuciński (red.), Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

3. K. Kuciński (red.), Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa 2010.

4. K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

5. K. Kuciński, Tożsamość naukowa geografii ekonomicznej, [w:] T. Kudłacz, J. Wrona (red.), „Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 8, str. 9-18, Kraków 2010.

6. K. Kuciński, Czas w ekonomii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2/2010.

7. K. Kuciński, Miejsce jako kategoria epistemologiczna w ekonomii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1/2009 (10).

8. K. Kuciński, Ujęcia interdyscyplinarne w naukach ekonomicznych, „Ekonomia i organizacja przedsiębiorstwa” nr 5 (712) maj 2009.

9. K. Kuciński, Granice zaborowe we współczesnej strukturze przestrzennej gospodarki Polski, [w:] E.Kościk, T.Głowiński   (red.), GAJT, Wrocław 2009.

10. K. Kuciński, Ekonomia jako nauka wątpliwa i niewątpliwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 3/2009 (12).

11. K. Kuciński, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – przestrzeń, Mazowsze Studia Regionalne, nr 3/2009, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

12. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

13. K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

14. K. Kuciński (red.), Geografia - kompendium w zarysie i zadaniach, DIFIN, Warszawa 2007.

15. K. Kuciński (red.), Energia w czasach kryzysu, DIFIN, Warszawa 2007.

 
 


JACEK BRDULAK, prof. dr hab.

Zainteresowania zawodowe: geografia transportu, geografia handlu, zagospodarowanie infrastrukturalne, komunikacja międzyludzka w biznesie.

Specjalizacja badawcza: strefy specjalnego uprzywilejowania ekonomicznego w Polsce, zmiany strukturalne popytu na usługi transportowe w Polsce, negocjacyjne uwarunkowania prowadzenia handlu międzynarodowego.


Publikacje:

1. J. Brdulak, Infrastruktura transportowa, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.

2. J. Brdulak, Lokalne uwarunkowania kulturowe lokalizacji przedsiębiorstw, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

3. J. Brdulak, P. Jakubik, Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

4. J. Brdulak, Uniwersalizm versus unikatowośc programu kierunku studiów “zarządzanie miastem”, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

5. J. Brdulak, Infrastruktura komunikacyjna miasta, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

6. J. Brdulak, Negocjacje w przestrzeni miejskiej, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

7. J. Brdulak, Handel i usługi, [w:] K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

8. J. Brdulak, System regionalny, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. 

9. J. Brdulak, System globalny, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009. 
 
10. J. Brdulak (red.), Rozwój  elementów infrastruktury  życia społeczno-gospodarczego,  Oficyna Wyd. SGH, Warszawa  2005;
 
11. J. Brdulak, H. Godlewska, J. Matłachowski, Tendenzen der Bildungsentwicklung in Polen in den Jahren 1990-2004,  "Aktuelle Ostinformationen" , GESW Vlotho, 2005, Nr 3/4.
 
12. J. Brdulak, Innowacyjność jako wyzwanie jakościowe dla polityki rozwoju  szkolnictwa wyższego, [w:] J. Mujżel, B. Fiedor, E. Mączyńska (red): Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce.  Rada  Strategii  Społeczno-Gospodarczej przy  Radzie  Ministrów 26,  Warszawa 2005, Raport 26.

 


TERESA PAKULSKA, prof. dr hab.

  

Zainteresowania zawodowe: gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny, lokalizacja działalności gospodarczej, kapitał ludzki. 

Specjalizacja badawcza: bezpośrednie inwestycje zagraniczne; korporacje transnarodowe; konkurencyjność regionów; innowacje w gospodarce regionalnej;  globalne pozyskiwanie zasobów.
 
 
Wybrane publikacje w latach 2009 - 2011
  

1. T. Pakulska, Dynamika i struktura gospodarki, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.

2. T. Pakulska, Uwarunkowania lokalnego zakorzenienia korporacji transnarodowych, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

3. T. Pakulska, M. Szczepaniak-Rochowska, Lokalizacyjne ukierunkowanie inwestycyjne korporacji transnarodowych, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

4. T. Pakulska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, (w:)  Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński,  Difin, Warszawa 2010.

5. T. Pakulska, Miasto jako przedsiębiorstwo społeczne, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

6. T. Pakulska, Konkurencyjność miast, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

7. T. Pakulska, Inwestycje zagraniczne w mieście, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

8. T. Pakulska, Innowacyjność województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych, (w:) Raport o innowacyjności województwa świętokrzyskiego w 2009 roku,  T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2010.

9. T. Pakulska, P. Cwalina, Eksport Polski na rynki krajów WNP – pozycja konkurencyjna kraju i jego przewagi konkurencyjne, (w:) Eksport polskich przedsiębiorstw na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw - szanse i bariery, red. M. Poniatowska-Jaksch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

10. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Znaczenie przepływów kapitału zaawansowanego technologicznie, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarkired. . I. Lichniak, „Studia i Analizy Instytutu Przedsiebiorstwa”, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2010.

11. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Światowe trendy offshoringu usług, (w:) Serwicyzacja polskiej gospodarkiI. Lichniak (red.), „Studia i Analizy Instytutu Przedsiebiorstwa”, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2010.

12. T. Pakulska, M. Szczepaniak-Rochowska, Zakorzenienie BIZ a rozwój przedsiębiorczości,Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3/2010, Warszawa 2010.

13. T. Pakulska „Kafeteria w opinii uczestników projektu"-opinie wykładowców, (w:) Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów, red. O. Biaduń, M. Dąbrowski, K. Pawlaczyk, CREN SGH, Warszawa 2010.

14. T. Pakulska, Wpływ współpracy przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego i przedsiębiorstw polskich na rozwój przedsiębiorczości w regionie (na przykładzie badania ankietowego)(w:) Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, red. J. ProńkoStudia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" Nr I/2010, Rok 14, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2010.

15. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, "Przedsiębiorstwo Współczesne", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

16. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji, (w:) Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, „Przedsiębiorstwo współczesne”, SGH, Warszawa 2009.

17. T. Pakulska, Kapitał, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Kraków 2009.

18. T. Pakulska, Konsumpcja, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Kraków 2009.

19. T. Pakulska, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, "Przedsiębiorstwo Współczesne", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 253, (współ. M. Poniatowska-Jaksch) (spis treści).

20. T. Pakulska, Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji, (w:) Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju, red. K. Kuciński, „Przedsiębiorstwo współczesne”, SGH, Warszawa 2009, (współ. M. Poniatowska - Jaksch).

21. T. Pakulska, Kapitał, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Kraków 2009.

22. T. Pakulska, Konsumpcja, (w:) Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Kraków 2009.

 

Wybrane publikacje w latach 2003 - 2008

23. T. Pakulska, Przewaga instytucjonalna przedsiębiorstwa a lokalizacja działalności gospodarczej, (w:) Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman , K. Poznańska, SGH, Warszawa 2008, t. 1.

24. T. Pakulska, Podatność regionalna na napływ inwestycji, (w:) Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów, red. W. Szczęsny, PTE, Warszawa 2008.

25. T. Pakulska, Globalne pozyskiwanie zasobów – zarys problemuGospodarka Narodowa, nr 1-2, 2008, (współ. M. Poniatowska- Jaksch).

26. T. Pakulska, Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, „Monografie i Opracowania”, SGH, Warszawa 2005, nr 536.

27. T. Pakulska, Kapitał ludzki w Polsce w warunkach gospodarki informacyjnej, (w:) Rozwój elementów i infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, red. J. Brdulak, Warszawa 2005.
 
28. T. Pakulska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, „Monografie i Opracowania”, SGH, Warszawa 2004, nr 519, (współ. M. Poniatowska–Jaksch).
 
29. T. Pakulska, Globalizacja przedsiębiorstw – polskie dylematy, „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 7-8, (współ. M. Poniatowska–Jaksch).

30. T. Pakulska, Kapitał zagraniczny a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, w: K. Kuciński (red), Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, „Materiały i Prace”, t. LXXXIV, IFGN SGH, Warszawa 2003, (współ. M. Poniatowska–Jaksch). 

 

 

EWA TAYLOR, dr

Zainteresowania zawodowe: gospodarka przestrzenna, ekonomika ochrony środowiska, ekologiczne uwarunkowania działalności firm

 

Specjalizacja badawcza: geografia zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska, uwarunkowania ekorozwoju w Polsce, instrumenty ochrony środowiska w systemie zarządzania środowiskiem.

 

Publikacje:

1. E. Taylor, Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej, [w:] I. Fierla (red.),Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.

2. E. Taylor, Lokalne produkty lokalizacyjne, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

3. E. Taylor, B. Szmyt, Ekologizacja zarządzania w przedsiębiorstwie, [w:] J. Toruński, H. Wyrębek (red.), Zrównoważony rozwój regionów, Wydawnictwo Studio Emka, Siedlce 2010.

4. E. Taylor, Progresywne zarządzanie miastem, [w:] K. Kuciński (red.), Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

5. E. Taylor, Ekologia miast, [w:] K. Kuciński (red.), Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

6. E. Taylor, Zarządzanie środowiskowe w miastach, [w:] K. Kuciński (red.), Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

7. E. Taylor, Przyroda, [w:] K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

8. J. Chabiera, P. Miller, E. Taylor, Analiza uwarunkowań wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w polskiej gospodarce, [w:]  J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek (red),Polska w Unii Europejskiej-strategia rozwoju, perspektywy i problemy, KZiF, SGH, Warszawa 2005.

9. E. Taylor, Środowisko geograficzne (Świat). Środowisko geograficzne (Polska), [w:] I. Fierla (red), Repetytorium z geografii gospodarczej, wyd. 6 zmienione, PWE, Warszawa 2004.

10. E. Taylor,  Zanieczyszczenie środowiska geograficznego oraz jego ochrona, [w:]  I. Fierla (red), Geografia gospodarcza Polski, wyd. 6 zmienione, PWE, Warszawa 2004.

 

 

BARBARA TRZCIŃSKA, dr

 

Zainteresowania zawodowe: gospodarka przestrzenna, analiza lokalizacji działalności gospodarczej, zasoby ludzkie.

Specjalizacja badawcza: lokalne i regionalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, struktura przestrzenna przemysłu, rynki zbytu a rozwój i funkcjonowanie firm.

 

Publikacje:

  

1. B. Trzcińska, Procesy integracyjne w Europie, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskie, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.

2. B. Trzcińska, Dobre zarządzanie warunkiem rozwoju miasta, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

3. B. Trzcińska, Zarządzanie miastem jako przedmiot badania i nauczania, [w:] K. Kuciński,Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

4. B. Trzcińska, Turystyka stymulatorem rozwoju światowej gospodarki, Turystyka i Zdrowie, nr 3, WSHiFM, Warszawa 2010.

5. B. Trzcińska, Elektroniczny aneks ikonograficzny do podręcznika "Geografia ekonomiczna", KGE, Warszawa 2010. (dodatek ilustracyjny do książki K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009).

6. B. Trzcińska, Turystyka w rewitalizowanych obiektach poprzemysłowych, „Turystyka i Zdrowie”, nr 2, WSHiFM, Warszawa 2009.

7. B. Trzcińska, Eksploatacja zasobów przyrody, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

8. B. Trzcińska, Poziom rozwoju i jego następstwa, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

9. B. Trzcińska, Bezrobocie na obszarach wiejskich, [w:] H. Godlewska (red.), Bezrobocie na polskiej wsi, SGH, Warszawa  2003.

10. B. Trzcińska,  Polski przemysł spożywczy wobec integracji z Unią Europejską, [w:] K. Kuciński (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, SGH,Warszawa 2003.

11. B. Trzcińska, Regionalne powiązania przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego z produkcją ogrodniczą, [w:] I. Fierla (red.), Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce, SGH, Warszawa 2003.

  

 

ANNA RUTKOWSKA-GURAK, dr

  

Zainteresowania zawodowe: geografia miast.

Specjalizacja badawcza: strefy przemysłowe w miastach, parki technologiczne

 

Publikacje:

 

1. A. Rutkowska-Gurak, Miasta jako produkty lokalizacyjne, [w:] K. Kuciński (red.), Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

2. A. Rutkowska-Gurak, Innowacyjność koncepcji programowej kierunku studiów „zarządzanie miastem”, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

3. A. Rutkowska-Gurak, Geografia miast, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku studiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

4. A. Rutkowska-Gurak, Innowacyjne miasto, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

5. A. Rutkowska-Gurak, Miasto jako środowisko lokalizacyjne przedsiębiorstwa, [w:] K. Kuciński,Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

6. A. Rutkowska-Gurak, An innovative city: impact of innovations on city development, [in:] Cities and their growth: sustainability and fractality, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.

7. A. Rutkowska-Gurak, W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju, [w]: Folia Oeconomica, UŁ, 2010.

8. A. Rutkowska-Gurak, Recenzja wydawnicza książki P. Dziekańskiego, M. A. Leśniewskiego „Polityka rozwoju regionalnego w warunkach procesów integracyjnych”, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2010.

9. A. Rutkowska-Gurak, System osadniczy, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

10. A. Rutkowska-Gurak, Globalization and Location (The case of Automotive Industry), [in:]Econ’09, Journal of Economics, Management and Business, Technical University of Ostrava, v. 16, No. 2, 2009.

 

11. A. Rutkowska, Rozwój parków  przemysłowych w Polsce a rola  władz  publicznych (na tle doświadczeń krajów wysoko  rozwiniętych), Monografie i Opracowania nr 480, Oficyna Wydawnicza  SGH, Warszawa  2001.

12. A. Rutkowska, Miejski obszar przemysłowy jako środowisko lokalizacji firm (na przykładzie Służewca Przemysłowego), Monografie i Opracowania nr 472, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.

 

 

DOROTA NIEDZIÓŁKA, dr

 

Zainteresowania zawodowe: zagospodarowanie infrastruktura, geografia handlu.

Specjalizacja badawcza: infrastruktura celna i graniczna, obszar celny, specjalne strefy ekonomiczne.

 

Publikacje:

 

1. D. Niedziółka, Handel zagraniczny, [w:] I. Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011, wyd. II zmienione.

 

 

2. D. Niedziółka, Financing of energy sector in Poland in view of energy safeness policy and global financial crisis in Economies in Transition - during and after",organised by Faculty of Economy, University of Shkodra "Luigj Gurakuqi", Shkodra, Albania, CAMAJ= PIPA 2010.

3. D. Niedziółka (red.), Atrakcyjność inwestycyjna wybranych regionów Polski i sąsiadujących z nimi regionów Federacji Rosyjskiej, Niemiec i Republiki Czeskiej i Słowacji, Wydawnictwo WSCiL, Warszawa 2009.

4. D. Niedziółka, Rynek energii w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

5. D. Niedziółka, Znaczenie gazu łupkowego, [w:]  Surowce-Energia-Klimat, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Kraków 2010.

6. D. Niedziółka, Handel energią a wzrost gospodarczy, [w:] J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa-Radom 2010.

7. D. Niedziółka, Atrakcyjność inwestycyjna lokalnych sektorów, [w:] K. Kuciński (red.),Glokalizacja, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

8. D. Niedziółka, Kapitał naturalny jako przesłanka przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

9. D. Niedziółka, Problemy rozwojowe miast jako wyzwanie zarządcze, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

10. D. Niedziółka, Bezpieczeństwo energetyczne miast, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010. 

11. D. Niedziółka, System państw, K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

12. D. Niedziółka, Energia odnawialna w strategii przedsiębiorstw, [w:] K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

13. D. Niedziółka, Współpraca przedsiębiorstw energetycznych w Europie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, Warszawa, 2009.

14. D. Niedziółka, Wpływ procesów globalizacji i internacjonalizacji na kształt europejskiej energetyki, [w:] T. Sporek (red.), Procesy globalizacji i regionalizacji w warunkach współczesnej gospodarki światowej, tom 1, Katowice 2009.

15. D. Niedziółka, Co może wpłynąć na wzrost udziału biopaliw na polskim rynku? „Chemia przemysłowa”, maj 2009.

16. D. Niedziółka, Czy Białoruś stać na samodzielność? „Kwartalnik Celny”, Biała Podlaska 2009.

17. D. Niedziółka, Opłacalność produkcji biokomponentow i biopaliw w Polsce, [w:] Planowanie i zarządzanie w energetyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009. 

18. D. Niedziółka, Gdzie z punktu widzenia państwa warto prowadzić inwestycje w zakresie infrastruktury celnej? Materiały na seminarium Rady Naukowej PTE i Rad Naukowych Oddziałów PTE nt. Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej, kwiecień 2003.

19. D. Niedziółka, Stan polskich przejść granicznych i program ich zagospodarowania w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej, [w:] I. Fierla (red.), Przestrzenne zróżnicowanie zmian w polskiej gospodarce, Monografie i Opracowania nr 491, Warszawa 2002.

 


MARCIN MOLENDA, dr

 

Zainteresowania zawodowe: geografia turystyki, zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce turystycznej, transport w turystyce, rozwój lokalny.

Specjalizacja badawcza: turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego

 

Publikacje:

1. M. Molenda, Miasto jako organizacja, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

2. M. Molenda, Funkcje turystyczne miast, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku sturdiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

3. M. Molenda, Obiekty przemysłowe Zagłębia Staropolskiego jako produkt turystyczny Regionu Świętokrzyskiego, [w:] B. Meyer (red.), Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, Zeszyty Naukowe NR 590, „Ekonomiczne Problemy Usług” NR 52, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.

4. M. Molenda, Pozyskiwanie pracowników – analiza błędów kadry rekrutującej, [w:] „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”,  nr 2 (16), kwiecień – czerwiec, SGH, Warszawa 2010.

5. M. Molenda, Employer branding jako nowe narzędzie budowania wizerunku przedsiębiorstw, [w:] A. Rapach (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 50, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009.

6. M. Molenda, Internet jako narzędzie reklamowe wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw turystycznych,  [w:] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, styczeń – luty – marzec, Nr 6 (1/2009), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009.

7. M. Molenda, Obiekty przemysłowe jako produkt turystyczny w Polsce, [w:] M. Jalinik (red.),Konkurencyjność produktów turystycznych, Politechnika Białostocka, Białystok 2009.

8. W. Banasik, M. Molenda, Produkt turystyczny jako czynnik rozwoju lokalnego gmin w powiatach myślenickim i bocheńskim, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska”, SECTIO B: Geographic, Geologia, Mineralogia Et Petrographia, VOL. LXIV, 2, UMCS, Lublin 2009.

9. M. Molenda, Dobór kadr w przedsiębiorstwach turystycznych, [w:] „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”,  nr 4 (14), październik – grudzień, SGH, Warszawa 2009.

10. M. Molenda, W. Ściana, Funkcja turystyczna małych portów morskich, [w:] „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, kwiecień – maj – czerwiec, Nr 7 (2/2009), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009.

11. M. Molenda, W. Banasik, Motywowanie pracowników w mikroprzedsiębiorstwach turystycznych, [w:] A. Panasiuk (red.), Kadry w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe NR 496, Ekonomiczne Problemy Usług NR 19, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

 

12. J. Koprowicz, M. Molenda, Elastyczne formy zatrudnienia a wartość i unikalność kapitału ludzkiego, [w:] "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" nr (1) 8, styczeń – marzec, SGH, Warszawa 2008.

13. M. Molenda, W. Banasik, Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w biurach podróży, [w:] Studia i Materiały,Rok 12, No 1, 1/28,  Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008.

14. M. Molenda, Transport lotniczy w turystyce – aspekt lokalny, [w:] "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", kwiecień – maj – czerwiec, Nr 3 (2/2008), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2008. (Biblioteka SGH - Czasopisma)

15. W. Banasik, M. Molenda, Turystyka i jej znaczenie w rozwoju lokalnym wybranych gmin województwa małopolskiego, [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, SERIA: Monografie nr 386, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2008.

 

16. M. Molenda, Geografia turyzmu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w ,,Turyzm” nr 18/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

17. W. Banasik, M. Molenda, Lokalne produkty turystyczne jako czynnik rozwoju wybranych gmin Pogórza Środkowobeskidzkiego, [w:] Aktualne problemy rozwoju w krajach Europy Środkowo – Wschodniej, Gospodarka Regionalna i Turystyka, Zeszyt 5/2008 Tom I, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce 2008.

18. M. Molenda, Transport morski i lotniczy w turystyce regionów wyspiarskich, [w:] "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", lipiec – sierpień – wrzesień, Nr 4 (3/2008), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2008. (Biblioteka SGH - Czasopisma)

19. M. Molenda, Turystyka, [w:] I.Fierla (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2007.

20. M. Molenda, Tourist attractions as a local development factor in the commune of Lack, [in:] A. Dąbrowski, R. Rowiński (eds.), Socio–economic  aspects of tourism and recreation, The Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland, Institute of Tourism and Recreation, Warsaw 2007.

21. M. Molenda, Urle – letniskowa wieś turystyczna, [w:] Zeszyty Dydaktyczno – Naukowe WSHGiT, Zeszyt 1/2007, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2007. (Biblioteka SGH - Czasopisma)

22. B. F. Kubiak, M. Molenda, Ewolucja roli i funkcjonowania biur podróży w e-turystyce (na przykładzie Polskiego Biura Podróży Orbis Travel), [w:] A. Mreła, P. Szymański (red.),Informatyka, edukacja, gospodarka, turystyka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Seria: Informatyka Stosowana, tom 5, WU WSG, Bydgoszcz 2007.

23. M. Molenda, J. Koprowicz, Stado Ogierów Łąck jako atrakcyjny produkt turystyczny regionu, w:Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości Wyższa Szkoła w Sopocie, Sopot 2007. (Biblioteka SGH - Książki)

24. M. Molenda, Walory turystyczne jako czynnik rozwoju lokalnego gminy Łąck, [w:] Rocznik Żyrardowski, Tom V, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2007.

25. P. Lipa, M. Molenda, M. Płaczkiewicz, Praktyka stosowania testów psychologicznych w rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, [w:] Edukacja Ekonomistów i Menedżerów nr (2) 6, kwiecień – czerwiec, SGH, Warszawa, 2007.

26. J. Koprowicz, M. Molenda, Sposoby motywowania pracowników w Szwecji, [w:] Wybrane problemy zarządzania w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe (vol. 31), Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2007.

 

MACIEJ GURBAŁA, mgr

Zainteresowania zawodowe: geografia przemysłu, gospodarka oparta na wiedzy, konkurencyjność

Specjalizacja badawcza: przemysł zaawansowany technologicznie w Polsce i na świecie

 
Publikacje:

1. M. Gurbała, B. Szmyt, Recenzja książki: "Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce", "Gospodarka Narodowa" nr 1 / 2011.

2. M. Gurbała, Przemysł high-tech a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał, Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa - Kraków 2010.

3. M. Gurbała, Miasto jako organizacja przedsiębiorcza, [w:] K. Kuciński, Koncepcja programowa kierunku studiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

4. M. Gurbała, Miasto jako środowisko lokalizacyjne przedsiębiorstw high-tech, [w:] K. Kuciński,Koncepcja programowa kierunku studiów: „Zarządzanie miastem”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2010.

5. M. Gurbała, Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3/2007.

6. M. Gurbała, Polskie przedsiębiorstwa zaawansowanej technologii w globalnej konkurencji, [w:] K. Kuciński (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji, "Materiały i Prace", Tom XCV, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.

7. M. Gurbała, Nieustanny szok, [w:] K. Kuciński (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec szoku akcesyjnego, "Materiały i Prace", Tom IFGN, Warszawa 2004.

8. M. Gurbała, Czym dzisiaj jest gospodarka oparta na wiedzy?, "Gazeta SGH" nr 191/2004.

9. M. Gurbała, Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2004.

TREŚĆ

DODATEK FAKTOGRAFICZNY I ILUSTRACYJNY ​