Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Ewa Latoszek

 
Bibliografia

2008

Etapy integracji walutowej w Unii europejskiej, „Bank i kredyt” 2008, nr 3 s. 1-41.

Finansowanie MSP w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, (red.), Warszawa: OW SGH, Warszawa, 223 s.

Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czynniki i metody pomiaru, w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 13-41.

Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce, w: Finansowanie MSP w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 41-72.

2009

Działania MFW na rzecz stabilizowania międzynarodowych finansów, w: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2009, s.45-64.

2010

Globalizacja jako pojęcie i zjawisko we współczesnym świecie, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku,  red. E. Latoszek, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2010, s. 11-24.

Globalizacja a gospodarka światowa, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku , red. E. Latoszek, OW SGH, Warszawa 2010, s. 25-40.

Zagrożenia związane z procesem globalizacji, w: Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku,  red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 41-82.

Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Latoszek, Warszawa: OW SGH, 2010, 206 s.

Instrumenty wspierające wzrost innowacyjności polskich MSP na przykładzie PO Innowacyjna gospodarka, „Problemy Zarządzania” 2010, nr 1, s. 136–158.

2011

Europejski Bank Inwestycyjny, (z I. Świderską), w: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, red. E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Warszawa: PWN, 2011, s. 272-294.

2012

European Integration Process in the New Regional and Global Settings, (red. z I. E. Kotowską, A.Z. Nowakiem, A. Stępniakiem), Warszawa: OW SGH, UW, Komisja Europejska, 2012, 422 s.

European Integration Process in the New Regional and Global Settings, report on outcomes of the conference, „ACTA Oeconomica” 2012, Vol. 62, s. 93-98.

MERCOSUR - obiecująca inicjatywa integracyjna w Ameryce Łacińskiej, w: Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, red. E. Latoszek i M. Proczek, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2012, s. 95-121.

Teoretyczne koncepcje integracji regionalnej a efekty praktycznej działalności ugrupowań integracyjnych w Ameryce Łacińskiej, (red. z M. Proczek), Warszawa: D. W. Elipsa, 2012, 188 s.

Trajectories of Consolidation of Public Finance in Poland Turing the Crisis, w: European Integration Process in the New Regional and Global Settings, red. E. Latoszek, I. E. Kotowska, A. Z. Nowak, A. Stępniak, Warszawa: OW SGH, UW, Komisja Europejska, 2012, s. 159-168.

2013

Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w Unii Gospodarczej i Walutowej, „Studia Europejskie” 2013, nr 3, s. 87-114.

Polityka gospodarcza Unii Gospodarczej i Walutowej od początku kryzysu i po nim, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 49-69.

Polityka rozwojowa Unii Europejskiej. Geneza, ewolucja, zasady funkcjonowania (z M. Jaszkiewicz), w: Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa, red. E. Latoszek, M. Proczek, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 171-205

Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie, (red. z  M. Proczek), Warszawa: OW SGH, 2013, 345 s. 171-210.

2014

10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, (red. z A. Stępniakiem, A. Kłos, M. Krzemińskim), Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, 306 s.

Perspektywy uwolnienia rynku gazu w Polsce (z M. Speczikiem), "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace 2014, nr 3, s. 71-90.

Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, (red. z A. Stępniakiem), Sopot: Akademia Młodego Europejczyka / Fundacja Rozwoju UG, 2014, 288 s.

Polityka współpracy rozwojowej UE po 1. maja 2004 r. – rola Polski, (z M. Proczek) w: Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004–2014), red. K. A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski, Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 2014, s. 203-227.

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji jako nowe ramy instytucjonalne współpracy gospodarczej między UE a USA, (z A. Kłos), „Studia Europejskie” 2014, nr 3,  s. 51-72.

2015

Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), (red. z M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak), Warszawa:  D. W. Elipsa, 2015, 729 s.

The Eastern Partnership as a New Form of the European Union’s Cooperation with the Third World, (z A. Kłos) w: EU Partnership. From CApacities to Excellence: Strengthening Research, Regional and Innovation Policies in the Context of the Horizon 2020, red. T. Muravska, A. Berlin, Riga: University of Latvia, 2015, s. 28-43.

The European Union Competition Policy in the Context of Globalisation of the World Economy, (z A. Kłos) w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Warszawa: D. W. Elipsa, 2015, s. 363-376.

The European Union’s Development Cooperation Policy after 2004, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak, Warszawa: D. W. Elipsa, 2015, s. 115-132.

The Turning Points in the European Union’s Integration process in the Coming Years, w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak,  Warszawa: D. W. Elipsa, 2015, s. 37-52.

Źródła finansowania reform w państwach Partnerstwa Wschodniego, (z A. Kłos), „Studia Europejskie” 2015, nr 3, s. 77-100.

2016

EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities and Challenges, (red. z C. E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, M. Pachocka, V. Cucerescu, Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi: Print Caro, 2016, 370 s.

Polityka konkurencji Unii Europejskiej w warunkach globalizacji gospodarki światowej (z A. Kłos), "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2016, nr 28, s. 43-60.

Role of Poland in Financing Reforms in the Countries of the Eastern Partnership, (z A. Kłos), w: EU Relations with Eastern Partnership: Strategy, Opportunities and Challenges, red.: C. E. Pacheco Amaral, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, E. Latoszek, M. Pachocka, V. Cucerescu, Chisinau-Chernivtsi-Tbilisi: Print Caro, 2016, s. 77-110.

The Eastern Partnership as a New Form of the European Union’s Cooperation with the Third World, (z A. Kłos) - reprint, "Studia z Polityki Publicznej" 2016, nr 4, s. 177-196.

Transatlantycki wymiar wspólnej polityki handlowej. Unia Europejska i USA – gospodarcze partnerstwo i rywalizacja, rozdział 8, (z A. Kłos) ,w: Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka,  red. J. Galster, A. Szczerba-Zawada, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2016, s. 169-192.

Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, (red. z M. Proczek, M. Krukowska), Warszawa: D. W. Elipsa, 2016,  300 s.

2017

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej wpływ na wybrane polityki UE, „Studia Europejskie” 2017, nr 3, s. 97-116.

EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: through cooperation towards integration,  (red. z C.E.P. Amaral, V. Cucerescu, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, M. Pachocka), ECSA-Moldova, Chisinau-Tbilisi-Chernivtsi: Print Caro, 2017, 332  s.

European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, (red. z M. Proczek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz, A. Kłos), Warszawa:  D. W. Elipsa, 2017, 266 s.

European Union's Action for Sustainable Development, (z A. Kłos) w: EU Association Agreements with Georgia, Moldova and Ukraine: through cooperation towards integration, red.  C.E.P. Amaral, V. Cucerescu, G. Gabrichidze, I. Horga, A. Kruglashov, E. Latoszek, M. Pachocka, Chisinau-Tbilisi-Chernivtsi: Print Caro, 2017, s. 61-71.

The European Union as a Global Partner with Particular Focus on its Actions for the Least Developed Countries, (z A. Kłos), w: European Security and Stability in a Complex Global Order – The Case of Neighbourhood Policy, red. E. Latoszek,  M. Proczek, M. Dziembała, A. Masłoń-Oracz, A. Kłos, Warszawa:  D. W. Elipsa, 2017,  s. 38-49.