Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jan Czarzasty

 
 
Bibliografia


2009

Warunki pracy i kultura organizacyjna, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 343-417.

2010

Reprezentacja interesów pracowniczych w Polsce na tle zmian europejskich stosunków przemysłowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 2, s. 11-34

Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym w Polsce, Warszawa: OW SGH, 2010, 330 s.

Working Poles and the Crisis of Fordism, (z J. Gardawskim, J. Bartkowskim, J. Męciną), Warszawa: WN Scholar, 2010, 164 s.

2011

Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce

posttransformacyjnej / Trade unions and non-union forms of employee representation in the post-transformation economy, red. M. Bednarski, J. Wratny, Warszawa: IPiSS, 2010, 307 s., (rec.), „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2011, vol. 2, no 1, s. 193-197.

2012

Być albo nie być. Świat postfordowski a związki zawodowe, (red. z I. Książkiewicz), Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 2012, 155 s.

Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce/The Economic Crisis and Social Dialogue in Poland, (z D. Owczarek), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2012, 128 s.

Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce, (z J. Gardawskim, A. Mrozowickim), „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2012, nr 3, s. 3-30.

History and Current Developments of Trade Unionism in Poland, (z J. Gardawskim, A. Mrozowickim), “Warsaw Forum of Economic Sociology” 2012, vol. 3, no. 1, s. 9-50.

Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce/The Economic Crisis and Social Dialogue in Poland, (z D. Owczarek), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2012, 128 s.

Trade Unions in Poland, Report 123, (z J. Gardawskim, A. Mrozowickim), Brussels: European Trade Union Institute, 2012, 98 s.

2013

Improving employee involvement in SMEs in Poland. Construction sector as a benchmark, w: Strengthening Right to Information and Consultation in SMEs. The Case of the Construction Sector, ed. M. Cilento, Rome: Edizioni Lavoro, 2013, s. 85-98. 

Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Rzemieślnicy i biznesmeni, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 274-309.

Polski dialog społeczny na poziomie regionalnym w kontekście doswiadczeń europejskich, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 145-162.

2014

Dialog społeczny w kształtowaniu polityki publicznej w Polsce, w: Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 207-234.

Industrial relations in European hypermarkets: Home and host country influences, (z M. Geppertem, K. Williams, M. Wortmannem, D. Kağnicioğlu, H.-D. Köhlerem, T. Royle’m, Y. Rückert, B. Uçkanem), „European Journal of Industrial Relations” 2014, vol. 20, no. 3, s. 255-271.

Institutions and Strategies: Trends and Obstacles to Recruiting Workers into Trade Unions in Poland, (z K. Gajewską, A. Mrozowickim) “British Journal of Industrial Relations” 2014, vol. 52, issue 1, s. 112-135.

Organizowanie związków zawodowych w Europie: badania i praktyka, (red. z Mrozowickim), Warszawa: WN Scholar, 2014, 180 s.

Poland: Much risk, little benefit in CSR, w: Corporate Social Responsibility and Trade Unions. Perspectives across Europe, ed. L. Preuss, M. Gold, Ch. Rees, London: Routledge, 2014, s. 118-134.

Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych, red. J. Czarzasty, Warszawa: WN Scholar, 2014, [b.s.].

V. Trappmann, Fallen Heroes in Global Capitalism: Workers and the Restructuring of the Polish Steel Industry, Basingstoke: Palgrave, 2013, 296 s., (rec.), „British Journal of Industrial Relations” 2014, vol. 52, issue 3, s. 613-614.

Związki zawodowe w sieciach handlowych w Polsce: niespełnione marzenie o korporatyzmie w sektorze prywatnym?, w: Organizowanie związków zawodowych w Europie: badania i praktyka, red. J. Czarzasty, A. Mrozowicki, Warszawa: WN Scholar, 2014, s. 114-131.

2015                                                         

Dialog społeczny w Polsce: nowe otwarcie czy dryf donikąd?, w: Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 279-292.

Why we go to work. On organisational culture of Polish companies in the SME sector, “Forum Socjologiczne” 2015, Special Issue no. 1: Social Boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, s. 133-146.

2016

Kiedy peryferia stają się centrum. Problemy reprezentacji interesów pracujących wobec ekspansji niestandardowych form zatrudnienia i nasilania się prekaryjności, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 293-310.

Serpentyny dialogu społecznego, w: Polska w dialogu. Tradycja, zmiany, porównanie, perspektywy, red. A. Zybała, Warszawa: CPS „Dialog”, 2016, s. 27-52.

Zapomniana specjalność zakładu pracy. Pracownicze świadczenia socjalne – Polska a wybrane kraje zachodnioeuropejskie, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2016, nr 3, s. 6-14.

Dialog zablokowany – zarys środowiskowego mechanizmu ukrytej grupy interesu na przykładzie nauk politycznych, artykuł recenzyjny, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2016, nr 3, s. 63-64.   

Who speaks for whom? Interest representation for non-standard employees, “Warsaw Forum of Economic Sociology” 2016, 7:1 (13), s. 105-120.