Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Katarzyna Bareja, PhD

 
Collegium of Management and Finance
Institute of Accounting
Financial Accounting Unit​
 

 Scientific interests

 
 • Financial accounting
 • International accounting
 • Accounting theory
 • Accounting history
 • Intangible assets, human capital in accounting
 • Sustainability reporting and integrated reporting
 • Group accounting
 

 Selected publications

 
 • Ostrożność w rachunkowości – zasada czy cecha jakościowa [Prudence in accounting – principle or qualitative characteristic], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 503, Wrocław 2018.
 • Marka w rachunkowości – historia, stan obecny i perspektywy [Accounting for brand – history, current status and perspectives], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 522, Wrocław 2018.
 • Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w praktyce sprawozdawczej wybranych spółek giełdowych [The impairment of fixed assets of companies listed on the Warsaw Stock Exchange], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 524, Wrocław 2018.
 • The predictive power of comprehensive income in Poland (co-authors M. Giedroyć, M. Wrzosek), Proceedings of the 30th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, San Francisco, U.S.A.,11-14.11.2018.
 • Impairment of nonfinancial fixed assets in Polish biggest companies listed on Warsaw Stock Exchange, Proceedings of the 29th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues: Disruptive Innovation/Technologies: Accounting & Beyond, Kuala Lumpur, Malezja, 05-08.11.2017.
 • Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle PAT [Motives for PPE revaluation according to PAT], (co-author M. Giedroyć), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 87 (143), SKwP, Warszawa 2016.
 • An implementation of an innovative human capital tool to the Polish legal system – exploration of possibilities (co-authors A. Karmańska, M. Mierzejewska), Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania.
 • Sprawozdawczość klubów piłkarskich: społeczna czy finansowa? Football clubs’ reporting – social or financial?,Studia Oeconomica Posnaniensia 2
 • Economic quality of human capital in companies listed on the stock exchange. Verification of KL-ARK Model (co-author A.Karmańska), Proceedings of MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy: Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. 
 • Piłkarz jako składnik aktywów – specyfika rachunkowości klubów piłkarskich [Football player as an asset – peculiarity of football clubs’ accounting] in: M. Remlein (red.), Rachunkowość Warta Poznania. Teoria, praktyka, polityka Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015. 
 • Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej [Intangible assets and the priotity in financial statements], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015. 
 • Pomiar i raportowanie kapitału ludzkiego z perspektywy rachunkowości – analiza potencjału dotychczas stosowanych rozwiązań, ich barier i ograniczeń oraz możliwości wprowadzania nowych narzędzi [Human capital measurement and reporting – accounting perspective – so far used tools, their limitations and weaknesses and new tools capacity] (co-author A. Karmańska), in: Ł. Sienkiewicz (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. 
 • Ujęcie sprawozdawcze inwestycji w jednostkach stowarzyszonych [Reporting of investments in associates], (co-author M. Gawart), in: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. 
 • Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji [History of theoretical development of accounting thought: an overview of selected theories, models and concepts], K. Klimczak (ed.), co-authors K. Bareja, M. Gawart, E. Łazarowicz, Difin, Warszawa, 2015. 
 • Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej [Dispute over the priority in financial statements], Zeszyty Teoretyczne (Rachunkowości, Vol. 77 (133), SKwP, Warszawa 2014. 
 • Główne watki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych Ameryki [Main points of discussion on the state of accounting research in the United States, Zeszyty Teroretyczne Rachunkowości, Vol. 71 (127), SKwP, Warszawa 2013.
 

 Participation in research projects

 
Accounting for impairment of nonfinancial assets 
(statutory research 2017)
Head of research – Katarzyna Bareja
Research team - Magdalena Giedroyć

Human capital as an element of the company's value 
(other research 2016)
Head of research – Łukasz Sienkiewicz
Research team - Katarzyna Bareja, Anna Karmańska, Małgorzata Mierzejewska 

The history and prospects for development of theoretical thought of accounting –stages I – II 
(statutory research 2013-2014) 
Head of research - Katarzyna Klimczak 
Research team - Katarzyna Bareja, Marta Gawart, Edyta Łazarowicz​