Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Agnieszka Domańska

 
 
Bibliografia


2008

Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium wejścia do optymalnego obszaru walutowego, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja – w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego, red. S. Swadźba, Katowice: AE, 2008, s. 177-189.

Synchronizacja cykli koniunkturalnych na świecie jako efekt międzynarodowej integracji gospodarczej. Implikacje dla Polski, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 105-131.

Wpływ integracji i liberalizacji na bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz rozwój handlu zagranicznego Polski, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s.134-162.

Zbieżność cykli koniunkturalnych w regionach świata. Przegląd literatury, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 171-208.

2009

Otwartość jako uwarunkowanie podatności gospodarek świata na międzynarodowe impulsy gospodarcze, w: Kryzysy a światowy ład gospodarczy, red. Z. Ejsmont, „Equilibrium”.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, nr 2, Białystok: WSE, 2009, [b.s.], (płyta CD).

2011

Otwartość gospodarki a poziom i wahania wzrostu gospodarczego, w: Wzrost gospodarczy. Teoria. Rzeczywistość, red. E. Panek, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 176, Poznań: UE, 2011, s. 93-133.

Rozprzestrzenianie się kryzysów gospodarczych – przegląd koncepcji teoretycznych, „Prace i Materiały ISM” 2011, nr 40, s. 9-26.

Rozprzestrzenianie się kryzysu globalnego 2007-2009 w wybranych regionach świata, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 17-38.

Strategiczne cele polityki transportowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach polityki "Connecting Europe". Opracowanie w ramach projektu „Connecting Europe in Transport” Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2011, www.ec.europa.eu/polska.

2012

Struktura i cechy handlu zagranicznego w kształtowaniu wrażliwości wzrostu gospodarczego na wpływ otoczenia ekonomicznego a transmisja kryzysu 2007-2009, „ Ekonomia/Economics” 2012,  nr 1, s. 44-61.

2013 

Czynniki wrażliwości gospodarek krajów Europy na szoki zewnętrzne na przykładzie skutków kryzysu 2008-2009 –analiza empiryczna, (z D. Serwą), „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie.Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013, nr 9, s. 110-124.

Factors of the European economies’ vulnerability to external shock: An empirical analysis on the example of 2008-2009 crisis costs, (z D. Serwą), „International Journal of Management and Economics”2013, vol. 40, s. 72-95.

Koszty kryzysu gospodarczego w Europie na tle innych regionów świata – analiza przekrojowa, (z D. Serwą), „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 6, s. 3-19.

Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej, „Ekonomia (Economics)” 2013, nr 3, s. 26-43.

Odniesienia do modelu Mundella-Fleminga w nowych badaniach na tle ewolucji badań nad transmisją efektów polityki makroekonomicznej między krajami, „Ekonomia – Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo” 2013, nr 32, s. 54-76.

Rola wymiany handlowej w międzynarodowej transmisji szoków gospodarczych a załamanie światowego handlu w latach 2007-2009, „Zeszyty Naukowe ALMAMER”, WSE w Warszawie 2013, nr 3, s. 145-176.

Synchronizacja cykli koniunkturalnych – wybrane zagadnienia metody analizy empirycznej, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 3, s. 58-77.

Uwarunkowania podatności gospodarek krajowych na skutki załamań gospodarczych. Rola makroekonomicznych cech fundamentalnych, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 423-447.

Vulnerability to foreign macroeconomics shock – an empirical study in cross-industry perspective. Example of 2008-2009 global crisis in Europe, (z D. Serwą), “Folia Oeconomica Stetinensia” 2013, vol. 13, issue 1, s. 150-173.

2015

Liberalizacja i otwartość gospodarek a rozwój badań makroekonomii gospodarki otwartej, w: Liberalizacja i Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 17-40.

Macroeconomic Policy Shocks and Trade Openness in Light of the Studies on the International Competitiveness, VAR Approach Analysis, Proceedings of IASTEM International Conference, (z K.Kostrzewa), World Research Library, s. 198- 203.

Macroeconomics I – manual, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015, 75 s.

Polityka fiskalna jako uwarunkowanie handlu zagranicznego w małej otwartej gospodarce. Wykorzystanie modelu VAR dla Polski, (z K.Kostrzewa), w: Uwarunkowania i czynniki rozwoju handlu międzynarodowego, red. M. Maciejewski, S. Wydymus, Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 85-104.

Szoki polityki fiskalnej i monetarnej jako przedmiot badań makroekonomii  gospodarki otwartej, "Studia i Prace KES" 2015, nr 1, s. 93-116.

Szoki polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce – wpływ na główne zmienne makroekonomiczne w latach 2005–2014, (z K. Kostrzewa), "Studia Ekonomiczne" 2015, nr 4, s. 420-430.

2016

Otwartość gospodarki jako uwarunkowanie konkurencyjności: przegląd podejść teoretycznych i analitycznych, w: Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, red. K. Żukrowska, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016, s. 43-84.

Polityka fiskalna jako uwarunkowanie handlu zagranicznego w małej otwartej gospodarce:wykorzystanie modelu VAR dla Polski, w: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, CeDeWu, 2016, s. 85-104.

2017

Zakończenie, w: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, red. z A.A. Janowska, R. Malik, A. Domańska, R. Wosiek, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 399-410.

Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, (red. z A.A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek), Warszawa: OW SGH, 2017, 410 s.