Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Ewa Jastrzębska

 
Bibliografia

2008

Industrializacja i dezindustrializacja a stan środowiska przyrodniczego, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 197-220.

Systemy społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach, w: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, t. I, red. L. Woźniak, Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2008, s. 68-79.

Systemy społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa OW SGH, 2008, s. 223-232.

2009

Metoda cen hedonicznych, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Warszawa OW SGH, 2009, s. 81-95.

Metoda kosztu podróży, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 55-80.

Odpowiedzialność firmy wobec społeczeństwa, w: Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 83-92.

2010

Dyfuzja dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, w: Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie transformacji. Stan i perspektywy, red. K. Jarosiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 81-95.

Etyka biznesu a społeczna odpowiedzialność biznesu, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1, s. 175-197.

Uczelnie wyższe a edukacja w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zarządzanie zmianami. Zeszyty Naukowe” 2010, nr 2, s. 1-13.

Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego a kryzys, (z P. Legutko-Kobus), w: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Warszawa: MRR, 2010, s. 300-327.

Wybrane społeczne aspekty globalizacji, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 2, s. 83-105.

2011

Bezpieczeństwo a ochrona środowiska przyrodniczego, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, (z P. Legutko-Kobus), red. K. Żukrowska, Warszawa: IUSatTAX, 2011, s. 427-452.

CSR a kryzys, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 156, Wrocław: UE, 2011, s. 105-116.

Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego na kierunkach ekonomicznych, (z P. Legutko-Kobus), w: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 225, Wrocław: UE, 2011, s. 281-307.

Fair Trade jako przykład zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, red. N. Ćwik, FOB, 2011, s. 36-38, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna_odpowiedzialnosc_FOB_2011.pdf.

Kształcenie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu na uczelniach ekonomicznych, (z P. Legutko-Kobus), w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, red. M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny, Warszawa: Wydział Zarządzania UW, 2011, s. 193-210.

Metody wyceny wartości środowiska przyrodniczego – polskie przykłady, w: Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, red. E. Kowalik, Lublin: WSEiI, 2011, s. 41-55.

Państwo a społeczna odpowiedzialność biznesu, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s. 9-30.

System społecznej odpowiedzialności warunkiem skutecznego wdrażania koncepcji CSR, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywy i kierunki rozwoju, red. R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek, Toruń: UMK, 2011, s. 95-119.

Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa w warunkach kryzysu, (z P. Jeżowskim, E. Taylor), w: Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 11-38.

Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, w: Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, red. J. Reichel, Warszawa: FOB, MG, 2011, s. 9-23. [Także: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Jak%20uczyc%20o%20CSR.pdf.]

Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2011, z. 32, s. 217-238.

2012

Korporacje transnarodowe a Fair Trade, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011/2012, nr 4, s. 29-49.

Produkt społecznie odpowiedzialny, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu, red. N. Ćwik, FOB, 2012, s. 53-55, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2012/04/Wsp%C3%B3lna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87.-Rola-marketingu-13.pdf.]

2013

Obywatelstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionu (przykład Grupy Żywiec), w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 338-348.

Reorientacja strategii zrównoważonego rozwoju – w stronę ekonomii społecznej i ekonomii daru,  (z P. Legutko-Kobus), w: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania, red. A. Graczyk,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 318, Wrocław: UE,  2013, s. 23-36.

Społeczna odpowiedzialność liderów CSR w Polsce – wyniki badań, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 288, Wrocław: UE, 2013, s. 37-48.

2014

Kodeks etyczny jako element zarządzania przez wartości, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 338, Wrocław: UE, 2014, s. 78-87.

Kwestia równego traktowania płci w Polsce, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2014, s. 100-114.

Partycypacja i kapitał społeczny jako determinanty wdrażania rozwoju zrównoważonego w planowaniu przestrzennym, (z P. Legutko-Kobus), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Społeczny wymiar gospodarowania przestrzenią, Tom VI serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”, red. A. Maciejewska, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 38-47.

Polityka genderowa Unii Europejskiej – geneza i ewolucja, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 201-222.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej a dobre praktyki biznesu w Polsce, (z P. Legutko-Kobus), w: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, red. A. Budnikowski, A. Kuźniar, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 419-428.

Przywództwo rozproszone wyzwaniem XXI wieku, w: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. I. Kuraszko, Warszawa: Difin, 2014, s. 230-240.

Rola i działania biznesu na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce, (z P. Kobus-Legutko), „Mazowsze. Studia Regionalne” 2014, nr 15, s. 49-75.

Rozwój e-administracji w Polsce w kontekście celów strategicznych Unii Europejskiej, (z P. Legutko-Kobus), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Społeczny wymiar gospodarowania przestrzenią, Tom VI serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”, red. A. Maciejewska, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 25-37.

2015

Budżet partycypacyjny jako instrument budowania społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej. Teoria a praktyka w Polsce, w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2015, s. 177-195.

Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania rozwoju miast, „Studia KPZK PAN” 2015, t. CLXI, s. 190-199.

Contemporary Leaders and Leadership. New Challenges for Women, (z P. Legutko-Kobus)​​, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2015, nr 17, s. 67-78.

Partycypacja w obszarach funkcjonalnych (przykład Metropolii Poznań), (z P. Legutko-Kobus), w: Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. B. Banachowicz, ​K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska​, Łódź: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem WZ UŁ, 2015, s. 236-255.

Rola państwa we wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Unii Europejskiej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015 zeszyt 18, s. 129-137​.

Środowisko przyrodnicze jako niemy interesariusz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Dobre praktyki biznesu w Polsce, „Logistyka odzysku. Zrównoważony rozwój w praktyce” 2015, nr 2, s. 49-51.

Usługi publiczne a rozwój lokalny, (z Z. Strzelecki, A. Gałązka, P. Legutko-Kobus), w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2015, s. 197-215.

2016

Angażowanie interesariuszy jako istota społecznej odpowiedzialności według ISO 26000, w: Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej​, „Zeszyty Naukowe WSP” 2016, nr 4, s. 71-91.​

Biznes na rzecz rozwoju zrównoważonego – dobre praktyki, „Ekonomia XXI Wieku” 2016, nr 4 (12), s. 34-45​.

Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, Kwartalnik KES „Studia i Prace" 2016, nr 4 (28), s. 85-102.

Jak wdrażać CSR strategicznie – od programu do modelu biznesowego. Bariery i wyzwania​, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii, red. M. Andrejczuk, A. Grusz​ecka-Tieśluk, E. Wojciechowicz, Warszawa: FOB, 2016, s. 20-29.

​Natural environment as a silent stakeholder of a socially responsible company. Good business practices in Poland, „Logistyka odzysku” 2016, nr 4 (21), s. 80-82.​

Possible approaches to barriers to development in public policy, (z Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, A. Gałązka), „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2016, nr 18, s. 145-161.

Reporting of non-financial information as a stakeholder engagement method, w: Social Responsibility of Organizations. CSR 1.0, CSR 2.0 and what’s next?, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016, nr 423, s. 61-78.

Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski, (z P. Legutko-Kobus, D. Kobus), w: Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2016, s. 203-244.

Zarządzanie różnorodnością jako element CSR – dobre praktyki i korzyści, „Marketing i Rynek” 2016, nr 8, s. 12-18.

2017

CSR jako odpowiedź biznesu na wyzwania rozwoju zrównoważonego – ewolucja koncepcji, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, red. R. F. Sadowski, Z. Łepko, Warszawa: TN im. Franciszka Salezego​, 2017, s. 239-250.

CSR na Mazowszu – wymiar instytucjonalny, „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXVIII, s. 116-129.

Ekoinnowacje w polskich MMŚP a wytyczne ISO26000 w obszarze środowisko, „Logistyka odzysku” 2017, nr 2 (23), s. 54-58​.

Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki, (z P. Legutko-Kobus), „Zarządzanie publiczne” 2017, nr 4, s. 443-461.

Engaging stakeholders as a condition of creating social innovations, w: Social responsibility of organizations. Old – New stakeholder?​, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2017, nr 464, s. 57-68.​​

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa idea czy stare podejście? Dobre praktyki społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2017, nr 491, s. 220-234​.

Potencjały i bariery rozwojowe Warszawy w kontekście reprywatyzacji, (z J. Szlachta, P. Legutko-Kobus), w: Problemy reprywatyzacji, red. A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 173-187.

Spójność społeczna w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Definiowanie, pomiar i dobre praktyki biznesu, „Optimum. Studia ekonomiczne” 2017, nr 4, s. 114-132.

The responsible consumer as an answer to new sustainable development challenges, „Ekonomia i Środowisko. Economics and environment. Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists” 2017, nr 1 (60), s. 198-206.​

Wpływ przedsiębiorstw na otoczenie – ujęcie w raportach niefinansowych​, „Marketing i Rynek” 2017, nr 11, s. 158-173.

Zmniejszenie nierówności jako jeden z celów zrównoważonego rozwoju ONZ – definiowanie, pomiar i implementacja, (z P. Legutko-Kobus), w: Społeczny kontekst ekonomii​, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 113-140.