Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Krzysztof Jarosiński

 
​​Bibliografia

2008

Działalność dydaktyczna, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 28-29.

Możliwości i zakres finansowania inwestycji sektora publicznego ze źródeł pozabudżetowych, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 117-148.

Praca naukowo-dydaktyczna, w: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 16-20.

Uwarunkowania i zakres zarządzania finansami w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 519-533.

Uwarunkowania i zakres zastosowań form partnerstwa publiczno-prawnego w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnego, (z B. Opałką), w: Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 275-290.

Współczesne uwarunkowania analizy i oceny projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, w: Nauki społeczno-ekonomiczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 143-157.

2009

Charakterystyka sytuacji finansowej powiatów rejonu północnego Mazowsza w latach 2002-2006, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 18, s. 83-199.

Przemiany sytuacji finansowej powiatowych jednostek samorządu terytorialnego w rejonie Mazowsza Północnego w latach 2002-2006, „Rocznik Żyrardowski” 2009, t. VII, s. 343-370.

Wpływ zjawisk kryzysowych na stabilność projektów inwestycyjnych, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 229-244.

2010

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze infrastruktury społeczno-gospodarczej wobec zjawisk kryzysowych w Polsce, w: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Warszawa: MRR, 2010, s.168-188.

Finansowe czynniki i bariery gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1, s. 29-60.

Nowe zarządzanie publiczne wobec problemów gospodarki regionalnej i lokalnej, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 357-376.

Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie transformacji. Stan i perspektywy, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, 418 s.

Wprowadzenie, w: Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie transformacji. Stan i perspektywy, (red.), Warszawa: OW SGH, 2010, s. 13.

2011

Finansowe czynniki i bariery gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce, (z B. Opałką), w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 81-112.

Gospodarka budżetowa Unii Europejskiej, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego. red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 93-115.

Urządzenia infrastruktury komunalnej jako podstawowy czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 159-175.

2012

Sektor publiczny wobec transformacji systemowej w Polsce, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 435-459.

2013

Charakterystyka dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w ujęciu przestrzennym  w latach 2004-2011, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 3, s. 34-52.

Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, (red.), Monografie i Opracowania,  nr 594, Warszawa: OW SGH, 2013, 225 s. 

Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach deficytu budżetowego oraz długu publicznego, w: Zwrotne instrumenty finansowe  w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. A. Alińska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 41-57.

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011, (z B. Opałką), w: Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, red. K. Jarosiński, Monografie i Opracowania,  nr 594, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 11-32.

Niestabilność rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów a zjawiska kryzysowe w Europie, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 371-390.

Przestrzenne zróżnicowanie wydatków budżetowych gmin w latach 2004-2011 w Polsce, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 273-286.

Uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011 w układzie regionalnym, (z B. Opałką), w: Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, red. K. Jarosiński, Monografie i Opracowania, nr 594, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 205-225.

Wprowadzenie, w: Dylematy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, red. K. Jarosiński, Monografie i Opracowania, nr 594, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 9-10.

2014

Finansowanie projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce a założenia strategii Europa 2020, (z B. Opałką), w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2014, s. 32-55.

Wprowadzenie, w: Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego, red. K. Jarosiński, Monografie i Opracowania, nr 595, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 9-11.

Zarządzanie i finanse jednostek samorządu terytorialnego w procesie planowania rozwoju lokalnego (z B. Opałką), w: Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego, red. K. Jarosiński, Monografie i Opracowania, nr 595, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 13-28.

Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego, (red.), Monografie i Opracowania, nr 595, Warszawa: OW SGH, 2014, 230 s.

2015

Uwarunkowania i kierunki polityki inwestycyjnej samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym w Polsce w latach 2004-2013, w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa: MIiR, 2015, s. 81-106.

Creativity and innovation in modern cities. Example of the socio-economic development of the city of Vienna, (z G. Maśloch), w: Making the 21st Century Cities, red. K. Jarosiński, Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 13-22.

Innovations in the public sector and their impact on the social-economic development processes, in: Making the 21st Century Cities, red  K. Jarosiński, Warszawa: CeDEWu, 2015, s. 23-44.

Development of public transport in Vienna according to new trends of innovations implementing, in: Making the 21st Century Cities, red. K. Jarosiński, Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 104-120.

Financing and management of public sektor investments on local and regional levels (z G. Maśloch, B. Opałka, Z. Grzymała), Warszawa: PWN, 2015, s. 1-159.

Making the 21st Century Cities, red. K. Jarosiński, Warszawa: CeDeWu, 2015.

Podmioty ekonomii społecznej oraz ich miejsce w gospodarce i społeczeństwie w procesie transformacji ustrojowej w Polsce, (z B. Opałka), Radom: „Analizy i Opracowania” WSNSiT, 2015, nr 2.

Cele i zadania ekonomii społecznej a współpraca podmiotów publicznych na poziomie lokalnym, (z B. Opałka), „Analizy i Opracowania EUST 2015, nr 2, s. 59-82.

Regionalne inwestycje publiczne w Polsce w latach 2008-2013, Kwartalnik KES „Studia i Prace" 2015, nr 1(21).

2016

Sektor publiczny w warunkach społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, (z B. Opałka), w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2016, s. 345-369.

Management of the public sector enterprises in a market economy, (z B. Opałka), w: Proceedings of IAC-MEBM in Vienna 2016, Prague: CIAE 2016, s. 78-89.

Financing of investment projects in the public sector in Poland, (z B. Opałka), w: Proceedings of IAC-MEBM in Vienna 2016, Prague: CIAE 2016, s. 69-77.

The Impact of Special Economic Zones on the Level of Socio-Economic Changes of Polish Regions, (z G. Maśloch), Warszawa: Warsaw Forum of Economic Sociology, 2016, V.72 (14).

Finansowanie świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym, (z B. Opałka), w: Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne, red A. Kurzynowski, Warszawa-Radom: ZUS, 2016, s. 163-186.

Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego wobec problemu finansowania usług zdrowotnych, (z B. Opałka), w: Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne, red A. Kurzynowski, Warszawa-Radom: ZUS, 2016, s. 139-162.

2017

Społeczno-gospodarczy i terytorialny wymiar działalności funduszy pożyczkowych w Polsce, w: Społeczny kontekst ekonomii, red J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 179-202.

Ujęcie sieciowe procesów rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa, (z G. Maśloch), w: Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości, red. P. Maśloch, G. Maśloch, K. Jędruszczak, Warszawa: Piotr Maśloch, 2017, s. 139-156.

Sektor publiczny wobec problemów bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, (z B. Opałka), w: Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości, red. G. Maśloch, P. Maśloch, K. Jędruszczak, Warszawa: Piotr Maśloch, 2017, s. 33-72.

Usługi publiczne jednostek samorządu terytorialnego w nowych warunkach instytucjonalnych i ograniczonej autonomii finansowej, (z B. Opałka), w: Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości, red. G. Maśloch, P. Maśloch, K. Jędruszczak, Warszawa: Piotr Maśloch, 2017, s. 103-124.

Finansowanie zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego i długookresowego rozwoju, (z B. Opałka), w: Czynniki i uwarunkowania obronności i bezpieczeństwa państwa wobec wyzwań przyszłości, red.  G. Maśloch, P. Maśloch, K. Jędruszczak, Warszawa: Piotr Maśloch, 2017, s. 81-102.

Public Sector and Budgetary Economy in Transition in Poland in a New Context of Development Economics, Proceedings Book of 13th International Conference on Social Sciences in Vienna, Vienna: European Center for Science Education and Research, 2017, ​s. 402-410. 

Public sector and budgetary economy in transition in Poland in a new context of development economics, European Journal of Economics and Business Studies 2017, Vol 9 No 1, s. 269-277, DOI:10.26417/ejes.v9i1.

 ​