Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Marcin Gospodarowicz

 
Bibliografia


2008

Selected Aspects of Indirect Market Discipline in Banking Supervision, St-Petersburg: Publishing House Saint-Petersburg State University of Economics and Finance, 2008, 204 s.

Analiza instytucji lokalnych działających w sferze rynku, (z B. Czyżewski, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski), w: Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych,  „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2008, nr 103, s. 162-177.

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin a rozwój sektora MSP w najbliższych latach (z D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski),  w: Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB”  2008, nr 92, s. 49-77.

Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów – przegląd modeli teoretycznych, „Bezpieczny Bank” 2008, nr 2, s. 19-46.

Financial institutions and the development of rural areas in Poland , (z D. Kołodziejczyk), w: Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, red. N. Lace, Riga: Technical University, Faculty of Engineering Economics, 2008, s. 56 -73.

Analiza empiryczna pośredniej dyscypliny rynkowej w bankowości przy wykorzystaniu miar opartych na metodologii opcyjnej, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 263-270.

2009

Analiza efektywności produkcji gospodarstw wysoko-towarowych, w: Zmiany w technikach i organizacji produkcji gospodarstw wysoko-towarowych oraz ich wpływ na kondycję ekonomiczną tych jednostek, (red. z  B. Karwat-Woźniak), „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2009, nr 159, s. 24-83.

Klasyfikacja gospodarstw wysoko-towarowych według ich kondycji ekonomicznej przy wykorzystaniu wybranych narzędzi analizy skupień, (z  B. Karwat-Woźniak), w: Zmiany w technikach i organizacji produkcji gospodarstw wysoko-towarowych oraz ich wpływ na kondycję ekonomiczną tych jednostek, „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2009, nr 159, s. 104-110.

Jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu kapitału ludzkiego, (z  H. Kałuża, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski), w: Instytucjonalne instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2009, nr 138, s. 49-66.

Działalność instytucjonalna na rzecz rozwoju nierolniczych działań gospodarczych, (z   D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski), w: Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, Synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009, „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2009, nr 136, s. 31-51.

Analiza efektywności wykorzystania kontaktów z instytucjami przez gospodarstwa, (z   B. Czyżewski, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski), w: Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2009, nr 103, s. 108-113.

Local institutional network and the socio-economic situation of polish farms, w: AGRI-Food Sector in the Face of Current Challenges, red. P. Sabluk i A. Kowalski, Kijów: National University of Food Technologies oraz NSC Institute of Agrarian Economy, 2009, s. 55-70.

Lokalne instytucje (banki komercyjne i spółdzielcze) działające na terenach wiejskich a sytuacja ekonomiczno-społeczna gospodarstw rolnych, „Bezpieczny Bank” 2009, nr 1, s. 144-159.

CCEFM i VGSF – programy doktoranckie z finansów na uniwersytetach wiedeńskich, w: Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość - Materiały Konferencyjne, red. A. Kopiński, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s.71-80.

2010

Parametryczna analiza efektywności technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2010, nr 144,  s.174-189.

2011

Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR, (z  B. Czyżewski, D. Kołodziejczyk, A. Majchrzak, A. Matuszczak, T. Miś, M. Zaleska),  „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2011, nr 12, s.131-148.

Analiza stanu podmiotów gospodarczych w polskich gminach na obszarach wiejskich w latach 2006-2010, (z  B. Chmielewska, E. Ślązak, A. Wasilewski), w: Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. A. Wasilewski, „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2011, nr 14, s. 35-47.

Instrumenty inżynierii finansowej w działaniu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, (z  B. Chmielewska, E. Ślązak, A. Wasilewski), w: Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, red. A. Wasilewski, „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2011, nr 14, s. 72-86.

Ocena systemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii Rozwoju Kraju i zmian Wspólnej Polityki Rolnej, (z   B. Czyżewski, D. Kołodziejczyk, A. Majchrzak, A. Matuszczak, T. Miś, M. Zaleska), w: Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR, (red z  D. Kołodziejczyk), „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2011, nr 12, s. 60-98.

Analiza efektywności wykorzystania potencjału inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego – gminach w Polsce, w: Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”  2011, nr 166, s. 153-164.

Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe - perspektywa Unii Europejskiej, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki - Bankowość (red. M. Gospodarowicz), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 171,  s. 69-80 .

Non-parametrical Analysis of Technical Efficiency of High – commercial Farms In Poland In the years 1992-2005 with DEA, “Agricultural Economics and Management  - Sofia Agricultural Academy” 2011, nr 3-4, s. 52-62.

Efektywność techniczna produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych a poziom wykształcenia ich kierowników, (z  B. Karwat-Woźniak), w: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych,  red. B. Borkowski, Warszawa: OW SGGW, 2011, Tom XII , s. 122-139.

Mechanizmy dyscypliny rynkowej w bankowości w obliczu zmian na rynkach finansowych w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. J. Ostaszewski, R. Bartkowiak,   Warszawa: OW SGH, 2011 s. 423-441.

2012

Ocena skuteczności polityki wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich środkami Unii Europejskiej, (z  K. Bondyra, K. Krukowski, M. Oliński, B. Roszkowska-Mądra, A. Wasilewski, M. Wożniak), w: Skuteczność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości, red. A. Wasilewski,  „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2012, nr 77, s. 120.

Działalność koordynacyjna instytucji wspierających przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich (z  A. Czudec, D. Kołodziejczyk, M. Jabłoński, R. Kata, T. Miś, K. Smędzik-Ambroży, D. Zając), w: Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – na poszczególnych poziomach administracyjnych,  red. D. Kołodziejczyk, „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2012, nr 47, s. 155-169.

Obowiązek zwiększenia i utrzymania zatrudnienia: bariera czy czynnik efektywnego wykorzystania środków UE w rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich (z  B. Chmielewska, B. Roszkowska-Mądra, P. Siemiński, A. Wasilewski), w: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, red. A. Wasilewski,  „Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB” 2012, nr 41, s. 95-118.

Analiza stanu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2006- 2010, w: Polityka Ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 246, s. 86-96 .

Development of the technical infrastructure in rural areas in Poland during the period 2000-2009, “Agricultural University Plovdiv - Agricultural Sciences” 2012, Vol. IV, nr  9, s. 43-49.

2013

Banking union and its potential implications for the banking sector in Poland, w: Socialno ekonomiczni problem suczasnogo period Ukrainy, red. B. S. Kravciv, Kiev: University of Banking of the National Bank of Ukraine, 2013, s. 322-329.

Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku, „Zarządzanie i Finanse” 2013,  Vol. 11, nr 2/1, s. 160-171.

Sektor mikro-przedsiębiorstw w Polsce i jego wsparcie ze środków UE w latach 2007-2011, w: Polityka Ekonomiczna, red.  J. Sokołowski, G. Węgrzyn, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 307, s. 152-165.

2014

Risk adjusted deposit insurance premium – an empirical analysis for Polish banking sector , w: Peer-Reviewed Conference Proceedings Part IV, red. P. Jedlicka,  Hradec Kralove: The International Conference Hradec Economic Days 2014 Economic Development and Management of Regions, 2014, s. 156-164.

Instytucje finansowe w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (z  D. Kołodziejczyk), w: Materials of reports, International Scientific and Research Conference, The strategy of banking and real sector interactions in economy of Russia and Poland under modern conditions,  (red. z  V. Vagizova, M. Lebedeva), Kazan: Federal University, 2014, s. 51-56.

2015

Modyfikacje systemów gwarantowania depozytów bankowych w konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, w: Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, red. M. Zaleska, “Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego SGH. Studia i Prace” 2015, nr 3, s. 243-258.

2017

System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem ryzyka banku i ryzyka systemowego, Warszawa: OW SGH, 2017, 283 s.