Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Janusz Kaliński

 
​​Bibliografia

2008 

Bibliografia publikacji pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego za lata 1998-2007, (z D. Drabińską), Warszawa: OW SGH, 2008, 277 s. 

Co by było, gdyby Polska przyjęła pomoc w ramach Planu Marshalla, w: Gdyby...Całkiem inna historia Polski, Warszawa: Demart, 2008, s. 145-156. 

Czy Polska rosła w siłę i ludzie żyli dostatniej? O modernizacji gospodarczej i społecznej – w epoce PRL rozmawiają Łukasz Dwilewicz, Janusz Kaliński, Jacek Luszniewicz i Dariusz Stola. Dyskusję prowadzą Władysław Bułhak i Andrzej Zawistowski, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 13-41. 

Edward Lipiński, w: Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. J. Kaliński, wyd. 1 rozsz., Warszawa: OW SGH, 2008, SGH, s. 19-28. 

Historia gospodarcza XIX i XX wieku, Warszawa: PWE, 2008, 436 s. 

Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, (red.), wyd. 1 rozsz., Warszawa: OW SGH, 2008, SGH, 270 s. 

Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1980-1989 (z Ł. Dwilewiczem, Ł. Paprotnym, A. Zawistowskim). „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 385-422. 

Przegląd koniunktury gospodarczej Polsce w latach 1990-2004, w: Podlasie. Dwie dekady transformacji, red. A. F. Bocian, Białystok: UwB, 2008, s. 37-47. 

Przemysł jedwabiu naturalnego w Milanówku, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 67-74. 

”Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z 14, s. 324, (red.) 

Zmiana roli sektora publicznego gospodarce polskiej w latach 1990-2006, w: Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, red. R. Przygodzka, Białystok: UwB, 2008, s. 13-23.

2009 

Gospodarka realnego socjalizmu a światowy cykl koniunkturalny. „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 10, s. 71-82. 

Historia gospodarcza Polski 1989-2004, Białystok: UwB, 2009, 68 s. 

Kierunki polityki gospodarczej w Polsce Ludowej, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2009, nr 4, s. 222-235. 

Kryzys gospodarczy w Polsce, w: Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, Białystok: UwB, 2009, s. 120-135. 

Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, (red. z M. Zalesko), Białystok: UwB, 2009, 461 s. 

Przyspieszenia wzrostu gospodarki Polski w XIX i XX wieku, w:Rozważania o rozwoju gospodarczym Polski, red. W. Bieńkowski i K. Szczygielski, Warszawa: WSHiP, 2009, s. 28-47. 

Przyspieszenia wzrostu w dziejach Polski, w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk i T. Głowiński, Wrocław: Gajt, 2009, s. 27-38. 

”Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 19, s. 359, (red.) 

Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004. Warszawa: OW SGH, 2009, 145 s.

2010 

Edward Lipiński: zaangażowany ekonomista i niepokorny intelektualista, w: Od Wydziału Handlu Zagranicznego do Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: sześćdziesięciolecie 1949-2009, red. M. Szostak, Warszawa: OW SGH, 2010, s.171-181. 

Ekonomiczeskije otnoszenia meżdu Polszej i SSSR, w: Biełyje piatna – czornyje piatna. Słożnyje waprosy w rosyjsko-polskich otnoszeniach, pod obszczej redakcjej doktora politiczeskich nauk, professora A. W. Torkunova, professora A. D. Rotfelda, Moskwa: Aspekt-Press, 2010, s. 599-620.  

„Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr  3, 437 s., (red.). 

Ocena wyników transformacji: Polska na tle krajów w regionie, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 555-568. 

Polskaja ekonomika posle 1989g, ”Mir Pieremien” 2010, nr 2, s. 77-90.  

Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, ( red.), Warszawa: WAiP, 2010, 247 s.  

Prywatyzacja, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 325-334. 

Stosunki gospodarcze między Polską a ZSRR, w: Białe plamy czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), red. A.D. Rotfeld i A. W. Torkunow, Warszawa: PISM, 2010, s. 629-650.  

Wzrost w warunkach transformacji ustrojowej, w: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. J. Kaliński, Warszawa: WAiP, 2010, s. 213-241.  

Zarys dziejów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Gazeta SGH” 2010, nr 7, s. 4-5.

2011 

Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Łódź: Księży Młyn, 2011, 92 s.  

Gomułkowskie dylematy modernizacji gospodarki, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 2011, nr 87, s. 41-50. 

Kryzysogenny charakter gospodarki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowe, w: Strajki w Polsce w XX wieku, red. R. Gryza, Warszawa: DIG, 2011, s. 129-144. 

L.J. Jasiński, Bliżej centrum czy na peryferiach. Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Warszawa: CEN, Wyd. TRIO, 2011, 521 s., (rec.), „Studia Ekonomiczne / Economic Studies” 2011, nr 3, s. 313-316. 

Ośrodki przemysłowe w planach zagospodarowania przestrzennego w latach 1947-1955, w: Regiony przemysłowe. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość. Materiały konferencyjne. Boszkowo, 9 czerwca 2011 r., Boszkowo: Instytut Śląski, CK „Muza”, s. 7-22.  

Privatization in Poland after 1989, „Studia Historiae Oeconomicae” 2010/2011, vol. 28-29, s. 101-114.  

Prognozy ludnościowe dla Polski a rzeczywistość, (z J. Luszniewiczem, J. Łazorem), w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 35-72.  

Stosunki gospodarcze Polski z państwami Europy Środkowej i Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej, (red.), Warszawa 2011, SGH, 214 s.  

Zarys dziejów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Gazeta SGH” 2011, nr 7, s. 6-7.

2012 

Charakterystyka przemysłu Podlasia u schyłku Polski Ludowej. „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2012, nr 3, s. 96-106.  

From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), (red. z M. Zalesko), Bialystok: Bialystok University Press, 2012, 301 s.  

Gospodarka w PRL, Warszawa: IPN, 2012, 124 s.  

Polish Road to the Market Economy, w: Internationale Studien zur Geschichte von Wirtschaft und Gesellschaft, t. 1, hrsg. K. Hardach, Frankfurt a. Main: Peter Lang, 2012, s. 405-424. 

Przemiany struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1944-2004,w: Między ekonomią a historią. Studia ofiarowane Profesorowi Czesławowi Noniewiczowi z okazji 75. urodzin, red. R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin i M. Zalesko, Białystok: UwB, 2012, s. 228-239.  

The Economic Crisis in Poland, w: From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009), eds. J. Kaliński, M. Zalesko, Bialystok: Bialystok University Press, 2012,  s. 89-99.  

Wybrane zagadnienia ekonomiczne Polski, Unii Europejskiej i świata, (red.), Warszawa: OW SGH, 2012, SGH, 291 s. 

Wzrost gospodarczy, rentowność przedsiębiorstw i deficyt budżetu państwa w latach 1990-2010, w: Eseje o stabilności finansowej. Księga Jubileuszowa 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, red. A. Alińska, Warszawa SGH, CeDeWu.pl, 2012, s. 147-156.  

Zarządzanie gospodarką, w: PZPR jako machina władzy, red. D. Stola, K. Persak, Warszawa 2012, PAN, s. 201-208.

2013 

Autostrady na Euro 2012, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 1, s.139-166.  

Budowa autostrad w Polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich, w: Fundusze Europejskie w polityce spójności, red. A. Augustyn, H. Ostapowicz, Białystok: UwB, 2013, s. 111- 122.  

Geneza i ewolucja planu sześcioletniego, w: Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uniwersalny, cz.1, red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2013, s. 437-452. 

Model gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w ujęciu „szkoły wakarowskiej”, w: W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, red. P. Jachowicz, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 51-62. 

Polska wobec pierwszego światowego kryzysu energetycznego, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 411-422. 

Rubel transferowy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 3, s.147-167. 

Z zagadnień transformacji i integracji gospodarczej, Warszawa 2013, SGH, 332 s. (red.).

2014 

Bankowość austriacka na ziemiach polskich, w: Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław: Gajt,  2014, s. 269-284. 

Economy in Communist Poland. The Road Astray, Warsaw: Institute of National Remembrance, 2014, 126 s. (Transl. Joanna Rohozińska-Michalska).

Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, (z R. Przygodzką i M. Zalesko)Białystok: UwB, 2014, 319 s. 

Jen – od ery Meiji do ery Heisei, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 123-146. 

Motoryzacja a infrastruktura drogowa w Polsce po 1918 r, w: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu. Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław: Gajt,  2014, ,  s. 137-154. 

Reforma rolna – mit założycielski Polski Ludowej (wywiad), http://www.muzhp.pl/artykuly/1380/reforma-rolna--mit-zalozycielski-polski-ludowej.html.

The Transferable Rouble and ‘Socialist Integration’ – What Kind of Relationship?, (z Ł.Dwilewiczem), w: Disintegration and Integration in East-Central Europe, 1919 – post-1989, eds. W. Loth, N. Păun, Baden-Baden, Cluj-Napoca: Nomos, EFES, 2014, s. 169-185. 

Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Białystok: UwB, 2014, 150 s.

2015

Assistance or exploitation? Economic relations between Poland and the Soviet Union, w: White spots, black spots : difficult matters in Polish-Russian relations, 1918-2008, eds. A. D. Rotfeld & A. V. Torkunov, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015, s. 509-520.

Budynek A, w: Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura światła, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 19.

Budynek Biblioteki, w: Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura światła, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 65.

Denominacja złotego w 1995 r., „Mówią Wieki” 2015, nr 6, s. 77-80.

Etatyzacja gospodarki w okresie rządów komunistycznych w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2015, nr 4, s. 177-201.

Gmach Główny, w: Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura światła, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 105.

Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, (z Cz. Noniewiczem), Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, 309 s.

Historia kampusu, w: Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura światła, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 15.

Kiedy zaczęło się odradzanie gospodarki rynkowej w Polsce?, ”Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 1, s. 3-13.

Lubelskie Zagłębie Węglowe, w: Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, t. 1, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2015, s. 142-147.

Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy, w: Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, t. 1, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, 2015, s. 126-141.

Wpływ zmiany granic politycznych na gospodarkę Polski powojenne, w: Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, red. T. Głowiński, Wrocław: Wyd. Gajt, 2015, s. 127-138.

Zarys dziejów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Gazeta SGH” 2015, nr 7, s. 6-7.

2016

Blaski i cienie gospodarki Trzeciej Rzeczypospolitej, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016,  s. 247-266.

Górnictwo węgla brunatnego w Polsce, w: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński i M. Zawadka, Wrocław: Wydawnictwo Gajt, 2016, s. 65-80.

Następstwa „bitwy o handel” (1947-1948), w: „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. T. Osiński, Lublin: IPN, 2016, s. 199-211.

Zagłębia węgla brunatnego w Polsce po 1945 r., w: Problemy energetyczne Polski. Część I: surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 139-162.

2017

Budynek A, w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 35.

Budynek Biblioteki, w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 81.

Gmach Główny, w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 121.

Historia kampusu, w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, opr. B. Trzcińska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 31.

Fazy wzrostu gospodarki polskiej po 1918 roku, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2017, nr 1, s. 65-8

Jak powstała autostrada A4?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Prace Historyczne” 2017, z. 4,  s. 833–855.

Komunalizacja i reprywatyzacja Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy w Warszawie, w: Problemy reprywatyzacji, red. A. Nojszewska-Jarosz, P. Legutko-Kobus, Warszawa: OW SGH, 2017 s. 161- 172.

Lignite Basins in Poland after 1945, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2017, nr 2, s. 107-132.

Przekształcenia własnościowe, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 91-104.

Zmiany strukturalne w transporcie lądowym po 1989 r., w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 209-226.​