Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Anna Jarosz-Nojszewska

 
​​Bibliografia

2009 

Ustawa scaleniowa 1933 roku. Próba ujednolicenia systemu ubezpieczeń społecznych w II RP, w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław: Gajt, 2009, s. 171-175.

2010 

Świadczenia rentowe dla inwalidów wojennych w II RP w latach 1918-1926, w: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich, red. T. Głowiński, K. Popiński, Wrocław: Gajt, 2010, s. 203-214. 

Wzrost w warunkach niewoli politycznej, w: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. J. Kaliński, Warszawa: WAiP, 2010, s. 108-137.

2011 

Aleksander Konstanty Ivánka (1904-1975), „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 10, s. 99-115. 

Gospodarka Narodowa – Gospodarka Planowa – Gospodarka Narodowa, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 1/2, s. 1-11. 

Józef Krzeczkowski i Zespół Społeczno-Narodowy, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 11/12, s. 141-159. 

Józef Maria Poniatowski i „Gospodarka Narodowa”, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 5/6, s. 123-139.

2012 

Ubezpieczenie od bezrobocia w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 211-225. 

Ubezpieczenia robotników przemysłowych w II RP, w: Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, red. J. Chumiński, M. Zawadka, Wrocław: Gajt, 2012, s. 271-279.

2013 

Ubezpieczenia robotnicze w Polsce w latach 1918-1939, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 26-40.

2014 

Ochrona pracy młodocianych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XIX wieku, t. 2, red. P. Grata, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s.56-70. 

2015

Działalność i organizacja Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie w latach 1919-1933, w: Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław: Wydawnictwo GAJT,  2015, s. 183-196.​

Powojenne losy kampusu, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  red. W. Morawski,  Warszawa:  OW  SGH, 2015, s. 115-134. 

Powstanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jej kampusu, w: Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  red. W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 49-60. 

Retirement privileges of civil servants in the Second Polish Republic, "Studia Historiae Oeconomicae" 2015, vol. 30, s. 55-68. 

Urlopy wypoczynkowe pracowników najemnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Ustawodawstwo a praktyka, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XIX wieku, t. 3,  red. P. Grata, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, s. 67-85. 

2016

110 lat Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, "Gazeta SGH" 2016, nr 5, s. 26-27. 

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, "Skarpa Warszawska" 2016, nr 6, s. 48-52.

Hutnictwo żelaza w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Problemy energetyczne Polski. Cześć 1: Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 71-90.

Pod jednym dachem - Biblioteka SGH i Biblioteka Narodowa w latach 1930-1964, "Gazeta SGH" 2016, nr 6, s. 19-21. 

Problem surowców w hutnictwie II Rzeczypospolitej, w: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny,  red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2016, s. 175-184.

Problem ubezpieczeń emerytalnych "Westfalczyków" w okresie międzywojennym, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 409-422. 

Problemy energetyczne Polski. Cz. 1, Surowce, (red. z W. Morawski), Warszawa: OW SGH, 2016, 224 s. 

Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku,  red. P. Grata, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 29-50.

2017

Bezrobocie i wykluczenie w III RP, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej,  red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa:  OW SGH, 2017, s. 253-270.

Drogi i bezdroża polskiego rolnictwa, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa:  OW SGH, 2017, s. 175-190.

Emerytury zawodowych wojskowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: W garnizonie i na kwaterze... Wojskowi i cywile – gospodarcza relacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. R. Klementowski, M. Zawadka, Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2017, s. 173-188.

Polsko-francuskie umowy w sprawie ubezpieczeń społecznych w okresie międzywojennym, "UR Journal of Humanities and Social Sciences" 2017, nr 2, s. 34-52, DOI: 10.15584/johass.2017.2.2 

Polsko-niemiecka umowa w sprawie ubezpieczeń społecznych, w: Świat pracy: instytucje i wartości, red. J. Gardawski, R. Towalski, Warszawa:  OW SGH, 2017, s. 147-161.

Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, (red.), Warszawa: OW SGH 2017, 318 s.

Problemy reprywatyzacji, (red. z P. Legutko-Kobus), Warszawa: OW SGH, 2017, 187 s.

Problemy reprywatyzacji, (z P. Legutko-Kobus), "Gazeta SGH" 2017, nr 4, s. 33.

Profesor Piotr Jachowicz (1955-2017), "Gazeta SGH" 2017, nr 3, s. 46-47. 

Profesor Piotr Jachowicz (1955-2017). Wspomnienie, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2017, nr 2, s. 225-228. 

Smelting industry in the Second Republic, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2017, nr 2, s. 49-69. 

Ubezpieczenie emerytalne pracowników umysłowych w Drugiej Rzeczypospolitej, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V, red. P. Grata, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 34-50.

Wstęp, (z P. Legutko-Kobus), w: Problemy reprywatyzacji, red. A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 7-8.

Wstęp, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska,  Warszawa: OW SGH 2017, s. 7-9.