Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Agnieszka Alińska

 
Bibliografia

 
2008  

Aktualne wyzwania rynkowe wobec sektora banków spółdzielczych w krajach Unii Europejskiej, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Toruń: UMK, 2008, s. 593-601.  
 
Finansowanie działalności sektora MSP przez banki i inne instytucje pośrednictwa finansowego, w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 103-137.   
 
Instytucje finansowe w rozwoju regionalnym i lokalnym, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 197-208.  
 
Klastry na tle koncepcji rozwoju regionalnego a doświadczenia polskiej gospodarki, w: Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 319-330.  
 
Rola sektora publicznego w kształtowaniu architektury systemu finansowego w Polsce, w: Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, red. R. Przygodzka, Białystok: UwB, 2008, s. 128-136.      
 
Stymulowanie rozwoju lokalnego i regionalnego przez lokalne instytucje finansowe, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 500. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 21, Szczecin: USz, 2008, s. 151-159.    
 
2009  

Instytucje mikrofinansowe jako nowa kategoria podmiotów finansowych w: Problemy polityki fiskalnej, red. J. Szczepański, Zeszyty Naukowe – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 27, Warszawa: UWMSC, 2009, s. 145-161.    
 
Nowe regulacje prawne w sektorze finansów publicznych, „Serwis Finansowo-Księgowy” 2009, nr 3, s. 4-5.    
 
Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, (z I. Zawiślińską), Warszawa: NBP, 2009, 106 s.
http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2009/polska_wobec_swiatowego_kryzysu_gospodarczego_2009.pdf  
 
Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce w dobie kryzysu na światowych rynkach finansowych, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczna teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 141-150.  
 
2011

Diagnoza stanu sektora funduszy pożyczkowych w Polsce na 31.12.2010 r., Warszawa: Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, CeDeWu.pl, 2011, 24 s.  
 
Działalność banków spółdzielczych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnego otoczenia, w: Jak wspierać przedsiębiorczość w Polsce? Nowe szanse i możliwości dla samorządów, Warszawa: Amicus Europea, 2011, s. 37-48.  
 
Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, (red. z B. Pietrzakiem), Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, 158 s.  
 
Finansowe i społeczne aspekty działalności funduszy pożyczkowych w Polsce, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 481-493.  
 
Rola funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Jak wspierać przedsiębiorczość w Polsce? Nowe szanse i możliwości dla samorządów, Warszawa: Amicus Europea, 2011, s. 49-58.    
 
Sektor finansów publicznych w warunkach kryzysu finansowego, (red.), Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, 207 s.  
 
Specyfika działalności i wyniki finansowe sektora banków spółdzielczych w Europie, w: Współczesna bankowość spółdzielcza, red A. Szelągowska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 39-51.  
 
Stan finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w obliczu globalnego kryzysu finansowego, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 170, Wrocław: UE, 2011, s. 223-230.  
 
Stan i perspektywy rozwoju sektora funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport nr 1/2011, Warszawa: Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, CeDeWu.pl, 2011, 43 s.   
 
Stan i perspektywy zmian w sektorze finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, w: Sektor finansów publicznych w warunkach kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 35-52.  
 
Wprowadzenie, w: Sektor finansów publicznych w warunkach kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 5-6.  
 
Wprowadzenie, (z B. Pietrzakiem), w: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. B. Pietrzak, A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 7-8.  
 
2012  

Eseje o stabilności finansowej. Publikacja jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej  prof. zw. dr hab. Bogusława Pietrzaka, (red.), Warszawa: CeDeWu.pl, Warszawa 2012, 446 s.  
 
Pakt fiskalny Europy, w: Finanse publiczne w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego, red. M. Poniatowicz, Białystok: UwB, 2012, s. 7-20.  
 
Polityka monetarna i fiskalna a stabilność systemu finansowego, (red.), Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, 179 s.
 
Rola i pozycja sieci bezpieczeństwa finansowego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność systemu finansowego, (red.), Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 21-31.  
 
Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2011, Warszawa: Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, CeDeWu.pl, 2012, 42 s.
 
Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011/2012, nr 4, s. 87-99.
 
Skala ubankowienia polskiego społeczeństwa, w: Zarządzanie finansami sektora publicznego. Decyzje, instrumenty, ryzyko, red. M. Dylewski, B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań: WSB, 2011, nr 37, s. 289-301.   
 
Stabilność finansowa – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, (red. z B. Pietrzakiem), Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, 510 s.  
 
2013  

Die Rolle und Struktur des genossenschaftlichen Bankwesesens in Polen, w: Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik. Bericht der XVII. Internationalen Genossenschafswissenschaftlichen Tagung (IGT) 2012 in Wien, Hg. J. Branda, M. Dellinger, D.Rößl, Wien–Berlin: LIT Verlag, 2013, s. 1311-1319.  
 
Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej, (z K. Wasiak), „Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance” 2013, no 2, part 1, s. 7-21.  
 
Stabilność gospodarcza i równowaga w sektorze finansów publicznych z perspektywy opodatkowania sektora wydobywczego w Polsce, (z A. Świstakiem), w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 391-411.  
 
2014

Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki, red. A. Alinska, Stare Babice: Omikron, 224 s.
 
2015

Finanse jednostek samorządu terytorialnego, (z M. Dworakowska), w: Współczesne finanse publiczne red. A. Alińska, B. Woźniak, Warszawa: Difin, 2015, s. 221-295.
 
Współczesne finanse publiczne (red. z B. Woźniak), Warszawa: DIFIN, 2015, s. 484.
 
Ewolucja zmian i zadania dla banków centralnych w świetle doświadczeń kryzysu (z K. Wasiak, B. Pietrzak), Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2015, nr 3, t. 1 (23), s. 35-50.
 
Współczesne problemy oraz wyzwania w zakresie utrzymania stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego (z K. Wasiak, B. Pietrzak), Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2015, nr 2 (22), s. 29-50.
 
The involvement of banks and microfinance institutions in options EU fund absorption between 2014-2020, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu 2015, t. 58, z. 1, s. 69-78.
 
2016

Mikrofinanse w aktywizacji rozwoju społeczno-gospodarczego kraj (z I. Czepirska), w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 383-384.
 
W poszukiwaniu optymalnego systemu podatkowego – doświadczenia międzynarodowe w opodatkowaniu sektora wydobywczego (z A. Świstak), w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 161-172.
 
Banki spółdzielcze w procesie inkluzji finansowej, w: Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku, red J. Bednarczyk, J. Sadurski, Radom: IN-W „Spatium", 2016, s. 61-74.
 
The situation of the banking sector and public finance in the Polish economy in the context of the global crisis (z E. Kosycarz, K. Wasiak), w: Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016: Fiscal and Monetary Policy: between Scylla and Charybdis?, Praga, Newton College; 2016, s. 5-24.
 
Financial aspects of functioning of a state (pkt 1.1, 1.2), w: Public finance in Poland, red. A. Alińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 11-29.
 
Instytucjonalno-regulacyjne mechanizmy stabilności systemu finansowego, w: Mechanizmy stabilności systemu finansowego, red A. Alińska, K. Wasiak, Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 58-97.
 
Credit Cooperatives in Poland- the role of the Financial Servives Markt, Development Factors and Risk Areas w: Genossenschaftliche Identität und Wachstum, red. F. Taisch, A. Jungmeister, H.Gernet, Luzerna: IGT - ICCS, 2016, s. 365-376.
 
Public finance in Poland, (red), Warszawa: OW SGH, 2016, 417 s.
 
Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty (z I. Czepirska), w: W poszukiwaniu racjonalnego sytemu podatkowego, Wydawnictwo Annales UMCS, sekcja H. Oeconomia 2016, vol. 50 L,1, s 113-122.
 
The development of payment services as an example of disintermediation in the financial system (z I. Czepirska), Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2016, vol.12 nr 2, s. 60-73.
 
Shadow banking jako element zrównoważonego rozwoju systemu finansowego, w: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Gospodarka – etyka – środowisko 2016, nr 437, s.22-31.
 
Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, w: Ekonomiczne Problemy Usług Wyzwania UE a stabilność finansów samorządowych, Zeszyty Naukowe USz 2016, nr 125, s. 49-59.
 
Fiscal sustainability and financial stability-challenges and experiences of the financial crisis time, w: Structural changes in the public sector units (red.) Marek Dylewski, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu 2016, nr 5, t. 70, s. 17-24.
 
Limited taxing power of local government entities in Poland as a determinant of tax competition at the local level (z M. Poniatowicz), „International Journal of Economics, Commerce and Management” 2016, Vol. IV, Issue 3, s. 116-139.
 
Determinants of stability and develeopment of the cooperative banking sector in Poland (z A. Szelągowska), „Workin Paper, Materiał pokonferencyjny 7th EURICSE International Workshop”, Włochy, Trento, 2016 s. 117-131.
 
2017  

O potrzebie poszukiwania nowego paradygmatu stabilności systemu finansowego w: Księga Jubileuszowa Prof. J. Szczepańskiego, red. J. Ostaszewski, J. Ickiewicz, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 205-222. 
 
Implementacja i przestrzeganie reguł fiskalnych w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (z E. Kosycarz), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, nr 103, s.173-191.
 
Instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu  2017, nr 478, s 24-36.
 
Mechanizmy stabilności systemu finansowego, (red. z  K. Wasiak), Warszawa: C.H. Beck, 2017, 417 s.