Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Paweł Kulpaka

 
Bibliografia

2008

Wielkość i struktura oszczędności finansowych w kontekście sytuacji makroekonomicznej w Polsce, „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie” 2008, nr 20, s. 62-90.

Zmiany struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce, w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa: CeDeWu, 2008,  s. 173-185.

Analiza tendencji na rynku funduszy inwestycyjnych i depozytów bankowych w latach 2005 – 2008, w: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Płock: wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa , 2008,  s. 111-119.

2009

Fundusze emerytalne wobec dekoniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Płock: wyd. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2009,  s. 77-85.

Wpływ koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na aktywa funduszy inwestycyjnych, w: Przepływy kapitału inwestycyjnego i finansowego – aspekty lokalne i globalne, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Białystok: wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009, s. 223-233.

Fundusze inwestycyjne a banki komercyjne w Polsce. Współpraca czy konkurencja?, w: Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 409-419.

Rola publicznych emisji akcji i obligacji w pozyskiwaniu kapitałów w gospodarce polskiej, w: Polityka inwestycyjna a rozwój regionalny, red. R. Poliński, Stalowa Wola: wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009, s. 86-96.

2010

Rynek depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Polsce w okresie styczeń 2006 roku – czerwiec 2009 roku, „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”, 2010, nr 26, s. 154-176.

Rynek depozytów bankowych i funduszy inwestycyjnych w wybranych krajach członkowskich strefy euro, w: Acta universitatis lodziensis, red. J. Bilski, E. Feder-Sempach, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010,  s. 65-77.

Publiczny rynek papierów wartościowych w pozyskiwaniu kapitałów w gospodarce polskiej, w: Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Płock: wyd. Instytutu Nauk Ekonomicznych, 2010, s. 403-415.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle sytuacji globalnej, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Pietrzak, E. Gąsiorowska, Ciechanów: wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010,  s. 165-173.

Depozyty bankowe i fundusze inwestycyjne w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w: Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka, red. M. Godlewska, P. Szczepankowski, Warszawa: Vizja Press & IT, 2010,  s. 403-415.

2011

Sektor finansowy w Polsce wobec kryzysu, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH”, 2011, nr 30,  s. 180-200.

Wzrost bezrobocia w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w: Regionalne aspekty rynku pracy, red. A. Organiściak-Krzykowska, Warszawa – Olsztyn: Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, 2011, s. 95-105.

Wielkość i struktura oszczędności finansowych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w: Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, red. T. Sporka, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 223-238.

Nowe możliwości uprawiania ekstremalnej turystyki górskiej na przykładzie wybranych ofert firm polskich, w: Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, red. E. Dziedzic, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 465-489.

Green Energy production In the Polish Energy Group PLC, w: Companies on Climate Change, red. M. Cygler, C. Colard-Fabregoule, Warszawa: OW SGH, 2011,  s. 255-268.

Ekonomia międzynarodowa.  Zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Warszawa: Difin, 2011, 144 s.

2012

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Azji Wschodniej i Południowo – Wschodniej w okresie kryzysu, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa – wybrane problemy, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 116, s. 147-156.

Problem narastania długu publicznego w Polsce w kontekście nowego systemu emerytalnego, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, Cześć 4 - Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym, red. B. Polankiewicz, J. Boehlke, „Ekonomia i Prawo” 2012, Tom X, nr 3, s. 137-151.

2013

Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce trzynaście lat po reformie. Konsekwencje dla gospodarki, w: Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza, red. U. Zagóra-Jonszta, K. Nagel, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013, nr 129, s. 153-163.

Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Czech, red. M. Rękas, J. Sokołowski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia” 2013, nr 305,  s. 413-423.

Giełdy papierów wartościowych w okresie kryzysu, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, nr 170, s. 132-143.

Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2011, w: Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Płock: wyd. Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, 2013,  s. 326-338.

Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej, Warszawa: OW SGH, 2013, 329 s.

2014

Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Polski, red. M. Rękas, J. Sokołowski, M. Węgrzyn, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia” 2014, nr 347, s. 303-314.

Brak zachowania względnego parytetu siły nabywczej w strefie euro – wnioski dla Polski,  w: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, red. A. Budnikowski, A. Kuźnar, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 55-66.

2015

Poziom stóp procentowych a wielkość i struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2013, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego SGH. Studia i Prace” 2015, nr 3,  s. 105-117.

Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2014, „Annales Universitatis Marie Curie - Skłodowska, Sectio H – Oeconomia” 2015, Vol. 49, nr 4,  s. 311-318.

Domy maklerskie na rynku kapitałowym, w: Bankowość inwestycyjna, red. P. Niedziółka, Warszawa: Difin, 2015, s. 39-57.

2016

Niezachowanie względnego parytetu siły nabywczej w wybranych krajach członkowskich strefy euro w latach 1999-2015, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych” 2016, nr 439, s. 219-229.

Czy Polsce potrzebne są otwarte fundusze emerytalne?, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 267-292.

2017

Tendencje cenowe na wybranych rynkach surowcowych w latach 2000-2016, w: „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych” 2017, nr 475, s. 148 – 158.

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2004-2015, w: „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2017, Tom XXV,  s. 231-244.