Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jeżowski Piotr

 
​​Bibliografia

2008

Europejska polityka energetyczna jako wyzwanie dla Polski, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH 2008, s. 77-91.

Europejski handel CO2. Szanse i zagrożenia, „Euroekspert” 2008, nr 3, s. 38-51. [Także w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH 2007, s. 103-116.]

Industrializacja i dezindustrializacja a infrastruktura gospodarcza na przykładzie ciepłownictwa i wodociągów w Łodzi, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 181-195.

Problemy polskiego ciepłownictwa – stan obecny i kierunki zmian, w: Zarządzanie w energetyce, red. A. Chochowski, F. Krawiec, Warszawa: Difin 2008, s. 195-217.

2009

Biznes i środowisko: w poszukiwaniu złotego środka, w: Brief. Poszanowanie dla środowiska, coraz ważniejszy czynnik konkurencyjności firmy. Suplement promocyjny do „Harvard Business Review Polska” 2009, nr 1, s. 21.

Ewaluacja przedsięwzięć ekologicznych i zdrowotnych, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 33-54.

Kapitał naturalny i rozwój zrównoważony a sprawiedliwość, w: Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka, red. B. Fiedor, R. Jończy, Wrocław: UE, 2009, s. 67-82.

Metoda safe minimum standard, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 137-148.

Metoda wyceny warunkowej, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 117-136.

Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, (red.), Warszawa: OW SGH, 2009, 148 s.

Podstawy regulacji środowiska i zdrowia, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 11-31.

Polityka energetyczna z polskiej perspektywy, w: Planowanie i zarządzanie w energetyce, red. P. Borowski, M. Powałka, Warszawa: SGGW, 2009, s. 24-33.

Przedmowa, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 7-9.

Przesłanki likwidacji komunalnych zakładów budżetowych, (z Z. Grzymałą), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2009, z. 92, s. 9-45.

Wpływ handlu CO2 na gospodarkę Polski, w: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, t. II, red. E. Lorek, Katowice: AE, 2009, s. 151-171.

Zawodność rynku w gospodarce komunalnej, „Ekonomia i Prawo” 2009, t. V. Zawodności rynku – zawodności państwa – etyka zawodowa, cz. 1., s. 193-206.

2010

Metoda deklarowanych preferencji, w: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, red. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżowski, I. Dymitryszyn, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa: SGGW, 2010, s. 311-331.

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, wyd 2 popr. i uzup., (red. z J. Szyszko, J. Rylke, I. Dymitryszyn), Warszawa: SGGW, 2010, 411 s.

Rozwój zrównoważony – uświadomiona konieczność współczesnej cywilizacji, w: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 47-64.     

2011

Charakterystyka rynków komunalnych, w: Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, red. Z. Grzymała, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 22-37.

Ciepłownictwo, w: Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, red. Z. Grzymała, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 59-87.

Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, red. E. Broniewicz, J. Godlewska, R. Miłaszewski, Białystok: Politechnika Białostocka, 2009, 258 s., (recenzja), „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” 2011, nr 4, s. 153.

Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań, (red. z E. Marciszewską), Warszawa: OW SGH, 2011, 137 s.

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań, (z Z. Grzymałą, G. Maślochem), Warszawa: OW SGH, 2011, 86 s.

Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych, w: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przedsiębiorstwa wobec zmian klimatu. Les entreprises face aux changements climatiques”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, L’Université de Paris XIII. Warszawa, 7-8 kwietnia 2011 r., 27 s., http://www.sgh.waw.pl/instytuty/imsg/ccc2011/jezowski_paper.pdf.

Polityka klimatyczna UE a rozwój polskiej energetyki konwencjonalnej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s. 137-168.

Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa w warunkach kryzysu, (z E. Jastrzębską, P. Legutko-Kobus, E. Taylor), w: Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 11-38.

Wprowadzenie, (z E. Marciszewską), w: Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 7-10.

Zmiany technologii i organizacji procesów przetwarzania i zagospodarowywania odpadów, w: Z. Grzymała, P. Jeżowski, G. Maśloch, Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 53-79.

2012

Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań 2011, (red. z E. Marciszewską), Warszawa: OW SGH, 2012, 158 s.

Rozwój zrównoważony a zielony kapitalizm, w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia ewolucji formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 139-160.

Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 99-124.

Wprowadzenie do zarządzania w sektorze publicznym, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, wyd. 3 zm. i uzup., red. V. Korporowicz, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 125-141.

Wstęp, (z E. Marciszewską), w: Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań 2011, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 9-12.

2013

G. Wojtkowska-Łodej, D. Michalski, P. Hawanek, Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, Warszawa: OW SGH, 2012, 240 s., (rec.), „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 11-12, s. 142-146.

Racjonalność prywatyzacji zarządzania w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, w: Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, red. G. Maśloch, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 21-43.

Trwałość a rozwój zrównoważony, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 10-23.

2014

Energiewende – ile kosztuje postępowa polityka energetyczna?, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 463-483. 

Niemiecka ENERGIEWENDE  –  jako wyraz innowacyjnej realizacji strategii Europa 2020, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2014, s.  84-99.

Niemiecka Energiewende z polskiej perspektywy, w: Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki, red. A. Alińska, Stare Babice: Omikron, 2014, s. 73-88.

2015

Zasadnicze problemy polskiej polityki energetycznej, w: Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, red. J. Osiński. Warszawa: OW SGH 2015, s. 169-184.

2016

Sektor ciepłownictwa systemowego wobec wyzwań związanych z wymogami rozwoju zrównoważonego – wnioski dla polityki energetycznej, w: Stan, uwarunkowania i perspektywy rozwoju krajowego sektora ciepłownictwa systemowego ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rozwoju zrównoważonego, red. A. Szablewski, Łódź: Wydawnictwo PŁ, Monografie PŁ, 2016, s. 307-341.

Techniczne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce (Technical conditions for development of the low emission economy in Poland), „Prace Naukowe UE we Wrocławiu" 2016, nr 454, s. 63-78.

Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego, „Optimum. Studia ekonomiczne" 2016, nr 3 (81), s. 3-19.

2017

O niektórych problemach gospodarki niskoemisyjnej, „Studia z Polityki Publicznej" 2017, nr 1, s. 45-64.

Polityka klimatyczno-energetyczna kluczową barierą rozwoju zrównoważonego w Polsce, „Optimum. Studia ekonomiczne  2017, nr 4, s. 69-83.

 ​