Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Ewa Chmielecka

 

Bibliografia


2008

Kilka uwag o etosie i kodeksach akademickich oraz o odpowiedzialności uczelni, w: Społeczna odpowiedzialność uczelni, red. K. Leja, Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2008, s.23-36, [fragmenty, w: Uwagi o etosie i kodeksach, „Sprawy Nauki” 2008, nr 3, s. 25-35.]

Społeczeństwo mądrości, w: Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość, 2008, s.9-27
 
2009 

Od europejskich do krajowych ram kwalifikacji, (red.), Warszawa: MEN, 2009, 180 s.
 
Studies on Higher Education. Implementation of Standards and Guidelines for Quality Assurance, w: Higher Education of Central and East-European Countries – Agenda Ahead, ed. J.  Kohoutek, Bucharest: UNESCO-CEPES, 2009, s. 45-64.

Wspólnota akademicka, wspólnota obywatelska, w: Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość, 2009, s. 111-131.

2010

Aneks 6: Kompetencje personalne i społeczne, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, Warszawa: MNiSzW, 2010, s. 139-145.

Aneks 8: Uznawanie kompetencji zdobytych poza obszarem formalnej edukacji wyższej, (z J. Urbanikową), w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, red. E. Chmielecka, Warszawa: MNiSzW, 2010, s. 157-160. 

Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (red.), Warszawa: MNiSzW, 2010, 160 s.

Przemiany modelu uniwersytetu we współczesnej Europie, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 225-240.

2011

Axiology, (z A. Chmieleckim), Warszawa: Polskie Pracownie Edytorskie, 2011, 86 s.  (e-book) http://doctoralstudies.sgh.waw.pl/images/educational_materials/textbooks/axiology-zm.pdf.

Biznes o szczególnych zobowiązaniach społecznych – media masowe, w: Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, red. G. Szulczewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s.231-256.

Biznes o szczególnych zobowiązaniach społecznych – szkolnictwo wyższe, w: Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, red. G. Szulczewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s.209-230.

Epistemology, (z A. Chmieleckim, Warszawa: Polskie Pracownie Edytorskie, 2011, 91s. (e-book), http://doctoralstudies.sgh.waw.pl/images/educational_materials/textbooks/epistemology-zm.pdf.

Methodology, (z A. Chmieleckim), Warszawa: Polskie Pracownie Edytorskie, 2011, 62 s., (e-book), http://doctoralstudies.sgh.waw.pl/images/educational_materials/textbooks/methodology-zm.pdf.

Uzasadnienie etyki biznesu – perspektywa humanistyczna, w: Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, red. G. Szulczewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 83-94.

2012 

Krajowe Ramy Kwalifikacji i ich rola w upowszechnianiu edukacji humanistycznej, "Edukacja Etyczna" 2012, nr 3, s. 3-13.

Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym, (z A. Kraśniewskim, Z. Marciniakiem), w: Raport o stanie edukacji 2012, red. A. Chłoń-Domińczak, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2013, s.165-197. 

2013

Edukacja dla zmiany. Wyzwanie i szansa, (z I. Buchowicz), w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 289-310. 

Odpowiedzialność uczelni – kilka uwag, w: Misja i służebność uniwersytetu, red. J. Woźnicki, Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich, 2013, s. 82-86. 

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2013, t. III, s.107-134. 

Uczenie się przez całe życie w strategii rozwoju uczelni, cz. I, „Forum Akademickie” 2013, nr 2, s. 44-46. 

Uczenie się przez całe życie w strategii rozwoju uczelni, cz. II, „Forum Akademickie” 2013, nr 3, s. 44-46.

2014 

Academic Values and Procedures of Quality Assurance,w: Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education, ed. H. Eggins, Rotterdam: Sense Publishers, 2014, s. 43-54.

Poziom 5 – brakujące ogniwo?, (red. z K. Trawińską-Konador ), Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich, 2014, 134 s. 
      
Poziom 5 ram kwalifikacji w opiniach przedstawicieli polskiego środowiska akademickiego, (z K. Trawińską-Konador), w: Poziom 5 – brakujące ogniwo?, red. E. Chmielecka, K. Trawińska-Konador, Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich, 2014, s. 91-116. 

Raport samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, (z Z. Marciniakiem, A. Kraśniewskim, T. Saryuszem-Wolskim), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2014, 121 s. 

Rozwój kapitału intelektualnego. Uczenie się przez całe życie jako inwestycja społeczna, (z A. Chłoń-Domińczak), „Forum Akademickie” 2014, nr 2, s. 32-33.

Uczenie się przez całe życie (Life long and Lifewide Learning) jako inwestycja społeczna, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 345-369.

Uczenie się przez całe życie, umasowienie kształcenia na poziomie wyższym i jego jakość (z J. Obiegałką), w: Poziom 5 – brakujące ogniwo?, red. E. Chmielecka, K. Trawińska-Konador, Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich, 2014, s.32-39.

2015
 
Levelling qualifications in Poland in Resultados de Aprendizagem (z A. Chłoń-Domińczak, W. Stęchły), Lisbon: National Qualification Agency, 2015, pp. 23−36. 

Polska Rama Kwalifikacji: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne (z A. Chłoń-Domińczak, A. Kraśniewski, S. Sławiński), Warszawa: IBE, 2015, 30 s.

Poziom 5  brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia, (red. z K. Matuszczak), Warszawa: FRP, 2015, 120 s.

Europejskie Standardy i wskazówki zapewniania jakości a polski model akredytacji, „Edukacja Ekonomistów i Menadżerów” 2015, nr. 2 (36), s. 29-40.

Seminarium bolońskie. W 10. rocznicę komunikatu z Bergen, „Forum Akademickie” 2015, nr 7-8, s. 53-55. 

Social competencies in the European and Polish Qualifications Framework as a tool for designing intercultural environments (z I. Buchowicz), w: Internationalizing Higher Education. Critical Collaborations across the Curriculum, eds.  R.D. Williams, A. Lee, Rotterdam: Sense Publishers 2015, p. 117-130. 

2016 

Poziom 5 – brakujące ogniwo? Aspekty praktyczne (red. z N. Kraśniewska), Warszawa: FRP, 2016, 160 s.  

Wzmocnienie wdrażania; „Forum Akademickie” 2016, nr 9, s. 33–35.  

Czy potrzebni są nam dyplomowani specjaliści? „Forum Akademickie” 2016, nr 7-8, s. 59-61.

2017 

Jak uczyć kompetencji społecznych, „Forum Akademickie” 2017, nr 7-8, s. 62-63. 

Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie (red. z N. Kraśniewska), Fundacja Rektorów Polskich, 201, 145 s.