Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Juliusz Gardawski

 
Bibliografia


2008

Degradacja i wykluczenie klasy pracowniczej, w: Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, red. M. Jarosz, Warszawa: ISP PAN, 2008, s. 69-105.

Dialog społeczny w Komisji Trójstronnej, w: Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, red. M. Rymsza, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2007, s. 235-264.

Ekonomiczny wymiar struktury społecznej, w: Socjologia gospodarki, (z  L.Gilejko, J. Siewierskim, R. Towalskim), wyd. 2, Warszawa: Difin, 2008, s. 145-201.

Strajkujemy bo jest nam lepiej, (wywiad), „Gazeta Wyborcza” z 1-2 marca 2008 r., s. 26-27.

2009

Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka, Warszawa: MPiPS, 2009, 455 s.

Ewangelicy w dziejach Warszawy, (red. z A. Wołodko), Warszawa: Biblioteka

Uniwersytecka w Warszawie, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, 2009, s. 192.

Ewolucja polskich związków zawodowych, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 459-532.

Od redaktora, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 13-14. 

Orientacje wobec rynku, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 184-229. 

Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, (red.), Warszawa: WN Scholar, 2009, 765 s. 

Postawy Polaków a związki zawodowe i dialog społeczny w warunkach kryzysu, w: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 11-43.

Protestanckie osadnictwo z czasów Królestwa Kongresowego na przykładzie rodziny Burschów i Kruschów, w: Ewangelicy w dziejach Warszawy, red. J. Gardawski i A. Wołodko, Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, 2009, s. 101-130. 

Struktura świata pracy w okresie transformacji, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 86-95, 107-141. 

Świadomość ekonomiczna Polaków pracujących, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 230-255. 

Świat pracy a fordyzm i postfordyzm, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 52-64. 

Teorie struktury społecznej a świat pracy, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 65-85. 

Wstęp. Omówienie wyników, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 15-50. 

Zakończenie. Komentarz do problemu klas społecznych, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 731-733. 

Związki zawodowe między fordyzmem i postfordyzmem. Kryzys fordowskich związków zawodowych, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 437-443. 

Związki zawodowe w badaniach z 2007 roku, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 551-571.  

Związki zawodowe w krajach postsocjalistycznych, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 432-436. 

Związki zawodowe w krajach starej demokracji, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 420-431. 

Związki zawodowe w polityce, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 444-447. 

Związki zawodowe w teorii ekonomii i gospodarce, w: Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 448-457.

2010

Dialog społeczny: ku dialogowi sektorowemu IV Rzeczypospolitej, w: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, red. J. Kornaś, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9, Kraków: UE, 2010, s. 343-358.

Dialog społeczny w III Rzeczypospolitej, „Pogranicze. Polska–Ukraina, Rocznik Naukowy” 2009, nr 3, s. 147-176.

Na dwudziestolecie dialogu społecznego w Polsce, w: Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywiecka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s. 30-58.

Partnerstwo społeczne w Europie. Wartości zachodniego kręgu cywilizacyjnego, w: Współczesna cywilizacja zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 321-340.

Polish failures and half-successes in social pacting, (z G. Meardi), w: After the euro and enlargement: social pacts in the EU, eds. P. Pochet, M. Kuene, D. Natali, Brussels: European Trade Union Institute, 2010, s. 371-394. [Także: „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2010, vol. 1, no. 2, s. 70-90.]

Polskie związki zawodowe w procesie transformacji, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 179-187.

Prywatna przedsiębiorczość w III Rzeczpospolitej, w: Modernizacja Polski. Struktury Agencje Instytucje, red. W. Morawski, Warszawa: WAiP, 2010, s. 127-152.

Wzbogacanie dialogu. Trójstronna Komisja w świetle badań i analiz, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2010, nr 4, s. 3-20.

Związki zawodowe w sporach o egalitaryzm, w: Polacy równi i równiejsi, red. M. Jarosz, Warszawa: ISP PAN, 2010, s. 201-223.

2011

Bilans dialogu społecznego 1989-2010: trudności z zawieraniem paktów społecznych, w: Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, cz.1, red. J. Dzwończyk, J. Kornaś, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 12, Kraków: UE, 2011, s. 103-114.

Polish Workers in Times of Transition, w: Poland and its People in United Europe, ed. M. Jarosz, Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 2011, s. 168-188.

W drodze do partnerstwa, „Służba Pracownicza” 2011, nr 456, s. III-XVI.

Związki zawodowe wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych i demograficznych w Europie, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 251-282.

2012

At-Tahawwulat al-bunjawijja fi Bulanda wa-ar-Rabi al-Arabi, w: Al-Hiwar al-idżtima’i wa-alakat al-amal: at-tadżriba al-bulandijja, (red. z K. Pachniak), Warszawa: Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH, 2012, 271 s.

Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce, (z A. Mrozowickim, J. Czarzastym), „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2012, nr 3, s. 3-30.

History and Current Developments of Trade Unionism in Poland, (z A. Mrozowickim, J. Czarzastym), “Warsaw Forum of Economic Sociology” 2012, vol. 3, no. 1, s. 9-50.

Kształtowanie się klasy polskich przedsiębiorców prywatnych: aspekty strukturalne i postawy, w: Eseje o stabilności finansowej. Księga Jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Bogusława Pietrzaka, red. A. Alińska, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl, 2012, s. 77-102.

Partnerstwo społeczne oraz dialog w Europie i w Polsce, w: Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, red. K. Jasiecki, Warszawa: IFiS PAN, 2011, s. 108-144.

Trade Unions in Poland, Report 123, (z A. Mrozowickim, J. Czarzastym), Brussels: European Trade Union Institute, 2012, 98 s.

Wyalienowana klasa, Sektor małej i średniej przedsiębiorczości w III Rzeczypospolitej, w: Dylematy polskiej demokracji, red. Ł. Danel i J. Kornaś, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 123-158.

2013

Kapitał społeczny biznesu w społeczeństwie, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 167-212.

Kilka uwag o duchu protestantyzmu i protestantach warszawskich, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 71-92.

Oczekiwany model kapitalizmu: ku etatyzmowi?, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 288-314.

Od Redaktora, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 9-16.

Polski dialog społeczny w perspektywie teorii europejskich, w: Polskie bieguny. Spłeczeństwo w czasach kryzysu, red. M. Jarosz, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2013, s. 204-238.

Przedsiębiorcy w strukturze społecznej, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 213-240.

Przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 65-125.

Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, (red.), Warszawa: WN Scholar, 2013, 486 s.

Społeczna genealogia klasy przedsiębiorców prywatnych w III Rzeczypospolitej, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 32-64.

Sylwetki przedsiębiorców, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 126-166.

W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna / Labour Market. An Institutional Perspective, Warszawa: UW, 2013, 282 s., (rec.), „Warsaw Forum of Economic Sociology” 2013, vol. 4, no. 2, s. 139-144.

Wstęp. Jaki kapitalizm? Jacy kapitaliści, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, red. J. Gardawski, Warszawa: WN Scholar, 2013, s. 19-31.

2015

20 Years of Social Dialogue in Poland, w: Studia Iuridica tom 60, Collective Labour Law, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2015.

Etos robotników, w: Leksykon socjologii moralności, red. J. Mariański, Kraków: Nomos, 2015, s. 169-180.

Przestrzeganie prawa pracy a obecność w zakładzie związków zawodowych, „Polityka społeczna” 2015, nr 4, s. 21-27.

Czy jest jeszcze miejsce na bunt w świecie pracy?, „Instytut Idei” 2015, nr 8, s. 26-29.

The dynamics of tripartism in post-democratic transitions: comparative lessons from Spain and Poland, (z: G. Meardi, J. Gardawski, O. Molina), “Business History” 2015, vol. 57, nr 3, pp. 398-417.

2016

Właściciele firm sektora MŚP i ich przedsiębiorstwa, w: Wobec wyzwań jutra, red. W. Morawski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, s. 500-534.

Teoria różnorodności kapitalizmu a polski model kapitalizmu w kontekście zbioru studiów „Polska europejska czy narodowa”, „Przegląd Socjologiczny” 2016, t. 63, z. 4, s. 163-175.

Dobry interwencjonizm nie jest zły, w: Polska jutra – możemy i chcemy być lepsi. Po X Kongresie Obywatelskim, red. J. Szomburg, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2016, s. 35-43.

Społeczeństwo nękane nierównościami (recenzja), „Kultura i społeczeństwo” 2015, nr 4.

2017

Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki, „Kultura i Rozwój” 2017, nr 1, s.73-117.

Biskup Juliusz Bursche (1862-1942) (Bishof Juliusz Bursche 1862-1942), w: Spadkobiercy Reformacji (Erben der Reformation), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Źródła i monografie, s. 163-195 (wydawnictwo dwujęzyczne).

Wstęp, w: Świat pracy: instytucje i wartości, red. J.Gardawski, R.Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 65-73.

Świat pracy: instytucje i wartości, (red. z R. Towalski), Warszawa: OW SGH, 2017.