Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Jacek Luszniewicz

 
Bibliografia

2008

Czy Polska rosła w siłę i ludzie żyli dostatniej? O modernizacji gospodarczej i społecznej w epoce PRL rozmawiają Łukasz Dwilewicz, Janusz Kaliński, Jacek Luszniewicz, Dariusz Stola – dyskusję prowadzili Władysław Bułhak i Andrzej Zawistowski, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 13-41.   

Ewolucja koncepcji ekonomicznych liberałów gdańskich na łamach „Przeglądu Politycznego” w latach 1983–1989 (na tle ogólnopolskim), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2008, nr 2, s. 179-209. 

Jak powstał Wydział Ekonomiczno-Społeczny? (z A. Zawistowskim), „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 17-19.  

Jak powstało Kolegium Ekonomiczno-Społeczne? (z A. Zawistowskim), „Gazeta SGH” 2008, nr 2, s. 19-20. 

Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), (red. z A. Zawistowskim), Warszawa: OW SGH, 2008, 450 s. 

Historia Wydziału Ekonomicznego i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, (z A. Zawistowskim), w: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 17-294. 

Postulaty gospodarcze Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy z 1981 r. Reforma czy transformacja systemu?, w: Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), red. E. Kościk, M. Głowiński, Wrocław: Gajt, 2008, s. 298-325. 

Solidarność – samorząd pracowniczy – transformacja systemu. O programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981), Warszawa: OW SGH, 2008, 335 s. 

Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I, 16 sierpnia 1980 – 30 czerwca 1981, (wybór, wstęp i oprac. z A. Zawistowskim), Warszawa: IPN, 2008, 488 s. [także 2014, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/14488,Sprawy-gospodarcze-w-dokumentach-pierwszej-Solidarnosci-tom-I-16-sierpnia-198030.html.] 

Wstęp, (z A. Zawistowskim), w: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH,  2008, s. 7-16. 

Wstęp, (z A. Zawistowskim), w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, t. I, 16 sierpnia 1980 – 30 czerwca 1981, wstęp, wybór i opracowanie J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa: IPN, 2008, s. 21-63. 

2009

Interwencjonizm państwowy w latach trzydziestych XX wieku: przypadki Wielkiej Brytanii i Francji, w: Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zalesko, Białystok: UwB, 2009, s. 146-165. 

Odgórna próba reformy Szkoły w 1971 roku, „Gazeta SGH” 2009, nr 4, s. 36.

Wizje reformy gospodarczej w koncepcjach pierwszej Solidarności 1980-1981, w: Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław: Gajt, 2009, s. 261-278. 

Wzorzec radziecki a system gospodarczy Polski w latach 1944-1956. Odwzorowanie, modyfikacja czy rewizja?, w: W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944-1993, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa: IPN, 2009, s. 95-122.

2010

Druga Rzeczpospolita. Wzrost podporządkowany integracji i modernizacji gospodarczej, w: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, Warszawa: WAiP, 2010, s. 139-181.

2011

Gospodarcze aspekty strajków w okresie pierwszej Solidarności (1980-1981), w: Strajki w Polsce w XX wieku, red. R. Gryza, Warszawa: DIG, 2011, s. 251-276. 

Prognozy ludnościowe dla Polski a rzeczywistość, (z J. Kalińskim i J. Łazorem), w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 35-72. 

Teoria ekonomii a problem równowagi w gospodarce socjalistycznej. O wczesnych antycypacjach kornaiowskiej teorii niedoboru, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 3, s. 9-41. 

Wahania koniunktury a geneza i rozwój keynesizmu. Refleksje historyczno-gospodarcze, w: Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych. Księga pamiątkowa w 50-lecie śmierci profesora Andrzeja Grodka, red. J. Łazor, W. Morawski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 73-98

2012

”Dzienniki polityczne”  jako klucz do Rakowskiego, (z Ł. Dwilewiczem), w: Ekonomia – społeczeństwo – polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70 rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 249-276. 

Kapitalizm a koniunktura. Herbert Clarke Hoover w poszukiwaniu nowego interwencjonizmu (1929-1933), w: Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 521-548. 

State Intervention in the 30s of the Twentieth Century: Cases of Great Britain and France, w: From the Great Depression to the Global Financial Crises, eds. J. Kaliński, M. Zalesko, Bialystok: Bialystok University Press, 2012, s. 110-122. 

Znaczenie historii gospodarczej dla ekonomii, w: Stenogram z konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów”. Znaczenie doświadczeń historycznych dla współczesnej ekonomii. Debata organizowana przez PTE we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Gospodarczej – 18 stycznia 2012 r., s. 7-11, 23-24, www.pte.pl/pliki/2/21czwartekhistoryczny.pdf.

2013

Koncepcje ekonomiczne Solidarności (1980-1981). Reforma czy transformacja socjalistycznego systemu gospodarczego?, w: Solidarność od wewnątrz 1980-1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa: IPN, PAN, 2013, s. 290-318. 

Zjednoczeniowa iluzja. Wnioski z „prehistorii” idei integracji politycznej Europy, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 179-209.

2014

Początki systemu gold standard, w: Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), red. J. Łazor, W. Morawski, Wrocław: Gajt, 2014, s. 13-34. 

Procesy inflacyjne w Polsce w latach 1945-1955 – przejawy, fazy, uwarunkowania, konsekwencje. Przyczynek do badań nad inflacją w PRL, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2014, nr 2, s. 93-122.

2015

Historia gospodarcza (z A. Zawistowski), w: Wkład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w rozwój myśli ekonomicznej, red.  R. Bartkowiak, Warszawa: OW SGH,  2015, s. 53-87.

2016

Gra o „czarne złoto”: NSZZ Solidarność wobec skutków skrócenia czasu w górnictwie węgla kamiennego (od sierpnia 1980 do maja 1981 r.), w: Problemy energetyczne Polski. Cześć 1. Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewska, W. Morawski, Warszawa:  OW SGH, 2016, s. 163-207.

Nacjonalizacja w Europie Zachodniej w drugiej połowie lat 40. XX wieku, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2016, nr 3, s. 41-90.

Wzorce radzieckie a własna droga – dyskusje, dylematy (z M. Bałtowskim, M. Wołos), w: „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. T. Osiński, Lublin: IPN,  2016, s. 453-479.

2017

Ewolucja systemu gospodarczego PRL, w: Problemy gospodarcze III Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 11-38.

Inflacja i polityka antyinflacyjna w ostatnich dekadach PRL oraz w pierwszych miesiącach transformacji systemowej, w: Problemy gospodarcze III Rzeczypospolitej, red. A. Jarosz-Nojszewska, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 59-90.

Polityka publiczna – doświadczenia i wyzwania, (red. z K. Obłąkowską-Kubiak), Warszawa: OW SGH,  2017,  192 s.

Wstęp, (z K. Obłąkowską-Kubiak), w: Polityka publiczna – doświadczenia i wyzwania, red. J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak, Warszawa: OW SGH, 2017, s. 5-12.