Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Andrzej Gałązka

 
Bibliografia


2008

Czynniki rozwoju w wybranych teoriach rozwoju regionalnego. Komplementarność i sprzeczność, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 109-126.

Efekty publicznej interwencji terytorialnej. Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 83-116.

Kształt organizacyjny i osobowy, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 27.

Możliwości i ograniczenia polityki strukturalnej UE a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, w: Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 253-274.

Początki i zakres działalności. Zmiany organizacyjne i kadrowe w latach 1953-1999, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 11-16.

Projekty rozwojowe według standardów UE w gospodarce regionalnej i lokalnej – aplikacja, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa: WN PWN, 2008, s. 197-217.

Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w Polsce, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2007-2008, red. Z. Strzelecki, Warszawa: RRL, 2008, s. 143-178.

2009

Priorytety inwestycyjne w Polsce w okresie transformacji, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 18, s. 199-229.

Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w Polsce w 2008 r. na tle zmian okresu 2002-2008, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2008-2009, Warszawa: RRL, 2009, s. 168-204.

Wybrane aspekty przestrzennej koncentracji procesów rozwoju w Polsce w okresie 1970-1988 oraz 1989-2007. Kontynuacja versus zmiana, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 17, s. 177-208.

Zmienność i kontynuacja w zagospodarowaniu infrastrukturalnym obszarów wiejskich w Polsce w latach 1960-1989-2007, w: Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym, red. T. Komornicki, R. Kulikowski, Warszawa: IGiPZ PAN, 2009, s. 133-155.

2010

Przestrzenne zróżnicowanie procesów demograficznych w Polsce, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009-2010, Warszawa: RRL, 2010, s. 185-220.

Zmiany ludnościowe a koniunktura gospodarcza w Polsce, „Biuletyn”, Rządowa Rada Ludnościowa, 2010, nr 55, s. 72-82.

2011

Cykle koniunktury regionalnej w Polsce w świetle wybranych mierników rozwoju w latach 1998-2009, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 221-277.

Czynniki rozwoju w wybranych teoriach rozwoju regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 13-47.

Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego, (z Z. Strzeleckim, H. Godlewską-Majkowską, P. Legutko-Kobus, M. Typą), w: Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 85-111.

Metody pomiaru koniunktury w skali regionalnej, (z Z. Strzeleckim), w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 193-219.

Przestrzenne zróżnicowania procesów demograficznych w Polsce, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011, Warszawa: RRL, 2011, s. 205-241 (+ 28 kartogramów na stronach nienumerowanych).

2012

Przestrzenne zróżnicowania procesów demograficznych w Polsce w dziesięcioleciu 2002-2011, w: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012, Warszawa: RRL, GUS, 2012, s. 230-270 (+ 28 kartogramów na stronach nienumerowanych).

2013

Long-Term Transformations of Agricultural Production in Poland. Selected Issues, w: Transformation Processes of Rural Areas, eds. W. Kamińska, K. Heffner, Studia Regionalia, vol. 36, Warsaw: Commitee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2013, s. 107-129.

Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym. Zróżnicowania i długookresowe trendy zmian przestrzennych w Polsce, Warszawa: OW SGH, 2013, 501 s.

Problemy związane z realizacją polityki rozwoju zrównoważonego w Polsce wobec zmian wybranych elementów sytuacji społeczno-gospodarczej w latach 1970-2010, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 56-69.

2015

Usługi publiczne a rozwój lokalny, (z Z. Strzelecki, E. Jastrzębska, P. Legutko-Kobus), w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce : 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2015, 
s. 197-215.

Budżety potencjalnych powiatów metropolitalnych - zadania vs. rozmiary. Współdziałanie miasta centralnego z jednostkami samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, (z I. Zachariasz), w: Sprawne państwo: samorządowa służba cywilna, obszary metropolitalne, zagospodarowanie przestrzenne: badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, red. P. Kopyciński, H. Izdebski, Kraków: UE, MSAP, 2015, s. 125-182.

Przestrzenne zróżnicowania procesów demograficznych w Polsce w latach 2002-2014, w: Sytuacja demograficzna Polski: raport 2014-2015, red. Z. Strzelecki, Warszawa: GUS, 2015, s. 251-288.

Analiza funkcjonującego systemu wyrównywania dochodów JST wraz z propozycją jego modyfikacji, (z: M. Bitner, J. Sierak, P. Swianiewicz), Warszawa: MIiR, 2015, s. 182.

2016

Przestrzenne zróżnicowania procesów demograficznych w Polsce, w: Sytuacja demograficzna Polski: raport 2015-2016, red. A. Potrykowska, M. Budziński, Warszawa: GUS, 2016, s. 175-212.

Zróżnicowania przestrzenne wybranych długookresowych procesów zmienności sytuacji demograficznej Polski - determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, red. P. Russel, B. Kłos, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016, s. 11-48.

Possible approaches to barriers to development in public policy, (z: Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, E. Jastrzębska), „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2016, z. 18, s. 145-161.

2017

Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego – wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego, „Studia BAS” 2017, vol. 41, z.1, s. 9-61.

Sytuacja demograficzna województwa łódzkiego na tle Polski (z: A. Potrykowska), w: Sytuacja demograficzna województwa łódzkiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, GUS, 2017, s. 37-78.

Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski, (z: A. Potrykowska), w: Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, GUS, 2017, s. 45-87.

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju (z: A. Potrykowska), w: Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, GUS, 2017, s. 39-78.

Przestrzenne zróżnicowania procesów demograficznych w Polsce, w: Sytuacja demograficzna Polski: raport 2016-2017, Warszawa: GUS, 2017, s. 180-221.