Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Piotr Czapiewski

 
​​Bibliografia


2008

Pocisk Markowitza w warunkach dywersyfikacji o instrumenty udziałowe notowane w strefie euro, w: Rynek finansowy, inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Lublin: Wyd. UMCS, 2008, s. 69-76.

Komputerowe systemy transakcyjne w działalności funduszy hedgingowych, w: Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka-Grabias, Warszawa: CeDeWu, 2008, s. 28-58.

Forecasting Correlation Coefficients on the Polish Capital Market with the Application of Beta Coefficients, “Journal of Management and Financial Sciences” 2008 nr. 1, s. 55-69.

2009

Ocena skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na wskaźnikach fundamentalnych na polskim rynku kapitałowym, „Studia i prace KZiF”, 2009, z. 92, s. 55-72.

2010

Wybrane uproszczenia w modelach oceny poziomu ryzyka instrumentów finansowych prowadzące do niedoszacowania stopnia tego ryzyka, w: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 569.

2011

Model stałej korelacji w optymalizacji portfela inwestycyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Studia i prace KZiF SGH” 2011, z. 112, s. 83-99.

2012

Organizacja emisji akcji, w: Bankowość korporacyjna, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 225-239.Sekurytyzacja aktywów, w: Bankowość korporacyjna, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 240-252.

2013

Kapitał ludzki a długoterminowe indywidualne decyzje inwestycyjne, w: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 153-163.

Obligacje - rodzaje, rentowność i ryzyko, w: Oszczędzam i Inwestuję, red. P. Niedziółka, Gniezno: Wydawnictwo naukowe e-Przedsiębiorczość, 2013, s. 55-75.

Wpływ ekspansywnej polityki pieniężnej na wyceny na rynkach akcji, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 4, s. 45-56.

2015

Bank inwestycyjny na rynku instrumentów udziałowych, w: Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, red. P. Niedziółka, Warszawa: Difin, 2015, s. 124-145.

Organizacja emisji akcji, w: Bankowość korporacyjna, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 225-239.

Sekurytyzacja aktywów, w: Bankowość korporacyjna, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 240-252.

Dekompozycja wyniku inwestycyjnego w celu oceny pojedynczych decyzji inwestycyjnych, „Kwartalnik KES Studia i Prace” 2015, nr 3-5, s. 9-20.

2016

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, (red. z  P. Niedziółka), Warszawa: Difin, 2016, 263 s.

Teoretyczne aspekty wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, w: Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, (red. z P. Niedziółka), Warszawa: Difin, 2016, s. 119-151.

2017

Inwestycje private equity, w: Alternatywne instrumenty inwestycyjne, red. I. Pruchnicka-Grabias, Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 29-55.