Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Marcin Kawiński

 
Bibliografia
 
2008

Efektywność zabezpieczenia społecznego, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 795-817.

Polski system emerytalny próba oceny w świetle doświadczeń chilijskich i zagrożeń współczesnego rynku finansowego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2008, nr 2, s. 69-75.

2009

Consumer Protection and Dispute Resolution within the EU Financial Sector, „Progres” June 2009, no 49, s. 1-6, [Także:https://www.genevaassociation.org/media/478900/ga2009-progres49-kawinski.pdf].

Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym, (z D. Stańko), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 2, s. 108-114. 

Strategia w polityce społecznej na przykładzie polskiej reformy emerytalnej, w: Strategie w polityce społecznej, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2009, s. 183-200.

2010
 
Instytucja mikroubezpieczeń, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 311-324.

Ochrona konsumenta w inicjatywach Unii Europejskiej, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 275-280.

Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem bezrobocia, w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 145-154.

Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem utraty mienia, (z D. Stańko), w: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 233-245.

Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Warszawa: PIU, 2010 („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2010, nr 1, numer specjalny), 74 s.

2011

Krótkowzroczność ubezpieczeniowa, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011, nr 3, s. 5-7.

Opinion about the EIOPA's proposal to extend the scope of the IORP Directive (Draft response to Call for Advice on the review of Directive 2003/41/EC, EIOPA-CP-11/001, 8 July 2011), chapter 6 CfA 1 Scope of the IORP Directive, pages 10-23), opinia z dnia 8 lipca 2011 r. dla Occupational Stakeholders Group przy European Insurance and Occupational Pension Authority, (z D. Stańko), 13 s., https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/KUS/publikacje/Documents/Stanko_Kawinski_EIOPA_2011_Copy.pdf.

Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej. Skuteczność i efektywność, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2011, 282 s.

2012

Produkty długoterminowe, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2012, nr 12, s. 6-8.

Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries, (z D. Stańko, J. Rutecką), „Journal of Pension Economics and Finance” 2012, vol. 11, issue 4, s. 581-605.

Przegląd dyrektywy, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2012, nr 5, s. 7-8.

2013

Central & Eastern Europe: Are CEE Pension Systems Safe?, (z D. Stańko, J. Rutecką), „Investment $ Pensions Europe”, January 2013, www.ipe.com/central-and-eastern-europe-are-cee-pension-systems-safe/49157.article#.UOax6qyoF8E.  

System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych, (z A. Chłoń-Domińczak, D. Stańko), Warszawa: OW SGH, 2013, 224 s. [Także: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/637/SYSTEM_OCENY_I_PREZENTACJI_WYNIKOW_INWESTYCYJNYCH_KAPITALOWYCH_SYSTEMOW_EMERYTALNYCH_Agnieszka_Chlon-Dominczak_Marcin_Kawinski_Dariusz_Stanko/.]

Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Warszawa: PIU, 2013, („Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 2, numer specjalny), 81 s.

2015

Ubezpieczenie społeczne a finanse osobiste, w: Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, red. M. Kawiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 27-43.
 
Ochrona Konsumenta w agendzie Europejskiego Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Kierunki zmian, w: Ochrona Konsumentów na rynku ubezpieczeniowym, red. J. Monkiewicz, M. Orlicki, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 187-209.
 
Finansowanie świadczeń onkologicznych i kardiologicznych – przegląd międzynarodowy (Financing oncology and cardiology services - international overview), w: Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb (The use of quantitative methods to assess quality of care and demand for service provision in oncology and cardiology in Poland), red. B. Więckowska, Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, 2015, s. 37-57.
 
Przegląd teorii finansów gospodarstw domowych w kontekście współczesnych uwarunkowań polityki publicznej, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 1, s. 9-27.
 
Nietrafiona sprzedaż a otoczenie regulacyjne pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce – wybrane rozwiązania, „Studia Oeconomica Posnaniensa” 2015, vol. 3, no. 12, s. 102-121.
 
Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, red. M. Kawiński, Warszawa: OW SGH, 244 s.
 
2016
 
Systemy zabezpieczenia społecznego – organizacja i rozwój, w: Ubezpieczenia, red. W. Ronka-Chmielowiec, Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 467-481.
 
Financial and insurance literacy in Poland (z P. Majewski), „Insurance Review” 2016, nr 4, s. 21-32.
 
2017
 
Percepcja zagrożeń i poziomu pokrycia skutków wybranych ryzyk w ramach systemu zabezpieczenia społecznego – perspektywa członków gospodarstwa domowego, w: Kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń prywatnych i publicznych, red. W. Sułkowska, M. Cycoń, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2017, s. 267-279.
 
O powstaniu i działalności Katedry Ubezpieczenia Społecznego (z T. Szumlicz), w: Księga jubileuszowa 100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH, red. T. Michalski, A. Śliwiński, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 119-140.
 
Finanse osobiste. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej, Warszawa: OW SGH, 2017, 361 s.