Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jerzy Łazor

 
Bibliografia

2008

Sprawozdanie z objazdu naukowego do Rzymu. Urbs et suburbium, „Teka Historyka” 2008, z. 35, s. 270-272.

2009

Andrzej Grodek – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, „Gazeta SGH” 2009, nr 10, s. 31-33. 

2010

Polityka gospodarcza rządu Edwarda Babiucha w świetle dokumentów Biura Politycznego KC PZPR, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 2, s. 213-235. 

Wywóz polskiego sprzętu wojskowego do Palestyny w okresie międzywojennym, w: Gospodarka i społeczeństwo na ziemiach polskich, red. T. Głowiński, K. Popiński,  Wrocław: Gajt, 2010, s. 215-222.

2011

Andrzej Grodek – bibliotekarz, ekonomista, historyk, w: Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych. W 50 rocznicę śmierci Andrzeja Grodka, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 11-24. 

Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych. W 50 rocznicę śmierci Andrzeja Grodka, (red. z W. Morawskim), Warszawa: OW SGH, 2011, 147 s. 

Polityka rządu Edwarda Babiucha jako próba przywrócenia równowagi gospodarczej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 3, s. 151-168. 

Prognozy ludnościowe dla Polski a rzeczywistość, (z J. Kalińskim, J. Luszniewiczem), w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 35-72. 

Wymiana turystyczna między II Rzeczypospolitą a Palestyną, w: Gospodarczy wymiar turystyki, red. E. Kościk, Wrocław: Gajt, 2011, s. 87-100.

2012

Dzieje linii lewantyńskiej Polskich Linii Lotniczych „Lot” w latach 30., w: Ekonomia,  społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 277-292. 

Polski romantyzm a emigracja żydowska z Polski, w: Romantyzm drugiej Wielkiej Emigracji, red. Ż. Nalewajk, Warszawa: Dom Wyd. Elipsa, 2012, s. 135-145.

2013

Control and Regulation of Capital Flows Between Poland and Palestine in the Interwar Period, w: Foreign Financial Institutions & National Financial Systems. Studies in Banking and Financial History, eds. M. Aspey et al., Frankfurt a.Main: The European Association for Banking and Financial History, 2013, s. 223-250. 

Gospodarcze konsekwencje Szklarskiej Poręby, (z W. Morawskim), w: Zwrot polityczny '48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, T. Krawczak, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2013, s. 551-560. 

Siedem wzgórz Rzymu. M. Terentius Varro. De Lingua Latina 5.41-56, wstęp i komentarze A. Ziółkowski, K. Kokoszkiewicz, (współoprac.), Warszawa: WN Sub Lupa, 2013, 185 s. 

Z Fedem - w XXI wiek, „Bankoteka” 2013, z. 12, s. 106-108.

2014

Autarkic tendencies in the Council for Mutual Economic Assistance, (z W. Morawskim), w: Disintegration and Integration in East-Central Europe, 1919 – post-1989, eds. W. Loth, N. Păun, Baden-Baden, Cluj-Napoca: Nomos, EFES, 2014, s. 134-146. 

Czas wojny i wielkiej inflacji. Bankowość polska w latach 1914 – 1923, „Mówią Wieki” 2014, nr 3, s. 70-74. 

Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów historyków gospodarczych), (red. z W. Morawskim), Wrocław: Gajt 2014, 462 s. 

Od Grabskiego do Kwiatkowskiego. Kredyt w Drugiej Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki” 2014, nr 4, s. 60-63. 

Pod okupacją. Bankowość w czasie drugiej wojny światowej, „Mówią Wieki” 2014, nr 4, s. 64-67. 

Stulecie amerykańskiego banku centralnego, (z W. Morawskim), „Mówią Wieki” 2014, nr. 1, s. 32-35. 

System walutowy Indii Brytyjskich, w: Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów historyków gospodarczych), red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław: Gajt, 2014, s. 75-86. 

Wystawa Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju, (z C. Leszczyńską, W. Morawskim), „Bankoteka” 2014, wyd. specjalne, s. 4-28. 

Żydowska emigracja a polskie stosunki gospodarcze z Palestyną w okresie międzywojennym, w: Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, red. A. Pieczewski, J. Skodlarski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 189-202.

2015

Francuska denominacja 1960 roku, „Mówią Wieki” 2015, z. 5, s. 85-88.

Gospodarcze konsekwencje Szklarskiej Poręby (z W. Morawskim), w: Zwrot polityczny ’48: między polską drogą a projektem uniwersalnym, Cz. 2, red. W. Janowski, M. Jabłonowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015, s. 551-560.

Polityka migracyjna Drugiej Rzeczypospolitej - próba syntezy, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej: studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku., t. 3, red. P. Grata, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, s. 44-66.

Reforma pieniężna w Niemczech w latach 1923–1924, „Mówią Wieki” 2015, z. 2, s. 85-88.

Reformy pieniężne w Austrii i na Węgrzech w latach dwudziestych, „Mówią Wieki” 2015, z. 3, s. 81-84.

2016

Brama na Bliski Wschód: polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Warszawa: IPN, 2016, 285 s.

Import i eksport polskiego węgla w okresie międzywojennym, w: Problemy energetyczne Polski. Cz. 1, Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa: OW SGH,  2016, s. 51–69.

Polenrisiko. Instytucjonalne ograniczenia handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2016, z. 3, s. 91-108.

Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, (red. z K. Górak-Sosnowska), Warszawa: OW SGH, 2016, s. 103-120.

Polska polityka migracyjna wobec cudzoziemców 1918-2012, w: Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, red. K. Górak-Sosnowska, J. Łazor, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 121-142.

The Memory of Communist Poland  in the Third Polish Republic. A Tentative Systematisation, (z. W. Morawskim), „Studia z Polityki Publicznej. Public Policy Studies” 2016, z. 4, s. 37-53.

2017

Das Finanzsystem der Zweiten Republik und das Erbe der Teilungszeit (z. W. Morawskim), w: Fragmentierte Republik? Das politische Erbe der Teilungszeit in Polen 1918-1939, red. M. G. Müller, K. Struve, Göttingen: Wallstein Verlag, 2017, s. 68-81.

Import and Export of Polish Coal in the Interwar Period, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2017, z. 2, s. 33-48.

Mikołaj Kopernik jako ekonomista, „Mówią Wieki” 2017, z. 1, s. 73-75.

Polska transformacja na tle doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH,  2017, s. 283-294.

Rewolucja telekomunikacyjna, w: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH,  2017, s. 271-282.

S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, (oprac.), Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2017, t. I, 385 s. 

S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, (oprac.), Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2017, t. II, 254 s.

Wstęp, w: S. Wojciechowski, Moje wspomnienia, (oprac. J. Łazor), Warszawa: Muzeum Historii Polski, 2017, t. I, s. 7-44.