Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Piotr Błędowski

 
Bibliografia


2008

Absolwenci na rynku pracy, (red. z B. Minkiewicz), Warszawa: OW SGH 2008, 190 s.

Charakterystyka procesu starzenia. Aspekt socjoekonomiczny, w: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych, red. K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska, Warszawa: PZWL, 2008, s. 35-42.

Charakterystyka zbiorowości w badaniu „Absolwenci SGH na rynku pracy”, w: Absolwenci na rynku pracy, red. B. Minkiewicz, P. Błędowski, Warszawa: OW SGH 2008, s. 61-66.

Droga do zawodu we wspomnieniach nauczycieli, (z Cz. Kliszko), „Biuletyn IGS” 2008, nr 1-4, s. 13-33.

Działalność gmin i powiatowych urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepeł¬no-sprawnych w zatrudnieniu. Raport z realizacji Projektu EQUAL – ZORON w latach 2005-2008, Warszawa: Polskie Towarzystwo Walko z Kalectwem, 2008, s. 110-127.

Efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy stosowanych w Szwecji, w: Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, Warszawa: MPiPS, EFS, 2008, s. 49-64.

Efektywność instrumentów polityki rynku pracy stosowanych w Szwecji, w: Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie, red. L.K. Gilejko, B. Błaszczyk, Pułtusk: AH im. Aleksandra Gieysztora, 2008, s. 77-98.

Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, (red.), Warszawa: MPiPS, EFS, 2008, 178 s.

Najważniejsze wyniki badania „Absolwenci SGH na rynku pracy”, (z B. Minkiewicz), w: Absolwenci na rynku pracy, red. B. Minkiewicz, P. Błędowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 166-174. 

Partnerstwo na rzecz długotrwale bezrobotnych, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2008, nr 2, s. 2-8

Polityka społeczna w Szkole Głównej Handlowej, (z A. Kurzynowskim), w: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, red. A. Rączaszek, Katowice: AE, 2008, s. 35-54. 

Polityka społeczna wobec ludzi starych, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2008, s. 286-287.

Porównanie wyników badania „Absolwenci SGH na rynku pracy” z rezultatami badań IGS, (z Cz. Kliszko), w: Absolwenci na rynku pracy, red. B. Minkiewicz, P. Błędowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 157-166. 

Potrzeba wprowadzenia społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, w: Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, red. B. Szatur-Jaworska, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskicj. Materiały, nr 65, Warszawa: Biuro RPO, 2008, s. 69-79.

Services for Supporting Family Carers of Older People from a Service Providers’ Perspective,(z B. Krevers, J. Brown, M.G. Melchiorre, D. Lüdecke, E. Mestheneos), w: Family Carers of older People in Europe. A Six-Country Comparative Study, eds. G. Lamura, H. Döhner, Ch. Kofahl, Hamburg: LIT-Verlag, 2008, s. 209-231. 

Ubezpieczenia społeczne i pielęgnacyjne wobec procesu starzenia się społeczeństwa, w: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy prezydium PAN, 2008, s. 89–104.

Warunki bytu ludności w starych okręgach przemysłowych – wyniki badania ankieto¬wego w Żyrardowie, (z I. Buchowicz, S. Kostrubiec), w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 291-332. 

Wpływ zróżnicowania rozwoju krajów Europy na cele polityki społecznej, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 375-385.

Z historii SGH/SGPiS/SGH, w: Absolwenci na rynku pracy, red. B. Minkiewicz, P. Błędowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 43-46.

Zakończenie. Główne wnioski, w: Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, red. P. Błędowski, Warszawa: MPiPS, EFS, 2008, s. 159-169.

Założenia do ubezpieczenia pielęgnacyjnego, (z A. Wilmowską), w: Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uścińska, Warszawa-Katowice: IPiSS, 2008, s. 252-271. 

ZNP w oczach pamiętnikarzy, (z Cz. Kliszko), „Biuletyn IGS” 2008, nr 1-4, s. 95-128. 

2009

Analiza modeli zagranicznych, w: Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Warszawa: MPiPS,  2009, s. 165-199.

Niepełnosprawność, (z I. Buchowicz, P. Kubickim), w: Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2009, s. 138-150.
 
Organizacja opieki długoterminowej w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań, (z A. Wilmowską-Pietruszyńską), „Polityka Społeczna” 2009, nr 7, s. 9-13. 

Pomoc społeczna – główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, (z P. Kubickim), „Polityka Społeczna” 2009, nr 11-12, s. 40-44.

Reforma społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Niemczech – główne cele i uwarunkowania, „Polityka Społeczna” 2009, nr 7, s. 22-27.

Wnioski i rekomendacje, w: Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów styku. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Warszawa: MPiPS, 2009, s. 215–240.


2010

Bezrobocie, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warsza¬wa: OW SGH, 2010, s. 365-372.

Diagnozowanie potrzeb ludzi starych – przegląd danych, propozycje metodyczne, (z B. Szatur-Jaworską), w: Instytucje wobec potrzeb osób starszych, Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2010, s. 8-63. 

Ekonomiczne aspekty opieki długoterminowej w krajach UE, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej, red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Poznań: UE, 2010, s. 324-331.

Exklusion oder Partizipation. Alte Menschen in Polen, „Osteuropa“ 2010, Heft 5, s. 233-238.

Finansowanie opieki długoterminowej w Polsce, w: Grupa Robocza ds. przygotowania ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności przy Klubie senatorów PO, Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa: Klub Parlamentarny PO, 2010, s. 139-151.

Główne kwestie społeczne okresu transformacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 355-364.

Polityka społeczna wobec zmiany społecznej w świecie zachodnim, w: Współczesna cywilizacja zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 103-114.

Przemiany demograficzne społeczeństwa polskiego po 1989 roku, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 527-534.

Przesłanki demograficzne wprowadzenia nowej formy organizacji i finansowania opieki długoterminowej w Polsce, w: Grupa Robocza ds. przygotowania ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności przy Klubie Parlamentarnym PO, Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje, Warszawa: Klub Parlamentarny PO, 2010, s. 17-32.

Społeczno-ekonomiczne aspekty nadmiernego zadłużenia, (z M. Iwanicz-Drozdowską), „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3, s. 45-61. 

Wykluczenie finansowe w Polsce i możliwości przeciwdziałania, (z M. Iwanicz-Drozdowską), „Polityka Społeczna” 2010, nr 2, s. 5-10.

Zmiany w systemie polityki społecznej, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 347-354.

2011

Cele i założenia projektu PolSenior, (z M. Mossakowską, A. Szybalską), “Polityka Społeczna” 2011, numer tematyczny, s. 2-6. 

Elderly Patients Satisfaction with Medical Services, (z B. Tobiasz-Adamczyk, P. Brzyskim, A. Gałasiem, T. Grodzickim) „Polityka Społeczna” 2011 special issue on the Polish monthly journal on Social Policy, s. 22-30.

Medical, psychological and socioeconomic aspects of aging in Poland. Assumptions and objectives of the PolSenior project, (z M. Mossakowską, J. Chudek, T. Grodzickim, A. Milewicz, A. Szybalską, K. Wieczorowską-Tobis, A. Wiecek, A. Bartoszek A. Dąbrowskim, T. Zdrojewskim, “Experimental Gerontology” 2011, nr 12, s. 1003-1009. 

Program badawczy PolSenior – cele i metoda, (z M. Mossakowską, A. Szybalską), „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie i Zarządzanie” 2011, nr 1, s. 156-158. 

Project Objectives and Assumption, (z M. Mossakowską, A. Szybalską), ”Polityka Społeczna” 2011, special issue on the Polish monthly journal on Social Policy, s. 2-6.

Satysfakcja z korzystania z opieki medycznej przez osoby starsze, (z B. Tobiasz-Adamczyk, P. Brzyskim, A. Gałasiem, T. Grodzickim), “Polityka Społeczna” 2011, numer tematyczny, s. 23-31. 

Sytuacja ekonomiczna i potrzeby opiekuńcze osób starszych w Polsce, “Polityka Społeczna” 2011, numer tematyczny, s. 31-36.

The Economic Situation and the Care Needs of Older Persons in Poland, “Polityka Społeczna”2011, special issue on the Polish monthly journal on Social Policy, s. 30-35.

2012

Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, (red. z M. Mossakowską, A. Więckiem), Poznań: Termedia, 2012, 596 s.

Demograficzne starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityki społecznej, w: Współczesne obrazy polityki społecznej i gospodarczej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Lucynie Frąckiewicz, red. W. Koczur, A. Rączaszek, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 87, Katowice: UE, 2012, s. 65-79.

Dostępność i poziom satysfakcji z opieki medycznej, (z B. Tobiasz-Adamczyk, A. Gałasiem, P. Brzyskim, T. Grodzickim), w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań: Termedia, 2012, s. 467-494. 

Geneza, cele i zakres badania, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań: Termedia, 2012, s. 27-44. 

Metodologia i schemat doboru próby, (z T. Zdrojewskim, R. Konarskim, J. Szczepańskim, A. Manikowskim, M. Mossakowską, E. Piechór, A. Więckiem), w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań: Termedia, 2012, s. 45-50. 

Polityka społeczna wobec konsekwencji starzenia się ludności, w: Kryzys i co dalej?, red. I. Lichniak, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 43-64. 

Polityka wobec osób starych – cele i zasady, w: Starzenie sie społeczeństwa polskiego, red. G. Ciura, W. Zgliszczyński, „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”2012, nr 2, s. 201-216.

Potrzeby opiekuńcze osób starszych, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań: Termedia, 2012, s. 449-466.

Przebieg badania, (z M. Mossakowską, A. Szybalską),  w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań: Termedia, 2012, s. 81-94. 

Rekomendacje, (z M. Mossakowską, A. Więckiem, T. Grodzickim, A. Milewiczem, A. Dąbrowskim, A. Bartoszkiem, T. Zdrojewskim), w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań: Termedia, 2012, s. 467-494. 

Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań: Termedia, 2012, s. 11-23.

Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla administracji publicznej, w: Przestrzenie starości, red. M. Zrałek, Sosnowiec: OW Humanitas, 2012, s. 34-49. 

Sytuacja materialna osób starszych, w: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski, Poznań: Termedia, 2012, s. 393-406.

Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych, w: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. B. Szatur-Jaworska, Warszawa: RPO, 2012, s. 55-62. 

2013

Aktywność i jakość życia osób w podeszłym wieku, (z J. Czapińskim), w: Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2013, s. 298-305. 

Aktywność zawodowa osób w starszym wieku, w: Rynek pracy wobec zmian demograficznych, red. M. Kiełkowska, „Zeszyty Demograficzne”. Instytut Obywatelski 2013, nr 1, s. 52-63. 

Opieka długoterminowa w Polsce – charakterystyka i problemy, (z M. Maciejasz), w: Kwestionariusz Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) jako narzędzie do oceny zapotrzebowania na opiekę przez osoby w wieku podeszłym, red. K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska, Warszawa: Akademia Medycyny 2013, s. 21-41. 

Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i rekomendacje, (z M. Maciejasz), „Nowiny Lekarskie” 2013, nr 1, s. 61-69. 

Sfera socjalna w warunkach kryzysu, w: Kryzys gospodarczy 2008+. Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 285-316. 

Soziale Arbeit zwischen Kontrolle und Solidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen, red. P. Sałustowicz, Bielefeld, Warszawa: Societas Pars Mundi, 2011, 228 s., (rec.),  „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje“ 2013, nr 2, s. 189-193. 

Społeczne aspekty problemu starzenia się. Sytuacja materialna osób starszych. Problem wykluczenia społecznego, w: Zdrowe starzenie się. Biała księga, red. B. Samoliński, F. Raciborski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 18-21. 

Sytuacja ludzi starszych, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011–2012, red. Z. Strzelecki, Warszawa: RRL, 2013, s. 271-284.

2015

Proces starzenia się ludności a progresywne zarządzanie zdrowiem, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem: kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 91-109.

Medizinische, psychologische, soziologische und ökonomische Aspekte des Älterwerdens in Polen – das Projekt PolSenior (Medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty starzenia się ludzi w Polsce – projekt PolSenior, w: Demographischer Wandel In Polen, Deutschland Und Europa. Geschichte, Verflechtungen und neue Forschungsperspektiven (Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Historia, powiązania i nowe perspektywy badawcze), Interdisciplinary Polish Studies, Berlin, 2015, s. 125-138 (wersja niemieckojęzyczna) i 275-286 (wersja polskojęzyczna).

Education systems as transition spaces, (z: J. Tikkanen, J. Felczak), International Journal of Qualitative Studies in Education 2015, Vol. 28, Issue 3, Special Issue: "Doing Transitions" in Education, p. 297-310. 

Die Effektivität der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik für arbeitslose Jugendliche in Polen, w: Gegen Jugendarbeitslosigkeit. Innovative Ideen, Modelle, Strategien, (red.) P. Hartz, H.G. Petzold (Hrsg.), Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2015, s. 338-350. 

2016

Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania (z: B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, M. Zrałek), w: System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji. Propozycja modelu, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa: BRPO, 2016, s. 13-46. 

Badanie terenowe „Zakres i zasady wsparcia środowiskowego dla osób starszych” – streszczenie raportu, w: System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji. Propozycja modelu, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa: BRPO, 2016, s. 47-64.

System wsparcia osób starszych w Niemczech, w: System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji. Propozycja modelu, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa: BRPO, 2016, s. 109-131.

Polityka wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2013-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne (z: Z. Szweda-Lewandowska), Warszawa: IPiSS, 2016, 140 ss. 

2017

System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Propozycja modelu oraz wyniki badania antydyskryminacyjnego, (z Z Szweda-Lewandowska, B. Szatur-Jaworska, M. Zrałek), Warszawa:  BRPO, 2017, 45 s.

Long-term care in Poland in view of the ageing of society, w: Population Ageing, Labour Market and Public Finance in Poland, Warsaw: European Commission Representation in Poland, 2017, S. 41-44.