Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Violetta Korporowicz

 
Bibliografia

2008
 
Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, wyd. 2 zm. i uzup., Warszawa: OW SGH 2008, 216 s.

Różnice zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej i miejskiej w świetle badania nad promocją zdrowia, w: Kulturowe uwarunkowania zdrowia, red J. Karski, Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2008, s. 142-155.

Szkoła promująca zdrowie – wizja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 461-472.

2009

Diagnoza stanu zdrowia jako podstawa badań społecznych skutków kryzysu gospodarczego, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualna praktyką, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s.297-313.

Kształtowanie zachowań zdrowotnych młodzieży jako wkład na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w: Społeczne dylematy Europy, red. D. Gizicka, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2009, s. 261-274.

Metoda kosztu choroby, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, red. P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 97-115.

Zadania sektora ochrony zdrowia a dostęp do usług zdrowotnych, w: Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. E. Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 115-126.

2010

Międzynarodowe i krajowe organizacje ekologiczne w nowej odsłonie, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 2, 63-82.

Opieka ponad barierami, (wywiad), "Facility Manager" 2010, nr 3, s. 15-16.

Promocja zdrowia i profilaktyka chorób jako element realizacji polityki ochrony zdrowia, w: Zdrowie publiczne. Współczesne uwarunkowania i  trendy rozwoju, red. Z. Świderek, W. Wróbel, A. Kryński, Częstochowa: Wyd. Educator, 2010, s. 175-189. 

Turystyka i urbanizacja jako elementy środowiskowych zagrożeń globalnych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1, s. 133-140.

Zdrowotny wymiar kapitału ludzkiego a zmiany klimatu, w: Zmiany klimatu a społeczeństwo, red. L. Karski, I. Grochowska, Warszawa: Wyd. C.H. Beck, 2010, s. 291-305.

2011

Cyberprzemoc i niepełnosprawność jako ograniczenia wdrażania rozwoju zrównoważonego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s. 169-187.

Kształtowanie społeczeństwa wiedzy poprzez edukację zdrowotną i edukację na rzecz rozwoju zrównoważonego, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Białystok: WSE, 2011, s. 207-219.

Równość płci? Między fikcją a prawdą, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH,  2011, s. 459-480.

Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 7-8, s. 71-87.

2012

Alkoholizm, prostytucja, zakażenia HiV i AIDS, narkomania jako formy wykluczenia społecznego w świetle badań, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2012, nr 3, s. 93-112. 

Ewolucja czy rewolucja w polityce ochrony zdrowia w Polsce? Od systemu scentralizowanego do opartego na zasadach rynkowych, w: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja systemu, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 483-498.

Infrastruktura sektora ochrony zdrowia w świetle potrzeb i kondycji zdrowotnej społeczeństwa, Analizy i Opracowania Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, nr 1, Radom: WSNSiT, 2012, s. 63-84. 

Przemiany instytucjonalne w ochronie zdrowia w Polsce w dobie reformy, (z M. Godlewskim i J. Gralińskim,), w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, wyd. 3, zm. i uzup., red. V. Korporowicz, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 195-218.

Wstęp, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne,wyd. 3,zm. i uzup., red. V. Korporowicz, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 9-12.

Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, wyd. 3, zm. i uzup.,( red.), Warszawa: OW SGH, 2012, 326 s. 

Zdrowie i jego społeczne odniesienia, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, wyd. 3 zm. i uzup., red. V. Korporowicz, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 75-82.

Zdrowie w teorii ekonomii, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, wyd. 3, zm. i uzup., red. V. Korporowicz, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 19-33. 

2013

Ludnościowe oblicza kryzysu, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s.327-350.

Różnice w zachowaniach zdrowotnych i kosztach leczenia kobiet i mężczyzn w Polsce, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2013, nr 3, s. 79-100.

2014 

Polityka zdrowotna i ludnościowa w Polsce jako przykłady polityki publicznej, w: Polityka publiczna we współczesnym świecie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 295-311.

2015

Polityka zdrowotna w systemie nauk o polityce publicznej, „Studia z Polityki Publicznej” 2015 nr 2, s. 47-62.

Zarządzanie progresywne zdrowiem: kierunki, strategie, metody (red.), Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, 387 s.

Wstęp, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem: kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 11−17.

Zarządzanie progresywne, idea i pojęcia podstawowe, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem: kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 2−46.

Promocja zdrowia jako przykład demokratycznej i nastawionej na rozwój strategii w zarządzaniu progresywnym, w. Zarządzanie progresywne zdrowiem: kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 146−166.

Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu (z A. Kozłowska), w. Zarządzanie progresywne zdrowiem: kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 167−186.

Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej w Polsce jako podstawa kształtowania strategii zarządzania progresywnego, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem: kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 211−228.

Stan zdrowia oraz koszty leczenia mężczyzn i kobiet w świetle zachowań autodestrukcyjnych jako metoda badania potrzeb zdrowotnych, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem: kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 229−253.

2016

Zarządzanie progresywne w zdrowiu publicznym, w: Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne, red. A. Kurzynowski, Warszawa−Radom: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, ZUS, 2016, s. 63−80.

Przestrzenne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych jako bariera rozwoju gospodarki kapitalistycznej w Polsce, red. J. Osiński, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 307−317.

2017

Zarządzanie progresywne w zdrowiu publicznym jako przejaw public governance, w: Nowe idee zarządzania publicznego. Wyzwania i dylematy, red. E.M. Marciniak, J. Szczupaczyński, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski, 2017, s. 157−174.

Ekonomiczny i społeczny wymiar public governance w ochronie zdrowia, w: Świat pracy: Instytucje i wartości, red. J. Gardawski, R. Towalski, OW SGH, 2017, s. 109−124.