Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Joanna Marczakowska-Proczka

 
Bibliografia

2008 

Przepływy finansowe między budżetem Polski a budżetem ogólnym Unii Europejskiej w latach 2004-2007, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 189-197. 

System budżetowy państwa, w: System finansowy w Polsce, t. II, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa: WN PWN, 2008, s. 94-145. 

Wnioski z konferencji pod tytułem O nowy ład podatkowy w Polsce, red. F. Grądalski, (zebr. i przygotow. z W. Bołkunowem, T. Cicirko, F. Grądalskim, P. Felisem, E. Kosycarz, M. Matusewiczem, J. Ostaszewskim, J. Szlęzak-Matusewicz), w: O nowy ład podatkowy w Polsce. Rekomendacje na przyszłość, red. J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2008, s. 9-16. 

Wybrane problemy harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 39, Wrocław: UE, 2009, s. 174-183. 

Wybrane problemy reformy systemu podatkowego w Polsce, w: Nauka finansów publicznych – dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, red A. Pomorska, Lublin: UMCS, 2008, s. 123-133.

2009 

Finansowanie działań Unii Europejskiej w ramach budżetu ogólnego Unii, „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2009, z. 17, s. 249-273.

2010 

Kariera naukowa Jubilata w SGH, w: Księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin Profesora Zygmunta Bosiakowskiego, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 21-29. 

Public spending in Poland in the years 2005-2008, w: Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, Wrocław: UE, 2010, s. 589-597. 

Zmiany w budżecie w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Warszawa: OW SGH, 2010, s. 303-315.

2011 

Kierunki i możliwości zmian w sektorze finansów publicznych, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2011, s. 189-199. 

System podatkowy w polityce fiskalnej w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego. Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 grudnia 2010 r., red. M. Krawczyk, D. Malinowski, Warszawa: CDiEG SGH, 2011, s. 89-98.

2012 

Budżety jako narzędzie zarządzania operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. V. Korporowicz, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 53-61. 

Podatkowe i niepodatkowe źródła zasilania sektora publicznego w Polsce w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 63-73. 

Problem długu publicznego w stabilizowaniu finansów publicznych w Polsce, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 108, Katowice: UE, 2012, s. 133-142. 

Sylwetka Prof. zw. dr. hab. B. Pietrzaka Kierownika Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w: Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. B. Pietrzaka, red. A. Alińska, Warszawa: CeDeWu.pl, 2012, s. 19-25.

2013 

Dostosowanie finansów Unii Europejskiej do nowych wyzwań – Perspektywa finansowa 2014-2020, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH, 2013, s. 121-137. 

W poszukiwaniu podatku sprawiedliwego, (wywiad), „Dziennik. Gazeta Prawna” z 6-8 grudnia 2013, s. A11.

2015

System budżetowy, w: Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Warszawa: Difin, 2015, s. 115-220.

Uwarunkowania i szanse dla zmian w polskim systemie podatkowym – wybrane zagadnienia, w: W poszukiwaniu racjonalnego sytemu podatkowego, Lublin: Wydawnictwo Annales UMCS, sekcja H. Oeconomia, 2015.

Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna, w: 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa, Zeszyty Naukowe USz 2015, nr 881, s. 225-236.

Procedura budżetowa, „Eurogospodarka” 2015, nr 11.

2016

Instrumenty polityki budżetowej w zarządzaniu gospodarką narodową, w: Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. J. Osiński, Warszawa: OW SGH,  2016, s. 333-343.

State budget system in Poland, w: Public finance in Poland, red. A. Alińska, Warszawa: OW SGH, 2016, s. 65-100.

Rola banków centralnych w warunkach niestabilności systemu finansowego, Rozdz. 3, w: Mechanizmy stabilności systemu finansowego, red. A. Alińska, K. Wasiak, Warszawa, C.H. Beck, 2016, s. 103-132.

Polityka Interwencyjna rządów i banków centralnych podczas ostatniego kryzysu, Zeszyty Naukowe KZiF SGH 2016, nr 144, s. 29-39.

Wybrane czynniki niestabilności publicznego sytemu finansowego, 12 Forum Samorządowe, Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych, „Ekonomiczne Problemy Usług” USz 2016, nr 25, s. 236-273.

Rola planowania budżetowego w utrzymywaniu stabilności w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe KZiF SGH 2017, nr 155, s. 57-72.