Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Izabela Buchowicz

 
Bibliografia​

 
2008

Reforma systemu oświaty 1999 roku w opinii autorów pamiętników, „Biuletyn IGS” 2008, 1-4, s. 55-95.  

Warunki bytu ludności w starych okręgach przemysłowych – wyniki badania ankietowego w Żyrardowie, (z P. Błędowskim, S. Kostrubiec), w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH,  2008, s. 291-333.   

2009   

Niepełnosprawność (z P. Błędowskim, P. Kubickim), w: Diagnoza Społeczna 2009 Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2009, s. 138-150.   

2010   

Infrastruktura oświatowa a wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk lokalnych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 2, s.147-163.  

Polskie bezrobocie w środowiskach lokalnych, (z B. Błaszczyk), w: Międzynarodowa polityka społeczna – Aspekty porównawcze, red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, Warszawa-Katowice: IPiSS i AE 2010, s. 292-304.   

2011 
  
Edukacja wobec zmian demograficznych w Polsce, w: Współczesne problemy demograficzne Rzeczywistość i mity Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH,  2011, s. 179-201.   

2012  
 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie edukacji, w: Usługi społeczne wobec rodziny, red. A. Kubow, J. Szczepaniak, Wrocław: UE, 2012, s. 268-277.   

2013

Edukacja dla zmiany. Wyzwanie i szansa, (z  E. Chmielecką), w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 289-311.  

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach w Warszawie, Gdańsku i Lublinie, w: Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego, red. A. Rączaszek, W. Koczur, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 131, Katowice: UE 2013, s. 191-198.   

2014

Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji w: Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, red. A. Rączaszek, W. Koczur, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 167,  Katowice: UE 2013, s. 106-116. 

2015
 
Social Competencies in the European and Polish Qualifications, Framework: A Tool for Designing Intercultural Environments (z E. Chmielecka), w: Internationalizing Higher Education. Critical Collaborations across the Curriculum, R.D. Williams, A. Lee (eds.), Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, p. 117−131, https://www.sensepublishers.com/. Creating Accessibility to Education: The Role of School Staff’s Discretionary Practices (z E. Barberies), European Education vol.47,1, Philadelphia: Taylor&Francis, 2015, p. 61-76, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10564934.2014.1001264?ai=1gvpf&ui=7fjol&af=T.  

2016
 
Producing Accessibility through Discretionary Practices of Educational Professionals (z E. Barberis, N. De Luigi), w: Governance of Educational Trajectories in Europe, Pathways, Policy and Practice, ed. by A. Walther, M. Parreira do Amaral, M. Coconato, R. Dale, London−New York: BLOOMSBURY, 2016, 117-138. 

Lifelong Learning jako niewykorzystana szansa rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich, w: Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, red. J. Auleytner, Warszawa: WSP im. J. Korczaka w Warszawie, PTPS, Elipsa, 2016, s. 121−131.