Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 A​nna Wachowicz, PhD

 
Collegium of Management and Finance
Institute of Accountin
Managerial Accounting Unit​
 

 Scientific interests

 
 • Accounting metascience
 • Accounting theory
 

 Selected publications

 
 • The Benefits and Costs of IFRS Implementation in Poland - the Investors' Perspective (co-author K. Klimczak), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 95 (151), 2017.
 • Zabytki rachunkowości w zbiorach w archiwum w Łowiczu – księgi ekspens i percept łowickich cechów [The Oldest Accounting Texts in Lowicz Archive Collections. Expensa and Percepta Books of Lowicz Guilds], (co-author K. Klimczak), in: S. Sojak (red.), Abacus: od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
 • Rachunkowość w ujęciu metanaukowym [Accountnig in metascience perspective], Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.
 • Wrażliwość przedsiębiorstw na zmiany w prawie bilansowym. Wywód w kontekście organizacji uczącej się [Sensity of Enterprises on Changes in Accounting Law. Discourse in The Context of Learning Organization], (co-author A. Karmańska), in: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015.
 • E.G. Folsom -pionier naukowego podejścia do rachunkowości [E. G. Folsom – A Pioneer Of Scientific Approach To Accounting] (co-author – K. Klimczak), in: A. Kamela-Sowińska (red.), Rachunkowość warta poznania: teoria i historia rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2015.
 • Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce rachunkowości – analiza metodologiczna przykładowych zastosowań [Case study as a research method in accounting - methodological analysis of selected applications] (co-author – K. Klimczak), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 388, 2015.
 • Przedmiot współczesnej nauki rachunkowości [The subject of accounting as a science], Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 71(127), SKwP w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2013.
 • Własność i pieniądz jako determinanty ewolucji systemu rachunkowości [Ownership and money as determinants of evolution of accounting system], w: Problemy współczesnej rachunkowości, praca pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Nadrzędne zasady rachunkowości i ich rola w nauczaniu rachunkowości [Accounting principles and their role in accounting education, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 26 (82), SKwP w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2005. 
 • Witold Byszewski – buchalter, naukowiec, dydaktyk [Witold Byszewski – book-keeper, scientist, didactician, in: M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska Szkoła Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004. 
 • Rachunek kapitału [Capital account], in: S. Sojak (red.), Historia, współczesność i perspektywy rozwoju rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
 

 Participation in research projects

 
Benefits and costs of IFRS implementation in Polish practice 
(statutory research 2016)
Head of research – Edyta Łazarowicz
Research team - Anna Karmańska, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Małgorzata Mierzejewska, Anna Wachowicz
 
 
IMG_1025a.jpg