Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Anna Kociołek-Pęksa

 
Bibliografia

2009

Dobre prawo. Złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, (red. z P. Mochnaczewskim), Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawaj, 2009, s. 246-275.

Grupy interesu w procesie legislacyjnym, w: Demokracja w XXI wieku, red. M. Szyszkowska, Warszawa: Dom Wyd. tCHu, 2009, s. 114-133.

Model dobrego prawa na gruncie stosunków gospodarczych, w: Dobre prawo. Złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, red. P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, 2009, s. 246-275.

Wolność jednostki w ramach Gemeinschaft i Gesselschaft – rozważania na gruncie teorii F. Tónniesa, w: Pokój i demokracja, red. M. Szyszkowska, Warszawa: Dom Wyd. tCHu,  2009, s. 73-82.
 
2010

Kryzys jako konieczny mechanizm melioryzmu, w: Normalność i kryzys – jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, red. J. Oniszczuk, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 75-83.

2011

Socjologiczne i politologiczne ujęcia władzy jako korelatu państwa i społeczeństwa, w: Współczesne państwo w teorii i w praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, wyd. 2, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 73-95.

Spotkania kultur prawnych w procesie negocjacji Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Polsce (z M. Turczyk), w: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, red. O. Nawrot, S. Sykuna,  J. Zajadło, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2011, s. 220-223.

2013

Leksykon socjologii prawa. 100 Podstawowych pojęć, (red. z M. Stępień), Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2013, 465 s.

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego, Podręcznik do nauki zawodu technik administracji, (z J. Ablewicz, W. Pęksą, E. Rucińską-Sech, J. Wierzbickim), Warszawa: WSiP, 2013, 248 s.

Prawo a wartości, w: Leksykon Socjologii Prawa. 100 Podstawowych pojęć, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień), Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2013, s. 276-285.

Problematyka aksjologiczna jako uwarunkowanie procesów prawodawstwa gospodarczego oraz jego limitacji. Zagadnienia filozoficzno-prawne, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2013, nr 1, s. 37-72.

Władza polityczna a prawo, w: Leksykon Socjologii Prawa. 100 Podstawowych pojęć,  red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień), Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2013, s. 439-443.

Władza, w: Leksykon Socjologii Prawa. 100 Podstawowych pojęć, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień), Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2013, s. 426-435.

2014

Certyfikat pożarowy nieruchomości zabytkowej - postulat de lege ferenda w odniesieniu do treści regulującej  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w: Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk: Wolters  Kluwer, UG, 2014, s. 429-440.

Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. europejskiego standardu praw człowieka, (z J. Menkesem), w: Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, t. 1, red. J. Jaskiernia, Warszawa: Wyd. Sejmowe, 2014, s. 523-541.

O reżimie prawnym zarządzania pasem drogowym i drogami publicznymi – uwagi wybrane, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 1, s. 65-84.

Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – stosunek ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do międzynarodowego prawa humanitarnego,  (z J. Menkesem), w: Prawo ochrony zabytków,  red. K. Zeidler, Warszawa-Gdańsk: Wolters  Kluwer, UG,  2014, s. 415-428.

Życie społeczne i normy społeczne. Cele społeczne kreowania norm prawnych. Normy jako czynnik ułatwiający przystosowanie się do otoczenia. Normy jako sposób ochrony przebiegu i rezultatu działania człowieka, w: Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, red. P. Chmielnicki, Warszawa: Lexis Nexis, 2014, s. 47-61.

2015

Zakres zmian prawa UE w związku z umowami handlowymi z Kanadą i USA, w kontekście zobowiązań WTO - określenie kierunków rozwoju uregulowań prawnych w zakresie rynków międzynarodowych, (z J. Menkes), w: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych, red. J. Osiński, A. Pisula, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 21-64.

Międzynarodowe i krajowe prawne regulacje stanów nadzwyczajnych – analiza teoretycznoprawna (systemowa), (z J. Menkes), w: Stan nadzwyczajny. Analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski, Zielona Góra: Wydawnictwo UZ, 2015, s. 47-68.

Greece and Lithuania in the security system of the UE, (z J. Menkes), „The Lawyer Quarterly - International Journal of Legal Research” 2015, Vol 5, No 1, s. 22-40.

Regulacje prawne instrumentem ochrony dóbr kultury, (z J. Menkes) „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” 2015, t. VI, s. 111-132.

2016

On the constitutional and theoretical-practical aspects of the functioning of the rules of international law in the Polish legal system, (z J. Menkes) w: PRÁVO A HODNOTY Sborník příspěvků z jednání sekce teorie práva a právních dějin na konferenci Olomoucké právnické dny konané ve dnech 21–22.5, red P. Osina, Brno: Tribun EU, 2016, s. 62-97.

O ustrojowych i teoretyczno-prawnych aspektach funkcjonowania norm prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym,  (z J. Menkes), w: Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin: Innovatio Press, 2016, s. 213-240.

O „niedojrzałości" społeczności międzynarodowej, czyli o suwerenie (w stosunkach międzynarodowych) i dojrzewaniu poprzez prawo, (z J. Menkes), w: Między Klio a Themis - Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. J. W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakarenko, Warszawa-Poznań: WD, IiB UW, 2016, s. 519-535.

Realizacja norm Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji jako wyznacznik jakości i efektywności procesu stosowania prawa. Dobre praktyki w administracji publicznej, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 229-254.

Polityka prawa w obszarze gospodarki w kontekście zasad społecznej gospodarki rynkowej i wolności gospodarczej. Uwagi z zakresu polityki prawa, w: Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 61-88.

Z zagadnień legitymacji i legalności prawa w krajowym, międzynarodowym oraz europejskim porządkach prawnych (z J. Menkes), „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8 (112-113), s. 12-34.

Correlation between legitimacy and legalism - selected problems, (z J. Menkes) „The Polish Review of International and European Law” 2016, PRIEL Vol 5, No 1, s. 125-142.

Z zagadnień prawnych regulacji systemu bezpieczeństwa narodowego – prawne uwarunkowania logistyki i koordynacji wielopodmiotowych akcji ratowniczych, (z J. Menkes), „Zeszyty Naukowe SGSP w Warszawie” 2016,  nr 60/4/2016, s. 127-151.

Between History and Sociology – remarks on differences in perceiving “legal culture” as a subject of interest by various disciplines of jurisprudence, particularly sociology of law and the disciplines of the history of law, (z W. Pęksa) „The Lawyer Quarterly – TLQ” 2016, Vol. VI 4/2016, s. 209-225.

Polish Legal Regulations and the Legal Doctrine With Regard to States of Emergency in a Comparative Perspective, „Acta Juridica Hungarica. Hungarian Journal of Legal Studies” 2016, vol. 57 no.2, s. 217-238.
 
2017

Problematyka sankcji i countermeasures w prawie międzynarodowym publicznym  – wymiar filozoficznoprawny, (z J. Menkes), w: Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, red. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak, Prace Naukowe WP, AiE UW 2017, e-monografie nr 107, s. 87-103.

Tworzenie prawa stadium realizacji przez państwo obowiązku „ochrony ludności” - wybrane zagadnienia, (z J. Menkes), w: Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, red. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 580-596.

Immunity of international organisations against state immunity: selected legal problems, (z J. Menkes), „Hungarian Journal of Legal Studies” 2017, Vol. 58, No 2, s. 194-205.

W poszukiwaniu optymalnego i idealnego aksjologicznego modelu regulacji prawnej – idea prawa Gustawa Radbrucha, „Zeszyty Naukowe SGSP w Warszawie” 2017, Nr 61 (tom2)/1, s. 113-133.

O wielowymiarowości i niejednoznaczności sankcji w prawie. Teoretyczno-prawne i filozoficzno-prawne zagadnienia sankcji prawnej, (z W. Pęksa), „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1/2017, s. 9-23.