Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Paulina Legutko-Kobus

 
Bibliografia

2008

Cultural and natural values of the Western Polesie Biosphere Reserve versus local development opportunities, (z K. Wojciechowskim), w: Prirodnoje asiaroddzie Poliessia: asabliwasti i pierspiektiwy rozwicia Sbornik Naućnych Trudov Poleskovo Agrarno-Ekologiczeskovo Instituta Narodnoj Akademii Nauk Biełarus, red. A. Wolćek, t. II, Brest: Alternatiwa, 2008, s. 101-105. 

Gmina organizacja ucząca się, w: Zastosowanie nauk o zarządzaniu w organizacjach gospodarczych i administracji publicznej, red. M. Kisała, W. Wytrążek, Radom: WSH, 2008, s. 119-128.

Prof. dr hab. inż. Stefan Kozłowski (1928-2007). Wspomnienie, w: Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, red. M.S. Zięba, Lublin: KUL, 2008, s. 541-547.

2009

Odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami a programowanie rozwoju lokalnego, w: Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2009, s. 71-81.

2010

Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, (red. z Z. Strzeleckim), Warszawa: MRR, 2010, 452 s.

Polskie gminy 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej – bliżej, czy dalej implementacji rozwoju zrównoważonego do programowania lokalnego?, w: Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po wstąpieniu do UE, red. M. Szewczak, K. Grabczuk, Lublin: KUL, s. 105-119. 

Uwarunkowania przyrodnicze w programowaniu rozwoju lokalnego, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1, s. 61-81.

Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego a kryzys, (z Z. Jastrzębską), w: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Warszawa: MRR, 2010, s. 300-327.

2011

Bezpieczeństwo a ochrona środowiska przyrodniczego, (z E. Jastrzębską), w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Warszawa: IUSatTAX, 2011, s. 427-452.

Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego na kierunkach ekonomicznych, (z E. Jastrzębską), w: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 225, Wrocław: UE, 2011, s. 281-307.

Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 113-130.

Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego, (z Z. Strzeleckim, H. Godlewską-Majkowską, A. Gałązką, M. Typą), w: Raporty z badań. Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 85-111.

Kształcenie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu na uczelniach ekonomicznych, (z E. Jastrzębską), w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, red. M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny, Warszawa: Wydział Zarządzania UW, 2011, s. 193-210.

Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich cennych przyrodniczo po roku 2013 na przykładzie Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, w: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., red. T. Kudłacz, A. Harańczyk, Studia KPZK PAN, t. CXL, cz. 1, Warszawa: KPZK PAN, 2011, s. 343-356.

Programowanie rozwoju lokalnego a rozwój zrównoważony (przykład wybranych gmin wiejskich z terenu Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie), w: Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, red. E. Kowalik, Lublin: WSEiI, 2011, s. 20-29.

Programowanie rozwoju lokalnego w gminach wiejskich w kontekście pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w: Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, red. M. Szewczak, M. Ganczar, Lublin: KUL, 2011, s. 119-131.

Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 2, s. 117-134.

Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa w warunkach kryzysu, (z E. Jastrzębską, P. Jeżowskim, E. Taylor), w: Raporty z badań. Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 11-38.

Uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce regionalnej i lokalnej – czynnik czy bariera rozwoju, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 179-195.

2012

Rozwój zrównoważony w strategiach lokalnych, w: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, red. A. Maciejewska, Studia KPZK PAN, t. CXLII, Warszawa: KPZK PAN, 2012, s. 176-187.

2013

Akceptacja i społeczne przyzwolenie dla wdrażania rozwoju zrównoważonego, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 313-325.

Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, (red. z Z. Strzeleckim), Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: KPZK PAN, 2013, 428 s.

Programowanie rozwoju zrównoważonego w skali regionalnej i lokalnej – wyzwania w perspektywie nowego okresu programowania 2014-2020 i konferencji Rio+20, Studia Iuridica Agraria, t. XI, red. S. Prutis, Białystok: Temida 2, 2013, s. 75-84.

Reorientacja strategii zrównoważonego rozwoju – w stronę ekonomii społecznej i ekonomii daru, (z E. Jastrzębską), w: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania, red. A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 318, Wrocław: UE,  2013, s. 23-36.

Wstęp, (z Z. Strzeleckim), w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, t. CLII, Warszawa: KPZK PAN, 2013, s. 7-8.

2014

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim a implementacja rozwoju zrównoważonego, w: Planowanie przestrzenne – instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, red. R. Janikowski, Biuletyn KPZK PAN, z. 254, Warszawa: KPZK PAN, 2014, s. 167-187.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej a dobre praktyki biznesu w Polsce, (z E. Jastrzębską), w: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, red. A. Budnikowski, A. Kuźniar, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 419-428.

Rola i działania biznesu na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce, (z E. Jastrzębską), „Mazowsze. Studia Regionalne” 2014, nr 15, s. 49-75. 

Wykluczenie społeczne jako wyzwanie dla regionalnego i lokalnego planowania strategicznego, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2014, s. 57-72.

2015

Aktorzy i kierunki rozwoju wybranych miast w Obszarze Metropolitalnym Warszawy, „Studia KPZK PAN” 2015, t. CLXI, s. 326-335.

Contemporary Leaders and Leadership. New Challenges for Women, (z E. Jastrzębska)​​, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2015, nr 17, s. 67-78.

Stakeholders and trends in the development of selected towns In the Warsaw Metropolitan Area, „Studia Regionalia” 2015, vol. 43/44, s. 111-123.

Partycypacja w obszarach funkcjonalnych (przykład Metropolii Poznań), (z E. Jastrzębska), w: Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. B. Banachowicz, ​K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska​, Łódź: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem WZ UŁ, 2015, s. 236-255.

Partycypacja w kreowaniu polityk publicznych, w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2015, s. 67-79.

Usługi publiczne a rozwój lokalny, (z Z. Strzeleckim, A. Gałązką, E. Jastrzębską), w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, Warszawa: MIiR, 2015, s. 197-215.

2016

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym jako element implementacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016, nr 452, s. 219-228.

Bariery i wyzwania w zarządzaniu dziedzictwem w gminach wiejskich, „Biuletyn KPZK PAN” 2016, zeszyt 262, s. 66-88.

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju i specjalizacji regionów, „Studia KPZK PAN” 2016, t. CLXX, s. 140-157.

Nowe trendy w monitoringu jakości powietrza, (z D. Kobus),  „Przemysł Chemiczny” 2016, t. 95, Nr 3, s. 616- 619.

Possible approaches to barriers to development in public policy, (z Z. Strzeleckim, E. Jastrzębską, A. Gałązką), „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2016, nr 18, s. 145-161.

Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski, (z E. Jastrzębską, D. Kobus), w: Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, red. M. Pietraś, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa: OW ASPRA-JR, 2016, s. 203-244.

2017

Świadomość ekologiczna i kapitał społeczny a wdrażanie rozwoju zrównoważonego, „Studia KPZK PAN” 2017, t. CLXXVIII, s.74-85.

Adaptacja do zmian klimatu jako wyzwanie polityki rozwoju miast w kontekście krajowym i europejskim, „Biuletyn KPZK PAN” 2017, zeszyt 268, s. 83-97.

Social capital as a determinant of implementation of sustainable development, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2017, nr 22, s. 63-72.

Programowanie i wdrażanie rozwoju regionalnego w Mołdawii – kilka refleksji z projektów realizowanych w latach 2015-2016, „MAZOWSZE Studia Regionalne” 2017, nr 20, s. 125-127.

Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki, (z E. Jastrzębską), „Zarządzanie publiczne” 2017, nr 4, s. X-XX.

Potencjały i bariery rozwojowe Warszawy w kontekście reprywatyzacji, (z J. Szlachtą, E. Jastrzębską), w: Problemy reprywatyzacji, red. A. Nojszewska-Jarosz, P. Legutko-Kobus, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 173-187.

Zmniejszenie nierówności jako jeden z celów zrównoważonego rozwoju ONZ – definiowanie, pomiar i implementacja, (z E. Jastrzębską), w: Społeczny kontekst ekonomii​, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Warszawa: OW SGH, 2017, 
s. 113-140.