Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Tomasz Grzybowski

 
​​Bibliografia

2009

Zagadnienie prawotwórstwa sędziowskiego a instytucja uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 6, s. 44-61.

2010

Zmiana tekstu prawnego a zmiana normatywna (w świetle sądowej wykładni prawa), „Państwo i Prawo” 2010, nr 4, s. 42-51.

2011

Glosa do postanowienia NSA z dnia 17 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1824/10, (z M. Gródecką), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 9, poz. 93. 

Glosa do postanowienia NSA z dnia 23 lutego 2011 r. sygn. akt II FZ 86/11, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 3, s. 170-174.

2012

Spory wokół reguły clara non sunt interpretanda, „Państwo i Prawo” 2012, nr 9, s. 44-55.

Glosa do wyroku NSA z 20 grudnia 2011 r. sygn. akt I FSK 481/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 5, poz. 55.

2013

Jednolitość orzecznictwa a paradygmat interpretacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem reguły clara non sunt interpretanda), "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2013, nr 2, s. 25-37.

Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013, 270 s.

2015

Interpretacyjny park jurajski: odpowiedź Agnieszce Choduń, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2015, nr 2, s. 142-148.

Między teorią a praktyką orzecznictwa sądów administracyjnych - uwagi na tle monografii „Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych”, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 6, s. 69-78.

2016

Przyznanie prawa pomocy w postaci ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika po wydaniu orzeczenia, w: Pomoc prawna, Warszawa: Naczelny Sąd Administracyjny, 2016, s. 5-41.

Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego, (z M. Zirk-Sadowskim), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 5, s. 9-22.

Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej w nowych regulacjach procesowych, w: Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek, Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 149-164.

Zmiana normatywna w dyskursie interpretacyjnym, w: Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VII. Teoria i filozofia prawa, red. A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, Warszawa: Fundacja Ubi societas, ibi ius, 2016, s. 516-517.

2017

Argumentacja konstytucyjna jako metoda (de)legitymizacji władzy sędziowskiej, w: Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym, Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały naukowe. Tom IV, red. A. Kotowski, E. Maniewska, Warszawa: Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 2017, s. 39-58.

Argumentum a contrario, (z M. Zirk-Sadowskim), „Państwo i Prawo” 2017, nr 11, s. 3-17.

Konkluzywność argumentacji konstytucyjnej jako kryterium oceny prawotwórstwa interpretacyjnego, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 3, s. 50-79.

O charakterze prawnym uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego i formach stosowania Konstytucji przez składy powiększone, w: Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, red. J. Królikowski, J. Podkowik, J. Sułkowski, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 179-200.

O kolizyjności norm na przykładzie przesłanek bezprzedmiotowości postępowania i niedopuszczalności wniosku w postępowaniu sądowoadministracyjnym, (z I. Dalkowską-Jóźwiak), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 3, s. 61-71.