Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jan Koleśnik

 
Bibliografia
 
2008
 
Regulacje nadzorcze, w: Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w Polsce w 2007 roku, (red. z  M. Zygierewicz, J. Tylińska, G. Tyliński), Warszawa: Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2008, s. 47-87.
 
Zabezpieczenia w bankowości – aspekty prawne i wymogi regulacyjne, (z. M. Rewieński), Warszawa: Wolters Kluwer, 2008, 176 s.
 
Zastosowanie filtrów ostrożnościowych przy wyliczaniu kapitału regulacyjnego – wybrane aspekty, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 287-294.
 
Treści programowe i materiały dydaktyczne dla uczniów szkół średnich oraz studentów w zakresie oceny ekonomiczno – finansowej banku oraz systemów gwarantowania depozytów, „Bezpieczny Bank” 2008, nr  2, s. 141-157.
 
2009

Ograniczenie swobody przepływu kapitału instytucji kredytowych – unijne i polskie rozwiązania prawno-regulacyjne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 548, s. 46-52.
 
2010
 
Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego – rozwiązania instytucjonalne, w: Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Warszawa: Difin, 2010, s. 24-37.
 
Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Warszawa: Difin, 2010, s. 27-53.
 
Limit koncentracji zaangażowań w instytucjach kredytowych – nowe paradygmaty regulacyjne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 144 , s. 178-188.
 
Pożądane cechy nowoczesnych regulacji nadzorczych, „Finanse -  Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2010, nr 2, s. 67-78.
 
2011
 
Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin, 2011, 345 s.
 
Rola banków w świecie pieniądza niematerialnego, „Zeszyt Nauki o Finansach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 4, s. 51-61.
 
2012
 
Nowa architektura nadzoru makro-ostrożnościowego w Unii Europejskiej, w: System finansowy a rozwój gospodarczy – szanse i zagrożenia, red. B. Filipiak, J. Fila, Warszawa: Difin, 2012, s. 17-30.
 
2013
 
Nowa Umowa Kapitałowa, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Warszawa: C.H. Beck, 2013, s. 213-224.
 
Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, w: Unia bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa: Difin 2013, s. 91-109.
 
Europejska unia bankowa – nowy wymiar ryzyka systemowego, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 2, s. 91-110.
 
Wpływ agencji ratingowych na bezpieczeństwo systemu bankowego, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, część 1, s. 295-307.
 
Institutional Protection Scheme w sektorze banków spółdzielczych w Polsce – modelowe rozwiązania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2013, nr 3, Vol. XLVII, s. 283-291.
 
New capital requirements for banks in the European Union, “Казанский экономический вестник”, Kazan Federal University, 2013,nr 6, s. 4-7.
 
2014
 
Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Warszawa: Difin, 2014, 204 s.
 
Pożądany kształt rekomendacji nadzoru finansowego dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, „Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica” 2014, nr 1, s. 235-244.
 
Podział banków jako skuteczna metoda redukcji ryzyka too big to fail, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 3, tom 6, s. 64-75.
 
System zarządzania w bankach w świetle nowych wyzwań regulacyjnych, „Przegląd organizacji” 2014, nr 4, s. 29-34.
 
Rola państwa w zrównoważonym rozwoju systemu bankowego, „Nauki o Finansach”  2014, nr 1, s. 124-131.
 
Role of public institutions and their strategies in crises events in 2008-2010, “Finanse -  Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2014, nr 1, s. 37-51.
 
Przeregulowanie działalności bankowej w Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 186, s. 174-184.
 
Regulacyjne miary płynności w bankach jako dopełnienie miar adekwatności kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Finanse” 2014, nr 10, s. 81-91.
 
2015
 
Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w: Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska,  Warszawa: Difin, 2015, s. 99-124.
 
Rynek kapitałowy, (red.) „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH Studia i Prace” 2015, nr 3, tom 1, 187 s.
 
Stabilność polskiego sektora bankowego w świetle krajowych testów warunków skrajnych, w: Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, red. M. Zaleska, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH Studia i Prace” 2015, nr 3, s. 195-206.
 
Post-kryzysowe narzędzia analizy nadzorczej a poziom bezpieczeństwa europejskiego systemu bankowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395,  s. 149-157.
 
Skuteczność ograniczenia wypłaty dywidendy banków jako instrumentu polityki nadzorczej w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2015, nr 4,  s. 247-255.
 
Cross-currency interest rate swap w kontekście walutowych kredytów hipotecznych, „Problemy Zarządzania” 2015, nr 3 (55), s. 158-169.
 
Refleksje o nowym świecie finansów, (z E. Ślązak), „Miesięcznik Finansowy Bank” 2015, nr 10, s. 84-85.
 
Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka – wnioski i rekomendacje, (z  E. Ślązak), “Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2015, nr 1, s. 50-51.
 
2016
 
Bankowość detaliczna, (red.), Warszawa: Difin, 2016, 230 s.
 
Charakterystyka bankowości detalicznej, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin, 2016, s. 11-27.
 
Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin, 2016, s. 48-66.
 
Charakterystyka kredytów bankowych, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin, 2016, s. 77-89.
 
Kredyt konsumencki, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin, 2016, s. 90-109.
 
Kredyt mieszkaniowy, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin, 2016, s. 110-130.
 
Odwrócony kredyt hipoteczny, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin, 2016, s. 131-139.
 
Uwarunkowane formy płatności, w: Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Warszawa: Difin, 2016, s. 166-176.
 
Instrumenty kredytowe, w: Bankowość bez tajemnic, red. M. Zaleska, Warszawa: Difin, 2016, s. 41-62.
 
Współczesny bank centralny jako organizacja społecznie odpowiedzialna, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437, s. 222-229.
 
2017
 
Bank Recovery and Resolution Mechanisms in non-Banking Union Countries, w: Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation Inside and Outside the Euro Area, red. Z. Korzeb, Madrid: Delta Publicaciones, 2017, s. 123-145.
 
Gwarancje bankowe w rachunku adekwatności kapitałowej banków – wyzwania regulacyjne, w: Otoczenie a wartość przedsiębiorstwa, red. M. Miszczuk, M. Sosińska-Wit, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2017, s. 153-163.
 
Piaskownica regulacyjna jako akcelerator innowacyjności w polskim systemie bankowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 475, s. 90-99.
 
Globalne banki a ryzyko systemowe w Unii Europejskiej - narzędzia ograniczania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2017, nr 6, Vol. 51, s. 141-148.
 
Jubileusz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, (z  P. Bolibok,) “Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2017, nr 1, s. 386-396.