Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Paweł Kubicki

 
Bibliografia

2009

Arabowie żyjący w związkach mieszanych z Polkami. Szanse i bariery dla integracji społecznej, w: Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce, red. A. Jasińska-Kania i S. Łodziński, Warszawa: WN Scholar, 2009, s. 141-154. 

Niepełnosprawność, (z P. Błędowskim, I. Buchowicz), w: Diagnoza Społeczna 2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 2009, s. 138-150. 

Nowy model ojcostwa w Polsce, w: Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, red. M. Sikorska, Warszawa: UW, 2009, s. 77-105. 

Pomoc społeczna - główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, (z P. Błędowskim), „Polityka Społeczna” 2009, nr 11-12, s. 40-44.

2010

Osamotnienie osób starszych w Polsce - skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, (z M. Olcoń-Kubicką), „Studia Humanistyczne” 2010, t. VIII, s. 129-137.

2011

Starość i życie codzienne osamotnionych seniorów, w: Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, red. J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Kraków: AGH, 2011, s. 69-82. 

Szanse i bariery aktywizacji osób chronicznie bezrobotnych, (z A. Karwackim, A. Ruzik-Sierdzińską), Warszawa: OW SGH, 2011, 250 s. 

Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, w: Social Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, 2011, s. 71-82.

2012

Analiza kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, (z  M. Olcoń-Kubicką), „Polityka Społeczna” 2012, nr tematyczny 2, s. 52-56.

2013

Bariery w edukacji włączającej, „Studia Prawnicze” 2013, z. 2, s. 63-77.

Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ - perspektywy i bariery, „Polityka Społeczna” 2013, nr 1, s. 21-25.

2014

Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, (red.), Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła, nr 4, Warszawa: Biuro RPO, 2014, 88 s.[Także: http://www.rpo.gov.pl/pl/content/osoby-starsze-na-rynku-us%C5%82ug-finansowych-analiza-i-zalecenia]. 

Osoby starsze na rynku usług finansowych - omówienie wyników badań, w: Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, red. P. Kubicki, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła, nr 4, Warszawa: Biuro RPO, 2014, s. 53-60. 

Wprowadzenie, w: Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, red. P. Kubicki, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła, nr 4, Warszawa: Biuro RPO, 2014, s. 5-6.

2015

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Analiza polityk publicznych we współczesnej Polsce, w: Niebezpieczne związki: macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2015 s. 133-158.

Świadczenie pielęgnacyjne – proteza całościowego systemu wsparcia, w: Warszawskie debaty o polityce społecznej. Niepełnosprawność: problemy opieki, Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce wspólnie z Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA), 2015, s. 19–25, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/12006.pdf.

Polityka publiczna wobec niepełnosprawności – propozycje perspektyw teoretycznych, „Studia z Polityki Publicznej” 2015, nr 4, s. 9–28.

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje (z D. Batorski), w: O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. M. Federowicz, S. Ratajski, Warszawa, Polski Komitet ds. UNESCO i KRRiT, 2015, s. 315–336.

2016

Między włączaniem a segregacją – szkoły w Polsce wobec uczniów z niepełnosprawnościami, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2016, nr 22, s. 107-118.

Aktywność zawodowa i społeczna rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w kontekście systemu wsparcia – refleksje i rekomendacje, w: Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce, red. M. Janoś-Kresło, O. Komorowska, Warszawa, OW SGH, 2016, s. 11-20.

Środowiska osób z niepełnosprawnościami wobec polityki publicznej – studia przypadków, „Studia z Polityki Publicznej” 2016, nr 1, s. 95-110.

2017

Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami, Warszawa: OW SGH, 2017, 230 s.   

Wyjście z cienia: polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu (z M. Pawlak, A. Mica, A. Horolets), „Polityka Społeczna” 2017, nr 9, s. 22–28.

Instytucja asystenta osobistego jako element polityki publicznej, w: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2017, nr 5, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Asystent%20osobisty%20osoby%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85%20-%20zapotrzebowanie%20na%20miar%C4%99%20Konwencji%20o%20prawach%20os%C3%B3b%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami.pdf

Zasada równego traktowania. „Prawo i Praktyka” 2017, nr 22, s. 20-25.