Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Anna Kozłowska

 
Bibliografia
 
2008
  
Consumer’s awareness: actions targeted at a respectful treatment of women, “Women & Business" 2008, nr 1-4, s. 27-32. 
 
Internet w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, w: Internet jako nowa płaszczyzna konkurowania przedsiębiorstw, red. A. Grzegorczyk, K. Szlubowski, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, 2008, s. 99-114. 
 
Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zorientowanej na kobiety, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2008, z.24, s. 277-297. 
 
Reklama społeczna - narzędzie kształtowania postaw i zachowań prospołecznych, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2008, z. 15, s. 627-649. 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu czy public relations: kierunek społecznych działań przedsiębiorstw na rzecz kobiet, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 543-557. 
 
Świadomość konsumencka: działania na rzecz godnego traktowania kobiet w reklamie w Polsce, „Kobiety i Biznes” 2008, nr 1-4, s. 7-12.
 
2009
 
Kampania społeczna w procesie propagowania wzorów kulturowych: przełamywanie stereotypów płciowych, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 17, s. 273-300. 
 
Kształtowanie się idei społecznej odpowiedzialności biznesu na forum międzynarodowym, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 18, s. 285-307. 
 
Marketing społeczny w Polsce: działalność branży farmaceutycznej na rzecz świadomości zdrowotnej kobiet, „Biuletyn IGS” 2009, nr 1-4, s. 7-30.
 
2010
 
Instrumenty komunikowania marketingowego w dobie globalizacji, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1, s.151-173. 
 
Płeć kulturowa: przegląd perspektyw badawczych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 2, s.107-127. 
 
Pomiędzy reklamą a public relations. Nowatorskie podejście do komunikowania marketingowego, w: Public relations. Teoria – edukacja – praktyka, red. J. Mąkosza-Bogdan, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 59-71.
 
2011
 
Nowy konsument – nowe formy reklamy, w: Chaos czy twórcza destrukcja. Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, red. A. Zorska, Warszawa; OW SGH, 2011, s. 127-161. 
 
Reklama. Techniki perswazyjne, Warszawa: OW SGH, 2011, 557 s.  
 
Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s.189-210. 
 
Zastosowanie modelu ELM w reklamie prasowej - raport badawczy, (red.), Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, 2011, 111 s.
 
2012

Bohater w reklamie prasowej - raport badawczy, (red.), Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, 2012, 189 s.  
 
Bohater w reklamie telewizyjnej - raport badawczy, (red), Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, 2012, 218 s. 
 
O aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopiśmie „Twój Styl”, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 3, s. 113-135. 
 
Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, (red.), „Zeszyty Naukowe”. Wyższa Szkoła Promocji 2012, nr 4, 170 s. 
 
Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne, w: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, red. A. Kozłowska, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Promocji” 2012, nr 4, s. 97-113.
 
2013
 
Bohater reklamowy, czyli jak budować wiarygodność w reklamie, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, 2013, nr 1, s. 119-137. 
 
FCB: weryfikacja założeń modelu oddziaływania reklamowego, „Marketing i Rynek” 2013, nr 4, s. 20-28. 
 
Kobieta w reklamie prasowej (na podstawie czasopisma „Twój Styl”), w: Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, red. J. Gładys-Jakóbik i A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH,  2013, s. 139-158. 
 
Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, (red. z J. Gładys-Jakóbik), Warszawa: OW SGH, 2013, 174 s. 
 
Kwestia kobieca w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, w: Kobiety i ich identyfikacje: między sferą prywatną a publiczną, red. J. Gładys-Jakóbik, A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 21-36. 
 
Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką, (z A. Wiśniewską), w: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A. Wiśniewska, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, 2013, s. 32-66. 
 
Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej – raport badawczy, (red.), Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji,  2013, 210 s. 
 
Oddziaływanie reklamy na motywy zakupowe: ramy koncepcyjne, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie” 2013, vol. 40, s. 109-124. 
 
Osobowość marki, w: Tożsamość na przełomie wieków: nowe możliwości, nowe wyzwania. Księga Jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, red. K. Górak-Sosnowska i A. Kozłowska, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 187-198.
 
2015
 
Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu, (z J.Gładys-Jakóbik, V. Korporowicz), w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, red. V. Korporowicz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015, s. 167-186.
 
Reklama: w kierunku komunikacji społecznie odpowiedzialnej, w: Reklama społeczna - między społecznymi problemami a innowacjami, red. A. Kołodziej-Durnas, Szczecin: USz, 2015, s. 75-96.
 
Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką, „Marketing i Rynek” 2015, nr 7, s. 12-17.
 
Reklama w procesie budowania zaufania do marki, w: Budowanie kapitału relacyjnego organizacji, red. A. Wiśniewska, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, 2015, nr 4, s. 10-25.
 
2016
 
Reklama: pomiędzy informacją a manipulacją, w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 175-194.
 
Wpływ mass mediów na życie społeczne, w: Wybrane problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, red. E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 195-216.
 
Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej, red. A. Kozłowska, A.M. Wiśniewska, Zeszyty Naukowe WSPMiSB 2016, nr 4, 116 s.
 
Cele reklamowe. Weryfikacja założeń, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie” 2016, vol 43, no 2, s. 125-139.
 
Odpowiedzialność placówki medycznej w komunikacji z pacjentem, "Opuscula Sociologica" 2016, no 2, s. 82-94.
 
Siła perswazyjna motywów kulturowych w reklamie telewizyjnej, w: Socjotechnika reklamy, red. K. Kubiak, Zeszyty Naukowe WSPMiSB 2016, nr 1, s. 61-84.
 
Jak działa reklama według modelu J.R. Rossitera i L. Percy’ego, w: Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej, red. A. Kozłowska, A.M. Wiśniewska, Zeszyty Naukowe WSPMiSB 2016, nr 4, s. 5-25.
 
Tworzenie przekazu reklamowego (z R. Piłka), Warszawa: WSiP, 2016, I, 336 s.
 
2017
 
Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych, (z J.Gładys-Jakóbik), „Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie” 2017, nr 44 (4), s. 39-51.
 
Tworzenie przekazu reklamowego, (z R. Piłka), Warszawa: WSiP, 2017, wyd. II, 336 s.