Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Ewa Hellich, Habilitated doctor, SGH nominated professor​​

 
​​Collegium of Management and Finance
Institute of Accounting
Managerial Accounting Unit​
 

 Scientific interests

 
 • Accounting policy
 • Accounting information system in enterprises and non for profit units
 • Public Sector Accounting
 • Cost accounting in health service
 

 Selected publications

 
 • Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości. Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej [Standard chart of accounts in the context of the accounting policy. The current rules for the conduct of accounting records for the budgetary sphere] (co-author M. Giedroyć), Infor 2018, pp. 1-266.
 • Funkcja społeczna rachunkowości [Social function of accounting] in: R. Bartkowiak, M. Matusewicz (red.), XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, SGH, Warszawa 2018, pp. 189-202.
 • Funkcje rachunku kosztów w zamówieniach publicznych [Cost accounting functions in public procurement], Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, forthcoming
 • Koszty działalności handlowej [The costs of commercial activities] (co-author. M. Paszula) in: J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała (red.), Eseje o podatkach i rachunkowości, SGH, Warszawa 2018, pp. 173-186.
 • Ewolucja kalkulacyjnego systemu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych w Polsce w latach 1992-2015 [The evolution of the spreadsheet system cost accounting of heath entities in Poland in the years 1992-2015], in: Bartkowiak R., Matusewicz M. (red.), Paradygmaty w naukach ekonomicznych: wyzwania XXI, SGH, Warszawa 2018, pp. 225- 237.
 • Nowy model finansowania szpitali w Polsce – szanse i zagrożenia A new funding model hospitals – opportunities and threats] (co-author A. Wierzowiecka), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, pp. 77-89. 
 • Teoria rachunkowości w kształtowaniu struktury podmiotowej administracji publicznej [Accounting theory in the development of qualitative structure of public administration] in:Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – wyzwania dla praktyki, Wydawnictwo UE w Katowicach, 2016, pp.51-60. 
 • Wpływ statystyki publicznej na politykę rachunkowości [The impact of public statistics on accounting Policy ],in: Kostur A., Pfaff J. (red.), Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 201, 2014, pp. 96-104. 
 • Etyczny wymiar rachunkowoości [Ethical dimension of accounting] in: D. Dziawgo, B. Borys (red.), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, pp.136-144. 
 • Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych [Fundamental problems of public sector accounting], SGH, Warszawa 2011.
 

 Participation in research projects

 
Accounting of agreements on Public-Private Partnership 
(own research 2014)
Head of research - Dorota Adamek
Research team – Ewa Hellich

New trends in the public sector accounting 
(own research 2011-2018)
Head of research - Ewa Hellich
Research team – Magdalena Giedroyć, Anna Wierzowiecka

Systematics of the costs in terms of modern methodology of cost accounting, part I, 
(statutory research 2017/2018),
Head of research - Ewa Hellich
Research team – Małgorzata Paszula

Systematics of the costs in terms of modern methodology of cost accounting part II- Cost accounting quality, environmental costs
(statutory research 2018/2019) 
Head of research - Ewa Hellich
Research team – Małgorzata Paszula

Improving the usefulness of the reporting information of budget sector entities in Poland in the reform process of the budget system 
(statutory research 2018)
Head of research - Magdalena Giedroyć
Research team - Ewa Hellich