Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Ewa Cichowicz

 
 
Bibliografia

2008

Dziecko jako szczególny przypadek inwestycji w kapitał ludzki w rodzinnym gospodarstwie domowym, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 45-66.

2009

Kategoria kapitału ludzkiego w systemie społeczno-ekonomicznym opartym na wiedzy, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 17, s. 9-27.

2010

Kluczowe rozwiązania systemu polityki społecznej warunkujące przebieg karier rodzinnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze, red. B. Balcerzak-Paradowska i A. Rączaszek, Warszawa-Katowice: IPiSS i AE, 2010, s. 101-112.

2013

Ubezpieczenia chorobowe i macierzyńskie, w: Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa: PWE, 2013, s. 218-229.

Ubezpieczenia rentowe, w: Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa: PWE, 2013, s. 243-256.

Ubezpieczenia zdrowotne, w: Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa: PWE, 2013, s. 206-217.

2014

Edukacja finansowa jako przykład polityki banków centralnych wybranych krajów UE wobec problemu wykluczenia finansowego i poprawy świadomości ekonomicznej obywateli, (z A. K. Nowak), w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 2014, s. 335-343.

2015

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w wybranych bankach w Polsce, (z A. K. Nowak), „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 1, s. 103-128.

Analiza działań na rzecz dzieci i młodzieży podejmowanych przez banki w Polsce w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (z A.K. Nowak), w: O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Opracowanie naukowe z serii Przedsiębiorczość, red. J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 337-350.

Wykluczenie finansowe osób starszych na wsi w Polsce – przyczyny zagrożenia ekskluzją i możliwości jej przeciwdziałania, (z A.K. Nowak), w: Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – mit czy rzeczywistość, red. M. Janoś-Kresło, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 299-311.

2016

Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2016, tom 19, nr 1, s. 71-82.

Poziom świadomości i wiedzy ekonomicznej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej a jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne (z A.K. Nowak), w: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, red. K. Opolski i J. Górski, Warszawa: Wydział NE UW, 2016, s. 157-163.

Działania banków komercyjnych w zakresie edukacji ekonomicznej jako metoda walki z wykluczeniem finansowym, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2016, vol. 4, no. 9, s. 115-135.

Wybrane determinanty rozwoju rynku długoterminowego oszczędzania w Polsce (z A.K. Nowak), w: Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, red. J. Rutecka-Góra, Warszawa: OW, 2016, s. 323-337.

Zdrowie jako element kapitału ludzkiego, Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne, red. A. Kurzynowski, Warszawa–Radom: ZUS, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, 2016, s. 41-61.

2017

Innowacje w działalności bankowej w świetle przeciwdziałania zjawisku wykluczenia finansowego w Polsce (z A. K. Nowak), Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2017, nr 2 (30), s. 179–196.

Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość – próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań (z J. Rutecka-Góra), „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”, 2017, #38 (3), s. 89-103.

The use of corporate social responsibility in combating financial exclusion as an indication of entrepreneurial approach of banks, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. Research on enterprise in modern economy – theory and practice”, 2017, No 3 (22), s. 113-123.

Kompetencje ekonomiczne jako warunek uczestnictwa jednostki w systemie społeczno-ekonomicznym, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, 2017, nr 1-2 (92-93), s. 116–125.

Review of research on financial literacy and education of Poles (z A.K. Nowak), „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”, 2017, no 4 (26), s. 3-18.