Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Dariusz Malinowski

 
Bibliografia

2008 

Ekonomia w przykładach, (z M. Krawczykiem), Warszawa: OW SGH, 2008, 258 s., [dodruk].

2009 

Stagflacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1974-1975, w: Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. J. Kaliński, M. Zalesko, Białystok: UwB, 2009, s. 197-208.

2010 

Pakiet makrostabilizacyjny, w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 293-302.

2011 

Polityka budżetowa i polityka pieniężna, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, s. 103-122. 

Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego. Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 grudnia 2010 r., (red. z M. Krawczykiem), Warszawa: CDiEG SGH, 2011, 153 s. 

Wielkość produkcji krajowej. Dochód narodowy. Wielkość popytu globalnego, w: Ekonomia w zarysie, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, s. 79-102. 

Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009 na poziom deficytu budżetowego i długu publicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na tle pozostałych krajów UE, w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego. Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 grudnia 2010 r., red. M. Krawczyk, D. Malinowski, Warszawa: CDiEG SGH, 2011, s. 9-36. 

Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009 na poziom deficytu budżetowego i długu publicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na tle pozostałych krajów UE, w: Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej – aspekty gospodarcze i społeczne, red. A. Grynia, Białystok: UwB (filia w Wilnie), 2011, s. 75-102.

2012 

Analiza porównawcza poziomu i zmiany deficytu ekonomicznego budżetu państwa i długu publicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2008-2010, w: Kryzys finansowy. Przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, t. II, red. S. Partycki, Lublin: KUL, 2012, s. 526-542. 

Determinanty zmian deficytu budżetu państwa i długu publicznego w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 2, s. 77-98. 

Efektywność rynku, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2012, s. 213-218.

Polityka budżetowa i polityka pieniężna, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2012, s. 67-80.

Stagflation in the United States of America during the period 1974-1975, w: From the great depression to the global financial crisis (1929-2009), eds. J. Kaliński, M. Zalesko, Białystok: Bialystok University Press, 2012, s. 146-156.

Wielkość produkcji krajowej. Dochód narodowy. Wielkość popytu globalnego, w: Ekonomia w zarysie. Zbiór zadań z rozwiązaniami, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2012, s. 51-66.

2013 

Kryzys finansów publicznych w państwach Unii Europejskiej w latach 2008-2012 (analiza skali i przyczyn), w: Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju – dylematy, kierunki zmian, t. II, red. T. Kamiński, O. Charucka, Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2013, s. 45-82.

2014 

Analiza porównawcza zmian deficytu ekonomicznego budżetu państwa i długu publicznego w państwach Unii Europejskiej w latach 2008-2012, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 115-140. 

Skutki wzrostu deficytu ekonomicznego budżetu państwa, w: Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, red. I. Zawiślińska, Warszawa: OW SGH, 2014, s. 17-30.

2015

Bariery dla ekspansywnej polityki fiskalnej na tle sytuacji makroekonomicznej strefy euro, w: Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 193-211.

Dług publiczny w ujęciu ekonomicznym i prawnym. Zmienność długu publicznego w wybranych gospodarkach pozaeuropejskich po 2007 roku na tle państw Unii Europejskiej, Kwartalnik KES „Studia i Prace" 2015, nr 2, s. 77-09.

Skuteczność polityki pieniężnej państw strefy euro w warunkach niskich stóp procentowych, w: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Warszawa: Wydział NE UW, 2015, s. 49-6.

Skala i determinanty efektu kuli śnieżnej oraz jego wpływ na przyrost długu publicznego w państwach Unii Europejskiej, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2015, s. 173-196.

2016

Gospodarka rynkowa: podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania, Warszawa: Difin, 2016, 154 s.

Oddziaływanie ekspansji fiskalnej wspomaganej przez monetarną na produkcję – ujęcie teoretyczne i na przykładzie wybranych gospodarek, (z M. Krawczyk), w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2016, nr 451, s. 240-255. 

2017

Barriers to expansive fiscal policy against the background of the macroeconomic situation of the euro area, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” 2017, Vol. 16, nr 1, s. 87-106.

Wielkość produkcji krajowej. Dochód narodowy. Wielkość popytu globalnego, w: Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, s. 101-123.

Polityka budżetowa i polityka pieniężna, w: Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, s. 125-144.

Model AD-AS, w: Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomii, red. I. Zawiślińska, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2017, s. 145-159.