Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dorota Konopka

 
Bibliografia
 
2008

Ekonomiczne teorie bezrobocia a teorie człowieka bezrobotnego, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2008, nr 1, s. 29-40 
 
Kultura bezrobotnych – konieczność czy przypadek, Białystok: WSAP, 2008, 238 s. 
 
Specyfika społeczno-kulturowa Białostocczyzny, w: Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Białystok: WSAP, 2008, s. 89-98. 
 
Społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2008, nr 2, s. 30-46.
 
2009
 
Administracja i społeczeństwo, (red.), w: Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, [b.s.]. 
 
Odpowiedzialność zawodowa z perspektywy studenta kierunku administracja publiczna (studia stacjonarne licencjackie) (raport z badań socjologicznych), (z J. Sitniewską), „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2009, nr 1, s. 140-151. 
 
Prestandard Education of Public Administration (BA) in Opinions of Graduate Students in Poland, (z J. Sitniewską, S. Staszicem), The 17th NISPAcee Annual Conference „State and Administration in a Changing World”, 2009, www.nispa.org. 
 
Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej, w: Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 383-388. 
 
Wprowadzenie, w: Nauka administracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, [b.s.]. 
 
Zachowania patologiczne społecznie i dewiacyjne w administracji a zaufanie, w: Patologie w administracji publicznej, red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009, s. 265-272.
 
2010

Kultura bezrobotnych jako typ subkultury ubóstwa w perspektywie koncepcji Pierre’a Bourdieu, w: Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego; XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: Co dzieje się ze społeczeństwem? PTS, Kraków: PTS, 8-11 września 2010 r., http://www.pts.org.pl/index/repo. 
 
Odpowiedzialność jako podstawowy czynnik działania urzędnika samorządowego, (z J. Sitniewską), w: Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, red. D. Walczak-Duraj, Łódź: UŁ, 2010, s. 217-229. 
 
Profil kształcenia a praktyka zawodu - opinie absolwentów kierunku administracja publiczna pracujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku i Starostwie Powiatowym w Białymstoku, (z J. Sitniewską), w: Administracja publiczna w dobie kryzysu, Międzynarodowa Konferencja NISPAcee XX-lecie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; XI Doroczna Konferencja SEAP, Warszawa, 12-14 maja 2010 r., www.nispa.org.

2011

Cultural needs of WSAP students and their participation in the cultural life of the college and Bialystok city, (z J. Sitniewską), w: Culture and Society, ed. A. Karpińska, Białystok:  WSAP, 2011, s. 179-196. 
 
Dysfunkcje administracji publicznej a kapitał społeczny, (z J. Sitniewską), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2011, nr 3, s. 32-39. 
 
Praca w systemie wartości bezrobotnych regionu białostockiego, w: Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, red. D. Walczak-Duraj, Łódź: UŁ, 2011, s. 207-218. 
 
Social and individual effects of the ‘Us’ and ‘Them’ division in the situation of unemployment; w: Culture and Society, ed. A. Karpińska, Białystok: WSAP, 2011, s. 155-166. 
 
Wykorzystanie Internetu między radnymi a mieszkańcami Białegostoku (badania pilotażowe), (z J. Sitniewską) „E-mentor” 2011, nr 4, s. 29-37.
 
2012

Kryzys zaufania a nie prawa - na przykładzie administrowania sądownictwem powszechnym w Polsce, w: Kryzys prawa administracyjnego. Inflacja prawa administracyjnego, red. P. J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, 257-274. 
 
Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności, (z A. Hermanem), w: Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 56, Szczecin: USz, 2012, s. 375-384. 
 
Trust and Mistrust in Business Relationships, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2012, nr 8, s. 3-10.

2013
 
Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: Samorządność w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Lublin: KUL, 2013, s. 216-224. 
 
Zaufanie publiczne w warunkach niekompletnej globalizacji, (z A. Hermanem), w: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, red. J. Zimmerman, P. J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer, 2013, s. 488-506.

2014
 
Efektywna i skuteczna komunikacja jako element budowy zaufania pomiędzy urzędem a jego klientami (raport z badań socjologicznych wybranych urzędów woj. dolnośląskiego), (z J. Sitniewską), „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 1-2, s. 107-121.
 
Profil kształcenia a praktyka zawodu – opinie absolwentów kierunku administracja publiczna, (z J. Sitniewską) w: Administracja publiczna i kształcenie kadr administracji wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, red. W. Mikułowski, J. Czaputowicz, Warszawa: KSAP, 2014, s. 479-494.
 
Społeczna odpowiedzialność w sferze e-biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 1, s. 92-95.
 
2015
 
Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015, nr 3(36), s. 20-29.
 
Teoria i praktyka zarządzania wartością ekonomiczną (z A. Herman) „Zarządzanie i Finanse” Journal of Management and Finance 2015, Vol.13, No 3/2/, s. 165-176.
 
2016
 
Searching for a more socially responsible theoretical concept of economic value mamagement /proposal of undertaking an international reasearch subject, (z A. Herman), w: State, Society and Business – Development of Contemporary Management, International Management  Foundation, ed. J. Teczke, Cracow – Saint Petersburg: University of Economics, 2016, p. 85-94.
 
Wpływ przemian cywilizacyjnych na poziom zaufania publicznego w Polsce, w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 217-232.
 
Współpraca międzysektorowa – Wieloletnie Kontraktowanie Usług Społecznych jako czynnik wzmacniający kapitał społeczny wspólnot lokalnych, (z M. Wenclik, K. Mnich), w: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Warszawa: C.H. Beck, 2016, s. 90-101.
 
Znaczenie zaufania i kooperacji w wymiarach lokalnych widziane z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce, Kwartalnik KES „Studia i Prace” 2016, nr 4, s. 103-119.
 
2017
 
Glokalizacja zaufania publicznego w koncepcji zarządzania wartością, „Zarządzanie i Finanse” Journal of Management and Finance 2017, vol. 15 nr 2, s. 149-163.
 
Zaufanie jako istotna podstawa wartości publicznej, w: Świat pracy: instytucje i wartości, red. J. Gardawski, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 177-193.
 
Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznych (z M. Wenclik), w: Realizacja zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, s. 706-719.