Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Andrzej Krysiak

 

Bibliografia
 
2008

Polityka monetarna banku centralnego a inflacja i wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2001-2006, w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa: CeDeWu, 2008, s. 93-110.
 
2009
 
Kryzys na światowym rynku kredytów hipotecznych oraz jego wpływ na rynek kredytowy i wzrost gospodarczy w Polsce, w: Współczesny kryzys gospodarczy, przyczyny – przebieg – skutki, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala, Warszawa: CeDeWu, 2009, s. 165-178.
 
Rola controllingu w ograniczaniu ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie bankowym, w: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach,  red. M. Sierpińska,  Warszawa: Vizja Press & IT, 2009, s. 181-201.

2010
 
Dług publiczny a rynek obligacji vs. Rynek kredytowy, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red.  J. Nowakowski,  Warszawa:  Difin, 2010,   s. 98 – 129.
 
Procesy integracyjne na światowych rynkach akcji i ich skutki, w: Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, red. S. L. Bukowski, Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 123 - 134.
 
Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w Polsce, w: Rynki finansowe i ubezpieczenia – Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, „Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 143, s. 115-127.
 
2011
 
Rynek kredytowych instrumentów pochodnych i jego rola w ograniczaniu ryzyka instrumentów dłużnych, w: Od kryzysu do ożywienia – dylematy współczesnej polityki finansowej, red. J. L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska,  Warszawa: Difin, 2011, s. 235-255.
 
Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na rynku instrumentów dłużnych, w:  Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki, red. K. Jajuga, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego , 2011, s. 394-404.
 
2012
 
Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w świetle globalnego kryzysu finansowego, w:  Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, red. J. Harasim i J. Cichy, Katowice: Wyd. Uniwersytetu  Ekonomicznego, 2012, s. 193-201.
 
Emisja euro obligacji jako sposób finansowania strategicznych projektów w ramach Unii Europejskiej, w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej, red. K. Opolski, J. Górski, Warszawa: Wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 181-189.
 
Zarządzanie portfelem kredytowym banku, (z  A. Staniszewska, M.S. Wiatr ), Warszawa: OW SGH, 2012, 353 s.
 
Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie, w: Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 107-128.
 
Bank na rynku instrumentów dłużnych, w: Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 203-224.
 
Gwarancje i poręczenia bankowe, w: Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 255-269.
 
Operacje wekslowe, w: Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2012, s. 270-284.
 
Przychodowe obligacje komunalne jako forma finansowania zadłużenia samorządów w Polsce, w: Finanse samorządu terytorialnego, red. V. Babcak, E. Jasiuk, G.P. Maj, Radom: Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, 2012, s. 53-78.
 
2014
 
Konsekwencje globalnego kryzysu dla makroekonomii, w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 77-88.
 
2015
 
Bank inwestycyjny na rynku papierów dłużnych, w: Bankowość inwestycyjna, red. P. Niedziółka, Warszawa: Difin, 2015, s. 104-123.
 
Zarządzanie portfelem kredytowym banku, (z A. Staniszewska, M.S. Wiatr), Warszawa: OW SGH, 2015, 353 s.
 
Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie, w: Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 107-128.
 
Bank na rynku instrumentów dłużnych, w: Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red.  M.S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 203-224.
 
Gwarancje i poręczenia bankowe, w: Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. M.S. Wiatr, Warszawa: Difin,2015, s. 255-269.
 
Operacje wekslowe, w: Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Warszawa: Difin, 2015, s. 270-284.
 
2016
 
Podstawowe klasy aktywów wchodzące w skład portfeli inwestycyjnych, (z  M. Kempny), w: Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Warszawa: Difin, 2016, s. 15-50.
 
Koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego, w: Kapitalizm  a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 209-223.