Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Łukasz Dwilewicz

 
 
Bibliografia


2008

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskich starych okręgach przemysłowych po 1989 roku, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s.109-141. 

Czy Polska rosła w siłę i ludzie żyli dostatniej? O modernizacji gospodarczej i społecznej – w epoce PRL rozmawiają Łukasz Dwilewicz, Janusz Kaliński, Jacek Luszniewicz i Dariusz Stola. Dyskusję prowadzą Władysław Bułhak i Andrzej Zawistowski, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 13-41. 

Deutsche Direktinvestitionen in Polen in den Jahren 1990-2006, w: Interesse Und Konflikt. Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen, 1900-2007, hrsg. D. Bingen, P. O. Loew, N. Wolf , Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Band 25, Wiesbaden: Harassowitz Verlag, 2008, s. 97-120. 

Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 157-176. 

Polityka selektywnego rozwoju w latach 1968-1970, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 331-352. 

Polska polityka gospodarcza a rok 1968, w: Wokół Marca’68 na Dolnym Śląsku, red. J. Hytrek-Hryciuk, W. Rębacz, Wrocław: IPN, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2008, s. 25-53. 

Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989, (z J. Kalińskim, Ł. Paprotnym, A. Zawistowskim), „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z.15, s. 385-421.

2009

D. Grala, Reformy gospodarcze w PRL, 1981-1989. Próba ratowania socjalizmu /Les réformes économiques en RPP, (1982-1989). Une tentative de sauvetage du socialisme/, Varsovie: Wyd. TRIO, 2005, 384 s., (rec.), „Communisme” 2008, nr 1-2, s. 189-192. 

Kryzys azjatycki, w: Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zalesko, Białystok: UwB, 2009, s. 304-328. 

Przyczynek do historii polsko-radzieckich kontaktów naukowych, „Gazeta SGH” 2009, nr 3, s. 34-35. 

Rola ekspertów w zarządzaniu gospodarką w PRL w latach siedemdziesiątych, „Studia Polityczne” 2009, nr 24, s. 7-46. 

Wizje modernizacji u progu epoki gierkowskiej. Casus Zdzisława Rurarza, w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław: Gajt, 2009, s. 103-116.

2010

Odrodzenie gospodarcze w warunkach zagrożenia zewnętrznego w XVIII wieku, w: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. J. Kaliński, Warszawa: WAiP, 2010, s. 74-107. 

Wojskowe grupy operacyjne w stanie wojennym (grudzień 1981 – lipiec 1983) – wybrane problemy, w: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, red. T. Głowiński, K. Popiński, Wrocław: Gajt, 2010, s. 349-368.

2011

Reformy Bolesława Jaszczuka i polityka gospodarcza epoki gierkowskiej – zwrot i ciągłość, w: Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski, red. K. Rybiński, Warszawa: Uczelnia Vistula 2011, s. 73-120.

2012 

„Dzienniki polityczne” jako klucz do Rakowskiego, (z J. Luszniewiczem), w: Ekonomia - społeczeństwo - polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 249-276. 

Przemysł Podlasia w latach 1971-1989, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 3, s. 78-95.

2014

The Transferable Rouble and ‘Socialist Integration’ – What Kind of Relationship?, (z J. Kalińskim), w: Disintegration and Integration in East-Central Europe, 1919 – post-1989, eds. W. Loth, N. Păun, Baden-Baden, Cluj–Napoca: Nomos, EFES, 2014, s. 169-185.

2015

Economic History. Introduction and Lectures, Warszawa: OW SGH, 2015, 118 s.

Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, (red. z W. Morawski), Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej,  2015, 328 s.

Repatriacja nie tylko z kresów. Polacy przetrzymywani w ZSRR i ich rodziny na podstawie listów do premiera Józefa Cyrankiewicza. w: Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów,  red.  T. Głowiński, Wrocław: Wydawnictwo  GAJT, 2015, s. 301-326.

2016

Polityka energetyczna PRL, w: Problemy energetyczne Polski. Część I: Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 93-138.

2017

Meandry inwestycji – kontekst [komentarz do wspomnień Jerzego Gwiaździńskiego], „Karta“ 2017, nr  92, s. 136-138.                                                                                                                
Procesy umiędzynarodowienia gospodarki polskiej po 1989 r. – wybrane aspekty, w:  Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska,  Warszawa: OW SGH,  2017, s. 133-161.

Przemiany w polskim przemyśle 1989-2015, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska,  Warszawa: OW SGH, 2017, s. 105-132.