Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jolanta Gładys-Jakóbik

 
Bibliografia

2008

Nowy paradygmat przywództwa, w: Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, red. P. Wachowiak, Warszawa: OW SGH, 2008, s.75-89.

2009

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Wprowadzenie w problematykę, w: Konkurencyjność, jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej, 2009, s.153-165.

2010

Historyczne uwarunkowania kwestii kobiecej. Wprowadzenie w problematykę, „ Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 2, s. 129-145.

2011

Grupy interesu w demokracji deliberatywnej, w: Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, red. K. Jasiecki, ​Warszawa: IFiS PAN 2011, s. 83-108. 

Kobiety w przestrzeni publicznej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 32, s. 55-72. 

Model biznesu polskich przedsiębiorstw w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2011, z. 32, s. 132-146.

2012

Kulturowe aspekty zmiany organizacyjnej, w: Zarządzanie systemem zdrowia. Aspekty ekonomiczne i społeczne, red. V. Korporowicz, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 269-285.

W poszukiwaniu wzorów tożsamości polskich kobiet, “Kobieta i Biznes” 2012, nr 1-4, s.4-12.

2013

Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, (red. z A. Kozłowską), Warszawa: OW SGH, 2013, 174 s. 

Modele kobiecości w Polsce – ciągłość czy zmiana?, w: Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 113-130.

Wizerunki kobiet w przestrzeni publicznej, w: Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną i publiczną, red. J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 121-138.

2014

Władza w organizacji: rola płci w budowaniu pozycji i wpływu w organizacji, w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. A.Adamik, M.Nowicki, Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej, 2014, s.32-39. 

Władza  i komunikacja: relacje u progu XXI wieku, „Miscellanea Anthropologica  et  Sociologica” 2014, vol. XV, nr 1, s. 163-172.

Zachowania finansowe Polek: między konsumpcją a oszczędzaniem, „Prakseologia” 2014, nr 155, s.41-59.

2015

Demedykalizacja procesu leczenia jako kierunek zarządzania progresywnego ryzykiem choroby, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s.110-131.

Szanse i bariery rozwoju innowacyjności w Polsce, w: Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, red. A. Kołodziej - Durnas, Szczecin: USz, 2015, s. 19-39.

Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu, (z A. Kozłowska, V. Korporowicz), w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 167-186.

Wzory sukcesu w narracjach elit administracyjnych państwa, (z B. Post), „Kultura i społeczeństwo” 2015, nr 4, s. 43-65.

Szanse i bariery rozwoju  innowacyjności w Polsce, w: Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, red. A. Kołodziej - Durnas, Szczecin: USz, 2015, s.19-39.

Zmiana modeli mentalnych, jako reakcja na niepewność (nie tylko) organizacyjną, „Marketing i Rynek” 2015, nr 5, s. 1122-1139.

2016

Wprowadzenie (z E. Firlit), w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 9-16.

Przemiany rzeczywistości społecznej  w analizach socjologów, w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 17-37.

Współczesne organizacje – nowe wyzwania i kierunki badań, w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 115-139.

Behawioralizm w teorii i praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami, w: Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2016. s. 47-59.

Quo vadis socjologio?, „Opuscula Sociologica" 2016, nr 2, s. 5-18.

2017

Rozwój ws stagnacja. Kapitał kulturowy peryferii, ZiF 2017, vol.15, No 2.

Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych, (z A. Kozłowska ), „Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie” 2017, nr 44 (4), s. 39-51.