Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Maciej Cesarski

 
 
Bibliografia


2008

Budownictwo mieszkaniowe, w: Budownictwo w Polsce. Building Industry in Poland. Bydgoszcz: Wydawnictwo Omni Modo, 2008, s. 54-74. [Także: http://www.wydawnictwo-omnimodo.pl/new/images/stories/mosdll/budownictwo_mieszkaniowe.pdf)].

Demograficzne potrzeby mieszkaniowe w europejskich procesach urbanizacji, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 67-82.

Główne nurty badawcze (z J. D. Antoszkiewiczem), w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 20-23. 

Kierunki badań i osiągnięcia, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 30-35. 

Konserwacja czy „utopijny pragmatyzm”? – Joanna Giecewicz, Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920-2005, Warszawa: Politechnika Warszawska, 2008, 178 s., (rec.), „Człowiek i Środowisko” 2008, nr 1-2, s. 121-129.

Mieszkania na wynajem – wyzwania, doświadczenia, przestrogi. Głos w dyskusji, w: Dostępność mieszkań sprzyjająca mobilności rynku pracy, „Problemy Rozwoju Miast” 2008, nr 2-4, s. 88-92.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Adama Andrzejewskiego (1914-1998), „Gazeta SGH” 2012, nr 8, s. 26-28.

Polityka mieszkaniowa i osadnicza a współczesne problemy cywilizacji zachodniej, w: Nauki ekonomiczno-społeczne a rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 559-569.

Profesor Adam Andrzejewski, „Gazeta Wyborcza” z 16 grudnia 2008 r., dodatek „Gazeta Stołeczna”, s. 8.

Program budownictwa mieszkaniowego wyzwaniem społecznym, „Domy Spółdzielcze” 2008, nr 1, s. 1-9. [Także: http://www.domyspoldzielcze.pl/index.php?cmd=display&gid=41].

Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990-2005 – miary nakładów, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 495-517.

Społeczne przemiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce – 1988-2005, w: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, red. A. Rączaszek, Katowice: AE, 2008, s. 279-289.

Środki strukturalne UE na infrastrukturę społeczną w Polsce i ich aspekty regionalne – 2004-2006, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 479-494.

W 10 lat po śmierci Profesora Adama Andrzejewskiego, „Biuletyn IGS” 2008, nr 1-4, s.157-163.

2009

Badania Zakładu Mieszkalnictwa Instytutu Rozwoju Miast w latach 2003-2008, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z 15, s. 157-175.

Badania Zakładu Mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast 2003-2008, „Problemy Rozwoju Miast” 2009, nr 4, s. 49-67 [wersja zm. i uzup.].

Działania i losy Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Przyczynek do dziejów naukowego zaplecza polityki społecznej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2009,  nr 12,  s. 267-274. 

Gmina w polityce budowlano-mieszkaniowej w Polsce lat transformacji – efekty, bariery i oczekiwania, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 18, s. 163-181.

Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w., w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualna praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 277-296. 

Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania, „Problemy Rozwoju Miast” 2009, nr 1-2, s. 39-50.

Pomiar warunków życia w zakresie podstaw osadnictwa w integracji UE – propozycje metodyczne, w: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2009, s. 439-448.

Społeczne mieszkalnictwo w krajach Europy Zachodniej, „Człowiek i Środowisko”  2009,  nr 1-4, s. 67-82.

2010

Dorobek materialny spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce (1956-2010), „Domy Spółdzielcze” 2010, nr 11, s. 4-7. [Także: http://www.spoldzielniemieszkaniowe.com.pl/aktualnosci/dorobek-materialny-spoldzielczosci-mieszkaniowej-w-polsce-1956-2010-dr-hab-maciej-cesarski-prof-nadzw-sgh,1632,1.html].

Mieszkanie, urbanizacja, spójność społeczna jako bariery zagospodarowania przestrzennego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1, s. 83-105.

Modele i warunki mieszkaniowe w powojennej zachodniej oraz środkowej Europie, „Problemy Rozwoju Miast” 2010, nr 4, s. 23-34.

Przesłanki i wyzwania społecznej polityki mieszkaniowej UE, w: Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze, red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, Warszawa-Katowice: IPiSS,  AE, 2010, s. 460-469.

Przestrzeń urbanizacyjna a spójność społeczna – aspekty materialne, w: Spójność społeczna na poziomie lokalnym, seria: Lokalizm, regionalizm, globalizm, t. V, red. L. Gilejko, B. Błaszczyk, Pułtusk: AH im. Aleksandra Gieysztora 2010, s. 55-77. 

Refleksje na marginesie książki Jacka Gądeckiego o osiedlach grodzonych w Polsce, „Człowiek i Środowisko” 2010, nr 1-2, s. 43-58.[Także: http://igpim.pl/publikacje/str10_1-2/Cesarski.pdf].

Spółdzielczy zasób mieszkaniowy po 1989 r. „Domy Spółdzielcze” 2010, nr 12, s. 4-7.

Z problematyki mieszkaniowo-osadniczych atutów i słabości  współczesnej cywilizacji zachodniej, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński,  Warszawa: OW SGH, 2010, s. 341-355. 

Zagadnienia mieszkaniowe i osadnicze w pracach Ludwika Krzywickiego i ich aktualność, „Człowiek i Środowisko” 2010, nr 3-4, s. 63-80. [Także: http://igpim.pl/publikacje/str10_3-4/Cesarski.pdf].

2011

Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Polityka mieszkaniowa we Francji  na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: OW ASPRA-JR,  2011, 259 s., (rec.), „Człowiek i Środowisko” 2011, nr 1-2, s. 125-132. [Także: http://igpim.pl/publikacje/str11_1-2/recenzja.pdf].

Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy. „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2011, nr 15, s. 29-51. [Także: http://recesja.icm.edu.pl/ips/problemyps/PPSSiD15.pdf].

Dorobek materialny spółdzielczości w Polsce, w: Historia i przyszłość spółdzielczości mieszkaniowej w Posce, „Nowiny PTM” 2011, nr 10, s. 25-45. 

Ewolucja zachodniej społecznej polityki mieszkaniowej na przykładzie Francji, „Problemy Rozwoju Miast”2011, nr 1-2, s. 29-40.

Ludwik Krzywicki badaczem zagadnień mieszkaniowych i osadniczych – uwarunkowania, dokonania a teraźniejszość, w: Badania społeczne i ich rola w ksztaltowaniu postępu. Ciągłość i zmiana. W 150. rocznicę urodzin Ludwika Krzywickiego, red. W. Koński, Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. 2011, s. 93-110.

Mieszkanie i warunki mieszkaniowe jako wyznacznik procesów demograficznych – Polska na tle powojennej Europy Zachodniej, w: Współczesne problemy demograficzne – rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 121-142.

Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 r. – możliwości sprzyjania koniunkturze terytorialnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna wobec globalnego kryzysu  gospodarczego, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 687-708 [wersja zmodyfikowana] 

Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 r. – przejawy koniunktury terytorialnej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 3, s. 169-196.

Procesy urbanizacyjne jako czynniki zagospodarowania przestrzennego, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 219-245 [wersja zmodyfikowana] 

Społeczne kształtowanie przestrzeni mieszkań i osiedli w polskiej powojennej literaturze naukowej – wnioski dla transformacji, w: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, red. B. Balcerzak-Paradowska i A. Rączaszek, Warszawa-Katowice: IPiSS, UE, 2011, s. 79-92.

Spółdzielczy mieszkaniowy dorobek materialny – synteza, „Domy  Spółdzielcze” 2011, nr 1, s. 8-11.

2012

Dlaczego niezbędny jest Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce – kilka argumentów, „Nowiny PTM” 2012, nr 11, s. 15-30.

Modernizacja spółdzielczych osiedli mieszkaniowych – urbanistyczno-architektoniczne wyzwania w Polsce, „Domy Spółdzielcze” 2012, nr 4, s. 4-7.

Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania – rola infrastruktury osadniczej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 125-149.

Podejście ekonomiczne w polskim mieszkaniowym piśmiennictwie lat transformacji, "Problemy Rozwoju Miast" 2012, nr 1, s. 15-26. [Także: http://www.pte.pl/250_starsze_pozycje.html].

Polityka mieszkaniowa w polskim kapitalizmie – społeczne spojrzenie naukowe, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 459-482.

Profesor Adam Andrzejewski – inspirator interdyscyplinarnych badań nad mieszkalnictwem, (z H. Zaniewską), „Problemy Rozwoju Miast” 2012, nr 3, s. 83-86.

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce – pierwsze wyniki NSP 2011 na tle lat 1988 i 2002, „Człowiek i Środowisko” 2012, nr 4, s. 83-99.

2013

Adam Andrzejewski i jego międzywojenne pisma mieszkaniowe. W piętnastą rocznicę śmierci, „Domy Spółdzielcze” 2013, nr 12, s. 8-11.

Aktualne podejście do mieszkalnictwa społecznego w UE – przejawy i problemy, „Domy Spółdzielcze” 2013, nr 4, s. 4-7.

Ceny a cechy mieszkań w miastach różnej wielkości w Polsce (2007-2010), w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: PAN, 2013, s. 287-300.

Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej – kwestie równoważenia rozwoju, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego.Studia i Prace” 2013, nr 3, s. 9-25.

Kryzys istoty kapitalizmu, „Przyszłość: Świat - Europa - Polska”, Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2013, nr 2, s. 22-33. 

Kryzysowe wyzwania – pytania o mieszkalnictwo społeczne, „Domy Spółdzielcze” 2013, nr 5, s. 4-7.

Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Warszawa: OW SGH, 2013, 477 s.

Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej – sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 255-267. 

2014

Gospodarstwa i ich cechy w spółdzielczym zasobie lokatorskim w Polsce – 2002-2011, „Domy Spółdzielcze” 2014, nr 9, s. 24-25 

Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa – losy, rozwiązania i treść, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 1, s. 115-134.

Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. 2, red. P. Grata, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014, s. 34-55.

Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji –  próba ujęcia globalnego, „Problemy Rozwoju Miast” 2014, nr 1, s. 31-42.

Zasób mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce jako przedmiot polityki publicznej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 389-407.

Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej – kontrowersje wokół perspektywy UE, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2014, nr 1, s. 35-46, [Także: http://problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/24/pps-24-35-46.pdf].

2015

Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta, w: Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 261-277.

Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta (część I), „Domy Spółdzielcze” 2016, nr 1, s. 4-7.

Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta (część II), „Domy Spółdzielcze” 2016, nr 2, s. 4-7.

Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta (część III), „Domy Spółdzielcze” 2016, nr 3, s. 4-5.

Sytuacja mieszkaniowa w spółdzielczości – NSP 2002 i NSP 2011, „Domy Spółdzielcze” 2015, nr 2, s. 4-7.

Sytuacja i polityka mieszkaniowa w Polsce – miejsce sektora publicznego w latach 2002-2011, Kwartalnik KES „Studia i Prace”  2015, nr 2, s. 205-227.

Stan i proporcje  ludności starszej w gospodarstwach zbiorowych w Polsce jako wyznacznik  urbanizacji – 1988-2011, w: Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa, „Folia Oeconomica” 2015  vol. 2 nr 312, s. 25-46.

Sociology of Housing in Poland – Genesis, Development and Future Prospects, “Warsaw Forum of Economic Sociology”, 2015, vol. 6, nr 1(11), s. 141-164.

2016

Koncepcja społecznej polityki mieszkaniowej w Polsce i jej realizacja po 1989 r. w: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, red. A. Furmańska-Maruszak, A. Wójtewicz, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016, s. 155-170.

Procesy demograficzne a sytuacja mieszkaniowa W Polsce do 1989 r. - różnice i podobieństwa, „Domy Spółdzielcze” 2016 nr 5, s. 4-6.

Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 121-140.

Polityka  mieszkaniowa w Polsce Ludowej, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, T. IV, red. P. Grata, Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016, s. 127–144.

Miejsce Polski na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE, „Domy Spółdzielcze”, 2016, nr 10, s. 24-25.

Polska na tle urbanizacji i sytuacji mieszkaniowej w UE – Stan, perspektywy i wyzwania, Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2016,  nr 4, s. 61-84.

Polityka mieszkaniowa i jej związki z polityką społeczną – znaczenie wymiaru Przestrzennego, w: Polityka społeczna w Polsce. Stan badań i programy kształcenia w szkole wyższej, red. J. Krzyszkowski, M. F. Gawrycki, A. Kusztelak, A. Makarewicz-Marcinkiewicz, Katedra Nauk Społecznych UP Poznań, PTPS, ROPS, „Prace z Polityki Społecznej” 2016, nr 6, s. 137-155.

W związku z książką Filipa Businy “Human resource management in the building industry” Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2016, nr 2(26), s. 181-190 (recenzja).

2017

Czy możliwa jest  społeczna polityka mieszkaniowa w Europie (I), „Domy Spółdzielcze” 2017, nr 7, s. 4-6. 

Czy możliwa jest  społeczna polityka mieszkaniowa w Europie (II), „Domy Spółdzielcze” 2017, nr 8, s. 4-6. 

Mój Erasmus+ w Universität Duisburg-Essen, ,,Gazeta SGH” 2017, nr 2 (335), s. 19-20.

Niektóre sprzeczności neoliberalnej polityki mieszkaniowej – mechanizmy globalne i Polska, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2017, nr 3(4), s. 91-113.

Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie — czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu? „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2017, nr 36 (1), s. 95-106.

Polityka mieszkaniowa w Polsce w badaniach po 1989 r. – główne podejścia i problemy, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V, red. P. Grata,  Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2017, s. 143-165.

Społeczny kontekst efektywności ekonomicznej inwestycji mieszkaniowych, (w:) Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s.141-165.

Społeczna polityka mieszkaniowa w poszukiwaniu i urzeczywistnianiu trwałego rozwoju, Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2017, nr 3, s. 11-30.

Zamieszkiwanie jako cel i przedmiot nauk o polityce publicznej – rola mieszkalnictwa i osadnictwa, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 1,  s. 65-86.

Zasób mieszkań i jego wymiar publiczny w roli infrastruktury trwałego rozwoju, w: Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego. Tom dedykowany pamięci Profesora Zbigniewa Strzeleckiego, red. J. Szlachta i P. Legutko-Kobus, Warszawa: KPZK PAN, „Studia” 2017, t. CLXXVIII, s. 213-227.