Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
logo do druku
 

Publications : Publications – Institute of Accounting | Warsaw School of Economics
 
 
 

 ​Publications of the staff of the Institute of Accounting of SGH (review since 2000)

 
The staff of the Institute of Accounting are active participants of the scientific life in the academic environment and in other fora. It is primarily reflected in the number of books and scientific articles published as well as participation in domestic and international scientific conferences. 

Review of publications of the staff of the Institute of Accounting: 

Book publications (since 2000):

A. Karmańska, Etyka zawodowa w rachunkowości (Professional ethics in accounting)
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsawa 2016

A. Wachowicz, Rachunkowość w ujęciu metanaukowym (Accounting from the metascientific perspective)
Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2016

K. Klimczak (ed.), Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji (The history of development of the theoretical thought of accounting. Review of selected theories, models and concepts)
Authors: K. Bareja, M. Gawart, K. Klimczak, E. Łazarowicz
Difin, Warsaw 2015

R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw 2015

A. Karmańska, R. Grabowski (ed.), Rachunkowość w praktyce. Studia przypadków. Edycja pierwsza: studenci – studentom (Accounting in practice. Case studies. The first edition: students for students) 
Difin, Warsaw 2015

T. Cicirko, A. Karmańska, P. Russel, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce (Determinants of development of leasing transactions in Poland)
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw 2014

E. Łazarowicz, Podstawy rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego. Ujęcie dydaktyczne (Fundamentals of accounting in the light of balance law. Didactic perspective)
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw 2013

K. Zasiewska, Ewolucja metod alokacji podatku dochodowego w rachunkowości  (The evolution of methods of allocation of income tax in accounting)
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warsaw 2013

A. Cicha​ (ed.), Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej (Financial accounting with elements of cost accounting and financial reporting), 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsaw 2012

A. Cicha (ed.), Collection of problems and test questions in accounting. Stage II
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsaw 2012

A. Cicha, J. Dębska, A. Kęsik, B. Kęsik, M. Łyżwa, M. Renda, K. Zasiewska, Zbiór przykładowych zadań na egzamin potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości (Sample examination problems for the examination confirming vocational qualifications of a speciaslist in accounting).
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsaw 2012

M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości (Fundamentals of accounting)
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsaw 2012

M. Chodoń, K. Zasiewska, Zbiór zadań z podstaw rachunkowości (Fundamentals of accounting – collection of problems).
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsaw 2012

M. Chodoń, B. Kęsik, K. Zasiewska, Zbiór przykładowych zadań na egzamin potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy (Sample examination problems for the examination confirming vocational qualifications in accountancy).
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsaw 2012

K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz, K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa (Advanced financial accounting).
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw 2012.

K. Zasiewska, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości  (VAT. Basic principles and perspectives in accounting).
Wolters Kluwer Polska - LEX, Warsaw 2012

E. Łazarowicz, Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów (History of origin of double accounting and cost account).
Monografie i Opracowania 579
Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw 2011.

A. Cicha, K. Zasiewska, Podatki w rachunkowości. Zbiór zadań z rozwiązaniami według stanu prawnego na 1.01.2011 (Taxes of accounting. Collection of problems according to the legal state on 1 January 2011).
Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2011

M. Gmytrasiewicz, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady (Accounting. Basic assumptions and principles). 2nd edition
Difin, Warsaw 2011

A. Karmańska, Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń gospodarczych (Financial management of corporate insurance companies), [in:] Ubezpieczenia non-life, (Non-life insurance, scientifically edited by E. Wierzbicka
CeDeWu Sp. z o.o., Warsaw 2010

A. Karmańska, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej (Economic value in the financial accounting IT system).
Difin, Warsaw 2009

Ryzyko w rachunkowości (Risk in acounting), scientically edited A. Karmańska
Difin, Warsaw 2008

A. Karmańska, Financial and reporting aspects of creating reserves for catastrophic risk, [in:] The insurance of catastrophic risk in The European Union and the global changes, edited by I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz
Publisher of The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2007

M. Paszula, Koszty w układzie rodzajowym. Zużycie materiałów i energii (Costs by nature) 
Difin, Warsaw 2007

Zarządzanie kosztami jakości, logistyki innowacji, ochrony środowiska, a rachunkowość finansowa (Cost accounting of quality, innovation logistics, environmental protection and financial accounting,  scientifically edited by A. Karmańska 
Difin, Warsaw 2007

A. Karmańska, Ocena działalności konglomeratów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych Valuation of financial conglomerates performance based on financial reports, [in:] Konglomeraty finansowe (Financial conglomerates), scientifically edited by M. Iwanicz-Drozdowska
Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warsaw 2007

M. Gmytrasiewicz, U. Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości i podatkach (Reserves in accounting and taxes)
Difin, Warsaw 2007

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa (Financial accounting), 2nd edition, updated and extended  
Difin, Warsaw 2006

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa (Managerial accounting and cost accounting in the corporate IT system), scientifically edited by A. Karmańska 
Difin, Warsaw 2006

A. Karmańska, Informacyjne atrybuty rachunkowości finansowej oraz System kontroli i audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie (Financial accounting IT attributes and the system of corporate internal audit control in market economy [w/in:] Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej (Operation of a company in market economy), scientifically edited P. Wachowiak
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsaw 2006

Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, (Fundamentals of accounting. Collection of problems), scientifically edited by M. Paszula, 3rd edition (corrected)
Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2005

A. Cicha, Podatek VAT w rachunkowości  (VAT in accounting)
Difin, Warsaw 2005

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań (Financial accounting. Collection of problems)
Difin, Warsaw 2003

A. Karmańska, Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego (Loss in asset value according to accounting law)
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Warsaw 2003

M. Gmytrasiewicz, Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw (Corporate investment assets)
Difin, Warsaw 2002

M. Gmytrasiewicz, Rezerwy w księgach rachunkowych. Tworzenie, wykorzystywanie, rozwiązywanie (Reserves in ledger books. Creation, application, solutions)
Difin, Warsaw 2002

A. Karmańska, Ocena wyników ekonomiczno-finansowych organizacji wielopodmiotowych oraz ich wpływu na potencjał gospodarczy jednostek powiązanych kapitałowo, (Valuation of economic and financial multi-entity organisations and their impact on economic potential of capital related entities) [w/in:] S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki, A. Karmańska, Praktyka funkcjonowania krajowych grup kapitałowych (The practice of operation of national capital groups
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warsaw 2000